Successfully reported this slideshow.
‫خدمت‬ ، ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫کاربرد‬ ‫بررسی‬‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫فرد‬ ‫کمالی‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬‫ط...
‫خبره‬ ‫سیستم‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫اهای‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تصمیم‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬...
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدریت‬●‫جذب‬ ‫بالی‬ ‫اهزینه‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬‫مشتری‬●‫م...
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اصول‬●‫به‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫اهای‬ ‫استراتژی‬ ‫تمامی‬ ‫در‬.‫داهد‬ ‫پا...
‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫نقش‬●‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫م...
‫فروش‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬●.‫پردازند‬ ‫می‬ ‫خریداران‬ ‫مشاوره‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬...
‫فروش‬ ‫مشاوره‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬●‫کامپیوتر‬ ‫فروش‬ ‫جهت‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬●‫به‬ ...
‫فروش‬ ‫به‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫کمک‬●‫اطلعات‬ ‫خریداران‬ ‫جهان‬ ‫جای‬ ‫اهر‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اهر‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫خبره‬ ‫ماهای...
‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬●‫بر‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫سازمان‬ ‫دائمی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫مش...
‫تجاری‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬●‫سال‬ ‫از‬۱۹۸۶‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫اهای‬ ‫شرکت‬Exsys‫ساخت‬ ‫به‬ ‫شروع‬‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫کردند‬...
‫؟‬
‫منابع‬●‫نصیر‬ ‫خواجه‬ ‫دانشگاه‬ ‫دادخواه‬ ‫ا‬‫ر‬‫چیت‬ ‫دکتر‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫اسلید‬●‫انس‬‫ر‬‫کنف‬ ‫نسبچ،چهارمین‬ ‫ح...
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش

3,326 views

Published on

بررسی کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش و بررسی مثال های واقعی

