Kuslar

631 views

Published on

Kuşlar nereden geldiler, neden uçarlar, neler yerler, neden tüylü olurlar, neden yardımıza gereksinim duyar, Türkiye'de kuş gribi gibi kuşlar hakkında pek çok bilgi

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuslar

 1. 1. KUġLAR KUġLAR NEREDEN GELDĠLER? KuĢlar olasılıkla arka bacakları üzerindeküçük hafif kemikli sıcak kanlı sürüngenlerden belki dinozorlardan türemiĢlerdir.
 2. 2. KUġLAR NERELERDE YAġARLAR?• Yeryüzünde kutuplardan ekvatora,en sıcak çöllerden Antartika’nın soğuk buzullarına ücra adalardan Ģehir merkezlerine kadar hemen hemen her yerde yaĢarlar. Havayı ve okyanusları yurt edinmiĢlerdir.
 3. 3. KUġLAR NEDEN UÇARLAR?• KuĢlar yırtıcılardan kaçabilmek, yaĢayıp yeni yiyecek bulabilecekleri yerler bulabilmek için uçarlar.• Deve kuĢu gibi ağır kuĢlar büyük olasılıkla hiç uçmamıĢlardır. Bunlar koĢuculardır.
 4. 4. KUġLAR NASIL UÇARLAR?• KuĢlar hafif oldukları için uçarlar.• Kemiklerinin içlerinin boĢ olması, idrar keselerinin olmaması gibi sebeplerden dolayı hafiftirler.
 5. 5. KUġLAR ĠYĠ GÖREBĠLĠR MĠ?• GörüĢleri iyi olur. Gözleri iridir. Çoğu renkli görür. BaykuĢ gibi gece kuĢları son derece loĢ ıĢıkta iyi görür ama renkleri ayırt edemez.• ĠĢitme duyuları mükemmeldir.Kulak delikleri tüylerle kaplıdır.
 6. 6. KUġLAR NELER YERLER?• Enerjisi yüksek yiyeceklerden tohum, tane, kurtçuk, böcek, balık, memeli hatta baĢka kuĢları yerler.• Bazıları da ot gibi enerjisi düĢük yiyecekler yer.• Yedikleri yiyeceklere göre gagaları Ģekillidir.
 7. 7. KUġLAR NEDEN TÜYLÜ OLURLAR?• Sıcak tutulmak yırtıcılardan gizlenmek ve rakiplerine gösteriĢ yapmak için tüylüdürler.• Tüm kuĢlar yumurtlarlar.• Çoğu, çeĢitli sebeplerden dolayı bir yıldan daha az yaĢarlar. 20 yıl veya daha uzun süre yaĢayanlarda vardır.
 8. 8. KUġLAR YARDIMIMIZA NEDEN GEREK DUYARLAR?• KuĢlar evlerine ve beslenme sahalarına hasara uğratıp yıkan insanlardan korunmaya ihtiyaç duyarlar.• Günümüzde kuĢları koruyup beslenmelerine yardımcı olan bir çok kurum vardır. Hatta kuĢları inceleyip gözlemciliğini yapan topluluklar vardır.
 9. 9. DÜNYANIN EN BÜYÜK KUġU• Dünyanın en büyük kuĢu olan Moa, 240 kilo ağırlığında olan, uçma yetisi bulunmayan dev bir kuĢtur. Sadece bitkiyle beslendikleri için rakipleri yoktur. Uzun bir yavruluk dönemi olduğu için insanlar tarafından kolayca yakalanıp katledildiği öne sürülmüĢtür.• Dünya KuĢları Koruma Kurumu tarafından kırmızı listeye alınan ve dünyada 150 adet kaldığı tespit edilen sürmeli kız kuĢunun Türkiye’de varlığını ortaya çıkarmak için Doğa Derneği, arama ekibi oluĢturmuĢtur.
