Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Medija centar Beograd

PRAVNIH
RE^NIK PRAVNIH
TERMINA
ZA NOVINARE

PRIREDIO
Vladan Simeunovi}
advokat u Beogradu
1
Re~nik pravnih termina

Ovo izdanje predstavlja dopunu priru~nika "Javnost u sudnici: novinarski vodi~ kroz sudske postupk...
Medija centar Beograd

A
ABOLICIJA - op{ti naziv za akt oslobo|enja u~inioca krivi~nog dela od
krivi~nog gonjenja ili izvr...
Re~nik pravnih termina

APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim tre}im licima; kao tipi~na apsolutna pr...
Medija centar Beograd

V
VANPARNI^NI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni
sudovi postupaju i odlu~uju o li~nim,...
Re~nik pravnih termina

izvr{ena ukoliko se nakon pravosna`nosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala ...
Medija centar Beograd

G
GENERALNA (OP[TA) PREVENCIJA - svrha ka`njavanja, namera da
se propisivanjem i izricanjem kazneni...
Re~nik pravnih termina

lozi mo`e dozvoliti zaklju~enje braka maloletnom licu `enskog
pola koje je navr{ilo petnaest godin...
Medija centar Beograd

nice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi odluka u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevan...
Re~nik pravnih termina

E
EVENTUALNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema
samom delu, postoji onda kada je ...
Medija centar Beograd

Z
ZABELE@BA - vrsta upisa u zemlji{ne knjige ~injenica koje mogu uticati
na sticanje, ograni~enje i...
Re~nik pravnih termina

ZADR@AVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA
DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE - vanpa...
Medija centar Beograd

ZAHTEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNA@NOG RE[ENJA O PREKR[AJU - vanredno pravno sredstvo u pre...
Re~nik pravnih termina

I
IDEALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice
jednom radnjom izvr{enja u~ini...
Medija centar Beograd

INDICIJA - u krivi~nopravnom smislu, osnov sumnje da je neko lice
u~inilo krivi~no delo
ISKAZ SVEDO...
Re~nik pravnih termina

tu`ila{tva u Republici Srbiji vr{e republi~ki javni tu`ilac, okru`ni i op{tinski javni tu`ioci (Vi...
Medija centar Beograd

KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI - okolnosti koje jednom krivi~nom delu daju te`i oblik, pa se kod postojan...
Re~nik pravnih termina

KRAJNJA NU@DA - u gra|anskopravnom smislu, osnov isklju~enja odgovornosti za naknadu {tete ukoliko...
Medija centar Beograd

L
LITISPENDENCIJA - postojanje parni~nog postupka koji se izme|u
istih stranaka i po istom tu`benom...
Re~nik pravnih termina

koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora,
a zbog te{kih posledica i visokog step...
Medija centar Beograd

N
NADLE@NOST SUDA - ovla{}enje suda da postupa u odre|enoj pravnoj stvari (Vidi: Mesna nadle`nost, ...
Re~nik pravnih termina

NESVESNI NEHAT - najlak{i oblik vinosti, postoji kada u~inilac krivi~nog dela nije bio svestan da ...
Medija centar Beograd

koje je po zakonu propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili te`a kazna, i protiv optu`enog kom...
Re~nik pravnih termina

za gonjenje, ako je optu`eni za isto delo ve} pravosna`no osu|en, oslobo|en od optu`be, ili je opt...
Medija centar Beograd

OTE@AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog
karaktera koje uti~u da se krivi~no ...
Re~nik pravnih termina

OSUMNJI^ENI - lice prema kome je pre pokretanja krivi~nog postupka organ unutra{njih poslova predu...
Medija centar Beograd

PENOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem kazni i drugih vrsta
krivi~nih sankcija, njihovom prim...
Re~nik pravnih termina

vi~nih sankcija koje se izri~u maloletnicima, najo{trija mera
poja~anog nadzora
POJA^AN NADZOR OD ...
Medija centar Beograd

no lice osnivanjem, odnosno upisom u registar nadle`nog trgovinskog suda (Vidi: Trgovinski sud)
POT...
Re~nik pravnih termina

PRAVNOSNA@NOST (PRAVOSNA@NOST) - svojstvo sudske odluke
koje zna~i da se takva odluka vi{e ne mo`e...
Medija centar Beograd

PREJUDICIJELNA PITANJA - pravna pitanja za ~ije je re{avanje nadle`an sud ili drugi dr`avni organ u...
Re~nik pravnih termina

PREKR[AJNI POSTUPAK - postupak u kojem se na osnovu zakonom
utvr|enih op{tih uslova i na osnovu si...
Medija centar Beograd

PRIVREDNI PRESTUP - dru{tveno {tetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja ...
Re~nik pravnih termina

PRODU@ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o produ`enju roditeljsko...
Medija centar Beograd

RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE - vanparni~ni postupak u kojem
sud utvr|uje ko su naslednici umrlog, koj...
Re~nik pravnih termina

vi~nopravnom smislu, izuzev kada se radi o parnicama zbog
smetanja poseda, kada se re{enjem merito...
Medija centar Beograd

nu`no za ostvarivanje tog prava, ako je ta isprava izgubljena ili
uni{tena
SAU^ESNI[TVO - svi oblic...
Re~nik pravnih termina

za preko tu|eg zemlji{ta, pravo stanovanja, pravo progona
stoke preko tu|eg zemlji{ta i sl.
SMETAN...
Medija centar Beograd

dova, te Vrhovnog suda (Vidi: Mesna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost)
STE^AJ...
Re~nik pravnih termina

virana u postupak jesu: predlaga~ i protivnik predlaga~a, a
zajedni~ki naziv im je u~esnici
SUBJEK...
Medija centar Beograd

SUDSKI DEPOZIT - polaganje novca, hartija od vrednosti, isprava i dragocenosti u sudski depozit, na...
Re~nik pravnih termina

T
TAPIJA - javna isprava u tapijskom sistemu koja stvara oborivu pretpostavku da je lice ozna~eno ...
Medija centar Beograd

~ijoj tu`bi nadle`ni sud ispituje zakonitost kona~nog upravnog akta

]
"]UTANJE UPRAVE" - situacija...
Re~nik pravnih termina

snage, a predmet vra}a ni`estepenom sudu na ponovni postupak
UKNJI@BA - upis u zemlji{ne knjige ko...
Medija centar Beograd

disciplinskom merom u posebnoj ustanovi moglo delovati na
maloletnika da svoje pona{anje uskladi sa...
Re~nik pravnih termina

dom sud utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona
ne}e izvr{iti ako osu|eni za vreme provera...
Medija centar Beograd

C
CESIJA - ustupanje, prenos potra`ivanja tre}em licu, prelaz potra`ivanja sa dotada{njeg poverioca...
Re~nik pravnih termina

fizi~kog bola, straha, naru`enosti ili psihi~kog bola zbog povrede ~asti i ugleda

