Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)
Ι.Σ.΢.Α.Κ.
Οδόο Γαζπιίν...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)
Ι.Σ.΢.Α.Κ.
Οδόο Γαζπιίν...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.)
Ι.Σ.΢.Α.Κ.
Οδόο Γαζπιίν...
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 11 Ad

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015

Download to read offline

Την 17η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 07:10GMT σημειώθηκε στην περιοχή του Κεντρικού Ιονίου Πελάγους μία σφοδρή σεισμική δόνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται κοντά στη Νοτιοδυτική ακτή της Λευκάδας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου του οποίου είναι 38.6662 ΟB 20.5957 ΟA. Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε ίσο με ΜW=6.4.

Την 17η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 07:10GMT σημειώθηκε στην περιοχή του Κεντρικού Ιονίου Πελάγους μία σφοδρή σεισμική δόνηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Σεισμογραφικού Δικτύου επρόκειτο για επιφανειακό σεισμό με το επίκεντρο του να εντοπίζεται κοντά στη Νοτιοδυτική ακτή της Λευκάδας. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου οι γεωγραφικές συντεταγμένες του επικέντρου του οποίου είναι 38.6662 ΟB 20.5957 ΟA. Το μέγεθος του σεισμού υπολογίστηκε ίσο με ΜW=6.4.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (19)

Advertisement

Similar to Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015 (20)

More from Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering (9)

