Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Il valur taz-zmien

404 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Il valur taz-zmien

 1. 1. Fil-hin tal-mewt Alessandru l-Kbir sejjah lill-generali tieghu u qalilhom l- ahhar tlett xewqat tieghu:
 2. 2. 1 – Li t-tebut tieghu jingarr mit- tobba li daru bih biex ifejquh.
 3. 3. 2 – Li t-tezori li gabar (gawhar, gojelli, deheb…….) kellhom ikunu mferrxa matul it-triq lejn il-qabar.
 4. 4. 3 – Li idejh kellhom jithallew jitbandlu barra t- tebut biex jarhom kulhadd.
 5. 5. Alessandro wiegbu: Wiehed mill-generali mistghageb ghal dawn ix-xewqat mhux tas- soltu staqsa lil Alessandro: « Ghaliex? X’inhu l-iskop?»
 6. 6. 1 – Irrid li jkunu t-tobba li jgorru t-tebut tieghi biex nuri li ma ghandhom ebda fejqan kontra l-mewt.
 7. 7. 2 – Irrid li fit-triq lejn il-qabar ikunu mxerrda t-tezori tieghi, biex infakkar li l-hwejjeg materjali mirbuha jibqghu hawn warajna.
 8. 8. 3 – Irrid li idejja jiddendlu mit-tebut biex in-nies tifhem li gejna b’idejn vojta u b’idejna vojta mmorru lura.
 9. 9. IZ-ZMIEN hu rigal l-aktar prezzjuz li ghandna ghaliex hu limitat.
 10. 10. Nistghu nsiru aktar sinjuri, naqilghu aktar flus imma ma nistghux inzidu z-zmien li ghandna naghmlu fuq l-art.
 11. 11. Meta niddedikaw parti mill-hin taghna lil xi hadd inkunu qed naghtuh parti minn hajjitna li ma nistghux ngibu lura.
 12. 12. Iz-zmien taghna huwa l-hajja taghna.
 13. 13. L-isbah rigal li nistghu noffru huwa z-zmien taghna; ghalhekk meta tajt dan il-wirt tkun hsibt f’haddiehor…...u gemmajt tezori fis- sema
 14. 14. Grazzi hbieb tal-hin li tiddedikawli kull jum, meta tibghatlu xi mail, tiktbuli, taghmluli xi telefonata…. Irrid nurikom il-hajr tieghi permezz ta’ talba.

×