Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100323

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

100323

  1. 1. 10 Československá socialistickÁ REPUBLIKA Pro pat en ry a vynálezy , . Trida 21 d, 2 vydáno 15.července1861 ; Vyloženo 15. ledna 1961 PATENTNÍ SPIs č. 100323 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. Inž. dr. JAN NEUMANN, PRAHA Způsob a zařízení na zjišťování míry bezpečnosti štěrbinových závěrů proti průšiehu plamene Přihlášeno 29. června 1960 (PV 4169-60) Platnost patentu od 29. června 1960 Předmětem vynálezu je zařízení sloužící ke zjišťování míry bezpečnosti štěrbinových závěrů na elektrických strojích a zařízeních, určených do prostorů s výbušnými plyny nebo parami a dále ke zkoušení potrubních závěrů, tzv. neprůbojných pojistek, které jsou montovány jako bezpečnostní armatury do potrubí, kterými prochází hořlavá směs par nebo plynů se vzduchem a které zamezují prošlehnutí plamene. Je známo, že hořící čelo plamene určité směsi hořlavého plynu nebo par se vzduchem nepronikne štěrbinou, jeli tato štěrbina dostatečně úzká. Největší tloušťka takové štěrbiny, kterou plamen ještě nepronikne, závisí hlavně na druhu hořlaviny, na koncentraci směsi, teploty štěrbiny a tlaku směsi. Tloušťka takové štěrbiny pro stechiometrickou směs se pohybuje při rovné štěrbině o délce 25 mm od ,15 mm pro vodík do 1,15 mm pro methan. Všechny hořlaviny se proto zařazují do 3 tříd, a to do třídy methanové, svítiplynové a vodíkové. Při ověřování štěrbinových závěrů určených do výbušného prostoru s některou hořlavinou se pak zjišťuje, zda plamen štěrbinami zkoušeného zařízení pronikl nebo ne. Dosavadní metody nemohou ovšem zjistit, s jakou bezpečností zařízení vyhovuje. Aby byla proto zajištěna určitá bezpečnost, zkouší se zpravidla zařížení určené pro hořlavinu třídy methänové směsi svítiplynu se vzduchem, která je průbojnější. Míru bezpečnosti však tímto způsobem ürčit nelze a její stanovení u zařízení do prostorů s hořlavinami třídy svítiplynové, popř. vodíkové je mimořádně důležité.
  2. 2. 30 2 - 100323 K přesnému určení této míry bezpečnosti slouží způsob a zařízení podle vynálezu, u kterých se při zkouškách postupně zvyšuje tlak hořlavé směsi ve dvoukomorovém zařízení a míra. bezpečnosti je pak dána poměrem tlaku směsi, jejíž plamen při zkouškách štěrbinami závěru právě pronikl, k tlaku atmosférickému, při kterém se zařízení zpravidla používá. Příklad provedení takového zkušebního zařízení je znázorněn na připojeném výkresu, kde představuje: obr. 1 podélný průřez zařízení s vloženou neprůbojnou štěrbinovou pojistkou; - . obr. 2 průřez přetlakovým ventilem umístěným na vnější straně kontrolní komory; - obr. 3 pohled na těsnicí gumovou desku pod pojistným ventilem. Zařízení sestává z výbušné komory 1 tvaru ležatého válce s dostatečně silnými stěnami, které musí vzdorovat vnitřnímu přetlaku při výbuchu. Výbušná komora 1 je opatřena manometrem 2, hrdlem 3 pro přívod výbušné směsi a zapalovací svíčkou . Na hrdlo s přírubou 5 je připojeno zkoušené zařízení, např. štěrbinová neprůbojná pojistka . Na druhé hrdlo této pojistky 6 je pak připojena kontrolní komora . Touto komorou 7 prochází trubka B, která má vyvrtán ve své stěně malý otvor , a okolo této trubky