Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itik rol-esport-impactes-viabilitat-equipaments-esportius-diba

444 views

Published on

Presentació realitzada per a la Diputació de Barcelona sobre la importància de l'esport en el sistema esportiu i la viabilitat dels equipaments esportius. Realitzada per Jordi Viñas, itik consultoria de l'esport i el lleure.
Presentación realizada para la Diputación de Barcelona sobre la importancia del deporte en el sistema deportivo y la viabilidad de los equipamientos deportivos. Realizada por Jordi Viñas, itik consultoria del deporte y el ocio

Published in: Sports
 • Be the first to comment

Itik rol-esport-impactes-viabilitat-equipaments-esportius-diba

 1. 1. impacteL’esport localimpacteviabilitat 2
 2. 2. Què ens preocupa a nivell local? Evolució medalles or JJOO 14 12 10 8 6 4 2 0 1992 1996 2000 2004 2008 2012 Evolució sobrepes i obesitat Població adulta 40% 30% 20% 10% 0% 2002 2006 2010 3
 3. 3. Increment en la pràctica esportiva  Adequació espais esportius convencionals Incorporació Variació Nousnous segments motivacions tipus de  Utilització espais no de població i necessitats pràctica esportius  Noves demandes de Agents amplien rols: professionals Administració Local i Sector associatiu  Indústria esportiva  Rol de l’esport en la societat 4
 4. 4. Instrument de Administració Col·laboració promoció Clubs i Local públic-privat econòmica Associacions Sector Transversalitat esportives comercial de l’esport Evolució del sistema esportiu local 1970 1980 1990 2000 2010 …Esport competició Esport escolar (educatiu) Esport i salut Esport i Turisme Esport i Urbanisme Esport i integració social Esport i llocs de treball / emprenedoria 5
 5. 5. Evolució del sistema esportiu local 1970 1980 1990 2000 2010 … L’esport, un L’esport, un instrument L’esport, un mitjà per aL’esport, una finalitat + mitjà + la + transversal amb d’altres + L’esport, un agent de promoció econòmica educatiu promoció serveis de la salut municipals 6
 6. 6. 1. Impacte en la POBLACIÓ 45% de la població adulta fa esport regularment 63% de la població en edat escolar fa esport regularment Cap altre servei municipal de contacte directe amb la població arriba a aquest volum de participació 10% Persones abonades a complexos 26% esportius Persones municipals associades a un club o associació esportiva 7
 7. 7. 2. Impacte en l’ECONOMIA L’esport representa el 2,1% del PIB català (4.372 milions d’Euros) 5,7% Sector públic + dels quals el 79% recau en Ajuntaments i Diputacions 213 milions d’Euros46,7% Institucions privades sense ànim de lucre si es valorés la feina de les que el 97% recau en clubs i associacions esportives feta pel voluntariat52,4% TOTAL 58€ / habitant l’any Tercer Servei amb major despesa després de Policia Local i Residus 7% del total de despeses corrents municipals 8
 8. 8. 2. Impacte en l’ECONOMIA Pes en el PIB català per sectors Comerç al detall Educació Esport Fabricació vehicles motor Indústries tèxtils Edició i Arts Gràfiques Activitats TIC 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% El pes de l’esport en altres economies (% sobre PIB) 2,8% 0,6% 2,0% 1,7% 2,1% 2,6% 1,9% 9
 9. 9. 3. Impacte en l’OCUPACIÓ L’esport dóna feina a l’1,83% de la població activa de la Província (92.000 persones a Catalunya) 9% 47% Més del 80% en el sector 33% Clubs esportius privat, tot i així, gran incidència Ajuntaments de l’Administració Local Ensenyament no univ. 7% Empreses Daltres com ? 4%  Polítiques indirectes vers els clubs i serveis externalitzats  Formació aplicada  Interrelacions i Xarxa  Foment de l’emprenedoria 10
