Advertisement
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Advertisement
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014
Upcoming SlideShare
Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015Προκαταρκτική Έκθεση για τον σεισμό της Λευκάδας Μ6.4 της 17-11-2015
Loading in ... 3
1 of 6
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014(20)

Advertisement

More from Institute of Engineering Seismology and Earthquake Engineering(13)

Α΄ προκαταρκτική ανακοίνωση για τον σεισμό MW=6.1 της Κεφαλονιάς στις 26/01/2014

  1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩ΢Η ΓΙΑ ΣΙ΢ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ΢ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢ΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΑ΢Π-ΙΣ΢ΑΚ ΢ΣΗΝ ΚΔΦΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ Ι΢ΥΤΡΟ ΢ΔΙ΢ΜΟ 6.1 ΣΗ΢ 26/01/2014 Τελ 26ε Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη ώξα Διιάδνο 15:55 ζεκεηώζεθε ζηε πεξηνρή ηνπ θεληξηθνύ Ινλίνπ ηζρπξή ζεηζκηθή δόλεζε. Σύκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σεηζκνινγηθνύ Σηαζκνύ ηνπ ΑΠΘ πξόθεηηαη γηα επηθαλεηαθό ζεηζκό νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ επηθέληξνπ ηνπ νπνίνπ είλαη 38.16 ΟB 20.34 ΟA. Τν επίθεληξν ηνπ ζεηζκνύ δειαδή εληνπίδεηαη ζηηο Ννηηνδπηηθέο αθηέο ηεο Κεθαινληάο. Τν κέγεζνο ζεηζκηθήο ξνπήο ηνπ ζεηζκνύ ππνινγίζηεθε ίζν κε ΜW=6.1. Ο ζεηζκόο πξνμέλεζε βιάβεο ζε πεξηνρέο ηεο Κεθαινληάο ελώ έγηλε αηζζεηόο ζε κεγάιν ηκήκα ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ. Η ζεηζκηθή αθνινπζία ζπλερίδεηαη κε ζεηζκνύο νη νπνίνη γίλνληαη επίζεο αηζζεηνί. Ο ηζρπξόηεξνο κεηαζεηζκόο κέρξη ηηο πξσηλέο ώξεο έγηλε ζηηο 20:45 ώξα Διιάδνο κε κέγεζνο Μ=5.3. Η αθνινπζία απηή ζρεηίδεηαη γελεηηθά κε ην ξήγκα δηεύζπλζεο ηεο Κεθαινληάο (Scordilis et al., 1985). Ο ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ έρεη εγθαηαζηήζεη πξόζθαηα ζηνλ Διιεληθό ρώξν έλα ππθλό δίθηπν επηηαρπλζηνγξάθσλ ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο. Οη επηηαρπλζηνγξάθνη είλαη ηύπνπ CMG-5TDE ηεο Guralp Systems Ltd, νη νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη κε επηηαρπλζηόκεηξα επξέσο θάζκαηνο, θαηαγξαθείο αλάιπζεο 24 bits, ζύζηεκα απόιπηνπ ρξόλνπ (GPS) θαη κεηαβηβάδνπλ ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΑΣΠ ζην ΙΤΣΑΚ ζηε Θεζζαινλίθε. Τν δίθηπν απηό καδί κε ηνπο επηηαρπλζηνγξάθνπο νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ κε πξνεπηιεγκέλν επίπεδν δηέγεξζεο απνηεινύλ ην δίθηπν παξαθνινύζεζεο ησλ εδαθηθώλ επηηαρύλζεσλ ιόγσ ζεηζκώλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρώλ αιιά θαη γηα επηζηεκνληθνύο-εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο κε θύξην ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ησλ απσιεηώλ από ζεηζκνύο. Σηνλ Πίλαθα (Ι) ηεο αλαθνίλσζεο απηήο δίλνληαη ηα πξώηα απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ θαηαγξαθώλ ζην Αξγνζηόιη θαη Βαζηιηθηάδεο Κεθαινληάο από ηνπο δύν ηζρπξόηεξνπο ζεηζκνύο ηεο 26εο Ιαλνπαξίνπ 2014. Δπίζεο ζηα ζρήκαηα (1) έσο (4) δίλνληαη γξαθηθά νη αλαιύζεηο ησλ θαηαγξαθώλ απηώλ, δειαδή νη ρξνλντζηνξίεο επηηαρύλζεσλ, ηαρπηήησλ, κεηαζέζεσλ θαζώο θαη ηα θαζκαηηθά ζρήκαηα. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Αποηελέζμαηα από ηημ αμάλσζη ηωμ καηαγραθώμ ηωμ επιηατσμζιογράθωμ ζηημ Κεθαλομιά. ΑΠΟ΢ΣΑ΢Η ΔΠΙΣΑΥΤΝ΢Η Km ΘΔ΢Η cm/sec2 ΣΔΙΣΜΟΣ 15:55 Αξγνζηόιη 13 383 Βαζηιηθηάδεο 34 95 Αξγνζηόιη 11 116 Βαζηιηθηάδεο 26 25 ΣΔΙΣΜΟΣ 20:45 1
  2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 Από ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη όηη παξά ηηο ζρεηηθά πςειέο εδαθηθέο επηηαρύλζεηο νη βιάβεο νη νπνίεο πξνθιήζεθαλ ήηαλ από ηα πξώηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πεξηνξηζκέλεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαζεο απηήο είλαη πξνθαηαξθηηθά θαη είλαη πηζαλόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ εθ όζνλ κειινληηθά γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαιύζεηο. Τα αδηόξζσηα δεδνκέλα (uncorrected data) ζε αξρεία ASCII από ηηο ελόξγαλεο θαηαγξαθέο ησλ επηηαρπλζηνγξάθσλ είλαη δηαζέζηκα κεηά από αίηεζε. Θεζζαινλίθε 27 Ιαλνπαξίνπ 2014 Οη εξεπλεηέο ηνπ ΟΑΣΠ- ΙΤΣΑΚ ΔΤΥΑΡΙ΢ΣΙΔ΢ Το δίκησο ηοσ ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ εγκαηαζηάθηκε και παρακολοσθείηαι ζε ζηεμή ζσμεργαζία ηης η. Διεύθσμζης Τετμικής Σειζμολογίας και ηοσ Εργαζηηρίοσ ηοσ ΙΤΣΑΚ. Η κα. Κωμζηαμηιμίδοσ Κσριακή, MSc Πληροθορικός, έτει ηημ εσθύμη για ηημ εύρσθμη 24ωρη λειηοσργία ηοσ δικηύοσ Η/Υ ηοσ ΙΤΣΑΚ και ηημ επαθή με ηο δίκησο SYZEFXIS για ηη μεηαθορά δεδομέμωμ. 2
  3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ Καταγραυή ΢εισμού 26 Ιανουαρίου 2014, 15:55 3
  4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΒΑ΢ΙΛΙΚΙΑΓΔ΢ Καταγραυή ΢εισμού 26 Ιανουαρίου 2014, 15:55 4
  5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΑΡΓΟ΢ΣΟΛΙ Καταγραυή Μετασεισμού 26 Ιανουαρίου 2014, 20:45 5
  6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΑ΢ΜΟΤ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ (Ο.Α.΢.Π.) ΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ΢ ΢ΕΙ΢ΜΟΛΟΓΙΑ΢ & ΑΝΣΙ΢ΕΙ΢ΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΩΝ Τέξκα Γαζπιιίνπ ΠΥΛΑΙΑ - ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Τει. 2310476081-4, Fax 2310476085 Ταρ. Γηεύζπλζε: Ταρπδξνκηθή Θπξίδα 53 Φνίληθαο, ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 55102 ΒΑ΢ΙΛΙΚΙΑΓΔ΢ Καταγραυή Μετασεισμού 26 Ιανουαρίου 2014, 20:45 6
Advertisement