Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό M=5.7 της Κεφαλονιάς στις 03/02/2014

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)

ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)

ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)

ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢...
Advertisement

Check these out next

1 of 8 Ad

Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό M=5.7 της Κεφαλονιάς στις 03/02/2014

Download to read offline

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering (9)

Advertisement

Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό M=5.7 της Κεφαλονιάς στις 03/02/2014

  1. 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η ΓΙΑ ΣΙ΢ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢ΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΑ΢Π-ΙΣ΢ΑΚ ΢ΣΗΝ ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ Ι΢ΥΤΡΟ ΢ΔΙ΢ΜΟ 5.7 ΣΗ΢ 03/02/2014 Σελ 3ε Φεβξνπαξίνπ 2014 θαη ώξα Διιάδνο 05:08 ζεκεηώζεθε ζηε πεξηνρή ηνπ θεληξηθνύ Ινλίνπ ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε. ΢ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΢εηζκνινγηθνύ ΢ηαζκνύ ηνπ ΑΠΘ πξόθεηηαη γηα επηθαλεηαθό ζεηζκό νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ επηθέληξνπ ηνπ νπνίνπ είλαη 38.267 ΟB 20.323 ΟA. Σν επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ δειαδή εληνπίδεηαη ζηηο Γπηηθέο αθηέο ηεο Κεθαινληάο. Σν κέγεζνο ζεηζκηθήο ξνπήο ηνπ ζεηζκνύ ππνινγίζηεθε ίζν κε Μ=5.8, σζηόζν είλαη δπλαηόλ λα αλαζεσξεζεί εθ’όζνλ πξνθύςνπλ λέα δεδνκέλα θαη γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο. ΢ύκθσλα κε πξώηεο δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ν ζεηζκόο επηδείλσζε ηηο βιάβεο ζε πεξηνρέο ηεο Κεθαινληάο ελώ έγηλε αηζζεηόο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ. Η ζεηζκηθή αθνινπζία ζπλερίδεηαη κε ζεηζκνύο νη νπνίνη γίλνληαη επίζεο αηζζεηνί. Ο ζεηζκόο απηόο όπσο θαη ν ζεηζκόο ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ ζρεηίδεηαη γελεηηθά κε ην ξήγκα δηεύζπλζεο ηεο Κεθαινληάο (Scordilis et al., 1985). ΢ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1) ην άζπξν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ηεο 26/01/2014 ελώ ην θόθθηλν άζηξν ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ. Σα θίηξηλα ηεηξάγσλα παξηζηάλνπλ ηηο ζέζεηο ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ. Οη θύθινη ρξώκαηνο γθξί παξηζηάλνπλ ηα επίθεληξα κεηαζεηζκώλ νη νπνίνη έγηλαλ κεηά ηνλ ζεηζκό ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ. ΢ρήκα (1). Δπίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2014 (θόθθηλν άζηξν) θαη δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ζηε Κεθαινληά (θίηξηλα ηεηξάγσλα). Σν άζπξν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ 2014. 1
  2. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΟΑ΢Π-ΙΣ΢ΑΚ έρεη εγθαηαζηήζεη πξόζθαηα ζηνλ Διιεληθό ρώξν έλα ππθλό δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη είλαη ηύπνπ CMG-5TDE ηεο Guralp Systems Ltd, νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε επηηαρπλζηόκεηξα επξέσο θάζκαηνο, θαηαγξαθείο αλάιπζεο 24 bits, ζύζηεκα απόιπηνπ ρξόλνπ (GPS) θαη κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑ΢Π ζην ΙΣ΢ΑΚ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν δίθηπν απηό καδί κε ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο απνηεινύλ ην δίθηπν παξαθνινύζεζεο ησλ εδαθηθώλ επηηαρύλζεσλ ιόγσ ζεηζκώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρώλ αιιά θαη γηα επηζηεκνληθνύο-εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο κε θύξην ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απσιεηώλ από ζεηζκνύο. Πξόζθαηα θιηκάθην εξεπλεηώλ ηνπ ΙΣ΢ΑΚ από ηε Θεζζαινλίθε απνηεινύκελν από ηνπο εξεπλεηέο Β. Μάξγαξε, Ν. Θενδνπιίδε, Α. ΢αββαΐδε, Μ. Ρνβίζε θαη Θ. ΢αινληθηό εγθαηέζηεζε κεηά ην ζεηζκό ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ζηε Κεθαινληά. