More Related Content

Recently uploaded(20)

การทำโบรชัวร์อย่างง่ายๆ ด้วย Microsoft Word

 1. การจัดทา แผ่นพับด้วยโปรแกรม บรรยายโดยพีชะ พินธรงค์
 2. “โบรชัวร์” นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า “Brochure” โดยใช้เรียกทับศัพท์สิ่งพิมพ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งความหมาย ที่เรารู้จักกันก็คือ แผ่นพับ, หนังสือเล่มเล็กๆ หรือ จุลสาร โบรชัวร์เป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อโฆษณา- ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ ซึ่งมีเน้อืหาเฉพาะตามวัตถุประสงค์ ที่ได้วางไว้
 3. 1.กาหนดวัตถุประสงค์ • เราต้องทราบวัตถุประสงค์ที่จะทา ก่อน เช่น เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ ท่องเที่ยวในจังหวัด 2.รวมรวมข้อมูล/คัดเลือกข้อมูล • เราต้องรวมรวมข้อมูลที่จา เป็นสา หรับใส่ในแผ่นพับของเรา เช่น รูปภาพ ข้อความ แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์ ฯลฯ เป็นต้น 3.วางแผนการออกแบบ • เราต้องวางแผนการออกแบบแผ่นพับก่อนว่าจะแบ่งข้อมูลที่มีอยู่ วางตรง ส่วนไหนของแผ่นพับ ซึ่งจะทา ให้เรารู้ว่าข้อมูลของเรามากเกินไป หรือ น้อยเกินไป หรือหัวข้อนั้นๆควรอยู่ส่วนไหนของแผ่นพับ
 4. ตัง้ค่ากระดาษ ออกแบบ ตัง้ค่าการพิมพ์ พิมพ์ผลงาน
 5. ตัวอย่าง
 6. ตัวอย่าง
 7. ตัวอย่าง
 8. ตัวอย่าง
 9. ตัวอย่าง
 10. WORKSHOP
 11. ข้อมูล พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 23 ททท.ร่วมกับ มูลนิธิสวนหลวง ร.9 กาหนดจัด "งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9" ครั้งที่ 23 โดย ททท. รับผิดชอบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม "ชุมชนหัตถศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม" มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กาหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2553 วันธรรมดา วันที่ 1, 2, 3, 7, 8, 9 ธันวาคม 2553 จานวน 6 วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. วันหยุดราชการ วันที่ 4, 5, 6, 10, 11, 12 ธันวาคม 2553 จานวน 6 วัน เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. บริเวณการจัดงาน บริเวณสวนรมณีย์ และศาลาพุฒ-จันทน์ รูปแบบกิจกรรม (1) กิจกรรมการสาธิตหัตถกรรมพนื้บ้าน นาเสนอในรูปแบบของการสาธิตหัตถกรรมพืน้บ้านที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร พร้อมการก่อสร้างและตกแต่ง บรรยากาศแบบย้อนยุค โดยมีกิจกรรมสาธิตต่างๆ จานวน 20 รายการ ดังนี้ 1. นวดแพทย์แผนไทย 2. บุหงา เครื่องหอม 3. สาธิตการเข้าตัวเรือนแหวนไข่มุก 4. สาธิตการเจียระไนพลอย 5. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์จากกะลา 6. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังต่อ 7. สาธิตการทาผัก ผลไม้ ประดิษฐ์8. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสายเกลียว 9. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์กรอบรูปจิ๊กซอว์10. สาธิตการเพ้นท์ผ้าลายไทย 11. สาธิตการทาผ้าไหมปักฉลุ12. สาธิตการทาดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 13. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์จากเศษไม้สักทอง 14. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 15. สาธิตการทาผลิตภัณฑ์จากผ้า 16. สาธิตการทาร่มกระดาษ 17. สาธิตการทาบ้านทรงไทยจาลอง 18. สาธิตการทาดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 19. กาแฟโบราณ 20. โรตีมะตะบะ (2) กิจกรรมตลาดนา้ โดยจาลองบรรยากาศวิถีชีวิตริมฝั่งแม่นา้ ในรูปแบบการค้าขายสินค้าต่างๆ จานวน 12 รายการ ดังนี้ 1. ผลไม้ดอง แช่อิ่ม มะม่วงนา้ปลาหวาน 2. ข้าวเหนียวมูล 5 สี 3. ขนมเบือ้งโบราณ 4. ส้มตาผลไม้ 5. ขนมจีน นา้พริก นา้ยา 6. ข้าวแต๋น 7. หมี่กรอบ 8. ข้าวเกรียบว่าว 9. ขนมลูกชุบ ขนมไทย 10. ขนมจีบ ทอดมัน 11. ยาแหนมสด 12. เฉาก๊วยโบราณ 13. ข้าวเหนียวหมูฝอย (3) การแสดงเพลงพนื้บ้าน อาทิ เพลงเรือ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงพวงมาลัย เพลงเกี่ยวข้าว ลาตัด (4) การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ การแสดงลิเก การแสดงละครนอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน เป็นต้น (5) การละเล่นพนื้บ้านแบบไทย (ทางบก/ทางนา้) ดังนี้ การละเล่นทางบก การละเล่นทางนา้ 1. มวยตับจาก 1. มวยทะเล 2. ปิดตาตีหม้อ 2. พายกะละมัง 3. ปีนเสานา้มัน 3. พายเรือหัวใบ้-ท้ายบอด 4. ตักนา้ใส่กระโหลก 4. ชักกะเย่อเรือ 2. กิจกรรมพิเศษ - กิจกรรมโคมไฟ 12 นักษัตรเฉลิมพระเกียรติ คือการจัดทาโคมไฟเป็นรูปสัตว์ตาม 12 นักษัตร (ปีชวด ฉลู ขาล มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน) โดยมีปีเถาะ จานวน 2 ตัว ในลักษณะถือตราสัญลักษณ์ ภปร. พร้อมกับประดับไฟดาวตก บริเวณโดยรอบการจัดกิจกรรม ตัง้แต่วันที่ 1-12 ธนัวาคม 2553 ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ เกาะ 3 สวนหลวง ร.9 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ ททท. รับผิดชอบ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 3490 - 94 สอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดงานฯ ทัง้หมด ได้ที่มูลนิธิสวน หลวง ร.9 โทร. 0 2328 1385 - 89
 12. รูปประกอบ
 13. ตัวอย่างการจัดวาง
 14. ตัวอย่างการจัดวาง