48
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravni recnik

678 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pravni recnik

 1. 1. Medija centar Beograd PRAVNIH RE^NIK PRAVNIH TERMINA ZA NOVINARE PRIREDIO Vladan Simeunovi} advokat u Beogradu 1
 2. 2. Re~nik pravnih termina Ovo izdanje predstavlja dopunu priru~nika "Javnost u sudnici: novinarski vodi~ kroz sudske postupke", prire|iva~a Vladana Simeunovi}a, izdava~a "Medija centar" Beograd, 2003 Kori{}ena literatura: 1. "Leksikon krivi~nog prava", autor prof. dr Dragan Jova{evi}, izdava~ "Slu`beni list SRJ", godina izdanja 2002. 2. "Leksikon gra|anskog prava", grupa autora, izdava~ "Nomos" Beograd, godina izdanja 1996. 2
 3. 3. Medija centar Beograd A ABOLICIJA - op{ti naziv za akt oslobo|enja u~inioca krivi~nog dela od krivi~nog gonjenja ili izvr{enja krivi~ne sankcije (Vidi: Amnestija i Pomilovanje) ADVOKAT - lice koje se profesionalno bavi advokaturom kao delatno{}u ~ija je osnovna funkcija pru`anje pravne pomo}i AKCIJA (DEONICA) - hartija od vrednosti koja titularu (akcionaru) daje izvesna prava (pravo na upravljanje, pravo na dobit ili dividendu) u akcionarskom dru{tvu ili komanditnom dru{tvu na akcije, odra`ava procentualni odnos uloga akcionara u ukupnom osniva~kom kapitalu dru{tva AKCIONARSKO (DEONI^KO) DRU[TVO - privredni subjekt ~iji je osnovni kapital podeljen na akcije (deonice) odre|ene nominalne vrednosti ALIMENTACIJA (IZDR@AVANJE) - pravni odnos u kojem je jedno lice (du`nik izdr`avanja) obavezan da drugom licu (poverilac izdr`avanja) obezbe|uje sredstva za zadovoljavanje osnovnih `ivotnih potreba (Vidi: Poverilac, Du`nik) AMNESTIJA - oslobo|enje od krivi~nog gonjenja ili potpuno ili delimi~no oslobo|enje od izvr{enja kazne, zamena izre~ene kazne bla`om kaznom, brisanje osude ili ukidanje pravnih posledica osude poimeni~no neodre|enom broju lica na osnovu akta organa zakonodavne vlasti (skup{tine) (Vidi: Abolicija, Pomilovanje) APELACIONI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ure|enju sudova, ~ije je stupanje na snagu vi{e puta odlagano i koji jo{ uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju~ivo nadle`an za odlu~ivanje po `albama protiv odluka op{tinskih i okru`nih sudova APSOLUTNA ZASTARELOST - nemogu}nost zapo~injanja ili nastavljanja krivi~nog postupka, odnosno izvr{enja izre~ene krivi~ne sankcije zbog proteka dva puta du`eg vremena od onog koji je zakonom predvi|en za nastupanje zastarelosti (Vidi: Zastarelost) 3
 4. 4. Re~nik pravnih termina APSOLUTNA PRAVA - subjektivna prava koja deluju prema svim tre}im licima; kao tipi~na apsolutna prava navode se stvarna prava, odnosno pravo svojine, pravo slu`benosti (Vidi: Relativna prava, Svojina, Subjektivna prava) AFEKAT - emocionalno stanje jake razdra`enosti ili straha koje karakteri{e kratkotrajna nesposobnost za rasu|ivanje, odnosno stanje su`ene svesti kod u~inioca krivi~nog dela, od posebnog zna~aja za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti u~inioca dela (Vidi: Krivi~na odgovornost) B BITNO SMANJENA URA^UNLJIVOST - stanje smanjene sposobnosti za rasu|ivanje i odlu~ivanje, odnosno smanjena sposobnost u~inioca krivi~nog dela da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima, od posebnog zna~aja jer predstavlja fakultativni osnov za ubla`avanje kazne u~iniocu krivi~nog dela (Vidi: Vinost, Krivi~na odgovornost, Neura~unljivost, Ura~unljivost, Ubla`avanje kazne) BLA@I KRIVI^NI ZAKON - zakon koji je povoljniji za okrivljenog u odnosu na neki drugi zakon koji se u konkretnom slu~aju mo`e primeniti BLANKETNA KRIVI^NA DELA - krivi~na dela kod kojih zakonski opis ne sadr`i sve elemente, ve} je krivi~nu normu potrebno dopuniti normom sadr`anom u drugom propisu BRANILAC - pravno obrazovano lice, advokat, koje zastupa okrivljenog u krivi~nom postupku u funkciji stru~ne pomo}i prilikom pru`anja odbrane BRAK - zakonom ure|ena zajednica mu{karca i `ene (Vidi: Razvod braka) BRA^NI SPOROVI - sporovi koji nastaju u bra~nim odnosima ili povodom bra~nih odnosa (razvod braka, poni{taj braka, za utvr|enje postojanja i nepostojanja braka), zbog prirode ovih sporova javnost je uvek isklju~ena 4
 5. 5. Medija centar Beograd V VANPARNI^NI POSTUPAK - skup pravnih normi po kojima redovni sudovi postupaju i odlu~uju o li~nim, porodi~nim, imovinskim i drugim pravnim stvarima koje se po zakonu re{avaju u vanparni~nom postupku (Vidi: Li{enje poslovne sposobnosti, Zadr`avanje u neuropsihijatrijskoj organizaciji, Progla{enje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti, Produ`enje roditeljskog prava, Li{enje i vra}anje roditeljskog prava, Davanje dozvole za stupanje u brak, Raspravljanje zaostav{tine, Odre|ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost, Ure|enje upravljanja i kori{}enja zajedni~ke stvari, Deoba zajedni~ke stvari ili imovine, Ure|enje me|e, Sudski depozit, Sastavljanje, ~uvanje, potvr|ivanje i poni{tavanje isprava) "VANPRETRESNO VE]E" - posebno ve}e prvostepenog krivi~nog suda sastavljeno od trojice sudija profesionalaca, odlu~uje o brojnim bitnim pitanjima (Videti u priru~niku "Javnost u sudnici", str. 15-16) VANREDNI PRAVNI LEK - pravna sredstva koja stranke ili ovla{}eni dr`avni organi koriste pobijaju}i odluke suda ili drugih dr`avnih organa protiv kojih se ne mo`e izjaviti redovni pravni lek (Vidi: Ponavljanje postupka, Vanredno ubla`avanje kazne, Zahtev za za{titu zakonitosti, Zahtev za ispitivanje zakonitosti pravosna`ne presude, Zahtev za vanredno preispitivanje pravosna`nog re{enja o prekr{aju, Revizija) VANREDNI PRAVNI LEK U UPRAVNOM POSTUPKU - zbog brojnosti vanrednih pravnih lekova u upravnom postupku ovde ih samo navodimo bez dalje eksplikacije: menjanje i poni{tavanje re{enja u vezi sa upravnim sporom, poni{tavanje i ukidanje po osnovu slu`benog nadzora, ukidanje i menjanje pravosna`nog re{enja uz pristanak ili po zahtevu stranke, vanredno ukidanje, ogla{avanje re{enja ni{tavim) VANREDNO UBLA@AVANJE KAZNE - vanredni pravni lek u krivi~nom postupku, ubla`avanje pravosna`no izre~ene kazne koja nije 5
 6. 6. Re~nik pravnih termina izvr{ena ukoliko se nakon pravosna`nosti presude pojave okolnosti kojih nije bilo kad se izricala presuda ili sud za njih nije znao iako su postojale, a koje bi o~igledno dovele do bla`e osude VANSUDSKO PORAVNANJE - ugovor kojim se, izvan sudskog postupka, me|usobnim popu{tanjem ugovara~a re{avaju sporni odnosi i uklanjaju neizvesnosti u pogledu prava i obaveza (Vidi: Sudsko poravnanje) VASPITNE MERE - osnovna vrsta sankcija koje se izri~u maloletnim u~iniocima krivi~nih dela, kao i, u odre|enim slu~ajevima, mla|im punoletnim licima (do 21 godine `ivota), (Vidi: Ukor, Upu}ivanje u disciplinski centar za maloletnike, Poja~ani nadzor roditelja ili staraoca, Poja~ani nadzor u drugoj porodici, Poja~ani nadzor organa starateljstva, Upu}ivanje u vaspitnu ustanovu, Upu}ivanje u vaspitno popravni dom, Upu}ivanje u specijalnu ustanovu) VE]E ZA PREKR[AJE - drugostepeni organ u prekr{ajnom postupku (Vidi: Prekr{ajni organi) VERBALNA UVREDA - izjava omalova`avanja kojom se vre|a ~ast i ugled lica na koje se izjava odnosi (Vidi: Uvreda) VERODOSTOJNA ISPRAVA - isprava na osnovu koje se odre|uje izvr{enje radi ostvarenja nov~anog potra`ivanja izme|u pravnih i fizi~kih lica koja obavljaju privrednu delatnost (faktura-ra~un, menica, ~ek, obra~un kamate, izvod iz poslovnih knjiga) VE[TA^ENJE - dokazno sredstvo predvi|eno svim va`e}im procesnim zakonima, saznavanje pravno bitnih ~injenica preko lica, ve{taka, koja poseduju stru~na znanja kojima sud ili drugi postupaju}i organ ne raspola`e (psihijatri, patolozi, ekonomski eksperti i sl.) VINOST - psihi~ki odnos u~inioca krivi~nog dela prema u~injenom delu izra`en kroz svest i volju u~inioca, neophodan uslov za postojanje krivi~ne odgovornosti u~inioca i nu`an uslov da bi se prema u~iniocu izrekla kazna (Vidi: Direktni umi{ljaj, Eventualni umi{ljaj, Krivi~na odgovornost, Nehat, Svesni nehat, Nesvesni nehat) 6
 7. 7. Medija centar Beograd G GENERALNA (OP[TA) PREVENCIJA - svrha ka`njavanja, namera da se propisivanjem i izricanjem kaznenih sankcija uti~e na potencijalne u~inioce da ne vr{e krivi~na dela, te da ne ~ine prekr{aje i privredne prestupe (Vidi: Prekr{aj, Privredni prestup) GLAVNA RASPRAVA - faza parni~nog postupka u kojoj se izvo|enjem dokaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o postavljenom tu`benom zahtevu (Vidi: Parni~ni postupak, Tu`ba, Tu`beni zahtev) GLAVNI PRETRES - faza krivi~nog postupka pred prvostepenim sudom u kojoj se neposredno, usmeno i javno, izvo|enjem dokaza utvr|uju ~injenice na osnovu kojih sud odlu~uje o postojanju krivi~nog dela, krivi~noj odgovornosti u~inioca dela i krivi~noj sankciji (Vidi: Krivi~no delo, Krivi~ne sankcije) GLAVNI UME[A^ - lice koje u celini ili delimi~no tra`i stvar ili pravo o kome izme|u drugih lica ve} te~e parnica, pa jednom tu`bom tu`i obe stranke zahtevaju}i da se za{titi ili utvrdi neko njegovo pravo na spornoj stvari ili pravu (Vidi: Ume{a~) GRAANSKO PRAVO - grana prava koja ure|uje imovinske odnose i druge odnose koji su posredno ili neposredno vezani za imovinske odnose, grana se na stvarno pravo, obligaciono pravo, nasledno pravo, porodi~no pravo, gra|ansko procesno pravo i sl. D DAVANJE DOZVOLE ZA STUPANJE U BRAK - vanparni~ni postupak iz grupe postupaka o ure|enju porodi~nih odnosa u kojem vanparni~ni sud, ukoliko postoje naro~ito opravdavaju}i raz7
 8. 8. Re~nik pravnih termina lozi mo`e dozvoliti zaklju~enje braka maloletnom licu `enskog pola koje je navr{ilo petnaest godina DEKLARATORNA (UTVRUJU]A) TU@BA - tu`ba kojom tu`ilac zahteva da sud u parni~nom postupku utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna tu`ba, Konstitutivna tu`ba) DEKLARATORNA (UTVRUJU]A) PRESUDA - presuda parni~nog suda kojom se utvr|uje postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa ili istinitost ili neistinitost neke isprave (Vidi: Kondemnatorna presuda, Konstitutivna presuda) DELIKT - u kaznenom pravu, termin za protivpravno pona{anje (krivi~na dela, prekr{aji, privredni prestupi), u gra|anskom pravu, termin koji podrazumeva svaki postupak {tetan po tu|a imovinska ili neimovinska dobra, stvaraju}i obavezu za {tetnika da o{te}enom nadoknadi {tetu DELIMI^NA PRESUDA - presuda parni~nog suda koja mo`e biti doneta kada usled priznanja ili na osnovu raspravljanja neki od vi{e tu`benih zahteva ili jedan deo tu`benog zahteva budu podobni za kona~no odlu~ivanje DELINKVENCIJA - ukupnost protivpravnih, ka`njivih pona{anja u jednom dru{tvu (krivi~na dela, prekr{aji, privredni prestupi, disciplinski prestupi) (Vidi: Kriminalitet) DEOBA ZAJEDNI^KE STVARI ILI IMOVINE - vanparni~ni postupak iz grupe postupaka o ure|enju imovinskih odnosa u kojem vanparni~ni sud razvrgava postoje}u imovinskopravnu zajednicu (Vidi: Zajedni~ka svojina, Susvojina) DIREKTNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema samom delu, postoji onda kada je u~inilac znao kakve }e posledice delo proizvesti i kada je takve posledice i `eleo DOVOENJE - mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom i prekr{ajnom postupku (Vidi: Zabrana okrivljenom da napusti boravi{te, Zadr`avanje, Jemstvo, Pozivanje, Pritvor) DOKAZ - ~injenica na osnovu koje organ koji vodi postupak (krivi~ni, parni~ni, upravni...) utvr|uje postojanje ili nepostojanje ~inje8