Published in: Technology
 • Be the first to comment

کاربرد سیستم های خبره در فروش و خدمات پس از فروش

 1. 1. ‫خدمت‬ ، ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫کاربرد‬ ‫بررسی‬‫مشتریان‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫رسانی‬‫فرد‬ ‫کمالی‬ ‫رضا‬ ‫محمد‬‫طوسی‬ ‫الدین‬ ‫نصیر‬ ‫خواجه‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬
 2. 2. ‫خبره‬ ‫سیستم‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ‫که‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫اهای‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تصمیم‬ ‫خصوصا‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫برای‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کمک‬ ‫به‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫اهای‬ ‫گیری‬‫با‬ ‫سازمان‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اهای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫مورد‬ ‫در‬.‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫اش‬ ‫مشتریان‬
 3. 3. ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدریت‬●‫جذب‬ ‫بالی‬ ‫اهزینه‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫ارتباط‬ ‫ایجاد‬‫مشتری‬●‫مشتری‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫کااهش‬●‫فروش‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مالی‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬●‫بال‬ ‫اارزش‬‌‫ه‬ ‫ب‬ ‫مشتریان‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرکز‬
 4. 4. ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اصول‬●‫به‬ ‫باید‬ ‫سازمان‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫اهای‬ ‫استراتژی‬ ‫تمامی‬ ‫در‬.‫داهد‬ ‫پاسخ‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫اهای‬ ‫درخواست‬●‫مشتریان‬ ‫داهد‬ ‫پاسخ‬ ‫مشتریان‬ ‫اهای‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫سازمان‬ ‫اگر‬.‫داد‬ ‫خوااهد‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬
 5. 5. ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫نقش‬●‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬.‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫کمک‬●.‫یداهند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫در‬ ‫وفاداری‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫رااهکاری‬●‫را‬ ‫واقعی‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫باارزش‬ ‫مشتریان‬ ‫مدیران‬ ‫یکنند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫کمک‬.‫کنند‬ ‫هگذاری‬‌‫ه‬ ‫سرمای‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬
 6. 6. ‫فروش‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬●.‫پردازند‬ ‫می‬ ‫خریداران‬ ‫مشاوره‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬●‫به‬ ‫خوبی‬ ‫بسیار‬ ‫اهای‬ ‫پیشنهاد‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬.‫داد‬ ‫یشود‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫پرسیده‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫سؤالتی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫خریداران‬●‫در‬ ‫اهمواره‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫اهزینه‬ ‫که‬ ‫فروش‬ ‫کارشناسان‬ ‫تربیت‬ ‫جای‬ ‫به‬.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫یتوان‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫نیستند‬ ‫دسترس‬
 7. 7. ‫فروش‬ ‫مشاوره‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬●‫کامپیوتر‬ ‫فروش‬ ‫جهت‬ ‫مشاوره‬ ‫برای‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬●‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫سیستم‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫اطلعات‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫بعد‬.‫یکند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫اهای‬ ‫درخواست‬
 8. 8. ‫فروش‬ ‫به‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫کمک‬●‫اطلعات‬ ‫خریداران‬ ‫جهان‬ ‫جای‬ ‫اهر‬ ‫در‬ ‫زمانی‬ ‫اهر‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫کمک‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬.‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫شان‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دستگاه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مناسبی‬●‫انتقال‬ ‫ماها‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اطلعات‬ ‫یتوانند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫نیز‬ ‫ماها‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫مهندسان‬ ‫و‬ ‫طراحان‬‫اطلعات‬ ‫یتوانند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫مشتریان‬ ‫است‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫افرادی‬ ‫چنین‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫داهند‬‫کنند‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫بهتری‬●‫صرفه‬ ‫فروش‬ ‫مشاوره‬ ‫هاهای‬‌‫ه‬ ‫اهزین‬ ‫در‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫مقدار‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫یکند‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫جویی‬
 9. 9. ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬●‫بر‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫سازمان‬ ‫دائمی‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫تثبیت‬ ‫برای‬‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬ ‫هخصوص‬‌‫ه‬ ‫ب‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫روی‬.‫شود‬ ‫هگذاری‬‌‫ه‬ ‫سرمای‬ ‫سازمانی‬ ‫چرخه‬ ‫از‬ ‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫بخش‬●‫ناها‬‌‫ه‬ ‫آ‬ ‫واقعی‬ ‫اهای‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫شناخته‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫تحقق‬ ‫برای‬.‫کنیم‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬
 10. 10. ‫تجاری‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬●‫سال‬ ‫از‬۱۹۸۶‫مانند‬ ‫مختلفی‬ ‫اهای‬ ‫شرکت‬Exsys‫ساخت‬ ‫به‬ ‫شروع‬‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫کردند‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬.‫یکنیم‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫معرفی‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫این‬.‫یپردازیم‬‌‫ه‬ ‫م‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫تجاری‬ ‫خبره‬ ‫ماهای‬‌‫ه‬ ‫سیست‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬
 11. 11. ‫؟‬
 12. 12. ‫منابع‬●‫نصیر‬ ‫خواجه‬ ‫دانشگاه‬ ‫دادخواه‬ ‫ا‬‫ر‬‫چیت‬ ‫دکتر‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫های‬ ‫اسلید‬●‫انس‬‫ر‬‫کنف‬ ‫نسبچ،چهارمین‬ ‫حسيني‬ ‫حسن‬ ،‫چ‬ ‫اتژيك‬‫ر‬‫است‬ ‫ريزی‬ ‫برنامه‬ ‫جهت‬ ‫فازی‬ ‫خبره‬ ‫سيستم‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫مقاله‬‫صنایع‬ ‫مهندسی‬ ‫الملی‬ ‫بین‬●‫شریف‬ ‫صنعتی‬ ‫دانشگاه‬ ،‫چ‬‌ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫جهت‬ ‫خبره‬ ‫سیستم‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬●http://www.exsys.com/app_crm.html●www.osha.gov●‫مجوز‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬GNU/GPL‫در‬Kamalifard.ir‫و‬www.researchgate.net

×