Advertisement

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015

 1. 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΠΡΟΘΑΣΑΡΘΣΗΘΖ ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΣΩΝ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ηνπ Γηθηύνπ Δπηηαρπλζηνγξάθωλ ηεο Μνλάδαο ΙΣ΢ΑΚ ηνπ ΟΑ΢Π ζην Κεληξηθό Ιόλην ΢ΔΗ΢ΚΟ΢ Κ6.4 ΣΖ΢ 17/11/2015 ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΔΜΒΡΙΟ΢ 2015
 2. 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΠΑΡΟΤ΢ΗΑ΢Ζ ΘΑΣΑΓΡΑΦΩΛ ΣΟΤ ΓΗΘΣΤΟΤ ΔΠΗΣΑΥΤΛ΢ΗΟΓΡΑΦΩΛ ΣΖ΢ ΚΟΛΑΓΑ΢ ΗΣ΢ΑΘ ΣΟΤ ΟΑ΢Π ΢ΣΟ ΘΔΛΣΡΗΘΟ ΗΟΛΗΟ ΑΠΟ ΣΟΛ ΢ΔΗ΢ΚΟ 6.4 ΣΖ΢ 17/11/2015 Σελ 17ε Ννεκβξίνπ 2015 θαη ώξα 07:10 ζεκεηώζεθε ζηε πεξηνρή ηνπ Κεληξηθνύ Ινλίνπ Πειάγνπο κία ζθνδξή ζεηζκηθή δόλεζε. ΢ύκθωλα κε ηελ αλαθνίλωζε ηνπ Δζληθνύ ΢εηζκνγξαθηθνύ Γηθηύνπ επξόθεηην γηα επηθαλεηαθό ζεηζκό κε ην επίθεληξν ηνπ λα εληνπίδεηαη θνληά ζηε Ννηηνδπηηθή αθηή ηεο Λεπθάδαο. ΢ύκθωλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεωδπλακηθνύ Ιλζηηηνύηνπ νη γεωγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ επηθέληξνπ ηνπ νπνίνπ είλαη 38.6662 Ο B 20.5957 Ο A. Σν κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ ππνινγίζηεθε ίζν κε ΜW=6.4. Ο ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο ζε ζηηο Αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ Ινλίνπ από ηε Νόηηα Μεζζελία κέρξη ην Montenegro ελώ δπηηθά έγηλε αηζζεηόο κέρξη ηε Στήμα 1. Γεφγραθηθή θαηακομή ηφκ μαθροζεηζμηθώκ εκηάζεφκ ζύμθφκα με ηεκ απόθρηζε φκ θαηοίθφκ (EMSC http://static2.emsc.eu/Images/INTENSITY_MAPS/47/470390/AUTOMATIC/Area Threshold_5/EMS_98__RMW_Musson/LocMethod_PerClusterCity/DynamicClusters_MaxSi ze50/IntensityMapThumbnails.png)
 3. 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΢ηθειία θαη ηε Νόηηα Ιηαιία. Η γεωγξαθηθή θαηαλνκή ηωλ καθξνζεηζκηθώλ εληάζεωλ, κε βάζε ηελ απόθξηζε ηωλ θαηνίθωλ νη νπνίεο ζπιιέρζεθαλ από ην Euro-Mediterranean Seismological Center, παξαηίζεληαη ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1) (http://www.emsc-csem.org). Σν άζηξν ζηνλ ράξηε απηό παξηζηάλεη ηε ζέζε ηνπ επηθέληξνπ. Σν ρξώκα θαη ην κέγεζνο ηωλ θύθιωλ αληηζηνηρνύλ ζηε ηηκή ηεο καθξνζεηζκηθήο έληαζεο θαη ην πιήζνο ηωλ παξαηεξήζεωλ ζύκθωλα κε ην ππόκλεκα. ΢ύκθωλα κε ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο ζηε Λεπθάδα θαη ηε Βαζζηιηθή ε Μαθξνζεηζκηθή έληαζε ήηαλ ΙΜΜ=VI+ ελώ ζηε πεξηνρή ηνπ Αζαλίνπ ε έληαζε ήηαλ ΙΜΜ=VIΙΙ. ΢ην Αζάλη παξαηεξήζεθαλ κεξηθέο θαηαξξεύζεηο ζε θαηαζθεπέο κε θέξνπζα ηνηρνπνηία θαη ζεκαληηθά γεωηερληθνύ ελδηαθέξνληνο θαηλόκελα θπξίωο θαηνιηζζήζεηο. Οη θωηνγξαθίεο νη νπνίεο θαίλνληαη παξαθάηω δείρλνπλ ηελ έληνλε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ε νπνία παξαηεξήζεθε ζην λεθξνηαθείν ηνπ ρωξηνύ αιιά θαη ηηο επηπηώζεηο από ηηο θαηνιηζζήζεηο ζε επαξρηαθνύο δξόκνπο. Φφη. 1 Κεθροηαθείο Αζακίοσ Φωη. 2. Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο δξόκνπ από θαηνιίζζεζε Από ηηο αλαιύζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κεραληζκνύ γέλεζεο ηνπ ζεηζκνύ όπωο ππνινγίζηεθε από Δζληθά θαη Γηεζλή ΢εηζκνινγηθά θέληξα θάλεθε όηη ν ζεηζκόο απηόο ζρεηίδεηαη κε ηό γλωζηό ξήγκα ηεο Λεπθάδαο. Σν ξήγκα απηό αλήθεη ζην βόξεην ηκήκα ηεο δώλεο ηωλ δεμηόζηξνθωλ ξεγκάηωλ δηεύζπλζεο κε αλάζηξνθε ζπληζηώζα (Παπαδάρνο θαη Παπαδάρνπ, 1997, 2003΄Παπαδάρνο θαη ζπλεξγ., 2001). Ο πξνεγνύκελνο ζεηζκόο ζηε δώλε απηή έγηλε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2003 κε κέγεζνο Μ6.2. Ο ΟΑ΢Π-ΙΣ΢ΑΚ έρεη νινθιεξώζεη πξόζθαηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ Διιεληθό ρώξν ελόο ππθλνύ δηθηύνπ επηηαρπλζηνγξάθωλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη είλαη ηύπνπ CMG- 5TDE ηεο Guralp Systems Ltd, νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε επηηαρπλζηόκεηξα επξέωο θάζκαηνο, θαηαγξαθείο αλάιπζεο 24 bits, ζύζηεκα απόιπηνπ ρξόλνπ (GPS) θαη κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο ΙΣ΢ΑΚ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν δίθηπν απηό καδί κε ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο απνηεινύλ ην δίθηπν παξαθνινύζεζεο ηωλ εδαθηθώλ επηηαρύλζεωλ ιόγω ζεηζκώλ γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ αξρώλ αιιά θαη γηα επηζηεκνληθνύο-εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο κε θύξην ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηω απωιεηώλ από ζεηζκνύο. Σν δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθωλ ηεο κνλάδαο ΙΣ΢ΑΚ ηνπ ΟΑ΢Π ζηελ επξύηεξγ πεξηνρή ηνπ ζεηζκνύ θαίλεηαη ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (2). Σα θίηξηλα ηεηξάγωλα αληηζηνηρνύλ ζηηο ζέζεηο ηωλ επηηαρπλζηνγξάθωλ, ελώ ην θόθθηλν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν
 4. 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ηνπ ζεηζκνύ. Η επηθνηλωλία κε ην ζηαζκό ζην βόξεην άθξν ηεο Κεθαινληάο έρεη δηαθνπεί ιόγω δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θόκβνπ ηνπ ηνπηθνύ δηθηύνπ SYZEFXIS. Η απεηθόληζε ηνπ ξήγκαηνο ηεο Λεπθάδαο θαίλεηαη επίζεο. Η αλάιπζε ηωλ θαηαγξαθώλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό ViewWave (Kashima, 2005) θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή γξαθηθώλ παξαζηάζεωλ ρξνλνϊζηνξηώλ θαη θαζκάηωλ ζην ηέινο ηεο έθζεζεο. Σα αδηόξζωηα δεδνκέλα ζε κνξθή ASCII είλαη δηαζέζηκα από ηελ ηζηνζειίδα www.itsak.gr Στήμα 2. Γεφγραθηθή θαηακομή ηοσ δηθηύοσ επηηατσκζηογράθφκ ηες μοκάδας ΖΤΣΑΗ ηοσ ΟΑΣΠ θαη ηφκ ηζτσρόηερφκ μεηαζεηζμώκ.
 5. 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΠΖΚΑΗΑΣ Ζ. Αποηειέζμαηα από ηεκ ακάισζε ηφκ θαηαγραθώκ ηφκ επηηατσκζηογράθφκ ζηε περηοτή ηοσ Ηεκηρηθού Ζοκίοσ μεηά ηοκ ζεηζμό ηες 17ες Κοεμβρίοσ 2015 Ι=6.4 ΘΔ΢Ζ ΑΠΟ΢ΣΑ΢Ζ ΔΠΗΣΑΥΤΛ΢Ζ cm/sec2 ΣΑΥΤΣΖΣΑ cm/sec ΚΔΣΑΘΔ΢Ζ cm ΒΑ΢ΗΙΗΘΖ ΛΔΤΚΑΓΑ΢ 4 km NS-comp 363 59.3 21.27 EW-comp 226 34.1 14.01 Z-comp 256 17.7 6.56 ΙΔΤΘΑΓΑ 21 km NS-comp 102 17.9 6.92 EW-comp 86 17.6 7.27 Z-comp 55 10.9 3.13 ΠΡΔΒΔΕΑ 35 km NS-comp 44 8.5 3.35 EW-comp 35 8.2 3.96 Z-comp 20 3.6 1.13 ΗΘΑΘΖ 35 km NS-comp 117 3.9 2.04 EW-comp 79 5.9 2.40 Z-comp 45 2.7 1.29 Από ηα απνηειέζκαηα ηωλ αλαιύζεωλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλωηέξω πίλαθα