 9. 9. Medija centar Beograd nice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi odluka u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevantne - bitne ~injenice) DOKAZNI POSTUPAK - faza postupka u kojoj postupaju}i organ, na osnovu dokaznih sredstava, utvr|uje postojanje ili nepostojanje pravno relevantnih ~injenica DOKAZNA SREDSTVA - izvori saznanja organa koji vodi postupak o postojanju ili nepostojanju pravno relevantnih ~injenica (Vidi: Dokaz, Dokazni postupak, Uvi|aj, Isprava, Ispit okrivljenog, Javna isprava, Iskaz svedoka, Ve{ta~enje, Saslu{anje stranaka) DR@AVINA - posed, fakti~ka vlast na stvari ili pravu DR@AVINSKE TU@BE - tu`be zbog smetanja dr`avine (poseda) kojima se pokre}e postupak zbog oduzimanja ili uznemiravanja mirne, fakti~ke vlasti na stvari ili pravu (dr`avine) DR@AVNI TU@ILAC - termin koji Zakonik o krivi~nom postupku upotrebljava opisuju}i ovla{}eni dr`avni organ ~ija je funkcija gonjenje u~inilaca krivi~nih dela koja se gone po slu`benoj du`nosti, ovla{}enja dr`avnog tu`ioca, u navedenom smislu, ostvaruju op{tinska i okru`na javna tu`ila{tva koja su u sastavu Republi~kog javnog tu`ila{tva, na ~ijem ~elu se nalazi Republi~ki javni tu`ilac (Vidi: Republi~ki javni tu`ilac, Republi~ko javno tu`ila{tvo) DRU[TVENA OPASNOST - element pojma krivi~nog dela, shvata se kao povreda ili ugro`avanje nekog dobra ili interesa od ve}eg zna~aja DU@NIK - lice koje je nosilac kakve obaveze koju je du`no da izvr{i, nasuprot obavezi stoji pravo poverioca da tra`i izvr{enje te obaveze (Vidi: Poverilac) DU[EVNA POREME]ENOST - osnov isklju~enja krivi~ne odgovornosti, stanje nepravilnog odvijanja psihi~kih procesa koji izazivaju poreme}aj opa`anja, rasu|ivanja, mi{ljenja, pa takvo lice nije u mogu}nosti da pravilno rasu|uje i odlu~uje (Vidi: Vinost) 9
 10. 10. Re~nik pravnih termina E EVENTUALNI UMI[LJAJ - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema samom delu, postoji onda kada je u~inilac bio svestan mogu}nosti nastupanja posledice koju ne `eli, ali pristaje na njeno nastupanje, odnosno sagla{ava se sa njenim nastupanjem EKSPROPRIJACIJA - prinudno oduzimanje prava svojine na nepokretnosti zbog postojanja javnog interesa, uz isplatu pravi~ne naknade (Vidi: Odre|ivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost) EKSTRADICIJA - akt pru`anja me|unarodne pravne pomo}i koji se sastoji u izdavanju u~inioca krivi~nog dela od strane jedne dr`ave drugoj dr`avi radi su|enja za u~injeno krivi~no delo ili radi izdr`avanja kazne @ @ALBA - redovni pravni lek protiv prvostepenih odluka sudova i drugih dr`avnih organa u svim postupcima, izuzev izvr{nog postupka (Vidi: Prigovor), su{tinski predstavlja zahtev da se prvostepena presuda ili re{enje preina~i ili ukine, `alba, osim kod retkih izuzetaka, ima suspenzivno dejstvo, odnosno odla`e izvr{enje pobijane odluke, kao i devolutivno dejstvo, odnosno izjavljivanjem `albe uspostavlja se nadle`nost drugog suda ili organa za odlu~ivanje @ALBA ZBOG "]UTANJA UPRAVE" - posebno pravno sredstvo koje se izjavljuje ukoliko organ uprave u zakonom propisanom roku ne donese re{enje, odnosno ne re{i o upravnoj stvari 10
 11. 11. Medija centar Beograd Z ZABELE@BA - vrsta upisa u zemlji{ne knjige ~injenica koje mogu uticati na sticanje, ograni~enje ili gubljenje zemlji{noknji`nih prava (zabele`ba spora, maloletstva i sl.) (Vidi: Spor, Zemlji{ne knjige) ZABRANA VR[ENJA POZIVA, DELATNOSTI ILI DU@NOSTI - vrsta mere bezbednosti koja je, kao i sve druge mere bezbednosti, usmerena na otklanjanje potencijalno opasnih situacija koje proisti~u iz li~nosti u~inioca ili drugih stvarnih okolnosti, odnosno na otklanjanje stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e vr{i krivi~na dela (Vidi: Mere bezbednosti, Obavezno psihijatrijsko le~enje i ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi, Obavezno le~enje alkoholi~ara i narkomana, Oduzimanje predmeta, Proterivanje stranca iz zemlje) ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM - va`i ono {to je navedeno u prethodnoj ta~ki ZABRANA OKRIVLJENOM DA NAPUSTI BORAVI[TE - mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS - institut krivi~noprocesnog prava koji je konstituisan u korist okrivljenog po ~ijoj `albi odlu~uje drugostepeni sud, zabranjuju}i drugostepenom sudu da okrivljenom izrekne sankciju te`e vrste ili te`u sankciju iste vrste ZAVE[TANJE (TESTAMENT) - zakonom ure|eni oblik poslednje izjave volje, predvi|ene forme jesu: sudsko zave{tanje, svojeru~no zave{tanje, zave{tanje pred svedocima, usmeno zave{tanje, vojno zave{tanje, brodsko zave{tanje, konzularno zave{tanje ZADR@AVANJE - pravo organa unutra{njih poslova da u pretkrivi~nom postupku li{i slobode (najdu`e do 48 ~asova) lice ako postoji neki od razloga za odre|ivanje pritvora, u prekr{ajnom pravu, mera obezbe|enja prisustva okrivljenog 11
 12. 12. Re~nik pravnih termina ZADR@AVANJE U ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI KOJA OBAVLJA DELATNOST U OBLASTI NEUROPSIHIJATRIJE - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o sme{taju du{evno bolesnog lica u odgovaraju}oj zdravstvenoj organizaciji kad je zbog prirode bolesti neophodno da to lice bude ograni~eno u slobodi kretanja ili op{tenja sa spoljnim svetom ZAJEDNI^KA SVOJINA - pravo svojine dve ili vi{e osobe (zajedni~ari) na istoj stvari, ali tako da njihovi udeli nisu odre|eni, ali su odredivi ZAKONSKI ZASTUPNIK - lice koje u pravnom saobra}aju istupa u ime poslovno nesposobnog lica (maloletnika ili lica li{enog poslovne sposobnosti) ili pravnog lica (roditelji, postavljeni zastupnik, direktor preduze}a) ZAKONSKO NASLEIVANJE - nasle|ivanje na osnovu odre|enih ~injenica predvi|enih zakonom (srodstvo, bra~na veza) u slu~ajevima kada se ne nasle|uje na osnovu zave{tanja ZAOSTAV[TINA - imovinska prava koja je ostavilac imao u vreme smrti, a podobna su za nasle|ivanje ZAPISNIK - javna isprava o radnjama u~esnika u postupku, rezultatima izvo|enja dokaza i va`nim izjavama u~esnika ZASTARELOST - u gra|anskom pravu, gubitak prava poverioca da, zbog proteka zakonom predvi|enog vremena, od du`nika obaveze sudskim putem zahteva ispunjenje te obaveze, u krivi~nom pravu, gubitak mogu}nosti nadle`nog dr`avnog organa da pokrene krivi~ni postupak, da vodi krivi~ni postupak ili da izvr{i krivi~nu sankciju zbog proteka vremena koje je zakonom predvi|eno, isto va`i i za druge kaznene postupke ZATVOR - vremenska kazna li{enja slobode koja ne mo`e biti kra}a od trideset dana, niti du`a od petnaest godina, izuzev za najte`a dela i najte`e oblike krivi~nih dela, kada se mo`e izre}i kazna zatvora u trajanju od ~etrdeset godina (Vidi: Krivi~ne sankcije, Kazna, Nov~ana kazna, Uslovna osuda, Sudska opomena, Mere bezbednosti, Vaspitne mere, Prekr{ajne kazne) ZAHTEV ZA ZA[TITU ZAKONITOSTI - vanredni pravni lek predvi|en svim va`e}im procesnim zakonima, izjavljuje ga Republi~ki javni tu`ilac Vrhovnom sudu, po inicijativi stranke ili samostalno 12
 13. 13. Medija centar Beograd ZAHTEV ZA VANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOSNA@NOG RE[ENJA O PREKR[AJU - vanredno pravno sredstvo u prekr{ajnom postupku ZAHTEV ZA ISPITIVANJE ZAKONITOSTI PRAVOSNA@NE PRESUDE - vanredni pravni lek u krivi~nom postupku koji mo`e podneti okrivljeni koji je pravosna`no osu|en na bezuslovnu kaznu zatvora ili maloletni~kog zatvora (Vidi: Maloletni~ki zatvor) ZAHTEV ZA POKRETANJE PREKR[AJNOG POSTUPKA - procesni akt kojim se pred nadle`nim prekr{ajnim organom pokre}e prekr{ajni postupak (Vidi: Prekr{aj, Prekr{ajni organi) ZAHTEV ZA SPROVOENJE ISTRAGE - krivi~no procesni akt kojim ovla{}eni podnosilac (javni tu`ilac i o{te}eni kao tu`ilac) zahteva da nadle`ni istra`ni sudija tokom istrage prona|e i prikupi dokaze kako bi se moglo odlu~iti da li }e se podi}i optu`nica ili obustaviti postupak, temelji se na osnovanoj sumnji (Vidi: O{te}eni kao tu`ilac, Optu`nica) ZA[TITNE MERE U PREKR[AJNOM POSTUPKU - mere koje bi trebalo da omogu}e, s obzirom na li~na svojstva ili sklonost okrivljenog, da ubudu}e ne ~ini prekr{aje (zabrana pravnom licu da vr{i odre|enu delatnost, zabrana odgovornom licu da vr{i odre|ene poslove, oduzimanje predmeta, zabrana vr{enja samostalne delatnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, udaljenje stranca sa teritorije SRJ) ZEMLJI[NA KNJIGA - javni registar koji vodi evidenciju o pravima na nepokretnostima; upisom u zemlji{nu knjigu sti~u se, prenose i prestaju prava na nepokretnostima (Vidi: Zabele`ba, Uknji`ba, Tapija, Tapijski sistem) ZEMLJI[NOKNJI@NI ULO@AK - sastavni deo glavne zemlji{ne knjige, sastoji se od popisnog lista (opis nepokretnosti), vlasni~kog lista (podaci o vlasniku nepokretnosti) i teretnog lista (podaci o stvarnim teretima na nepokretnosti) 13
 14. 14. Re~nik pravnih termina I IDEALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice jednom radnjom izvr{enja u~ini vi{e krivi~nih dela (Vidi: Realni sticaj krivi~nih dela, Sticaj) IZVR[NA ISPRAVA - pravni akt na osnovu koga se mo`e tra`iti prinudno izvr{enje potra`ivanja koje je utvr|eno tim aktom (presuda, re{enje, sudsko poravnanje) (Vidi: Izvr{ni postupak) IZVR[NI POSTUPAK (SUDSKI) - skup pravila po kojima sud postupa radi prinudnog izvr{enja sudske odluke koja glasi na ispunjenje obaveze, kao i radi obezbe|enja potra`ivanja, te prinudnog izvr{enja odluka donetih u upravnom ili prekr{ajnom postupku koje glase na ispunjenje nov~ane obaveze, kao i radi obezbe|enje nov~anog potra`ivanja o kome se odlu~uje u upravnom ili prekr{ajnom postupku IZVR[NI POSTUPAK (UPRAVNI-ADMINISTRATIVNI) - skup pravila po kojima postupa upravni organ radi prinudnog izvr{enja izvr{nog upravnog akta (Vidi: Upravni akt, Upravni organ, Upravni postupak) IZVR[NOST - svojstvo sudske odluke i upravnog akta koje omogu}ava da se mogu prinudno izvr{iti u sudskom izvr{nom postupku ili u administrativnom-upravnom izvr{nom postupku IZUZE]E - institut krivi~nog procesnog prava (naravno, i drugih procesnih prava) ustanovljen s ciljem da doprinosi objektivnosti u radu i odlu~ivanju suda; njegovom se primenom iz postupka udaljavaju sudije i druga lica (sudije porotnici, predsednik suda, dr`avni tu`ilac i njegovi zamenici, zapisni~ari, tuma~i, ve{taci, stru~na lica) kada postoje razlozi koji dovode u sumnju njihovu objektivnost (nepristrasnost); razlozi za izuze}e dele se na one zbog kojih se sudija ili drugo lice moraju obavezno izuzeti i na razloge koji pobu|uju sumnju u objektivnost IMUNITET - pravo odre|enog lica koje spre~ava krivi~no gonjenje ili krivi~no ka`njavanje tog lica 14
 15. 15. Medija centar Beograd INDICIJA - u krivi~nopravnom smislu, osnov sumnje da je neko lice u~inilo krivi~no delo ISKAZ SVEDOKA - dokazno sredstvo na osnovu koga organ koji vodi postupak, a na osnovu neposrednog ~ulnog opa`anja nekog lica (svedok), saznaje ~injenice od ~ijeg postojanja ili nepostojanja zavisi re{avanje u konkretnoj pravnoj stvari (pravno relevantne ~injenice) ISPIT OKRIVLJENOG - dokazno sredstvo u krivi~nom postupku na osnovu koga krivi~ni sud, na osnovu ispitivanja okrivljenog, saznaje ~injenice od kojih zavisi re{avanje u konkretnoj krivi~noj stvari (postojanje krivi~nog dela, postojanje krivi~ne odgovornosti, sankcije) ISPRAVE - dokazno sredstvo, svaki predmet na kojem se nalazi zapis koji slu`i kao dokaz kakve ~injenice bitne za pravne odnose (Vidi: Javna isprava, Privatna isprava) ISTRAGA - faza prethodnog krivi~nog postupka koja zapo~inje na osnovu re{enja o sprovo|enju istrage protiv lica za koje se osnovano sumnja da je izvr{ilo krivi~no delo, a na osnovu zahteva ovla{}enog tu`ioca, svrha istrage jeste prikupljanje dokaza na osnovu kojih }e se odlu~iti ima li mesta podizanju optu`nice ISTRA@NI SUDIJA - organ koji rukovodi istragom i glavni nosilac aktivnosti u istrazi J JAVNA ISPRAVA - isprava koju je u propisanom obliku i u okviru svojih nadle`nosti izdao dr`avni organ ili organ koji vr{i javna ovla{}enja JAVNO PRAVOBRANILA[TVO - samostalni dr`avni organ koji se stara o za{titi imovinskih i drugih gra|ansko pravnih interesa dr`ave ili drugih entiteta lokalne samouprave JAVNO TU@ILA[TVO - samostalni dr`avni organ ~ija je najzna~ajnija funkcija gonjenje u~inilaca krivi~nih dela; nadle`nost javnog 15
