Advertisement

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016

Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering
Apr. 20, 2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Advertisement
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Advertisement
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Advertisement
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016
Upcoming SlideShare
είσοδος  έξοδοςείσοδος έξοδος
Loading in ... 3
1 of 16
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016(20)

Advertisement

More from Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering(13)

Advertisement

Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό του Σαρωνικού Μ4.0 της 17-4-2016

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΢ΔΙ΢ΜΟ΢ Μ4.0 ΣΗ΢ 17/04/2016 ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΣΩΝ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΩΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ηνπ Γηθηύνπ Δπηηαρπλζηνγξάθσλ ηεο Μνλάδαο Έξεπλαο ΙΣ΢ΑΚ ηνπ ΟΑ΢Π ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟ΢ 2016
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΚΑΣΑΓΡΑΦΩΝ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢ΙΟΓΡΑΦΩΝ ΙΣ΢ΑΚ ΑΠΟ ΣΟ ΢ΔΙ΢ΜΟ Μ4.0 ΣΗ΢ 17/04/2016 ΢ΣΟ ΢ΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Σελ 17ε Απξηιίνπ 2016 θαη ώξα 16:54 ζεκεηώζεθε ζηε πεξηνρή ηνπ ΢αξσληθνύ θόιπνπ κία αζζελήο ζεηζκηθή δόλεζε. ΢ύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Δζληθνύ ΢εηζκνγξαθηθνύ Γηθηύνπ επξόθεηην γηα επηθαλεηαθό ζεηζκό κε ην επίθεληξν ηνπ λα εληνπίδεηαη βόξεηα ησλ αθηώλ ηεο Αίγηλαο. ΢ύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεσθπζηθήο ηνπ ΑΠΘ νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ επηθέληξνπ ηνπ ζεηζκνύ είλαη 37.815 Ο B 23.477 Ο A. Σν κέγεζνο ηνπ ζεηζκνύ ππνινγίζηεθε ίζν κε ΜL=4.0 (http://geophysics.geo.auth.gr/the_seisnet/ATLAS/web/20160417_ 135449/). Ο ζεηζκόο έγηλε αηζζεηόο ζηελ Αίγηλα, ζηελ Αηηηθή θαη εηδηθά ζην Λεθαλνπέδην ηεο πξσηεύνπζαο. Η γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ καθξνζεηζκηθώλ εληάζεσλ, κε βάζε ηελ απόθξηζε ησλ θαηνίθσλ νη νπνίεο ζπιιέρζεθαλ από ην Euro-Mediterranean Seismological Center, παξαηίζεληαη ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (1) (http://www.emsc-csem.org). Σν άζηξν ζηνλ ράξηε απηό παξηζηάλεη ηε ζέζε ηνπ επηθέληξνπ. Σν ρξώκα θαη ην κέγεζνο ησλ θύθισλ αληηζηνηρνύλ ζηε ηηκή ηεο καθξνζεηζκηθήο έληαζεο θαη ην πιήζνο ησλ παξαηεξήζεσλ ζύκθσλα κε ην ππόκλεκα ` Στήμα 1. Γεωγραθική καηαμομή ηωμ μακροζειζμικώμ εμηάζεωμ ζύμθωμα με ηημ απόκριζη ωμ καηοίκωμ (EMSC http://static2.emsc.eu/Images/INTENSITY_MAPS/50/501299/AUTOMATIC/Area Threshold_5/EMS_98__RMW_Musson/LocMethod_PerClusterCity/DynamicClusters_MaxSi ze50/IntensityMapThumbnails.png)
 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Ο ΟΑ΢Π κέζσ ηεο κνλάδαο έξεπλαο ΙΣ΢ΑΚ έρεη νινθιεξώζεη πξόζθαηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηνλ Διιεληθό ρώξν ελόο ππθλνύ δηθηύνπ επηηαρπλζηνγξάθσλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη είλαη ηύπνπ CMG-5TDE ηεο Guralp Systems Ltd, νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε επηηαρπλζηόκεηξα επξέσο θάζκαηνο, θαηαγξαθείο αλάιπζεο 24 bits, ζύζηεκα απόιπηνπ ρξόλνπ (GPS) θαη κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο ΙΣ΢ΑΚ ζηε Θεζζαινλίθε. Σν δίθηπν απηό καδί κε ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο απνηεινύλ ην δίθηπν παξαθνινύζεζεο ησλ εδαθηθώλ επηηαρύλζεσλ ιόγσ ζεηζκώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρώλ αιιά θαη γηα επηζηεκνληθνύο- εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο κε θύξην ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ησ απσιεηώλ από ζεηζκνύο. Σν δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ηεο κνλάδαο ΙΣ΢ΑΚ ηνπ ΟΑ΢Π ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ ΢αξσληθνύ θόιπνπ θαίλεηαη ζην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (2). Σα θίηξηλα ηεηξάγσλα αληηζηνηρνύλ ζηηο ζέζεηο ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ, ελώ ην θόθθηλν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ. Στήμα 2. Γεωγραθική καηαμομή ηωμ επικέμηρωμ ηωμ ζειζμώμ ζηημ εσρύηερη περιοτή ηοσ Σαρωμικού Κόλποσ για ηο διάζηημα 01. 04.2016 – 17. 04.2016. ΢ην ράξηε ηνπ ζρήκαηνο (2) νη θύθινη παξηζηάλνπλ ηα επίθεληξα ησλ ζεηζκώλ γηα ην δηάζηεκα 01.01.2016 – 17/04/2016 κε κεγέζε ΜL≥1.0 θαη ν κεραληζκόο γέλεζεο ηνπ ζεηζκνύ όπσο δίλνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γεσδπλακηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηoπ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (bbnet.gein.noa.gr). Σν θόθθηλν άζηξν παξηζηάλεη ην επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ. ΢ην βόξεην ηκήκα ηεο Αίγηλαο θαίλεηαη κία ξεμηγελήο δώλε κε δηεύζπλζε ΑΓ ε νπνία ζπκπίπηεη κε ην κεραληζκό γέλεζεο
 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ηνπ ζεηζκνύ. Η δώλε απηή ε νπνία ζεκεηώλεηαη κε θόθθηλεο γξακκέο έρεη θαζνξηζηεί από ηνπο Makris et al. (2004), Papanikolaou et al (2009) θαη Ganas et al., (2013). Οη Makris et al. (2004) αλαθέξνπλ όηη ε δώλε βόξεηα ηεο Αίγηλαο κπνξεί λα δώζεη ζεηζκό κέρξη κεγέζνπο Μ 6.5. Η αλάιπζε ησλ θαηαγξαθώλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό ViewWave (Kashima, 2005) θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ππό κνξθή γξαθηθώλ παξαζηάζεσλ ρξνλντζηνξηώλ θαη θαζκάησλ ζην ηέινο ηεο έθζεζεο. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αποηελέζμαηα από ηημ αμάλσζη ηωμ καηαγραθώμ ηωμ επιηατσμζιογράθωμ ζηη περιοτή ηοσ Σαρωμικού Κόλποσ από ηομ ζειζμό ηης 17ης Απριλίοσ 2016 Μ=4.0 ΘΔ΢Η ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η cm/sec2 ΣΑΥΤΣΗΣΑ cm/sec ΜΔΣΑΘΔ΢Η cm PIR1 (Κέληξν Παζζαιηκάλη) 20 km NS-comp 3.9 0.08 0.007 EW-comp 4.8 0.10 0.006 Z-comp 2.1 0.06 0.004 PIR2 (Μνζράην) 22 km NS-comp 4.2 0.13 0.011 EW-comp 3.4 0.16 0.009 Z-comp 3.5 0.10 0.006 PIR3 (Κνθθηληά) 22 km NS-comp 2.8 0.06 0.007 EW-comp 1.9 0.05 0.004 Z-comp 1.6 0.05 0.003 ΑΣΗ5 (΢ύληαγκα) 28 km NS-comp 0.5 0.03 0.04 EW-comp 0.6 0.03 0.03 Z-comp 0.3 0.02 0.02 PER1 Πεξηζηέξη 29 km NS-comp 1.1 0.03 0.003 EW-comp 1.6 0.04 0.002 Z-comp 0.7 0.02 0.002
 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΘΔ΢Η ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η cm/sec2 ΣΑΥΤΣΗΣΑ cm/sec ΜΔΣΑΘΔ΢Η cm KIF1 Κεθηζηά 41 km NS-comp 0.4 0.01 0.002 EW-comp 0.5 0.02 0.002 Z-comp 0.3 0.01 0.001 ΚΟR2 Κόξηλζνο 48 km NS-comp 0.6 0.04 0.005 EW-comp 0.6 0.04 0.006 Z-comp 0.7 0.02 0.002 ΑRS1 Άξγνο 68 km NS-comp 0.4 0.02 0.002 EW-comp 0.3 0.02 0.002 Z-comp 0.3 0.01 0.001 ΝΜΑ1 Νεκέα 72 km NS-comp 0.2 0.01 0.001 EW-comp 0.2 0.01 0.001 Z-comp 0.2 0.01 0.001 Από ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη νη επηηαρύλζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ ζηελ Αηηηθή θαη ζηηο αθηέο ηεο ΒΑ Πεινπνλλήζνπ ζηνλ ΢αξσληθό Κόιπν ήηαλ ρακειέο θαη ζηα όξηα αηζζεηόηεηαο ηεο ζεηζκηθήο θίλεζεο (ΙΜΜ=ΙΙΙ – IV). Οη πςειόηεξεο ηηκέο παξνπζηάζηεθαλ ζην Μνζράην θαη ζε ζρέζε κε άιιεο ζέζεηο όπσο ην Πεξηζηέξη κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ επίδξαζε ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην Μνζράην είλαη ζε πξόζθαηεο αιινπβηαθέο απνζέζεηο ελώ ην Πεξηζηέξη ζε ζπλεθηηθά εδάθε (Lekkas, 2001; Marinos et al., 1999). Σα αδηόξζσηα δεδνκέλα (uncorrected data) ζε αξρεία ASCII από ηηο ελόξγαλεο θαηαγξαθέο ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ είλαη δηαζέζηκα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΙΣ΢ΑΚ (www.itsak.gr) . ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ Το δίκησο ηης μομάδας έρεσμας ΙΤΣΑΚ ηοσ ΟΑΣΠ εγκαηαζηάθηκε και παρακολοσθείηαι ζε ζηεμή ζσμεργαζία ηης η. Διεύθσμζης Τετμικής Σειζμολογίας και ηοσ Εργαζηηρίοσ ηης μομάδας ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωμζηαμηιμίδοσ Κσριακή, MSc Πληροθορικός, έτει ηημ εσθύμη για ηημ εύρσθμη 24ωρη λειηοσργία ηοσ δικηύοσ Η/Υ ηοσ ΙΤΣΑΚ και ηημ επαθή με ηο δίκησο SYZEFXIS για ηη μεηαθορά δεδομέμωμ.
 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ganas A., I.A. Oikonomou and C. Tsimi (2013): NOAFAULTS: A digital database for active faults in Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XLVII, 518-530. Kashima T. (2005): ViewWave, Building Research Institute, Tsukuba, Japan. Lekkas, E. (2009): The Athens earthquake (7 September 1999): intensity distribution and controlling factors. Engineering Geology, 59, 297-311. Makris, J. Papoulia, and G. Drakatos (2004): Tectonic Deformation and Microseismicity of the Saronikos Gulf, Greece, Bull. Seism. Soc. Am., 94, 920-929. Marinos, P., G. Boukovalas, G. Tsiambaos, G. Protonotarios, N. Sabatakis, (1999): Damage Distribution in the Western Part of Athens after the 7-9-99 Earthquake. Newsletter of the European Centre on Prevention and Forecasting of earthquakes, 3, 37–39. Papanikolaou, I., D. Papanikolaou and G. Drakatos (2009): Differentiation of the Fault and Seismicity Pattern on either side of the Major Detachment Fault in the Attica Peninsula and the Saronikos Gulf, Greece, Geophys. Res. Abs., 11, EGU2009-9494, 2009. Papazachos, B.C. and C.B. Papazachou (1997): The earthquakes of Greece. Ziti Publ. Thessaloniki, Greece, 304 pp. Παπαδάτος, Β.Κ. και Κ.Β. Παπαδάτοσ (2003): Σειζμοί ηες Δλλάδας Γ Έκδοζε, Εκδόζεις Ζήηη, Θεζζαλονίκε ζελ. 286. Παπαδάτος, Β. Κ., Γ. Μ., Μοσνηράκες, Κ.Β. Παπαδάτος, Μ. Γ. Τρανός, Γ. Φ, Καρακαϊζες, και Α. Σ. Σαββαϊδες (2001): Τα ρήγμαηα ποσ προκάλεζαν ηοσς γνωζηούς ιζτσρούς ζειζμούς ζηεν Δλλάδα και ηε γύρω περιοτή από ηον 5ο αιώνα π.Χ. μέτρι ζήμερα. 2ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ανηιζειζμικής Μητανικής & Τετνικής Σειζμολογίας, Θεζζαλονίκη, 28-30 Νοεμβρίοσ 2001, Α, 17-26. Θεζζαινλίθε Απξίιηνο 2016 Γρ. Υρήστος Παπαϊωάννοσ ΢εηζκνιόγνο Γηεπζπληήο Δξεπλώλ chpapai@itsak.gr ΢ΗΜΔΙΩ΢Η Η έθζεζε απηή ζπληάρζεθε από ηνλ Γηεπζπληή Δξεπλώλ ηνπ ΙΣ΢ΑΚ-ΟΑ΢Π Υξήζην Α. Παπατσάλλνπ, Γξ. ΢εηζκνιόγν. Η νξζόηεηα ησλ απόςεσλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έθζεζεο απηήο απνηεινύλ απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ αλσηέξσ εξεπλεηή θαη δελ απερνύλ αλαγθαζηηθά απόςεηο ηνπ θνξέα.
 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΛΤ΢Η ΚΑΣΑΓΡΑΥΩΝ
 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής PIR1
 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής PIR2
 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής PIR3
 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής ATH5 (:Σύμηαγμα)
 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής PER1
 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής KIF1
 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής KOR2
 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής ARS1
 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) Ι.Σ.΢.Α.Κ. Οδόο Γαζπιίνπ, ΠΤΛΑΙΑ-ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ - Σει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Αμάλσζη καηαγραθής NMA1
Advertisement