θαίλεηαη όηη νη ζεκαληηθόηεξεο επηηαρύλζεηο ζηε Λεπθάδα θαηαγξάθεθαλ από ην κόληκν δίθηπν ηνπ ΙΣ΢ΑΚ ζηε Βαζηιηθή. Πξνο ην παξόλ δελ είλαη δηαζέζηκεο αλαιύζεηο από ηελ επηθεληξηθή πεξηνρή. Παξαηεξείζηε επίζεο όηη αλ θαη ε Ιζάθε θαη Πξέβεδα είλαη ζηελ ίδηα απόζηαζε ωζηόζν νη επηηαρύλζεηο ζηελ Ιζάθε είλαη κεγαιύηεξεο. Σν αληίζεην ζεκβαίλεη γηα ηηο ηαρύηεηεο θαη ηηο κεηαζέζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη πξνθαηαξθηηθά θαη είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ κειινληηθά εθ όζνλ γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο θαη πξνζηεζνύλ λέα δεδνκέλα από όξγαλα ηα νπνία δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κέζω INTERNET κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΙΣ΢ΑΚ. Σα αδηόξζωηα δεδνκέλα (uncorrected data) ζε αξρεία ASCII από ηηο ελόξγαλεο θαηαγξαθέο ηωλ επηηαρπλζηνγξάθωλ είλαη δηαζέζηκα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΣ΢ΑΚ (www.itsak.gr) .
 6. 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΗΔ΢ Το δίθησο ηοσ ΟΑΣΠ-ΖΤΣΑΗ εγθαηαζηάζεθε θαη παραθοιοσζείηαη ζε ζηεκή ζσκεργαζία ηες η. Δηεύζσκζες Τετκηθής Σεηζμοιογίας θαη ηοσ Γργαζηερίοσ ηοσ ΖΤΣΑΗ. Ε θα. Ηφκζηακηηκίδοσ Ησρηαθή, MSc Πιεροθορηθός, έτεη ηεκ εσζύκε γηα ηεκ εύρσζμε 24φρε ιεηηοσργία ηοσ δηθηύοσ Ε/Υ ηοσ ΖΤΣΑΗ θαη ηεκ επαθή με ηο δίθησο SYZEFXIS γηα ηε μεηαθορά δεδομέκφκ. Ηιημάθηο ηες μοκάδας ΖΤΣΑΗ, αποηειούμεκο από ηοσς Γ. Δαταρόποσιο, Ποιηηηθό Ιετακηθό, Κ. Αδάμ Τετκηθό θαη Φρ. Παπαχφάκκοσ Σεηζμοιόγο Δηεσζσκηή Γρεσκώκ, βρέζεθε ζηεκ επηθεκηρηθή περηοτή ιίγες ώρες μεηά ηο ζεηζμό, παρέμεηκε ζηο κεζί επί δηήμερο, μεηείτε ζηης ζσζθέυεης θαη ζηε ζσιιογή δεδομέκφκ θαη εκεμέρφζε ηεκ Ποιηηηθή Εγεζία ηοσ Οργακηζμού ηοσ Υποσργείοσ θαηηης ηοπηθές αρτές. Το θιημάθηο είτε επίζες ηε βοήζεηα ηφκ ηοπηθώκ αρτώκ θαη γηα ηο ιόγο ασηό ηοσς εσταρηζηεί. ΒΗΒΙΗΟΓΡΑΦΗΑ Kashima T. (2005): ViewWave, Building Research Institute, Tsukuba, Japan. Papazachos, B.C. and C.B. Papazachou (1997): The earthquakes of Greece. Ziti Publ. Thessaloniki, Greece, 304 pp. Παπαδάτος, Β.Κ. και Κ.Β. Παπαδάτοσ (2003): Σειζμοί ηες Δλλάδας Γ Έκδοζε, Εκδόζεις Ζήηη, Θεζζαλονίκε ζελ. 286. Παπαδάτος, Β. Κ., Γ. Μ., Μοσνηράκες, Κ.Β. Παπαδάτος, Μ. Γ. Τρανός, Γ. Φ, Καρακαϊζες, και Α. Σ. Σαββαϊδες (2001): Τα ρήγμαηα ποσ προκάλεζαν ηοσς γνωζηούς ιζτσρούς ζειζμούς ζηεν Δλλάδα και ηε γύρω περιοτή από ηον 5ο αιώνα π.Χ. μέτρι ζήμερα. 2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ανηιζειζμικής Μητανικής & Τετνικής Σειζμολογίας, Θεζζαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίοσ 2001, Α, 17-26. Θεζζαινλίθε Ννέκβξηνο 2015
 7. 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Π Α ΡΑ ΡΣ Η Μ Α ΑΝ Α Λ Τ ΢Η Κ Α Σ Α Γ ΡΑ Φ ΩΝ
 8. 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ακάισζε θαηαγραθής Βαζηιηθής
 9. 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102  Ακάισζε θαηαγραθής Ζζάθες
 10. 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ακάισζε θαηαγραθής Θεσθάδας
 11. 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ακάισζε θαηαγραθής Πρέβεδας

×