 16. 16. Re~nik pravnih termina tu`ila{tva u Republici Srbiji vr{e republi~ki javni tu`ilac, okru`ni i op{tinski javni tu`ioci (Vidi: Dr`avni tu`ilac, Republi~ki javni tu`ilac) JEMSTVO - u gra|anskopravnom smislu, odgovornost tre}eg lica poveriocu za pravilno ispunjenje obaveze glavnog du`nika, u krivi~nopravnom smislu, mera za obezbe|enje prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku kada je opasnost od bekstva jedini razlog zbog kojeg bi ina~e bio odre|en pritvor K KAZNA - vrsta krivi~ne sankcije ~ijim se izvr{enjem krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela prinudno oduzimaju ili ograni~avaju odre|ene slobode i prava, tako|e i prekr{ajna sankcija i sankcija u postupcima po privrednim prestupima, (Vidi: Nov~ana kazna, Zatvor, Prekr{ajna kazna, Kazne u postupcima po privrednim prestupima) KAZNE U PRIVREDNO PRESTUPNOM POSTUPKU - predvi|ena je nov~ana kazna kao jedina vrsta kazne, uslovna osuda i za{titne mere (javno objavljivanje presude, oduzimanje predmeta, zabrana pravnom licu da se bavi odre|enom delatno{}u, zabrana odre|enom licu da vr{i odre|ene delatnosti) (Vidi: Uslovna osuda u privredno prestupnom postupku) KAZNENA EVIDENCIJA - evidencija o krivi~nim osudama koju vodi Ministarstvo unutra{njih poslova; podaci o brisanim osudama mogu se dati na uvid samo tu`ila{tvu, sudu i organima unutra{njih poslova u vezi sa krivi~nim postupkom koji se vodi KAZNENA POLITIKA - sistem mera i aktivnosti koje dr`avni organi preduzimaju s ciljem da se ka`njavanjem u~inilaca krivi~nih dela (tako|e, prekr{aja i privrednih prestupa) suzbiju ka`njiva pona{anja (Vidi: Svrha ka`njavanja) KATASTAR - javna evidencija o zemlji{tu koja sadr`i podatke o polo`aju, obliku, povr{ini, na~inu kori{}enja zemlji{ta (Vidi: Zemlji{ne knjige) 16
 17. 17. Medija centar Beograd KVALIFIKATORNE OKOLNOSTI - okolnosti koje jednom krivi~nom delu daju te`i oblik, pa se kod postojanja takvih krivi~nih dela predvi|a poo{treno ka`njavanje, npr. nastupanje te`e posledice, naro~ito te{ke okolnosti vezane za vreme, mesto, na~in izvr{enja krivi~nog dela) KVALIFIKOVANO KRIVI^NO DELO - krivi~na dela koja predstavljaju te`i oblik nekog drugog krivi~nog dela s obzirom na nastupanje te`e posledice od one koja redovno nastupa i s obzirom na posebne okolnosti koje predstavljaju pove}ani stepen dru{tvene opasnosti KLEVETA - u gra|anskopravnom smislu, izno{enje ili prono{enje po ~ast i ugled {kodljivih neistinitih ~injeni~nih tvrdnji o nekom licu, {to za posledicu mo`e imati obavezu da se oklevetanom licu nadoknadi nematerijalna {teta zbog povrede ~asti i ugleda; u krivi~nopravnom smislu, krivi~no delo ~ije je bi}e opisano kao izno{enje ili prono{enje za drugog ne~eg neistinitog {to mo`e {koditi njegovoj ~asti i ugledu KONA^NOST UPRAVNOG AKTA - svojstvo upravnog akta koje onemogu}ava pobijanje istog redovnim pravnim lekom (Vidi: Pravosna`nost upravnog akta) KONDEMNATORNA TU@BA (TU@BA ZA ^INIDBU) - tu`ba u parni~nom postupku kojom se tra`i da sud obave`e tu`enika da ne{to u~ini, odnosno da ne{to ne u~ini ili da se od ne~ega uzdr`i (Vidi: Deklaratorna tu`ba, Konstitutivna tu`ba) KONDEMNATORNA PRESUDA - presuda kojom parni~ni sud obavezuje tu`enika da ne{to u~ini, odnosno da ne{to ne u~ini ili da se od ne~ega uzdr`i (Vidi: Deklaratorna presuda, Konstitutivna presuda) KONSTITUTIVNA (PREOBRA@AJNA) TU@BA - tu`ba u parni~nom postupku kojom se zahteva promena (preobra`aj) nekog pravnog odnosa (razvod braka, promena odluke o izdr`avanju) (Vidi: Deklaratorna tu`ba, Kondemnatorna tu`ba) KONSTITUTIVNA (PREOBRA@AJNA) PRESUDA - presuda kojom parni~ni sud menja, preobra`ava neki postoje}i pravni odnos (razvodi brak i sl.) (Vidi: Deklaratorna presuda, Kondemnatorna presuda) 17
 18. 18. Re~nik pravnih termina KRAJNJA NU@DA - u gra|anskopravnom smislu, osnov isklju~enja odgovornosti za naknadu {tete ukoliko se zbog hitne potrebe povredi tu|e dobro da bi se otklonila opasnost povrede sopstvenog dobra; u krivi~nopravnom smislu, osnov koji isklju~uje postojanje krivi~nog dela, postoji kada je delo u~injeno da bi u~inilac od sebe ili drugog otklonio istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi na~in nije mogla otkloniti, ukoliko u~injeno zlo nije ve}e od zla koje je pretilo (Vidi: Prekora~enje krajnje nu`de) KRIVI^NA ODGOVORNOST - krivi~no je odgovoran onaj u~inilac koji je prilikom izvr{enja krivi~nog dela bio ura~unljiv i koji je krivi~no delo izvr{io s umi{ljajem ili iz nehata (zakon odre|uje kada }e se odgovarati i za krivi~na dela u~injena iz nehata); postojanje krivi~ne odgovornosti (ura~unljivost i vinost) neophodan je uslov za izricanje kazni, kao vrste krivi~nih sankcija KRIVI^NA PRIJAVA - usmeno ili pismeno obave{tenje nadle`nom javnom tu`iocu da je izvr{eno krivi~no delo za koje se goni po slu`benoj du`nosti KRIVI^NE SANKCIJE - prinudne mere dr`ave koje se primenjuju prema u~iniocima krivi~nih dela (Vidi: Vaspitne mere, Zatvor, Kazna, Mere bezbednosti, Nov~ana kazna, Sudska opomena, Uslovna osuda) KRIVI^NO DELO - dru{tveno opasno delo koje je propisano zakonom i ~ija su obele`ja odre|ena zakonom KRIVI^NO PRAVO - sistem zakonskih propisa kojima se odre|uju krivi~na dela, krivi~ne sankcije i uslovi za utvr|ivanje krivi~ne odgovornosti i uslovi za ka`njavanje u~inilaca krivi~nih dela KRIMINALISTIKA - nau~na disciplina koja stru~nim postupcima, merama i prakti~nim metodama tra`i, prou~ava i usavr{ava na~ine, postupke i metode radi rasvetljavanja krivi~nih dela KRIMINALITET - ukupnost krivi~nih dela u jednom dru{tvu u odre|enom periodu (Vidi: Delinkvencija) KRIMINOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem uzroka kriminaliteta 18
 19. 19. Medija centar Beograd L LITISPENDENCIJA - postojanje parni~nog postupka koji se izme|u istih stranaka i po istom tu`benom zahtevu ve} vodi pred parni~nim sudom, posledica je odbacivanje tu`be koja bi bila kasnije podneta LI^NA PRAVA - prava nad li~nim dobrima (pravo na `ivot, na telesni integritet, na ~ast i ugled, na ljudsko dostojanstvo, na privatnost i sl.) LIKVIDACIJA PRAVNOG LICA - na~in prestanka solventnog pravnog lica (preduze}a, banke) zbog izre~ene mere zabrane obavljanja delatnosti, prestanka prirodnih uslova za obavljanje delatnosti, proteka roka za koji je pravno lice osnovano, te zbog brisanja ni{tavog upisa u sudski registar (Vidi: Ste~aj) LIKVIDACIONO VE]E - organ vo|enja postupka likvidacije LIKVIDACIONI UPRAVNIK - organ vo|enja postupka likvidacije LI[ENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI - vanparni~ni postupak u kojem sud ispituje da li je punoletno lice sposobno za normalno rasu|ivanje i staranje o sopstvenim interesima, te odlu~uje o potpunom ili delimi~nom li{enju poslovne sposobnosti kad utvrdi da za to postoje zakonom predvi|eni razlozi, kao i o vra}anju poslovne sposobnosti LI[ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni sud u kojem sud li{ava roditelje roditeljskog prava u slu~ajevima zloupotrebe dece ili zanemarivanja roditeljskih obaveza, te odlu~uje o vra}anju roditeljskog prava ako za to postoje uslovi M MALOLETNI^KI ZATVOR - najstro`a sankcija koja se mo`e izre}i starijem maloletniku (16-18 godina) koji je u~inio krivi~no delo za 19
 20. 20. Re~nik pravnih termina koje je zakonom propisana kazna te`a od pet godina zatvora, a zbog te{kih posledica i visokog stepena krivi~ne odgovornosti ne bi bilo opravdano izre}i vaspitnu meru MATERIJALNO PRAVO - skup pravnih normi sadr`anih u brojnim zakonima (Zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o nasle|ivanju, Krivi~ni zakon i sl.) kojima se propisuje sticanje, kori{}enje, prestanak i za{tita subjektivnih prava, te predvi|aju krivi~na dela, uslovi odgovornosti za izvr{eno krivi~no delo i krivi~ne sankcije koje se mogu izre}i u~iniocu krivi~nog dela MEUPRESUDA - odluka kojom parni~ni sud, u parnicama gde se zahteva isplata nov~anog iznosa, odlu~uje samo o osnovanosti tu`benog zahteva, ali ne i visini zahteva MERE BEZBEDNOSTI - sankcije usmerene na otklanjanje potencijalno opasnih situacija koje proisti~u iz li~nosti u~inioca ili iz nekih stvarnih okolnosti, odnosno na otklanjanje stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da u~inilac ubudu}e ne vr{i krivi~na dela (Vidi: Zabrana vr{enja poziva, delatnosti ili du`nosti, Zabrana upravljanja motornim vozilom, Obavezno psihijatrijsko le~enje i ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi, Obavezno le~enje alkoholi~ara i narkomana, Oduzimanje predmeta, Proterivanje stranca iz zemlje) MERE UPOZORENJA - sankcije koje krivi~ni sud izri~e odgovornom u~iniocu krivi~nog dela u situacijama kada na osnovu svih okolnosti proceni da }e i pretnjom ka`njavanja posti}i svrhu ka`njavanja (Vidi: Sudska opomena, Uslovna osuda) MERITORNA SUDSKA ODLUKA - u parni~nom postupku, odluka o predmetu spora, odluka o su{tini spora MERITUM - u krivi~nom postupku, glavni predmet odlu~ivanja (postojanje krivi~nog dela, krivi~ne odgovornosti i odlu~ivanje o krivi~noj sankciji) MESNA NADLE@NOST - pravo i du`nost stvarno nadle`nog suda (krivi~nog ili gra|anskog ili suda koji re{ava u postupcima po privrednim prestupima) ili drugog organa (prekr{ajnog) ili upravnog organa da re{ava u konkretnoj pravnoj stvari sa svoje teritorije (Vidi: Stvarna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost) 20
 21. 21. Medija centar Beograd N NADLE@NOST SUDA - ovla{}enje suda da postupa u odre|enoj pravnoj stvari (Vidi: Mesna nadle`nost, Stvarna nadle`nost, Funkcionalna nadle`nost) NASLEDNIK - fizi~ko ili pravno lice koje na osnovu zakona ili zave{tanja nasle|uje ostavioca NASLEDNO PRAVO - skup pravnih propisa koji ure|uju nasle|ivanje, odnosno pravo nekog lica da stekne odre|ena prava na zaostav{tini NA^ELO LEGALITETA - osnovno na~elo krivi~nog prava prema kojem krivi~no delo i krivi~na sankcija moraju biti propisani pre izvr{enja krivi~nog dela NE BIS IN IDEM - na~elo krivi~noprocesnog prava prema kojem jednom pravosna`no presu|ena krivi~na stvar ne mo`e ponovo biti predmet krivi~nog postupka NEZNATNA DRU[TVENA OPASNOST - osnov koji uz krajnju nu`du i nu`nu odbranu isklju~uje postojanje krivi~nog dela; mala opasnost, neznatnost ili odsustvo {tetnih posledica NEZNATNA DRU[TVENA [TETNOST - osnov isklju~enja postojanja privrednog prestupa NEMATERIJALNA [TETA - {teta nastala povredom li~nih prava (fizi~kog ili psihi~kog integriteta, bol, strah, povreda ~asti i ugleda, naru`enost) (Vidi: [teta) NEPOKRETNE STVARI - stvari koje se ne mogu pomerati bez o{te}enja njihove su{tine NEPOSREDNA OPTU@NICA - optu`ni akt koji se mo`e podi}i bez sprovo|enja istrage ukoliko se radi o krivi~nom delu za koje je zapre}ena kazna do pet godina zatvora i ukoliko prikupljeni podaci koji se odnose na delo i u~inioca pru`aju dovoljno osnova za optu`enje NEHAT - oblik vinosti, lak{i od umi{ljaja, nevoljno ostvarenje krivi~nog dela (Vidi: Nesvesni nehat, Svesni nehat, Direktni umi{ljaj, Eventualni umi{ljaj, Vinost) 21
 22. 22. Re~nik pravnih termina NESVESNI NEHAT - najlak{i oblik vinosti, postoji kada u~inilac krivi~nog dela nije bio svestan da svojim pona{anjem mo`e prouzrokovati zabranjenu posledicu, iako je prema svojim li~nim svojstvima i drugim okolnostima bio du`an i mogao biti svestan te mogu}nosti NEURA^UNLJIVOST - nesposobnost u~inioca krivi~nog dela da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima prilikom izvr{enja krivi~nog dela; neura~unljivom u~iniocu krivi~nog dela ne izri~e se kazna ve} mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog le~enja ili ~uvanja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog psihijatrijskog le~enja na slobodi (Vidi: Mere bezbednosti, Obavezno psihijatrijsko le~enje ili ~uvanje u zdravstvenoj ustanovi, Obavezno psihijatrijsko le~enje na slobodi) NOV^ANA KAZNA - vrsta imovinske kazne koja se sastoji u obavezi u~inioca krivi~nog dela, prekr{aja ili privrednog prestupa da u korist dr`ave, u odre|enom roku, plati odmereni nov~ani iznos NU@NA ODBRANA - odbrana koja je potrebna da bi se od sebe ili drugog lica odbio istovremeni, protivpravni napad, osnov isklju~enja postojanja krivi~nog dela, delo u~injeno u nu`noj odbrani nije krivi~no delo (Vidi: Prekora~enje nu`ne odbrane) O OBAVEZNA ODBRANA - Zakonik o krivi~nom postupku predvi|a slu~ajeve kada okrivljeni mora imati branioca, i to: ako je okrivljeni nem, gluv ili nesposoban da se sam uspe{no brani, ako se postupak vodi zbog krivi~nog dela za koje se mo`e izre}i kazna zatvora preko deset godina ili te`a kazna, ako je okrivljenom odre|en pritvor, ako se okrivljenom sudi u odsustvu. OBAVEZNI PRITVOR - pritvor, kao mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku uvek }e se odrediti: protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je izvr{ilo krivi~no delo za 22