 10. 10. 3. Impacte en l’OCUPACIÓ Un gran volum de persones llicenciades en CAFE tenen més d’una feina Mercat Laboral Mercat Laboral Primari Secundari  Carrera professional  Baix creixement professional  Estabilitat laboral  Precarietat laboral  Sous dignes  Sous dignes Administració Local podria dotar d’instruments per impulsar la transició del Mercat Secundari al Primari 11
 11. 11. 4. Impacte en SALUT PLA D’ACTIVITAT FÍSICA ESPORT I SALUT Tallers de  Accessibilitat equipaments formació per a Centres  Campanyes sensibilització grans i infants cívics / Ajuntament Casals  192 centres de salut  171 municipis  + 40.000 persones Altres  + 2.000 professionals Escoles (empreses, co Instituts merç i  566 rutes saludables restauració...)  Educació sanitària  Accessibilitat equipaments  Menús escolars  Campanyes sensibilització  Promoció Act. Física 12
 12. 12. 5. Impacte en l’EDUCACIÓ Un 63% de la població en edat escolar practica esport, però... Moments clau 15 punts 29 punts Existeix una oferta de competició i lleure adaptada al sexe femení? Els clubs garanteixen la igualtat d’accés a la pràctica a nens i nenes? 13
 13. 13. 5. Impacte en l’EDUCACIÓ Entorn Estàtic Entorn Dinàmic No es pot canviar Cal gestionar-ho Normativa Ajuntament Escola Espais Ciutadania escolars 4 Eixos Transversals  Família  Associacionisme  Proximitat  Integració 14
 14. 14. 6. Impacte en l’ASSOCIACIONISME LOCAL La província de Barcelona comptava amb 5.077 clubs i associacions esportives actives el 2010 Evolució del numero de persones associades en els darrers 5 anys Sistema sa però…  en socis/es  en socis/es  en socis/es Clubs amb activitats 48% 39% 13% només per a federats Clubs amb activitats ? 62% 27% 11% Seguim amb per a no federats polítiques homogènies El club El club El club esportiu federat petit a mida i de serveis per a tots els clubs El club El club El club clàssic pioner mediàtic 15
 15. 15. 7. Impacte en el MEDI NATURAL i URBÀ El 40% de les persones que practiquen esport ho fan fora dels espais esportiu convencionals - Tendència que va en augment - Oportunitats 1 Treball transversal: Altres serveis municipals (Urbanisme, Medi ambient, Turisme) Clubs (Centres excursionistes, Clubs BTT) 2 Potenciació/Creació esdeveniments esportius: Municipal / Supramunicipal Comunicació i Senyalització Ús de tecnologies 2.0 3 Estem davant d’un nou esport? Dinamització Pedagogia 16
 16. 16. 8. Impacte en el TURISME 19,507 15,134 Santa Susanna 12,211 9,752 9,121 7,475 Municipi de 3.019 hab. Comissió Gestora DTE: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Servei Esports Clubs Fundació Turística Empreses Impacte econòmic 2011 Hotels sector 2,16M€ esportiu Restaurants 17
 17. 17. 9. Impacte en l’URBANISME
 18. 18. Equipaments i Serveis esportius viabilitat 19
 19. 19. Especificitats del servei esportiu Alguns serveis són susceptibles de generar uns ingressos Equipaments amb elevats costos fixes Servei intensiu en persones S’ofereix un servei que es consumeix en el mateix acte 20
 20. 20. Viabilitat d’un equipament o servei esportiuVisió Tradicional S’incorporen noves persones a la pràctica esportiva? L’objectiu principal és millorar la Viabilitat salut dels practicants?Es milloren els espais de pràctica socialexistents?Es millora el nivell competitiudels clubs? Viabilitat esportiva Viabilitat econòmica Quin cost tindrà la posada en marxa de l’equipament o servei? Serà capaç de generar autofinançament? 21
