Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100330

118 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100330

  1. 1. ČESKOSLOVENSKÁ socIALISTICKÁ REPUBLIKA o RAD P R o PATENTY A vy NÁ LEz y Třída 7 24/01 Vydáno 15. července 1961 vyloženo 15. ledna 1961 PATENTNÍ SPIS č. 100330 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 54/1957 Sb. JIŘÍ LUKEŠ, TRENČÍN g Způsob zastavování těžkých předmětů a výsuvná pružná zarážka • k provádění způsobu Přihlášeno . července 1960 (PV 4399-60) Platnost patentu od . července 1960 Vynález se týká zařízení, určeného k zastavování předmětů dopravovaných na dopravnících. V hutních provozech se používá k zastavování těžkých předmětů (sochory, bramy, ingoty atd.. na válečkových dopravnících sklopných nebo výsuvných zarážek, jejichž funkční části jsou přesouvány vzduchovými válci tak, aby v jedné jejich poloze měl předmět na dopravníku volnou cestu, kdežto v druhé poloze byl zarážkou zastaven. K utlumení pohybové energie předmětů jsou na funkční části narážek evolutní pružiny. Tato zařízení mají tyto nedostatky: Následkem poměrně malého zdvihu evolutních pružin a progresivního vzrůstu síly je konstrukce narážek značně namáhána, a proto musí být mohutné a výrobně nákladné. Mimo to mají tyto pružiny malou schopnost útlumu energie, a proto nastává značný a přitom nestejný odraz předmětů od narážek. Nestejným odrazem lehkých a těžkých předmětů vznikají potíže při jejich další dopravě. Vynález si klade za úkol tyto nedostatky odstranit a vytvořit jednotnou narážku jednoduché, lehké a výrobně nenáročné konstrukce, - která by byla schopna nahradit všechny dosud používané typy zarážek. Příklad zařízení podle vynálezu je uveden na- připojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje alternativu I a obr. 2 alternativu II. . Zařízení podle alternativy I, obr. 1, sestává z páky 1 posuvné na
  2. 2. 2 100330 čepu 2, který je točně uložen na rámu dopravníku. Spodní část páky 1 je uchycena na čepu , na kterém je dále uloženo rameno 8 a vidlice 5 vzduchového válce . Rameno 8 je otočné na čepu , který je pevně uchycen na rámu dopravníku. Vzduchový válec 6 je druhým koncem točně uložen na čepu , který je též pevně uchycen na rámu dopravníku. Válečky dopravníku jsou znázorněny kruhy . Zařízení podle alternativy 1 pracuje tak, že předmět, který se pohybuje po, dopravníku, narazí na vysunutou páku 1 (poloha a – silně kreslená. Páka se natočí a posune na čepu 2 a její dolní konec vysouvá píst z válce . Prostor před pístem je spojen s tlakovým potrubím centrálního rozvodu vzduchu přes regulační ventil (na výkresu není znázorněn. Prostor za pístem je spojen s atmosférickým vzdu chem. Posouváním pístu se vzduch před pístem stlačuje a vytlačuje přes regulační ventil do tlakového potrubí a tím akumuluje pohybovou energii brzděného předmětu. Po zastavení předmětu se celý mechanismus vrací tlakem vzduchu na píst do původní polony. Energie, kterou se předmět odráží od zarážky, je zmenšena o tlakové ztráty vzduchu v regulačním ventilu a o pasivní odpory celého meçhanismu. Při zastavení předmětu maximální váhy se dostane páka 1 do konečné polohy h. Vpustímeli tlakový vzduch za píst a prostor před pístem spojíme s atmosférickým vzduchem, natočí se páka 1 do polohy c (předměty se mohou pohybovat po dopravníku nad zarážkou. V konečné poloze dosedne píst na víko válce a páka, 1 je tak zajištěna v poloze c. Při vysouvání páky 1 do základní polohy a se vpustí tlakový