 23. 23. Medija centar Beograd koje je po zakonu propisana kazna zatvora od dvadeset godina ili te`a kazna, i protiv optu`enog kome je presudom prvostepenog suda izre~ena kazna zatvora od pet godina ili te`a kazna, ako se optu`eni ve} ne nalazi u pritvoru, a to je opravdano zbog na~ina izvr{enja ili drugih posebno te{kih okolnosti krivi~nog dela OBAVEZNO LE^ENJE ALKOHOLI^ARA I NARKOMANA - mera bezbednosti koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela koji je ovo delo izvr{io usled zavisnosti od stalne upotrebe alkohola ili opojnih droga i kod koga postoji opasnost da }e usled ove zavisnosti i dalje vr{iti krivi~na dela OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LE^ENJE I ^UVANJE U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - mera bezbednosti koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela koji je ovo delo izvr{io u stanju neura~unljivosti ili bitno smanjene ura~unljivosti, te da je opasno za svoju okolinu, a da je le~enje u psihijatrijskoj ustanovi neophodno da bi se uklonile ove okolnosti OBAVEZNO PSIHIJATRIJSKO LE^ENJE NA SLOBODI - va`i isto {to i u prethodnoj ta~ki, s tim {to je za otklanjanje opasnosti dovoljno i le~enje na slobodi OBLIGACIONI ODNOS - gra|ansko-pravni odnos izme|u dva lica, poverioca, s jedne strane i du`nika, s druge strane, koji podrazumeva pravo poverioca da od du`nika zahteva nekakvo ~injenje ili ne~injenje, a du`nik ima obavezu da to u~ini OBLIGACIONO PRAVO - skup pravnih normi koji reguli{e obligacione odnose OBUSTAVA KRIVI^NOG POSTUPKA - na~in okon~anja krivi~nog postupka zbog smrti okrivljenog, trajnog du{evnog oboljenja, odustanka tu`ioca od gonjenja, zato {to delo koje je predmet optu`be nije krivi~no delo, zbog nepostojanja krivi~ne odgovornosti, zbog zastarelosti, ako postoji akt amnestije ili pomilovanja, druge okolnosti koje trajno isklju~uju krivi~no gonjenje, ako nema dovoljno dokaza ODBIJAJU]A PRESUDA - presudu kojom se optu`ba odbija sud }e izre}i: ako je tu`ilac od zapo~injanja do zavr{etka glavnog pretresa odustao od optu`be ili je o{te}eni odustao od predloga 23
 24. 24. Re~nik pravnih termina za gonjenje, ako je optu`eni za isto delo ve} pravosna`no osu|en, oslobo|en od optu`be, ili je optu`ba protiv njega pravosna`no odbijena ili je postupak protiv njega pravosna`no obustavljen, ako je optu`eni aktom amnestije ili pomilovanja oslobo|en od gonjenja ili se krivi~no gonjenje ne mo`e preduzeti zbog zastarelosti ODGOVOR NA INFORMACIJU - pravo na iskaz kojim se uzvra}a (replika) na nepotpunu informaciju da bi se ova u~inila potpunijom, istinitom, objektivnom ODGOVOR NA TU@BU - parni~na radnja tu`enika kojom se izja{njava na navode iz tu`be, predla`u}i dokaze radi utvr|ivanja ~injenica koje mu idu u korist ODGOVORNO (OKRIVLJENO) LICE PRAVNOG LICA - subjekt u privrednom prestupnom postupku, zakonski zastupnik pravnog lica ili lice s posebnim ovla{}enjima u pravnom licu koje je odgovorno za u~injeni privredni prestup i protiv kojeg je podnet optu`ni predlog zbog privrednog prestupa ODMERAVANJE KAZNE - odre|ivanje vrste i mere kazne koja se izri~e u~iniocu krivi~nog dela ODUZIMANJE PREDMETA - mera bezbednosti predvi|ena u svim kaznenim postupcima; smisao je da se oduzmu predmeti koji su upotrebljeni, nastali ili bili namenjeni izvr{enju krivi~nog dela, prekr{aja ili privrednog prestupa OKRIVLJENI - u {irem smislu naziv za osumnji~eno, okrivljeno, optu`eno i osu|eno lice; u u`em smislu, lice protiv koga je podnet zahtev za sprovo|enje istrage, ili je podignuta optu`nica, optu`ni predlog ili privatna tu`ba; tako|e i naziv za okrivljenog u prekr{ajnom postupku i privredno-prestupnom postupku (Vidi: Odgovorno lice pravnog lica, Okrivljeno pravno lice) OKRIVLJENO PRAVNO LICE - stranka u privredno-prestupnom postupku, pravno lice protiv koga je podnet optu`ni predlog zbog privrednog prestupa (Vidi: Odgovorno lice pravnog lica) OLAK[AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog karaktera koje uti~u da se krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela, unutar zakonom propisanih granica, izrekne bla`a kazna, bilo po vrsti, bilo po meri 24
 25. 25. Medija centar Beograd OTE@AVAJU]E OKOLNOSTI - okolnosti objektivnog ili subjektivnog karaktera koje uti~u da se krivi~no odgovornom u~iniocu krivi~nog dela, unutar zakonom propisanih granica, izrekne stro`a kazna, bilo po vrsti, bilo po meri OPOZIV USLOVNE OSUDE - izvr{enje kazne zatvora utvr|ene u uslovnoj osudi u slu~aju novou~injenog krivi~nog dela, ranije u~injenog krivi~nog dela ili neispunjenja odre|enih obaveza OPOMENA U PREKR[AJNOM POSTUPKU - vaspitna mera koja se u prekr{ajnom postupku izri~e prema maloletnom u~iniocu prekr{aja OPTU@ENI - lice protiv koga je optu`nica stupila na pravnu snagu OPTU@NICA - optu`ni akt ovla{}enog tu`ioca, javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca, za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna zatvora preko tri godine OPTU@NI PREDLOG - optu`ni akt ovla{}enog tu`ioca, javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna zatvora do tri godine OPTU@NI PREDLOG ZA PRIVREDNI PRESTUP - inicijalni akt javnog tu`ioca ili o{te}enog kao tu`ioca kojim se pokre}e postupak po privrednim prestupima OSLOBAAJU]A PRESUDA - presuda kojom se okrivljeni osloba|a od optu`be i koju }e sud izre}i: ako delo za koje se optu`uje po zakonu nije krivi~no delo, ako ima okolnosti koje isklju~uju krivi~nu odgovornost, ako nije dokazano da je optu`eni u~inio delo za koje se optu`uje. OSLOBOENJE OD KAZNE - ovla{}enje suda da krivi~no odgovornog u~inioca krivi~nog dela, pod zakonom propisanim uslovima, oslobodi od kazne (prekora~enje nu`ne odbrane, krajnje nu`de, ako je delo u~injeno iz nehata, ako u~inilac krivi~nog dela i sam trpi te{ke posledice krivi~nog dela...) OSNOVANA SUMNJA - vi{i stepen verovatno}e da je neko lice izvr{ilo krivi~no delo, stepen verovatno}e koji je dovoljan za sprovo|enje istrage OSUUJU]A PRESUDA - presuda koju }e sud izre}i kad utvrdi da je okrivljeni u~inio krivi~no delo koje mu se stavlja na teret i da mu treba izre}i uslovnu osudu ili kaznu ili ga oglasiti krivim, a osloboditi ga od kazne. 25
 26. 26. Re~nik pravnih termina OSUMNJI^ENI - lice prema kome je pre pokretanja krivi~nog postupka organ unutra{njih poslova preduzeo neku radnju zbog postojanja osnova sumnje da je izvr{io krivi~no delo OCENA DOKAZA - aktivnost suda ili upravnog organa koja se sastoji u vrednovanju izvedenih dokaza u odnosu na ~injenice koje su predmet dokazivanja, a od kojih zavisi re{enje konkretne pravne (upravne) stvari O[TE]ENI - u gra|anskopravnom smislu, lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo ugro`eno ili povre|eno deliktnom radnjom {tetnika; u krivi~nopravnom smislu, lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo ugro`eno ili povre|eno krivi~nim delom O[TE]ENI KAO TU@ILAC - pravno ili fizi~ko lice ~ije je neko li~no ili imovinsko pravo povre|eno ili ugro`eno krivi~nim delom i koje je u propisanom roku preuzelo gonjenje nakon {to je javni tu`ilac na{ao da nema mesta krivi~nom gonjenju ili je u toku postupka odustao od gonjenja za krivi~no delo za koje se goni po slu`benoj du`nosti. P PARICIONI ROK - rok za dobrovoljno izvr{enje ~inidbe koja je odre|ena presudom ili koji odre|uju stranke u sudskom poravnanju PARNI^NA SPOSOBNOST (POSTULACIONA SPOSOBNOST) - svojstvo stranke da mo`e samostalno i punova`no preduzimati radnje pred sudom, parni~na sposobnost se izjedna~ava s poslovnom sposobno{}u koju fizi~ka lica sti~u punoletstvom, a gube smr}u, progla{enjem lica za umrlo i li{enjem poslovne sposobnosti (Vidi: Poslovna sposobnost) PARNI^NI POSTUPAK - postupak u kojem sud raspravlja i odlu~uje u sporovima iz li~nih i porodi~nih odnosa, iz radnih odnosa, kao i iz imovinskih i drugih gra|anskopravnih odnosa fizi~kih i pravnih lica (Vidi: Spor) 26
 27. 27. Medija centar Beograd PENOLOGIJA - nauka koja se bavi prou~avanjem kazni i drugih vrsta krivi~nih sankcija, njihovom primenom i izvr{enjem, kao i njihovim dejstvom (Vidi: Krivi~na sankcija) PLATNI NALOG - vrsta sudske odluke u parni~nom postupku kojom sud, postupaju}i po tu`bi, a na osnovu verodostojne isprave (Vidi: Verodostojna isprava) obavezuje tu`enika da plati nov~ani iznos obuhva}en tu`benim zahtevom, ~ija se visina dokazuje verodostojnom ispravom POVERILAC - lice koje ima pravo da od nekog lica (du`nika) zahteva neku ~inidbu, ne~injenje ili uzdr`avanje (Vidi: Du`nik) POVLA^ENJE TU@BE - parni~na radnja kojom tu`ilac odustaje od zahteva da sud odlu~i o osnovanosti njegovog zahteva; tu`ilac mo`e kasnije podneti identi~nu tu`bu (Vidi: Tu`ba) POVRAT - ponovno izvr{enje krivi~nog dela od strane lica koje je ranije ve} bilo osu|eno zbog izvr{enja nekog krivi~nog dela (Vidi: Krivi~no delo) POVRA]AJ U PREA[NJE STANJE - institut svih procesnih zakona koji omogu}ava u~esniku u postupku da otkloni negativne posledice koje su prouzrokovane propu{tanjem da se preduzme odre|ena radnja u postupku; da bi se dozvolio povra}aj u pre|a{nje stanje razlozi zbog kojih je propu{teno preduzimanje procesne radnje moraju biti opravdani PODNESAK - pismeno koje sadr`i procesnu radnju u~esnika u postupku preduzetu van ro~i{ta ili pretresa (optu`nica, privatna tu`ba, tu`ba u parni~nom postupku, odgovor na tu`bu, predlog za izvr{enje, `alba i sli~no) PODSTREKAVANJE - oblik sau~esni{tva, umi{ljajno navo|enje nekog lica na izvr{enje krivi~nog dela, izazivanje ili u~vr{}ivanje u nameri podstrekavanog lica da izvr{i krivi~no delo (Vidi: Pomaganje, Saizvr{ila{tvo, Sau~esni{tvo) POZIVANJE - osnovna mera radi obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom, prekr{ajnom i privrednoprestupnom postupku; tako|e, osnovni na~in komunikacije suda i upravnog organa sa u~esnicima u postupku POJA^AN NADZOR ORGANA STARATELJSTVA - vrsta mere poja~anog nadzora u okviru vaspitnih mera kao specifi~nih vrsta kri27
 28. 28. Re~nik pravnih termina vi~nih sankcija koje se izri~u maloletnicima, najo{trija mera poja~anog nadzora POJA^AN NADZOR OD STRANE RODITELJA ILI STARAOCA - vaspitna mera koja se izri~e maloletniku koji je zbog propu{tanja adekvatnog nadzora i brige roditelja ili staraoca dospeo u stanje vaspitne zapu{tenosti (Vidi: Starateljski organ) POJA^AN NADZOR U DRUGOJ PORODICI - vaspitna mera koja se izri~e maloletniku ~iji roditelji ili staralac nisu u mogu}nosti da nad njim vr{e nadzor POKU[AJ - umi{ljajno zapo~injanje izvr{enja krivi~nog dela koje nije dovr{eno POMAGANJE - oblik sau~esni{tva koji se sastoji u umi{ljajnom preduzimanju radnje kojom se doprinosi drugom licu da izvr{i krivi~no delo POMILOVANJE - akt najvi{eg nosioca izvr{ne vlasti (Predsednika Republike) kojim se poimeni~no odre|enom licu daje oslobo|enje od gonjenja ili potpuno ili delimi~no oslobo|enje od izvr{enja kazne, zamenjuje se izre~ena kazna bla`om kaznom ili uslovnom osudom, ili se odre|uje brisanje osude, ili se ukida, odnosno odre|uje kra}e trajanje odre|ene pravne posledice osude ili mere bezbednosti (Vidi: Abolicija, Amnestija) PONAVLJANJE POSTUPKA - vanredni pravni lek, institut procesnih zakona koji predvi|a mogu}nost ponavljanja postupka koji je pravosna`no okon~an odlukom koja se temelji na la`noj ispravi, iskazu ili kada se pojave nove ~injenice koje ukazuju na potrebu dono{enja druga~ije odluke PORODI^NO PRAVO - sistem pravnih normi kojima se ure|uju li~ni i imovinski odnosi koji nastaju izme|u ~lanova porodice koji uglavnom nastaju iz braka i ~injenice postojanja srodstva POROTNO SUENJE - oblik u~e{}a gra|ana u ostvarivanju sudijske funkcije, neposredno vr{enje sudijske funkcije gra|ana zajedno sa izabranim (profesionalnim) sudijama POSLOVNA SPOSOBNOST - sposobnost da se sopstvenom izjavom volje zaklju~i pravni posao koji za posledicu ima nastanak, prenos, promenu ili prestanak subjektivnih gra|anskih prava; fizi~ko lice poslovnu sposobnost sti~e punoletstvom, a prav28
