Give club green classroom #2

402 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
402
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Give club green classroom #2

 1. 1. The Basis
 2. 2. Main Idea• ตังงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนยากจนในถิ่นธุรกันดาล จานวน 10 โรงเรี ยน โดย ้ มีโรงเรี ยนต้ นแบบคือ โรงเรี ยนบ้ านทุงน้ อย ่• งบประมาณโรงเรี ยนละ 50,000 บาท• วิธีการ ผู้บริ หารโรงเรี ยนต้ องทาโครงการพัฒนาในงบประมาณที่ให้ มานาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาอนุมตโครงการ โดยทางชมรมจะช่วยในเรื่ องการหาสี และ ัิ หนังสือห้ องสมุด อื่นๆตามสมควร• แผนโครงการพัฒนาต้ องเน้ นความร่วมมือของ ครู นักเรี ยน ผู้ปกครอง บนแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและต้ องอนุรักษ์ สงแวดล้ อม ิ่
 3. 3. Optional Schoolsโรงเรี ยนสาขาบ้ านสระหลวง ตังอยูหมูที่ 8 ตาบลแม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เป็ น ้ ่ ่ โรงเรี ยนสาขา ของโรงเรี ยนบ้ านคลองน ้า โจน ชาวบ้ านและผู้มีจิตศรัทธาได้ ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้ างโรงเรี ยนนี ้ขึ ้นมาเนื่องจาก สงสารลูกหลานที่จะได้ ไม่ต้องเดินทางไป เรี ยนไกลๆโดยนักเรี ยนทังหมดอาศัย ้ อยูในหมูที่ 8เท่านัน ปั จจุบนมีนกเรี ยน 70 ่ ่ ้ ั ั คน เปิ ดทาการเรี ยนการสอนตังแต่ชน ้ ั้ อนุบาลถึงชันประถมศึกษาปี ที่ 6 ้มีครู 4 คน ครู 1คนรับผิดชอบนักเรี ยนคนละ 2 ชันเรี ยน ้
 4. 4. Optional Schools (Cont.)สิงที่โรงเรี ยนต้ องการ ่• อาคารเรี ยนปูนมุงชันเดียวยังใช้ การได้ ดี ต้ องการทาสีใหม่ ้• ซ่อมแซมฝาเพดาน อาคารเรี ยนและห้ องสมุด ้• งบประมาณจ้ างครูผ้ ชวย เดือนละ 3,500 บาท ต่อคน ู่• คอมพิวเตอร์ มือสองที่ยงใช้ การได้ ดี ันาเสนอ• ห้ องน ้ามี 3 ห้ อง สาหรับ ครู นักเรี ยนชาย และ หญิง อย่างละ 1 ห้ อง• เครื่ องกรองน ้าโรงเรี ยน
 5. 5. Optional schoolsโรงเรี ยนบ้ านท่าระพาหมู่ 5 ตาบลศาลาลาดวน อาเภอเมืองสระแก้ ว จังหวัดสระแก้ วสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสระแก้ ว เขต 1นักเรี ยน 73 คน ครู 5 คน แบ่งห้ องเรี ยน (อ.1-2, ป. 1-2, ป. 3-4, ป.5 และ ป.6)
 6. 6. Optional Schools (Cont.)
 7. 7. Optional Schools (cont.)ความต้ องการที่จะพัฒนาด้ านอาคารสถานที่และอื่นๆ• สร้ างห้ องสมุดใหม่ขนาดประมาณ 1 ห้ องเรี ยน เพราะจากเดิมที่คบแคบมากๆ ั บรรยากาศร้ อน• และถ้ าทาห้ องสมุดใหม่ก็จะเป็ นห้ องสมุดที่ชมชนเข้ ามาใช้ ประโยชน์ได้ เช่น ใช้ เป็ น ุ แหล่งศึกษาหาความรู้ และใช้ เป็ นสถานที่เรี ยนสาหรับผู้ปกครองนักเรี ยนที่อาน่ หนังสือไม่ออกวันเสาร์ อาทิตย์ โดย กศน.สระแก้ ว มาขอใช้ สถานที่สอน• สร้ างเรื อนเพาะเห็ดสาหรับอาหารกลางวันและเรื อนปลูกสมุนไพรในท้ องถิ่น• หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริ มการอ่าน สาหรับใช้ ในห้ องสมุด• โต๊ ะยาว 5 ตัว เก้ าอี ้ 15 ตัว สาหรับนักเรี ยนอนุบาลที่มีไม่เพียงพอ•