vzduch opět před píst a prostor za pístem se spojí s atmosférickým vzduchem. Tím se píst přesune, až dosedne na dno válce a páka 1 se vysune do základní polohy a. V této poloze může zarážka opět zastavovat předměty na dopravníku. Zařízemí podle alternativy II, obr. 2, sestává z páky 1 uložené na čepu 2, který je točně uložen na rámu dopravníku. Spodní část páky 1 je uchycena na čepu , na kterém je též uložena vidlice 5 vzduchového válce . Vzduchový válec 6 je druhým koncem točně uložen na čepu , který je pevně uchycen na rámu dopravníku. Válečky dopravníku jsou znázorněny kruhy . Zařízení podle alternativy II pracuje tak, že předmět, který se dopravuje po dopravníku, narazí na vysunutou páku 1 (poloha a – silně kreslena). Páka se natáčí a její dolní konec vysouvá píst z válce 6. Prostor před pístem je spojen s tlakovým potrubím centrálního rozvodu vzduchu přes regulační ventil (na výkresu není znázorněn, Prostor za pístem je spojen s atmosférickým vzduchem. Posouváním pístu se vzduch před pístem stlačuje a vytlačuje přes regulační ventil do tlakového potrubí a tím akumuluje pohybovou energii brzděného předmětu. Po zastavení předmětu se celý mechanismus vrací tlakem vzduchu na píst do původní polohy. Energie, kterou se předmět odráží od zarážky, je zmenšena o tlakové ztráty vzduchu v regulačním ventilu a pasivní odpory celého mechanismu. Při zastavení předmětu maximální váhy se dostane. páka 1 do konečné polohy b. Vpustímeli tlakový vzduch za píst a prostor před pístem spojíme s atmosférickým vzduchem, natočí se páka 1. do polohy c (předměty se mohou pohybovat po dopravníku näd zarážkou. V konečné poloze dosedne píst na víko válce a páka 1 je tak zajištěna v poloze c. Při vysouvání páky 1 do základní polohy a se vpústí tlakový vzduch opět před píst a prostor za pístem se spojí s atmosfé. rickým vzduchem. Tím se píst přesune, až dosedne na dno , a páka 1 se vysune do základní polohy a. V této poloze může zarážka opět zastavovat předměty na dopravníku. - Rozdíl zarážkou podle älternativy I a alternativy II je v tom,
  3. 3. 100 3 100330 že zarážka podle alternativy I je opatřena ramenem 8 a čepem , takže při natáčení se současně posouvá dolů. Tím se zmenšuje její výkyv v horizontálním směru, a proto je vhodná pro dopravníky s malou roztečí válečků. - - Zarážka podle alternativy II je konstrukčně jednodušší, ovšem je možno jí použít jen u dopravníků s větší roztečí válečků. Příkladné provedení nevyčerpává všechny konstrukční možnosti a tyto lze měnit, aniž by tím byla dotčena podstata vynálezu. Předmět patentu 1. Způsob zastavování těžkých předmětů výsuvnou pružnou zarážkou, jako sochorů, bram, ingotů, na válečkových dopravnících, vyznačující se tím, že přemísťování páky (1) do vysunuté nebo zasunuté polohy a její odpružení se provádí jedním silovým orgánem, jímž je vzduchový válec nebo hydropneumatický válec nebo hydraulický válec s pružinami. . Výsuvná pružná zarážka podle bodu 1 vyznačující se tím, že páka (1) je na horním konci opatřena narážecím palcem, druhým koncem točně spojena čepem (3) s pístnicí vzduchového válce (6) a otočná s čepem 2] na rámu dopravníku, přičemž páka je umístěna pod dopravníkem, nad který vybíhá její horní část (palec). 3. Výsuvná pružná zarážka podle bodu 2 vyznačující se tím, že páka (1) je dolním koncem spojena točně čepem (3) s ramenem (8), které je otočné okolo pevného čepu (9). Severografia, n. p, závod 03
  4. 4. Příloha k patentnímu spisu čís. 100330

×