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη θαηέγξαςαλ ηελ εδαθηθή θίλεζε ζην λεζί από ηνλ ζεκεξηλό ζεηζκό. ΢ηνλ Πίλαθα (Ι) ηεο αλαθνίλσζεο απηήο δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα γηα ηηο δύν νξηδόληηεο εδαθηθέο επηηαρύλζεηο από ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθώλ ζην Αξγνζηόιη, Λεμνύξη, Υαβξηάηα θαη Βαζηιηθηάδεο Κεθαινληάο από ηνλ ζεηζκό ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ 2014. ΢ηελ ηειεπηαία ζηήιε δίλνληαη νη ηηκέο γηα ηηο ζέζεηο Αξγνζηόιη θαη Βαζηιηθηάδεο από ηνλ ζεηζκό ηεο 26εο Ιαλναξίνπ. Σέινο ζηα ζρήκαηα (1) έσο (4) δίλνληαη γξαθηθά νη αλαιύζεηο ησλ θαηαγξαθώλ απηώλ, δειαδή νη ρξνλντζηνξίεο επηηαρύλζεσλ, ηαρπηήησλ, κεηαζέζεσλ θαζώο θαη ηα θαζκαηηθά ζρήκαηα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αποηελέζμαηα από ηημ αμάλσζη ηωμ καηαγραθώμ ηωμ επιηατσμζιογράθωμ ζηημ Κεθαλομιά από ηομ ζειζμό ηης 3ης Φεβροσαρίοσ 2014. ΢ΔΙ΢ΜΟ΢ 03 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2014 ΘΔ΢Η ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η Km cm/sec 2 26/01/2014 ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η cm/sec 2 ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η cm/sec2 Αξγνζηόιη 17 264 232 383 Βαζηιηθηάδεο 26 57 53 95 Λεμνύξη 12 600 601 Υαβξηάηα 11 678 751 Από ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ε εδαθηθή θίλεζε ζην δπηηθό άθξν ηνπ λεζηνύ ήηαλ ζεκαληηθά ηζρπξόηεξε από ην θεληξηθό θαη αλαηνιηθό. Δπίζεο νη επηηαρύλζεηο ζην Αξγνζηόιη ήηαλ ρακειόηεξεο από ηνλ δεύηεξν ζεηζκό. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη πξνθαηαξθηηθά θαη είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εθ όζνλ κειινληηθά γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο. Σα αδηόξζσηα δεδνκέλα (uncorrected data) ζε αξρεία ASCII από ηηο ελόξγαλεο θαηαγξαθέο ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ είλαη δηαζέζηκα κεηά από αίηεζε. 2
  3. 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Θεζζαινλίθε 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 Οη εξεπλεηέο ηνπ ΟΑ΢Π- ΙΣ΢ΑΚ ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ Το δίκησο ηοσ ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ εγκαηαζηάθηκε και παρακολοσθείηαι ζε ζηεμή ζσμεργαζία ηης η. Διεύθσμζης Τετμικής Σειζμολογίας και ηοσ Εργαζηηρίοσ ηοσ ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωμζηαμηιμίδοσ Κσριακή, MSc Πληροθορικός, έτει ηημ εσθύμη για ηημ εύρσθμη 24ωρη λειηοσργία ηοσ δικηύοσ Η/Υ ηοσ ΙΤΣΑΚ και ηημ επαθή με ηο δίκησο SYZEFXIS για ηη μεηαθορά δεδομέμωμ. 3
  4. 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ Καταγραυή ΢εισμού 3 Φεβρουρίου 2014, 03:08 4
  5. 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΒΑ΢ΙΛΙΚΙΑΓΔ΢ Καταγραυή ΢εισμού 3 Φεβρουρίου 2014, 03:08 5
  6. 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΛΗΞΟΤΡΙ Καταγραυή ΢εισμού 3 Φεβρουρίου 2014, 03:08 6
  7. 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΥΑΒΡΙΑΣΑ Καταγραυή ΢εισμού 3 Φεβρουρίου 2014, 03:08 7
  8. 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Σέξκα Γαζπιιίνπ ΠΤΛΑΙΑ - ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 8

×