B je uspořádána větší trubka 10. Kontrolní komora 7 je opatřena dále hrdlem 13 pro výstup směsi, popř. spalin, opatřeným uzavíraçím ventilkem a dále druhou zapalovací svíčkou 14. Pravý konec trubky 8 je při zkoušce uzavřen slabou membránou 11, přidrženou přírubou 12. Místo membrány 11 je možno uspořádat přetlakový ventil podle obr. 2. V přírubě 15 jsou upevněny vodicí svorníky 16 a konec trubky B uzavírá deskový ventil 17 podložený gumovým těsněním 18. Deskový ventil 17 je přitlačován na sedlo pružinou 19, jejíž napětí lze měnit dotažením matic 20. Deskový ventil 17 má ve středu malý otvor 21 a gumové těsnění 18 (viz obr. 3) je opatřeno výřezem 22, aby dovolovalo po ohnutí takto vytvořeného jazyku vstup vzduchu do vnitřního prostoru otvorem 21. Vstup vzduchu má zamezit vytvoření vakua uvnitř komor po výbuchu, při kterém spaliny uniknou do vnějšího prostoru. Zařízení musí být dokonale těsné a pracuje se s ním, takto: Po zamontování zkoušeného závěru, např. štěrbinové pojistky E, se připojí na hrdlo 3 hadice pro přívod výbušné směsi, příslušný kohout se otevře; otevře se také kohout ve výstupním hrdle 13 a kohoutek u manometru 2 a zařízení se začne plnit výbušnou směsí. Po naplnění se všechny kohouty uzavřou, směs v komoře 1 se zapálí svíčkou , načež se provede zkouška se zapálením směsi v kontrolní komoře 7 svíčkou 14. Dojde-li ke druhému výbuchu, je to důkazem, že plamen štěrbinami zkoušeného zařízení nepronikl a že v komoře 7 zůstala neshořelá směs. Malý otvor 3 dovoluje zapálení směsi v komoře , jestliže plamen pojistkou 6 pronikne, ale zabraňuje pomocí trubky 1B tomu, aby spaliny, unikající trubkou , strhly současně s sebou výbušnou směs z prostoru komory . . Po první zkoušce, při které byl uvnitř komcr před zapalováním tlak atmosférický, následují další zkoušky, při kterých je tlak směsi postupně zvyšován a hodnota tlaku je měřena
  3. 3. manometrem 2. Přitom je třeba postupně napínat pružinu 18, aby přetlakový ventil 17" udržel vnitřní přetlak v zařízení. Počáteční přetlak se stupňuje, až dojde k prvnímu prošlehnutí plamene zkoušeným zařízením. Protože tloušťka štěrbiny, kterou plamen právě začíná prošlehávat, je nepřímo úměrná tlaku výbušné směsi použité, při zkoušce, je dána míra bezpečnosti poměrem tohoto tlaku k tlaku atmosférickémų, popř. předpokládámeli atmosfé
  4. 4. 3 100323 rický tlak rovný 1 at, udává absolutní tlak směsi, při kterém plamen začal pronikat, číselně přímo míru bezpečnosti daného štěrbinového závěru pro danou směs. - Předmět patentu 1. Způsob zjišťování míry bezpečnosti štěrbinových závěrů proti průšlehu plamene, vyznačený tím, že průnik plamene je zkoušen na dvoukomorovém zařízení při postupném zvyšování tlaku výbušné směsi před jejím zapálením a míra bezpečnosti je určena absolutním tlakem výbušné směsi, při kterém, po jejím zapálení, začíná plamen štěrbinami pronikat. . 2. Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že kontrolní komora (7) je opatřena procházející trubkou (8) opatřenou otvorem 9] uvnitř této komory (7) a tato trubka (8) je obklopena širší trubkou (10) upevněnou na čele kontrolní komory (7) v blízkosti otvoru (9). Severografia, n. p, závod 03
  5. 5. Příloha k patentnímu Spisu č. 100323 Obr. 1 22 Obr. 2 - Obr. 3

×