 10. 10. TÜRKĠYE’DEKĠ KUġLAR• KuĢları inceleyenler ilginç özelliklerini de keĢfediyorlar. Türkiye’de yaĢayan en uzun boylu kuĢ flamingo, en kısa olan çalı kuĢudur.• Angıt ve kelaynak tek eĢli yaĢam Ģekilleriyle dikkat çekiyor. Guguk kuĢları baĢka tür kuĢların yuvalarına yumurtladıkları için o yuvanın sahipleri yavrulara bakar. Yaban kazları yavrularını gözetleyerek iyi bir ana baba örneği verir. Kimi kuĢlar uçma, kimi koĢma, kimide dalmada ustalaĢır. Yuva yapmayanlar ise yumurtalarını kumsallara ve çakıllara bırakırlar.
 11. 11. ATMACA• Dünyada ve Türkiye’de yırtıcı kuĢ sayısının bilinçsiz avcılık ve tarımsal kirlenme nedeniyle giderek azaldığı görülüyor. Yılda yaklaĢık 30 bin atmaca bu Ģekilde öldürüldü.
 12. 12. KUġ CENNETLERĠ• Türkiye’de en ünlüsü Manyas kuĢ cenneti, Kayseri Develi Ovası’nda Sultan Sazlığı, Göksu Deltası, Birecik, Bafa Gölü gibi yerlerde çoğu kuĢun yaĢadığı alanlar mevcuttur.• GölbaĢı kuĢ cenneti oluyor. Adıyaman’ın GölbaĢı ilçesinde bulunan ve kuĢların konaklama yeri olan göller incelemeye alındı.
 13. 13. KUġ GRĠBĠ
 14. 14. HASTALIĞIN BELĠRTĠLERĠ• Virüs bulaĢtıktan sonra kuluçka süresi 2-5 gündür. 17 gün sonra hastalık geliĢir. AteĢ, baĢ ağrısı, yaygın vücut ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük ayrıca ishal gibi belirtileri vardır.• Ölü yada canlı hayvanlarla veya hayvan atıklarıyla doğrudan teması olan kiĢiler büyük risk altındadır.• Bu hastalığın insandan insana bulaĢmayacağı belirtilmiĢtir.• Kümes hayvanlarının iyi piĢirilerek yenmesi önerilmektedir.
 15. 15. TÜRKĠYE’DE KUġ GRĠBĠ• Önlem alınmaz ise milyonlarca kiĢinin ölümüne yol açacağından endiĢe edilen kuĢ gribi Türkiye’de var. KuĢ gribine rastlanan Manyas’ta kümes hayvanları itlaf ediliyor. ġuanda avlanmak yasak ayrıca bölgede zamanında önlem alındığı için tehlikenin az olduğu açıklanıyor.
 16. 16. VAN GÖLÜ’NDE KUġLAR ÖLÜYOR!• Van’da binlerce yabani kuĢ bulaĢıcı hastalıklardan telef oluyor. VatandaĢlar yetkililerin kuĢlarla ilgilenmemesinden oldukça Ģikayetçi. ErçiĢ sazlıklarında oluĢan bataklıklar; bataklık kırlangıcı, angıt, suna, çamurcun, kılıçgaga, kocagöz ve martı türlerinin kuluçka yapmalarına da imkan sağlar.
 17. 17. GÖÇMEN KUġLAR GÖÇ YOLUNDA• Yazı geçirmek ve üremek için Türkiye’ye gelen göçmen kuĢlar, kıĢ mevsimini geçirecekleri Afrika’ya doğru yol alırlar.• Türkiye’den yılda yaklaĢık 500 bin göçmen kuĢ geçer.• Belen geçidindeki darboğazın da göç eden kuĢların önemli konaklama alanı oluĢturduğu belirtilmiĢtir.
 18. 18. KUġ RESĠMLERĠ
 19. 19. KUġLAR KONUġUR MU?

×