Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grote organisaties in itslearning - Onno Sidler (IT-Workz) - itslearning Gebruikersdag 2012

488 views

Published on

61 locaties, 3.000 medewerkers, 30.000 studenten en dit alles verdeeld over 8 instituten met een eigen identiteit. Maar wel in één itslearning omgeving. Dit is ongeveer de setting van het ROC West Brabant. Maar hoe bestuur je zo’n machine achter de schermen? Hoe zorg je als
machinist van de omgeving dat alle wissels in de goede stand staan, zodat het onderwijs het juiste spoor kan volgen? In kleine discussiegroepen bespreken we de uitdagingen die we in deze omgeving tegenkomen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Grote organisaties in itslearning - Onno Sidler (IT-Workz) - itslearning Gebruikersdag 2012

  1. 1. Grote organisaties in itslearningSanne van de Ven,Consultant Digitale Didactiek bij IT-WorkzROC West Brabant: 28000 studenten 3300 Werknemers Centraal bestuur, 8 instituten MBO 10 scholen VMBO 60 locaties (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom) 6600 werkplekken, 300 serversOrganisatieopbouw / hiërarchieopbouw:ROC West Brabant bestaat uit 8 MBO instituten en 10 VMBO scholen op 60 locaties.Omdat er verschillende autonome instituten in één itslearning omgeving bij elkaar zitten wil menniet dat een docent van het ene instituut bepaalde zaken kan zien of aanpassen van een anderinstituut. Daarom zijn er organisaties toegekend aan de hiërarchie, die dus elk hun eigen dashboarden beleid kunnen hebben.Rollen in itslearning:In de omgeving van ROC West Brabant zijn 4 profielen actief:  Administrator: deze mag alles in de itslearning omgeving. Vakbeheer, accountbeheer, profielbeheer, beleid, enz.  Supervisor: deze mag net wat meer dan een docent om de docenten goed te kunnen begeleiden
  2. 2.  Docent: Deze kan datgene dat hij nodig heeft om zijn dagelijkse taken in itslearning uit te voeren  Student: De student kan het onderwijs volgen dat de docent voor hem heeft klaargezet.Discussieopdracht 1Om te voorkomen dat de omgeving met 3000 medewerkers erg gaat vervuilen doordat iedereen zelfwat gaat uitproberen zijn de mogelijkheden die de docent heeft in een standaard itslearningomgeving ingeperkt. Per locatie of opleiding (afhankelijk van de grootte) zijn er daarom supervisorsdie net iets meer rechten hebben dan de standaard docent en die tot taak hebben de docenten tebegeleiden in het gebruik van itslearning. Aan jullie de opdracht eens na te denken wat je in zo’ngrote organisatie voor rechten zou geven aan de docent, en wat je zou wegleggen bij een supervisor.Geef in onderstaand profieloverzicht aan wat de docent en de supervisor in jullie optiek wel en nietmogen.
  3. 3. Discussieopdracht 2Een van de voorwaarden om succesvol met itslearning aan de slag te gaan is ervoor te zorgen datover de hele opleiding heen docenten op dezelfde manier met itslearning werken. De structuur vande ELO moet aansluiten op de structuur van het onderwijs. Docenten moeten goed begeleid wordenbij het inrichten van hun opleiding in itslearning. De supervisor kan hier een grote rol in spelen doorsamen met de docent het model te bespreken en de juiste keuzes te maken bij de inrichting van hetvak. In de supervisortraining leren ze aan de hand van verschillende cases beargumenteerde keuzeste maken bij de inrichting van de opleiding in itslearning. Factoren als de opleidingsduur,opleidingsstructuur, groepsgrootte, aantal begeleidende docenten en al dan niet de wens content opeen bepaald moment pas beschikbaar te krijgen spelen bij het maken van deze keuzes een rol.Aan jullie nu de vraag voor de onderstaande casus een inrichtingsmodel van een of meerdere vakkenmet een eigen mappen- en rechtenstructuur te bedenken.Casus opleiding Basisadministratie niveau 3-4Basisadministratie is een niveau 3-4 opleiding. In totaal duurt de opleiding 4 jaar. Het niveau driedeel bestaat uit 2 periodes van ongeveer een jaar. In de eerste periode wordt gewerkt aan kerntaak 1en kerntaak 3. (kerntaak 2 hoort niet bij deze opleiding) In de tweede periode werkt men alleen aanhet niveau 3 deel van kerntaak 4.Leerlingen die door willen groeien naar niveau 4 moeten in periode 3 werken aan kerntaak 4 opniveau 4. In periode 4 mogen ze ten slotte een uitstroomrichting kiezen om zich te specialiseren. Erzijn twee verschillende uitstroomrichtingen te kiezen.In totaal zijn er 30 leerlingen die starten met de opleiding, en geschat wordt dat zo’n 20 leerlingenzullen doorgroeien naar niveau 4hiervan zal de verdeling over de uitstroomrichtingen ongeveer gelijkzijn. De hele opleiding wordt begeleid door 3 docenten.Opdracht:Bedenk met elkaar hoe je deze opleiding vorm zou geven in itslearning. Stop je alles in één vak? Ofmaak je aparte vakken voor niveau 3 en niveau 4? Of misschien wel aparte vakken per schooljaar?Stel je alle content meteen open voor alle leerlingen en alle docenten of ga je met rechten werken?Geef in de vakken op de volgende pagina’s aan hoeveel vakken je aanmaakt en hoe demappenstructuur in die vakken is opgebouwd. Als er rechten worden ingesteld zet je dit erbij. Ditmag later mondeling worden toegelicht. Gebruik je bepaalde mappen of submappen die alvoorgedrukt staan niet, dan mag je deze doorstrepen.
  4. 4. Onno SidlerDigitale DidactiekT 088 489 6700M 0612608116E o.sidler@it-workz.nlW www.it-workzacademy.nlSanne van de VenDigitale DidactiekT 088 489 6700M 0652433552E s.vandeven@it-workz.nlW www.it-workzacademy.nl

×