 8. 8. Optional Schools (Cont.)• ของใช้ เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สาหรับนักเรี ยนทุกคน แปง ที่นอนเด็ก ของเล่นสาหรับ ้ อนุบาล• พัดลมเพดาน หรื อพัดลมติดผนัง เพื่อนาไปติดโรงอาหาร และห้ องเรี ยน• โต๊ ะยาว และเก้ าอี ้นังอ่านหนังสือในห้ องสมุด ่• อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรี ยน เครื่ องเขียน ของใช้ อนุบาล ของเล่นสาหรับอนุบาล• โต๊ ะคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอสาหรับนักเรี ยนใน โรงเรี ยนและวันเสาร์ อาทิตย์สาหรับนักศึกษา กศน.ที่มาขอให้ ห้องคอมพิวเตอร์ และ สื่อ การเรี ยนการสอนต่างๆ เช่น บทเรี ยนcai VCD นิทาน เพลงสาหรับเด็ก• เครื่ องเสียง ไมโครโฟน สาหรับจัดกิจกรรมนักเรี ยน
 9. 9. Optional Schools (Cont.)ความต้ องการด้ านสื่อ อุปกรณ์ การเรี ยน และอื่นๆ• ทุนการศึกษาสาหรับนักเรี ยนที่มีฐานะยากจน• จักรยาน สาหรับนักเรี ยนยากจน จานวน 7 คัน• เสื ้อผ้ า(มือสองก็ได้ คะ) ชุดนักเรี ยนของอนุบาลและประถม รองเท้ านักเรี ยน รองเท้ า ่ ผ้ าใบ รองเท้ าแตะ
 10. 10. Optional Schools (Cont.)โรงเรี ยนบ้ านคลองมะไฟบ้ านคลองมะไฟ หมู่ 10 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีมีครู 9 คน ผู้บริ หาร 1 คน ภารโรง 1 คนนักเรี ยน 133 คน
 11. 11. Optional Schools (Cont.)
 12. 12. Optional Schools (Cont.)1. อาคารเรี ยนอนุบาลไม่เพียงพอ2. ต้ องการงบประมาณสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกผักปลอด สารพิษ เลี ้ยงไก่ไข่ เลี ้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ โรงเพาะเห็ด ซึงโครงการเศรษฐกิจ ่ พอเพียงนี ้นาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบในโครงการอาหารกลางวันให้ แก่เด็กนักเรี ยน3. อุปกรณ์เครื่ องเขียน สมุด ดินสอ ปากกา สีวาดเขียน ชุดพละ และอุปกรณ์กีฬาทุก ชนิด4. โครงการธนาคารขยะ5. ถังเก็บน ้าฝน และซ่อมแซมรางน ้าฝน6. หนังสือส่งเสริ มการอ่านห้ องสมุด
 13. 13. Partnersขอความอนุเคราะห์สี จาก Nippon Paint, Bayer, TOA, Captainขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์ มือสอง จาก Gigabyte , Com7 หรื อองค์กรอื่นๆขอความอนุเคราะห์ หนังสือ จาก Nation, Nanmee, สถาพรบุ๊ค, ลีลาภาษาขอความอนุเคราะห์โต๊ ะนักเรี ยน จากโรงเรี ยนเอกชนต่างๆขอความอนุเคราะห์อปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรี ยน จากองค์กรต่างๆ ุงบประมาณในการพัฒนา 50,000 บาท ต่อ โรงเรี ยนงบประมาณในการขนส่ง 10,000 บาท ต่อ โรงเรี ยน
 14. 14. Work Progress (3 Months/schools) Month#1 Mont#2 Month#3PR Press Release #1 Press Release #2Sponsor Proposal ProposalPartner Proposal ProposalDonation Give Club Donation Box Donation BoxEvent Survey school Club Meeting Workshop
 15. 15. Thank you

×