 29. 29. Medija centar Beograd no lice osnivanjem, odnosno upisom u registar nadle`nog trgovinskog suda (Vidi: Trgovinski sud) POTERNICA - naredba nadle`nog organa koja se dostavlja organima unutra{njih poslova radi izvr{enja s ciljem pronala`enja i dovo|enja okrivljenog ili osu|enog lica koje se nalazi u bekstvu POUKA O PRAVNOM LEKU - uputstvo koje sud daje u pismeno izra|enoj odluci upozoravaju}i stranku koji pravni lek, u kom roku i kom organu, mo`e izjaviti PRAVNA ZABLUDA - pogre{na predstava ili nepostojanje predstave o postojanju i zna~enju pravne norme; u krivi~nom pravu zabluda se ogleda u pogre{noj predstavi o zabranjenosti u~injenog dela PRAVNA SPOSOBNOST - svojstvo pravnog ili fizi~kog lica da bude titular prava ili obaveza; fizi~ka lica sti~u pravnu sposobnost ro|enjem (u odre|enim slu~ajevima, ~ak i za~eto, a nero|eno dete), a gube je smr}u ili progla{enjem nestalog lica za umrlo, dok pravna lica pravnu sposobnost sti~u osnivanjem, odnosno upisom u registar koji vodi nadle`ni organ, a gube je prestankom pravnog lica usled ste~aja ii likvidacije (Vidi: Ste~aj, Likvidacija) PRAVNE POSLEDICE OSUDE - institut krivi~nog prava do ~ije primene dolazi na osnovu samog zakona, osudom na odre|enu kaznu ili za odre|eno delo, a sastoji se u gubitku ili zabrani sticanja odre|enih prava (npr. prestanak vr{enja odre|enih funkcija u dr`avnim organima, prestanak radnog odnosa, gubitak ~ina, zabrana sticanja zvanja, zabrana sticanja dozvola) PRAVNI LEK - radnja stranke ili drugog ovla{}enog lica kojom se pobija prvostepena sudska odluka ili odluka upravnog organa (Vidi: Vanredni pravni lek, @alba, Prigovor) PRAVNI SUBJEKT - fizi~ko ili pravno lice koje je nosilac nekog prava ili koje je optere}eno nekom obavezom PRAVNO LICE - organizacija koja ima svojstvo subjekta prava (preduze}e, banka, zadruga, osiguravaju}e dru{tvo), nastaje upisom u odgovaraju}i registar koji vodi nadle`ni dr`avni organ (Trgovinski sud, ministarstvo), a na osnovu odluke osniva~a (ugovorom ili odlukom) 29
 30. 30. Re~nik pravnih termina PRAVNOSNA@NOST (PRAVOSNA@NOST) - svojstvo sudske odluke koje zna~i da se takva odluka vi{e ne mo`e pobijati redovnim pravnim lekom PRAVNOSNA@NOST UPRAVNOG AKTA - svojstvo akta upravnog organa koje onemogu}ava pobijanje tog akta u upravnom sporu PREBIVALI[TE - mesto gde jedno lice ima centar svojih `ivotnih aktivnosti s namerom da se tu stalno nastani, poseban zna~aj prilikom odre|ivanja nadle`nosti suda ili organa uprave za postupanje u odre|enoj pravnoj stvari PREDLOG ZA IZVR[ENJE - inicijalni akt sudskog izvr{nog postupka kojim poverilac, na osnovu izvr{ne isprave, zahteva od suda da prinudnim putem izvr{i ono {to je ozna~eno u samoj izvr{noj ispravi (Vidi: Izvr{na isprava) PREDMET IZVR[ENJA - stvar ili imovinsko pravo du`nika na kojem se sprovodi izvr{enje (Vidi: Izvr{ni sudski postupak, Izvr{ni administrativni-upravni postupak) PREDUMI[LJAJ - institut koji nije predvi|en na{im zakonodavstvom, a predstavlja poseban oblik vinosti koji odlikuje hladno, prora~unato i du`e razmi{ljanje o krivi~nom delu, na~inu, sredstvima i drugim okolnostima njegovog izvr{enja; ove okolnosti se u na{em zakonodavstvu mogu uzeti u obzir kod odmeravanja kazne prilikom ocene stepena krivi~ne odgovornosti PREINA^ENJE PRESUDE - odluka kojom sud koji odlu~uje po redovnom ili vanrednom pravnom leku donosi druga~iju odluku u odnosu na pobijanu odluku, ukoliko je ~injeni~no stanje pravilno utvr|eno, ali je pogre{no primenjeno materijalno pravo (Vidi: Materijalno pravo) PREINA^ENJE OPTU@NICE - promena identiteta optu`nice izmenom nekog njenog elementa (krivi~nog dela koje se stavlja na teret okrivljenom, promenom kvalifikacije dela, pro{irenjem za neko drugo krivi~no delo i sl.) PREINA^ENJE TU@BE - promena identiteta tu`be, kao inicijalnog akta parni~nog postupka, promenom lica obuhva}enih tu`bom (subjektivno preina~enje) ili promenom tu`benog zahteva (objektivno preina~enje) (Vidi: Tu`ba, Tu`beni zahtev) 30
 31. 31. Medija centar Beograd PREJUDICIJELNA PITANJA - pravna pitanja za ~ije je re{avanje nadle`an sud ili drugi dr`avni organ u nekom drugom postupku, a od ~ijeg prethodnog re{enja zavisi re{avanje u konkretnom postupku PREKORA^ENJE KRAJNJE NU@DE - postoji onda kada lice koje otklanja opasnost od jednog pravnog dobra pri tome povredi dobro tre}eg lica koje je ve}e vrednosti od onoga koje se {titilo PREKORA^ENJE NU@NE ODBRANE - postoji onda kada napadnuti prilikom odbijanja napada povredi napada~evo dobro daleko ve}e vrednosti nego {to je vrednost dobra koje je napadnuto; postoji i ako se napadom uzvrati na napad koji uop{te nije postojao ili koji je prestao PREKLUZIJA - gubljenje prava na preduzimanje procesne radnje zbog proteka zakonom propisanog roka PREKR[AJ - povreda javnog poretka utvr|ena zakonom ili drugim propisom za koji je predvi|ena kazna i za{titna mera PREKR[AJNA KAZNA - prinudna mera predvi|ena zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona koju odgovornom u~iniocu prekr{aja izri~e nadle`ni dr`avni organ, a koja se sastoji u oduzimanju ili ograni~avanju sloboda i prava; na{im zakonodavstvom za prekr{aje su predvi|ene kazna zatvora i nov~ana kazna PREKR[AJNA PRIJAVA - osnovni inicijalni akt za vo|enje prethodnog prekr{ajnog postupka PREKR[AJNE SANKCIJE - mere dr`avne prinude koje se preduzimaju prema u~iniocima prekr{aja radi suzbijanja i spre~avanja ovakvih ka`njivih pona{anja; previ|ene su slede}e sankcije: kazna zatvora, nov~ana kazna, opomena, za{titne mere i vaspitne mere PREKR[AJNI ORGANI - organi vo|enja prekr{ajnog postupka; prekr{ajni postupak u prvom stepenu vode op{tinske sudije za prekr{aje, dok u drugom stepenu postupaju ve}a za prekr{aje; za prekr{aje kojima se povre|uju savezni propisi prekr{ajni postupak u prvom stepenu vode savezni organi za prekr{aje, a u drugom stepenu Savezno ve}e za prekr{aje (Vidi: Sudija za prekr{aje, Ve}e za prekr{aje) 31
 32. 32. Re~nik pravnih termina PREKR[AJNI POSTUPAK - postupak u kojem se na osnovu zakonom utvr|enih op{tih uslova i na osnovu sistema sankcija propisanog op{tim aktima utvr|uje odgovornost i ka`njavaju u~inioci prekr{aja PRESUDA - u gra|anskopravnom smislu, sudska odluka kojom se meritorno odlu~uje o tu`benom zahtevu (Vidi: Deklaratorna presuda, Kondemnatorna presuda, Konstitutivna presuda); u krivi~nopravnom smislu, sudska odluka kojom sud u potpunosti rasvetljava i razre{ava krivi~nu stvar (Vidi: Odbijaju}a presuda, Osloba|aju}a presuda, Osu|uju}a presuda); u privrednoprestupnom postupku va`i, uglavnom, ono {to je re~eno za presude u krivi~nom postupku; u upravnom sporu, odluka kojom nadle`ni sud odlu~uje o zakonitosti kona~nog upravnog akta (Vidi: Upravni spor) PRESUDA ZBOG IZOSTANKA - parni~ni sud }e ovakvu presudu doneti ako uredno pozvani tu`enik ne do|e na prvo ro~i{te za glavnu raspravu, a tu`beni zahtev ne ospori, ili do|e na ovo ro~i{te, ali se ne upusti u raspravljanje PRESUDA NA OSNOVU ODRICANJA - presuda koju parni~ni sud donosi kada se tu`ilac odrekne tu`benog zahteva; odricanjem od tu`benog zahteva tu`ilac se odri~e prava da prinudnim putem ostvaruje postavljeni zahtev PRESUDA NA OSNOVU PRIZNANJA - presuda koju sud donosi kada tu`enik prizna postavljeni tu`beni zahtev PRETKRIVI^NI POSTUPAK - skup aktivnosti usmerenih na otkrivanje krivi~nih dela, otkrivanje u~inilaca krivi~nih dela, hap{enje u~inilaca krivi~nih dela, otkrivanje i obezbe|enje dokaza, podno{enje krivi~ne prijave i odlu~ivanje nadle`nog tu`ila{tva o osnovanosti krivi~ne prijave PRIVATNA ISPRAVA - svaki predmet na kojem se nalazi zapis od zna~aja za pravne odnose, a koju je izdao ili sa~inio pojedinac PRIVATNA KRIVI^NA TU@BA - optu`ni akt koji se podnosi za krivi~na dela za koja je zakonom predvi|eno da se gone po privatnoj tu`bi, lak{a krivi~na dela, zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine PRIVATNI TU@ILAC - ovla{}eni tu`ilac za podno{enje privatne krivi~ne tu`be (Vidi: Privatna krivi~na tu`ba) 32
 33. 33. Medija centar Beograd PRIVREDNI PRESTUP - dru{tveno {tetna povreda propisa o privrednom ili finansijskom poslovanju koja je prouzrokovala ili je mogla prouzrokovati te`e posledice, a koja je propisom nadle`nog organa (zakon, uredba) odre|ena kao privredni prestup PRIVREDNI SUD - (Vidi: Trgovinski sud) PRIVREDNO PRAVO - grana prava koja izu~ava pravni status privrednih subjekata (preduze}a, banke, zadruge, organizacije za osiguranje i sl.) i pravne poslove koji oni zaklju~uju u me|usobnim odnosima PRIVREDNOPRESTUPNE SANKCIJE - prinudne mere koje se izri~u odgovornim u~iniocima privrednih prestupa; predvi|ene sankcije jesu: nov~ana kazna, uslovna osuda i za{titne mere PRIVREDNOPRESTUPNI POSTUPAK - skup aktivnosti koje se prema zakonom propisanim pravilima provode pred nadle`nim organom s ciljem utvr|ivanja postojanja privrednog prestupa, te izricanja sankcije odgovornom u~iniocu privrednog prestupa PRIGOVOR - redovni pravni lek koji mo`e izjaviti du`nik protiv re{enja o izvr{enju, kao i redovni pravni lek u parni~nom postupku protiv platnog naloga PRIJAVA PRIVREDNOG PRESTUPA - inicijalni akt koji mo`e prethoditi optu`nom predlogu za privredni prestup PRINUDNO PORAVNANJE - sporazum izme|u poverilaca i nelikvidnog ili insolventnog du`nika kojim poverioci umanjuju ili odla`u dospevanje svojih potra`ivanja, a du`nik se obavezuje da takva potra`ivanja u odre|enom roku izmiri; prinudno poravnanje sprovodi sud PRINUDNO PORAVNANJE (ORGANI PRINUDNOG PORAVNANJA) - organi prinudnog poravnanja su ve}e poravnanja i upravnik prinudnog poravnanja PRIPREMNO RO^I[TE - neobavezna faza u parni~nom postupku koja se sprovodi s ciljem pripreme glavne rasprave PRITVOR - najte`a mera obezbe|enja prisustva okrivljenog u krivi~nom postupku; prema razlozima zbog kojih se mo`e odrediti mogu se razlikovati obavezni i fakultativni pritvor (Videti detaljnije u priru~niku "Javnost u sudnici") 33
 34. 34. Re~nik pravnih termina PRODU@ENJE RODITELJSKOG PRAVA - vanparni~ni postupak u kojem sud odlu~uje o produ`enju roditeljskog prava nad punoletnim licem ukoliko to lice, zbog mentalne zaostalosti, du{evne bolesti ili telesnih nedostataka, kao i drugih razloga propisanih zakonom, nije u stanju da se samo stara o svojim interesima PROGLA[ENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO - jedan od vanparni~nih postupaka u kojem se, pod zakonom predvi|enim uslovima, umrlim progla{ava lice koje je nestalo pod okolnostima koje nestalo lice nije moglo pre`iveti PROTERIVANJE STRANCA IZ ZEMLJE - vrsta mere bezbednosti koja se izri~e stranom dr`avljaninu, u~iniocu krivi~nog dela na na{oj teritoriji, radi onemogu}avanja daljeg vr{enja krivi~nih dela na teritoriji na{e dr`ave PROTIVIZVR[ENJE - izvr{ni postupak koji du`nik pokre}e, na osnovu zakonom predvi|enih uslova, tra`e}i da sud obave`e poverioca da mu vrati ono {to je izvr{enjem dobio PROTIVTU@BA - u gra|anskopravnom smislu, tu`ba koju tu`enik podi`e protiv tu`ioca, u istoj parnici, a do zaklju~enja glavne rasprave; u krivi~nopravnom smislu, vrsta optu`nog akta ~ije je postojanje vezano za krivi~ni postupak koji se vodi po privatnoj krivi~noj tu`bi od strane o{te}enog kao privatnog tu`ioca PUNOMO]NIK - punoletno i poslovno sposobno lice koje u ime i za ra~un stranaka (u~esnika) mo`e preduzimati radnje u postupku; u krivi~nopravnom smislu punomo}nik se pojavljuje kao lice koje u ime i za ra~un o{te}enog ili o{te}enog kao tu`ioca ili privatnog tu`ioca preduzima radnje u postupku R RADNO PRAVO - skup normi koje reguli{u individualne i kolektivne radne odnose, kao i odnose u neposrednoj vezi s radom 34
