Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontinentalna klima

2,220 views

Published on

podela klime srbije : kontinentalna , umerenokontinentalna , izmenjenosredozemna , i planinska

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kontinentalna klima

 1. 1. Klima
 2. 2. KlimaKlima  Klima predstavlja niz svih tipovaKlima predstavlja niz svih tipova vremena koji se u nekom mestu, kraju ilivremena koji se u nekom mestu, kraju ili državi ponavljaju tokom vidržavi ponavljaju tokom više godina.še godina. Odnosno klima je skup atmosferskihOdnosno klima je skup atmosferskih stanja koji vladaju na odredjenojstanja koji vladaju na odredjenoj površini Zemlje. Najvažniji je elementpovršini Zemlje. Najvažniji je element prirodne sredine. Ona utiče naprirodne sredine. Ona utiče na formiranje nekih oblika reljefa, naformiranje nekih oblika reljefa, na nastanak i sastav zemljišta, nanastanak i sastav zemljišta, na bogatstvo voda na kopnu i nabogatstvo voda na kopnu i na rasprostranjenost biljnih i životinjskihrasprostranjenost biljnih i životinjskih vrsta.vrsta.
 3. 3. Odredjena jeOdredjena je sledesledećimćim klimatskimklimatskim faktorima:faktorima:  geografska širinageografska širina  reljefreljef  raspored kopna i udaljenostraspored kopna i udaljenost moramora  vazdušne mase različitihvazdušne mase različitih osobina.osobina.
 4. 4. Klima Srbije
 5. 5. Klima SrbijeKlima Srbije Pored osnovnih klimatskih faktora naPored osnovnih klimatskih faktora na klimu naše zemlje utiču Atlanskiklimu naše zemlje utiču Atlanski okean, Arktik i Sredozemlje, a u nekimokean, Arktik i Sredozemlje, a u nekim delovima godine i vazdušne mase kojedelovima godine i vazdušne mase koje se formiraju nad područjem Sibira ise formiraju nad područjem Sibira i Severne Afrike. Srbija se celomSeverne Afrike. Srbija se celom svojom površinom nalazi u Severnomsvojom površinom nalazi u Severnom umerenom toplotnom pojasu, pa zatoumerenom toplotnom pojasu, pa zato u našoj zemlji nema ni izrazito toplihu našoj zemlji nema ni izrazito toplih ni izrazito hladnih tipova klime.ni izrazito hladnih tipova klime.
 6. 6. Postoje vise različitih tipova klimePostoje vise različitih tipova klime u Srbiji i to su:u Srbiji i to su:  Kontinentalna klimaKontinentalna klima (na severu(na severu zemlje)zemlje)  UmerenokontinentalnaUmerenokontinentalna (na jugu)(na jugu)  PlaninskaPlaninska (na visokim planinama)(na visokim planinama)  Izmenjena jadransko-sredozemnaIzmenjena jadransko-sredozemna (klima u Metohijskoj i južnom delu(klima u Metohijskoj i južnom delu Kosovske kotline).Kosovske kotline).
 7. 7.  Žutom bojomŽutom bojom predstavljena jepredstavljena je kontinentalnakontinentalna klima.klima.  Zelenom bojomZelenom bojom predstavljena jepredstavljena je umerenokontineumerenokontine ntalna klima.ntalna klima.  Crvenom bojomCrvenom bojom predstavljena jepredstavljena je planinska klima.planinska klima.
 8. 8. Kontinentalna klima Srbije
 9. 9. Kontinentalna klimaKontinentalna klima  Kontinentalna klima je tip klime koji seKontinentalna klima je tip klime koji se javlja na kontinentalnom području. Ujavlja na kontinentalnom području. U Srbiji se ova klima još zove i panonsko-Srbiji se ova klima još zove i panonsko- kontinetalna klima, jer je zastupljena ukontinetalna klima, jer je zastupljena u Panonskoj niziji.Panonskoj niziji.
 10. 10.  U toku leta kopno se brzo i jako zagreje,U toku leta kopno se brzo i jako zagreje, zimi brzo ohladi, tako da su leta izrazitozimi brzo ohladi, tako da su leta izrazito topla, zime duge i veoma hladne. Prolećetopla, zime duge i veoma hladne. Proleće i jesen su veoma kratki, slabo izraženi, ai jesen su veoma kratki, slabo izraženi, a prelaz od leta ka zimi je nagao.prelaz od leta ka zimi je nagao.  Količina padavina nije velika, od 500 doKoličina padavina nije velika, od 500 do 700 mm, ali je njihov raspored u toku700 mm, ali je njihov raspored u toku godine povoljan za uzgoj poljoprivrednihgodine povoljan za uzgoj poljoprivrednih kultura. Najveća količina padavina sekultura. Najveća količina padavina se izluči u maju i junu.izluči u maju i junu.
 11. 11.  Visoke planine na jugozapaduVisoke planine na jugozapadu Srbije sprečavaju prodorSrbije sprečavaju prodor vazdušnih masa savazdušnih masa sa Jadranskog mora, što ovuJadranskog mora, što ovu oblast čini izrazitooblast čini izrazito kontinentalnom.kontinentalnom.  Vetrovi,Vetrovi, košavakošava ii severacseverac,, javljaju se pretežno zimi ijavljaju se pretežno zimi i postojipostoji zapadni vetarzapadni vetar kojikoji duvaduva iz Bosne i Hercegovine.iz Bosne i Hercegovine.
 12. 12.  KošavaKošava je jugoistični vetar koji duvaje jugoistični vetar koji duva sa Karpata i kroz Djerdapsku klisurusa Karpata i kroz Djerdapsku klisuru 2 do 3 dana neprekidno, a redje od 22 do 3 dana neprekidno, a redje od 2 do 3 nedelje.Najjača je u Podunavlju,do 3 nedelje.Najjača je u Podunavlju, od Velikog gradišta do Beograda i uod Velikog gradišta do Beograda i u jugositočnom Banatu. Dopire dojugositočnom Banatu. Dopire do Subotice i Niša i duva preko zapadnihSubotice i Niša i duva preko zapadnih granica Vojvodine.granica Vojvodine.  SeveracSeverac duva iz Madjarske i utiče naduva iz Madjarske i utiče na vremenske prilike u severnom deluvremenske prilike u severnom delu Srbije.Srbije.
 13. 13. PrikazPrikaz smerasmera duvanjaduvanja košave,košave, severca iseverca i zapadnogzapadnog vetravetra
 14. 14. Ana Cvetojević Nina Dragić Nikola Ćulibrk Nikola Petrović Valentina Vukelić VIII-4

×