 21. 21. Viabilitat d’un equipament o servei esportiuFocus en la Viabilitat Social Indicadors Viabilitat  Evolució de l’índex de social pràctica esportiva per segments d’edat  Incorporació de nous Viabilitat esportiva practicants a l’activitat física Viabilitat econòmica  Activitats vinculades amb serveis de salut (CAPs – PAFES) 22
 22. 22. Viabilitat d’un equipament o servei esportiuFocus en la Viabilitat Esportiva Indicadors Viabilitat social  Millora qualitat espais pràctica  Resultats a nivell esportiu Viabilitat Viabilitat esportiva econòmica  Rol per part de les entitats esportives locals 23
 23. 23. Viabilitat d’un equipament o servei esportiuFocus en la Viabilitat Econòmica Indicadors Viabilitat social  Estructura de col·laboració públic-privat? Viabilitat esportiva  Model de gestió / Autofinançament Viabilitat econòmica  Costos operatius del funcionament 24
 24. 24. La viabilitat en el context actual!!! Caldrà reduir el pressupost d’esports del 2013 en un 20% 25
 25. 25. !! … i en aquesta situació... ! Caldrà reduir el pressupost d’esports del 2013 en un 20% Avaluar més Pressupost retallades en en serveis base ‘0’ Malestar Canvi de context i iDesmotivació Oportunitat! 26
 26. 26. PROPOSTA DE NOU PLANTEJAMENT1 Costos i Autofinançament per programes2 Despeses estructura i instal·lacions costos fixes3 Segmentació població4 Objectius a partir indicadors viabilitat social, esportiva, econòmica5 Programes d’activitats6 Pressupost en base als programes Noves maneres de fer les coses... decisió i recolzament polític 27
 27. 27. PROPOSTA DE NOU PLANTEJAMENT Priorització segments clauLa viabilitat en funció dels segments de població Atenció a resta segments població Segments clau Nivells de Avaluació del % col·laboració d’autofinançament Resta públic-privat segments població % despesa corrent / total pressupost 28
 28. 28. PROPOSTA DE NOU PLANTEJAMENT - EXEMPLE INDICADORSSegments clau Edat escolar infantil i primària  Volum població Edat escolar femení secundària  Volum pràctica esportiva Col·lectius nouvinguts Gent gran +70 anys  Impacte esperat  Número hores activitatsResta segments població Adults homes  Col·laboració públic-privat Adults dones  % Despesa total Adult-gran (55-70 anys) Edat escolar masculí secundària  % Autofinançament 29
 29. 29. PROPOSTA DE NOU PLANTEJAMENT - EXEMPLESegment clau Esport edat escolar femení secundària Indicador Valor Volum població 12.560 Volum pràctica Núm. 5.652 esportiva % 45% Núm. 80% Impacte esperat % 4.522 Places activitats 607 Col·laboració públic-privat 50% % Despesa total directa 40.245 € % Despesa estructura 22.000 € % Autofinançament 45% Pressupost 34.235 € 30
 30. 30. PROPOSTA DE NOU PLANTEJAMENT – PROS i CONTRES + Un major control de la  Importants canvis en viabilitat econòmica de el funcionament servei d’Esports actual. Gestió del canvi Justificació raonada on es concentren els  Possible esforços per a la reestructuració de les viabilitat social i relacions amb les esportiva entitats esportives 31
 31. 31. 2 reflexionsper acabar 32
 32. 32. 45% 45% 38% 35% 24% 25% 19% 19%Pràctica esportivaPràctica en el medi natural i urbà Estem ja davant unPertinença a un club ‘nou esport’ ? 33
 33. 33. activitat física gestió esport promoció entitats esportivesesport femení transversalitat exercici impulslideratge esport escolar
 34. 34. L’esport en el món local avuiespecialment en moments com els actuals... No hauria d’anar on és la pilota, cal que vagi on va la pilota Moltes gràcies Jordi Viñas jvinas@itik.cat

×