 35. 35. Medija centar Beograd RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE - vanparni~ni postupak u kojem sud utvr|uje ko su naslednici umrlog, koja imovina sa~injava njegovu zaostav{tinu i koja prava iz zaostav{tine pripadaju naslednicima RAZVOD BRAKA - prestanak punova`nog braka za `ivota supru`nika zbog razloga i na na~in predvi|en zakonom REALNA UVREDA - vrsta uvrede, kao krivi~nog dela protiv ~asti i ugleda, koja se ostvaruje pona{anjem koje omalova`ava drugo lice ({amar, nepristojni gestovi, pljuvanje, guranje i sl.) REALNI STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji kada jedno lice jednom ili vi{e radnji izvr{i vi{e krivi~nih dela (Vidi: Idealni sticaj krivi~nih dela) REVIZIJA - vanredni pravni lek u parni~nom i vanparni~nom postupku koji se, u zakonom predvi|enim slu~ajevima, mo`e podneti protiv pravosna`ne presude ili re{enja; po ovom pravnom leku odlu~uje Vrhovni sud Republike Srbije REGISTAR PRIVREDNIH ORGANIZACIJA - javna evidencija koju vode nadle`ni trgovinski sudovi i u koju se upisuju sve relevantne ~injenice o pravnim licima (osnivanje, statusne promene, prestanak pravnog lica, firma, organizovanje i sl.) REDOVNI PRAVNI LEK - pravno sredstvo kojim stranke pobijaju odluke sudova i dr`avnih organa donete u prvostepenom postupku (Vidi: @alba, Prigovor) RELATIVNA PRAVA - subjektivna prava ~iji je titular ovla{}en da od drugog lica (du`nika) zahteva odre|eno pona{anje, predaju neke stvari, isplatu sume novca, neko ~injenje ili ne~injenje i sl. REPUBLI^KI JAVNI TU@ILAC - dr`avni organ koji se nalazi na ~elu Republi~kog javnog tu`ila{tva i ~ije je najva`nije ovla{}enje ostvarivanje funkcije dr`avnog tu`ioca prilikom gonjenja u~inilaca krivi~nih dela za koje se gonjenje preduzima po slu`benoj du`nosti, a preko organizacije okru`nih i op{tinskih javnih tu`ila{tava, ~iji je stare{ina (Vidi: Dr`avni tu`ilac) RE[ENJE - oblik sudske odluke ili odluke upravnog organa; u krivi~nopravnom smislu, naj~e{}e odluka kojom se rukovodi i upravlja postupkom; u gra|anskopravnom smislu, u parni~nom postupku, uglavnom va`i ono {to je re~eno za re{enje u kri35
 36. 36. Re~nik pravnih termina vi~nopravnom smislu, izuzev kada se radi o parnicama zbog smetanja poseda, kada se re{enjem meritorno odlu~uje o tu`benom zahtevu; u vanparni~nom postupku osnovni oblik odluke; u upravnom postupku, osnovni oblik odluke (Vidi: Re{enje o o izvr{enju) RE[ENJE O IZVR[ENJU - odluka izvr{nog suda kojom se u celini ili delimi~no usvaja predlog za izvr{enje RE[ENJE O PREKR[AJU - odluka nadle`nog organa kojom se okon~ava prekr{ajni postupak RO^I[TE - vreme (termin) u kojem sud i stranke preduzimaju procesne radnje u postupku (va`i za sve postupke) S SAIZVR[ILA[TVO - oblik sau~esni{tva koji postoji kada vi{e lica svesno i voljno zajedni~ki u~estvuje u radnji izvr{enja krivi~nog dela ili na drugi na~in doprinosi izvr{enju krivi~nog dela SASLU[ANJE STRANAKA - dokazno sredstvo pomo}u kojeg sud saslu{anjem stranaka utvr|uje ~injenice od kojih zavisi re{enje konkretne pravne stvari, izuzev u kaznenim postupcima SASLU[ANJE OKRIVLJENOG - dokazno sredstvo pomo}u kojeg sud koji provodi kazneni postupak neposredno od okrivljenog saznaje ~injenice koje su bitne za re{enje konkretne stvari SASTAVLJANJE, ^UVANJE, POTVRIVANJE I PONI[TAVANJE ISPRAVA - vrsta vanparni~nog postupka u kojem se pred sudom i uz u~e{}e suda sastavljaju isprave kad je za nastanak prava ili punova`nost pravnog posla potrebno postojanje javne isprave (sudski testament, npr.); postupak u kojem se propisuje ~uvanje isprava u sudskom depozitu kada je to potrebno radi obezbe|enja imovinskih ili drugih prava, postupak u kojem se potvr|uje sadr`ina privatne isprave (ugovor o do`ivotnom izdr`avanju, npr) i postupak u kojem se poni{tavaju isprave na kojima se zasniva neko pravo i ~ije je posedovanje 36
 37. 37. Medija centar Beograd nu`no za ostvarivanje tog prava, ako je ta isprava izgubljena ili uni{tena SAU^ESNI[TVO - svi oblici zajedni~kog preduzimanja radnje vi{e lica kojom se doprinosi izvr{enju krivi~nog dela (Vidi: Podstrekavanje, Pomaganje, Saizvr{ila{tvo) SVEDOK - bilo koje fizi~ko lice koje je bilo u stanju da svojim ~ulima opazi neki `ivotni doga|aj koji u procesnopravnom smislu predstavlja ~injenicu na osnovu koje sud ili drugi dr`avni organ re{ava konkretnu pravnu stvar; saslu{anje svedoka je dokazno sredstvo SVESNI NEHAT - vid odnosa u~inioca krivi~nog dela prema izvr{enom krivi~nom delu, postoji onda kada je u~inilac krivi~nog dela bio svestan da svojom radnjom mo`e prouzrokovati zabranjenu posledicu, ali je olako dr`ao da ona ne}e nastupiti ili da }e je mo}i otkloniti (Vidi: Vinost) SVOJINA - skup ovla{}enja koja titularu prava svojine na stvari garantuju pravo da tu stvar dr`i, da je koristi i da njom raspola`e u granicama zakona; pozitivni propisi razlikuju dr`avnu, dru{tvenu i privatnu svojinu (Vidi: Stvarna prava) SVRHA KA@NJAVANJA - cilj primene prinudnih mera (sankcija) prema u~iniocu ka`njivog pona{anja (krivi~nog dela, prekr{aja, privrednog prestupa) jeste generalna prevencija, odnosno odvra}anje drugih lica od ka`njivih pona{anja, kao i specijalna prevencija, odnosno odvra}anje lica koje je ka`njeno od vr{enja ka`njivog pona{anja ubudu}e SEDI[TE - jedan od elemenata individualizacije pravnog lica, mesto u kojem pravno lice obavlja delatnost ili mesto odakle upravlja i rukovodi poslovanjem pravnog lica (Vidi: Pravno lice) SKRA]ENI KRIVI^NI POSTUPAK - krivi~ni postupak koji se na osnovu optu`nog predloga ovla{}enog tu`ioca sprovodi za krivi~na dela za koja je zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do tri godine; ovaj postupak odlikuje sumarnost, odnosno pojednostavljena pravila postupanja (Vidi: Optu`ni predlog) SLU@BENOSTI - stvarna prava na tu|oj stvari; titular slu`benosti ovla{}en je da u razumnoj meri iskori{}ava tu|u stvar, bez obzira na to ko je vlasnik stvari; tipi~ne slu`benosti jesu: pravo prola37
 38. 38. Re~nik pravnih termina za preko tu|eg zemlji{ta, pravo stanovanja, pravo progona stoke preko tu|eg zemlji{ta i sl. SMETANJE DR@AVINE - onemogu}avanje dr`aoca da vr{i fakti~ku vlast na stvari ili pravu ili uznemiravanje dr`aoca pri vr{enju fakti~ke vlasti na stvari ili pravu (Vidi: Dr`avina) SPOR - situacija u kojoj jedna strana tvrdi da joj pripada neko subjektivno pravo ili da joj je neko subjektivno pravo povre|eno, dok druga strana pori~e postojanje tog prava ili osporava svoju du`nost na odgovaraju}e pona{anje STARALAC - lice koje postavlja organ starateljstva da se ono neposredno brine o li~nosti, pravima i interesima lica koje, zbog npr. maloletstva, mentalne bolesti, du{evne zaostalosti, bolesti zavisnosti i sl. nije u stanju da se samo brine o sebi STARATELJSKI ORGAN (ORGAN STARATELJSTVA) - dr`avni organ ili dru{tvena stru~na slu`ba kojoj je zakonom ili drugim op{tim aktom povereno obavljanje poslova starateljstva STATUT PRAVNOG LICA - pravni akt kojim se ure|uju pitanja od zna~aja za organizovanje, rad i poslovanje pravnog lica STVAR - u gra|anskopravnom smislu, deo materijalne prirode koji se nalazi u ljudskoj vlasti i na kojem postoji pravo svojine ili neko drugo pravo (stvar je i elektricitet u elektrovodu, sakupljena solarna energija, komprimovani vazduh i sl.) STVARNA PRAVA - subjektivna prava koja se odlikuju time {to su apsolutna i kao takva deluju prema svima, te time {to za neposredni objekt imaju stvar (Vidi: Subjektivna prava) STVARNA ZABLUDA - u krivi~nopravnom smislu, nepostojanje predstave ili postojanje pogre{ne predstave o nekom, zakonom predvi|enom, obele`ju krivi~nog dela ili pogre{na predstava o postojanju okolnosti koje bi, da stvarno postoje, isklju~ivale postojanje krivi~nog dela (npr. oduzimanje tu|e pokretne stvari u uverenju da je ta stvar napu{tena, preno{enje zarazne bolesti u situaciji kada prenosilac ne zna da boluje od te bolesti) STVARNA NADLE@NOST - pravo i du`nost suda (krivi~nog, gra|anskog ili suda koji sudi u postupku po privrednim prestupima) ili drugog organa (prekr{ajnog) ili upravnog organa, da re{ava u konkretnoj pravnoj stvari; stvarna nadle`nost sudova u Republici Srbiji podeljena je izme|u op{tinskih i okru`nih su38
 39. 39. Medija centar Beograd dova, te Vrhovnog suda (Vidi: Mesna nadle`nost, Sud, Upravni organ, Funkcionalna nadle`nost) STE^AJ - na~in prestanka pravnog lica, u materijalnom smislu podrazumeva trajnije stanje prezadu`enosti pravnog lica, dok u formalnom smislu podrazumeva skup aktivnosti nadle`nog suda koji u zakonom propisanom postupku ispituje uslove za otvaranje ste~ajnog postupka, otvara ste~ajni postupak i u tom postupku namiruje poverioce, a kao posledica provo|enja ste~ajnog postupka pravno lice nad kojim je ovaj postupak otvoren prestaje da postoji STE^AJNO VE]E - organ ste~ajnog postupka koji ~ine trojica sudija profesionalaca; odlu~uje o najbitnijim pitanjima tokom ste~ajnog postupka STE^AJNI SUDIJA - organ ste~ajnog postupka koji je nadle`an za sva druga pitanja koja nisu u nadle`nosti ste~ajnog ve}a STE^AJNI UPRAVNIK - ste~ajni upravnik, kao organ ste~ajnog postupka, ima prava i du`nosti organa upravljanja i zastupanja du`nika, odnosno stara se o imovini du`nika i neophodnim i neodlo`nim poslovima du`nika do okon~anja ste~ajnog postupka STICAJ KRIVI^NIH DELA - postoji u slu~aju kada jedno lice jednom radnjom izvr{enja ili sa vi{e radnji izvr{enja ostvari posledice vi{e krivi~nih dela, pa mu se za sva krivi~na dela sudi u jednom postupku STRANKA U POSTUPKU - procesno sposobni subjekt koji u postupku (krivi~nom, prekr{ajnom, po privrednim prestupima, parni~nom, izvr{nom, upravnom) voljno vr{i pripadaju}u procesnu funkciju; u krivi~nom postupku, ovla{}eni tu`ilac (dr`avni tu`ilac, o{te}eni kao tu`ilac i privatni tu`ilac) i okrivljeni; u prekr{ajnom postupku, okrivljeni, o{te}eni, ovla{}eni podnosilac zahteva (organi uprave, nadle`ni dr`avni tu`ilac, ovla{}eni inspektori); u postupku po privrednim prestupima, nadle`ni dr`avni tu`ilac, okrivljeni, odgovorno lice pravnog lica; u parni~nom postupku, tu`ilac i tu`enik; u izvr{nom postupku, poverilac i du`nik; u upravnom postupku stranke nemaju posebne nazive; u vanparni~nom postupku, naziv za lica koja su invol39
 40. 40. Re~nik pravnih termina virana u postupak jesu: predlaga~ i protivnik predlaga~a, a zajedni~ki naziv im je u~esnici SUBJEKTIVNO PRAVO - ovla{}enje koje titular prava izvodi iz objektivnog prava, koje treba shvatiti kao korpus prava garantovanih zakonima i drugim op{tim aktima; s obzirom na objekt na koje je ovla{}enje usmereno postoje stvarna prava, obligaciona prava, intelektualna prava, li~na prava, porodi~na prava i sl. SUD - samostalni, specijalizovani dr`avni organ kojem je povereno vr{enje sudske vlasti u zakonom propisanim postupcima; u Republici Srbiji sudovi se obrazuju kao sudovi op{te nadle`nosti i posebni sudovi; sudovi op{te nadle`nosti su op{tinski i okru`ni sudovi, te Apelacioni i Vrhovni sud Srbije (Vidi: Apelacioni sud); posebni sudovi su: trgovinski sudovi, Vi{i trgovinski sudovi i Upravni sud (Vidi: Upravni sud) (Vidi op{irnije u priru~niku "Javnost u sudnici") SUDIJA - lice koje sudijsku funkciju obavlja profesionalno SUDIJA ZA PREKR[AJE - organ koji vodi prvostepeni prekr{ajni postupak SUDIJA POROTNIK - lice koje pored sudije profesionalca obavlja sudijsku funkciju, ali kao neprofesionalac SUDSKA VLAST - jedna od tri grane dr`avne vlasti (pored zakonodavne i izvr{ne); prema preovla|uju}em gledi{tu osnovni zadatak suda jeste da na pojedina~an, konkretni slu~aj primeni op{tu normu, odnosno da utvrdi da li je do{lo do povrede ili ugro`avanja prava ili da li je bilo protivpravnog pona{anja, te da konfliktne situacije re{i, a protivpravno pona{anje sankcioni{e, pod uslovima predvi|enim op{tim propisom SUDSKA OPOMENA - krivi~na sankcija vaspitnog karaktera iz grupe mera upozorenja, izri~e se umesto kazne zatvora ili nov~ane kazne punoletnom i krivi~no odgovornom u~iniocu manje dru{tveno opasnog krivi~nog dela, ukoliko se mo`e o~ekivati da }e i samo upozorenje dovoljno uticati na u~inioca da vi{e ne vr{i krivi~na dela, mo`e se izre}i za krivi~na dela za koja je zapre}ena nov~ana kazna ili kazna zatvora do jedne godine, a izuzetno, {to je posebno interesantno za novinare, i za krivi~na dela za koja je zapre}ena kazna do tri godine zatvora, kao {to su kleveta ili izno{enje li~nih i porodi~nih prilika 40
 41. 41. Medija centar Beograd SUDSKI DEPOZIT - polaganje novca, hartija od vrednosti, isprava i dragocenosti u sudski depozit, na osnovu zakonom predvi|enih razloga, predstavlja vrstu vanparni~nog postupka SUDSKO PORAVNANJE - ugovor stranaka u parnici o na~inu re{enja me|usobnih spornih pitanja ili uklanjanju neizvesnosti povodom tih pitanja, sudsko poravnanje ima snagu izvr{ne sudske isprave, odnosno u slu~aju neispunjenja obaveze mo`e se tra`iti prinudno izvr{enje na osnovu sudskog poravnanja (Vidi: Vansudsko poravnanje, Izvr{nost) SUKOB NADLE@NOSTI - situacija u kojoj dva suda (ili vi{e sudova) ili dva upravna organa (ili vi{e upravnih organa) smatraju da su nadle`ni za postupanje (pozitivni sukob nadle`nosti) u jednoj pravnoj stvari ili kada odbijaju da postupaju smatraju}i da nisu nadle`ni za postupanje (negativni sukob nadle`nosti); o sukobu nadle`nosti odlu~uje zajedni~ki, neposredno vi{i sud ili upravni organ SUO^ENJE - u krivi~nopravnom smislu, radnja u krivi~nom postupku pomo}u koje se razja{njavaju sumnjivi ili kontradiktorni podaci, istovremenim ispitivanjem saslu{anih lica ~iji su iskazi doveli do sumnji i kontradikcija; u parni~nom postupku, istovremeno saslu{anje u~esnika u postupku ~iji su raniji iskazi protivure~ni SUPARNI^ARSTVO - procesni institut parni~nog postupka koji podrazumeva da se u istoj strana~koj ulozi (tu`ioca ili tu`enika) nalazi vi{e lica; kada je vi{e lica u procesnoj ulozi tu`ioca, onda se nazivaju aktivnim suparni~arima, a kada su na strani tu`enika, onda se nazivaju pasivnim suparni~arima SUSVOJINA - pravo svojine vi{e lica na jednoj stvari gde su njihovi suvlasni~ki udeli ta~no odre|eni idealnim udelom izra`enim procentualno, razlomkom (naj~e{}e) ili kvotom, bez odre|ivanja realnog dela stvari koji pripada svakom od suvlasnika 41
 42. 42. Re~nik pravnih termina T TAPIJA - javna isprava u tapijskom sistemu koja stvara oborivu pretpostavku da je lice ozna~eno u njoj sopstvenik nepokretnosti; tapiju (u delovima na{e zemlje gde je tapijski sistem jo{ uvek na snazi) izdaje op{tinski organ uprave nadle`an za imovinsko-pravne odnose; sastavljenu tapiju overava nadle`ni op{tinski sud koji vodi knjigu tapija TAPIJSKI SISTEM - zastareli sistem evidencije nepokretnosti i prava na njima, kod nas jo{ uvek postoji u delovima Ju`ne Srbije TERET DOKAZIVANJA - obaveza stranke u postupku da doka`e ~injenicu koja joj ide u prilog, bez obzira na to ko je tu ~injenicu u postupku izneo TRGOVINSKI SUD - poseban sud u Republici Srbiji, u prvom stepenu sudi u sporovima izme|u privrednih subjekata ili sporovima koji proiza|u iz Zakona o preduze}ima, autorskim i srodnim pravima i stranim ulaganjima; u kaznenopravnoj oblasti ovaj sud sudi u prvom stepenu u postupcima po privrednim prestupima, vodi registar pravnih lica TU@BA ZBOG "]UTANJA UPRAVE" - vrsta tu`be u upravnom sporu koja se podnosi u situacijama kada upravni organ ne odlu~i po `albi izjavljenoj protiv prvostepenog upravnog akta, odnosno kada ne donese upravni akt u stvarima gde `alba nije dozvoljena, odnosno kada upravni organ u propisanom roku ne donese nikakvu odluku po zahtevu stranke TU@BA U PARNI^NOM POSTUPKU - inicijalna parni~na radnja tu`ioca kojom se pokre}e parni~ni postupak, su{tinski predstavlja zahtev za pru`anje pravne za{tite odre|ene sadr`ine TU@BA U UPRAVNOM SPORU - inicijalna radnja u upravnom sporu kojom tu`ilac od nadle`nog suda zahteva ispitivanje zakonitosti kona~nog upravnog akta (Vidi: Kona~nost upravnog akta, Pravosna`nost upravnog akta) TU@ILAC - stranka u parni~nom postupku na osnovu ~ije tu`be zapo~inje parni~ni postupak; tako|e, stranka u upravnom sporu po 42
 43. 43. Medija centar Beograd ~ijoj tu`bi nadle`ni sud ispituje zakonitost kona~nog upravnog akta ] "]UTANJE UPRAVE" - situacija koja nastaje kada upravni organ, u zakonom propisanom roku, ne donese re{enje po zahtevu stranke U UBLA@AVANJE KAZNE - ovla{}enje suda da u zakonom propisanim slu~ajevima u~iniocu krivi~nog dela odmeri vrstu i meru kazne ispod propisanog, posebnog minimuma kazne (a do zakonskog minimuma kazne) i da jednu vrstu kazne zameni drugom, bla`om vrstom kazne UVIAJ - dokazno sredstvo na osnovu kojeg organ koji vodi postupak (sud ili upravni organ) na osnovu sopstvenog ~ulnog opa`anja utvr|uje postojanje relevantnih ~injenica UVREDA - krivi~no delo protiv ~asti i ugleda, izjava (usmena ili napisana) ili pona{anje kojim se povre|uje ~ast i ugled jednog lica (Vidi: Ugled, ^ast) UGLED - skup nematerijalnih vrednosti koje ~ovek sti~e `ivotom i radom u odre|enoj dru{tvenoj sredini, predstava drugih o vrednostima ~oveka, spolja{nja, objektivna ~ast (Vidi: ^ast) UGOVOR - saglasnost volja dva ili vi{e lica kojom se ugovorne strane me|usobno obavezuju na neke ~inidbe UKIDANJE PRESUDE ILI RE[ENJA - odluka suda nadle`nog za odlu~ivanje po pravnom leku kojom se pobijana odluka stavlja van 43
 44. 44. Re~nik pravnih termina snage, a predmet vra}a ni`estepenom sudu na ponovni postupak UKNJI@BA - upis u zemlji{ne knjige kojim se kona~no sti~u ili gube zemlji{noknji`na prava (pravo svojine, pravo slu`benosti, pravo zaloge i sl.) UKOR - vrsta disciplinske mere koja se izri~e maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kome nije potrebno preduzeti trajnije mere prevaspitavanja, a naro~ito ako je delo u~inio iz nepromi{ljenosti ili lakomislenosti; tako|e, vrsta prekr{ajne sankcije koja se upu}uje u~iniocu prekr{aja, uz pretnju da }e biti stro`e ka`njen ako izvr{i novi prekr{aj UME[A^ - lice koje ima interes da jedna stranka u parni~nom postupku uspe u parnici, pa zbog toga mo`e stupiti u parnicu na strani te stranke UMI[LJAJ - odnos u~inioca prema krivi~nom delu koji podrazumeva da je u~inilac bio svestan mogu}nosti nastupanja posledice, a takvu je posledicu `eleo ili je na nju pristao UPRAVNI ORGAN - organ uprave i drugi dr`avni organ, kao i preduze}e i druga organizacija kojima je zakon poverio vr{enje javnih ovla{}enja koji vodi upravni postupak (Vidi: Upravni postupak) UPRAVNI POSTUPAK - skup pravila kojima se reguli{u nadle`nost, radnje, oblici radnji i akata koje preduzimaju i donose upravni organi kada u upravnoj stvari re{avaju o pravima i obavezama fizi~kih i pravnih lica koja se javljaju kao stranke u ovom postupku UPRAVNI SPOR - posebna vrsta spora u kojem nadle`ni sud odlu~uje o zakonitosti kona~nih upravnih akata (Vidi: Kona~nost upravnog akta) UPRAVNI SUD - sud koji je prema odredbama Zakona o ure|enju sudova, ~ije je stupanje na snagu vi{e puta odlagano i koji jo{ uvek nije u potpunosti stupio na snagu, isklju~ivo nadle`an za odlu~ivanje po tu`bama u upravnim sporovima UPU]IVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLETNIKE - vrsta disciplinske mere koja se primenjuje prema maloletnim u~iniocima krivi~nih dela kada sud na|e da bi se kratkotrajnom 44
 45. 45. Medija centar Beograd disciplinskom merom u posebnoj ustanovi moglo delovati na maloletnika da svoje pona{anje uskladi sa dru{tvenim i pravnim normama pravnog poretka UPU]IVANJE U VASPITNO POPRAVNI DOM - vrsta zavodske vaspitne mere, primenjuje se prema maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kojem je potrebno primeniti trajnije, poja~ane mere prevaspitanja u vaspitno popravnom domu kao ustanovi koja slu`i za prevaspitavanje te`e vaspitno zapu{tenih maloletnika UPU]IVANJE U VASPITNU USTANOVU - vrsta zavodske vaspitne mere, primenjuje se prema maloletnom u~iniocu krivi~nog dela prema kojem je potrebno primeniti trajnije, poja~ane mere prevaspitanja u vaspitnoj ustanovi kao ustanovi koja slu`i za prevaspitavanje lak{e vaspitno zapu{tenih maloletnika, a u kojoj se ina~e nalaze maloletnici koji nisu u~inili krivi~no delo, ali nemaju nikoga ko bi se o njima starao ili su jednostavno vaspitno zapu{teni UPU]IVANJE U SPECIJALNU USTANOVU - vrsta zavodske vaspitne mere koja se izri~e maloletnim u~iniocima krivi~nih dela koji su zaostali u mentalnom razvoju ili su invalidi (slepi, gluvi i sl.) URA^UNLJIVOST - sposobnost nekog lica da shvati zna~aj svog dela i da upravlja svojim postupcima; ura~unljivost je neophodan uslov za postojanje vinosti, odnosno krivi~ne odgovornosti za u~injeno krivi~no delo (Vidi: Vinost) UREENJE UPRAVLJANJA I KORI[]ENJA ZAJEDNI^KE STVARI vanparni~ni postupak u kojem sud odre|uje na~ina upravljanja i kori{}enja zajedni~ke stvari kada suvlasnici ili sukorisnici nisu u stanju da ta pitanja re{e sporazumno UREENJE MEE - vanparni~ni postupak u kojem sud utvr|uje granicu izme|u susednih nepokretnosti kad su me|ni znaci uni{teni, o{te}eni ili pomereni, a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu USLOVNA OSUDA U KRIVI^NOM PRAVU - krivi~na sankcija iz grupe mera upozorenja koja se izri~e krivi~no odgovornom u~iniocu manje dru{tveno opasnog krivi~nog dela u situaciji kada se mo`e o~ekivati da }e upozorenje uz pretnju kaznom dovoljno uticati na u~inioca da vi{e ne vr{i krivi~na dela; uslovnom osu45
 46. 46. Re~nik pravnih termina dom sud utvr|uje kaznu i istovremeno odre|uje da se ona ne}e izvr{iti ako osu|eni za vreme proveravanja ne u~ini novo krivi~no delo USLOVNA OSUDA U PRIVREDNO-PRESTUPNOM PRAVU - vrsta sankcije u postupku po privrednim prestupima, sastoji se u uslovnom odlaganju izvr{enja utvr|ene nov~ane kazne pravnom licu i njegovom odgovornom licu, pod uslovom da za odre|eno vreme ne izvr{e novi privredni prestup F FIRMA PRAVNOG LICA - naziv pravnog lica, pogre{no je re}i "naziv firme" FUNKCIONALNA NADLE@NOST SUDA - ova vrsta nadle`nosti ure|uje pitanja podele poslova unutar jednog stvarno i mesno nadle`nog suda i odre|uje delokrug rada i postupanje, u krivi~nom postupku, na primer, istra`nog sudije, sudije pojedinca, predsednika ve}a, sudskog ve}a i sl. H HIPOTEKA - zalo`no pravo na nepokretnoj stvari na osnovu kojeg hipotekarni poverilac mo`e naplatiti svoje potra`ivanje iz vrednosti zalo`ene nepokretnosti ukoliko hipotekarni du`nik ne ispuni svoju obavezu, i to pre kasnijih hipotekarnih poverilaca i pre svih ostalih obi~nih poverilaca 46
 47. 47. Medija centar Beograd C CESIJA - ustupanje, prenos potra`ivanja tre}em licu, prelaz potra`ivanja sa dotada{njeg poverioca na drugo lice na osnovu njihovog me|usobnog ugovora, dok du`nik ostaje isti i bez njegovog pristanka ^ ^AST - unutra{nji odraz vrednosti ~oveka, li~na predstava o tim vrednostima zasnovana na nematerijalnim, li~nim vrednostima koje ~ovek poseduje kao pripadnik odre|ene dru{tvene zajednice (Vidi: Uvreda, Ugled) ^INJENI^NO STANJE - skup ~injenica koje je organ koji vodi postupak utvrdio radi re{avanja konkretne pravne stvari; smisao svakog postupka i jeste utvr|ivanje ~injeni~nog stanja kao odraza `ivotne situacije na koju se mo`e primeniti pravna norma koja, s druge strane, anticipira tu `ivotnu situaciju s ciljem da ta norma uvek bude primenjena kada se takva `ivotna situacija ostvari [ [TETA - pojavljuje se u dva vida, kao materijalna {teta ili umanjenje ne~ije imovine, odnosno spre~avanje uve}anja ne~ije imovine, ili kao nematerijalna {teta, kao posledica prouzrokovanja 47
 48. 48. Re~nik pravnih termina fizi~kog bola, straha, naru`enosti ili psihi~kog bola zbog povrede ~asti i ugleda 48

×