Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
http://school.obec.go.th/tabeang/ ยินดีต้อนรับ
การประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุในท้องถิ่น โครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ ๒
ผู้จัดทำโครงงาน เด็กหญิงวิภาพร กมลพันธ์ ๑ เด็กหญิงพราวนภา โคมาสึบาร่า ๒ เด็กหญิงทักษณีย์ บุตรดี ๓ เด็กหญิงเบญญาภา ชารั...
ครูที่ปรึกษา นายบัญญัติ ชารัมย์ นายประมูล ศิริเวช
นายภูษิต บุญอิ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
ที่มาและความสำคัญ การดำรงชีวิตและปฏิบัติตนทางสายกลาง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น  คือ ต้นกก...
วัตถุประสงค์ของการศึกษา นำวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบอาชีพ ...
ขอบเขตของการศึกษา เนื้อหาตามพระราชดำรัส คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาจากผลิตภัณฑ์จาก ต้นกก ต้นผักตบชวา สมุ...
กลุ่มเป้าหมาย ๑ ๒ ๓ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 71 คน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์...
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๐  ถึง ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๐
สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง สพท . บุรีรัมย์ เขต ๔
วัสดุและอุปกรณ์ <ul><li>ต้นกก </li></ul><ul><li>ต้นผักตบชวา </li></ul><ul><li>เข็ม </li></ul><ul><li>มีด </li></ul><ul><li...
วิธีการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จาก กก ) ศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตัดต้นกก สอยเป็นเส้น ตากแดด นำกกที่สอย เป็นเส้น มาฟั้น ให้...
วิธีการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จากต้นผักตบชวา ) ศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตัดต้นผักตบชวา ย้อมสี สอยและพันให้ยาว ทากาวเหนียว เ...
ผลของการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จาก กก ) สามารถพัฒนาจากการทอเสื่อธรรมดา กลายมาเป็นที่รองจาน ที่รองแก้ว กระเป๋า กระเป๋าใส่โท...
ผลของการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จากต้นผักตบชวา ) นำวัสดุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเกษตรกร มาผลิต สินค้า คือ รองเท้าสมุนไพร สามารถ...
สรุปและอภิปรายผล ในการคิดค้นศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ ........ ผลิตสินค้าจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น และ...
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>รู้จักการดำเนินชีวิตแบบสายกลาง </li></ul><ul><li>รู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม </li></ul><ul...
ข้อเสนอแนะ รอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ รู้จักการแบ่งปัน ให้กับบุคคลอื่นๆ ในการดำเนินชีวิตสายกลางจะต้องยึด หลักคุณธรรม และความอ...
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
ภาพความประทับใจ
Thank You !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคุณธรรม

51,509 views

Published on

รร.บ้านตะแบงสามัคคี

 • Be the first to comment

โครงงานคุณธรรม

 1. 1. http://school.obec.go.th/tabeang/ ยินดีต้อนรับ
 2. 2. การประดิษฐ์ของใช้ จากวัสดุในท้องถิ่น โครงงานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ ๒
 3. 3. ผู้จัดทำโครงงาน เด็กหญิงวิภาพร กมลพันธ์ ๑ เด็กหญิงพราวนภา โคมาสึบาร่า ๒ เด็กหญิงทักษณีย์ บุตรดี ๓ เด็กหญิงเบญญาภา ชารัมย์ ๔ เด็กหญิงอรุณวรรณ เกล้าพิมพ์ ๕
 4. 4. ครูที่ปรึกษา นายบัญญัติ ชารัมย์ นายประมูล ศิริเวช
 5. 5. นายภูษิต บุญอิ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา
 6. 6. พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
 7. 7. พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
 8. 8. พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
 9. 9. พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
 10. 10. ที่มาและความสำคัญ การดำรงชีวิตและปฏิบัติตนทางสายกลาง ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น คือ ต้นกก ผักตบชวา ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์จากกก คือ ที่รองจาน ที่รองแก้ว กระเป๋าโทรศัพท์ กระเป๋าสะพาน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา คือ รองเท้าสมุนไพร
 11. 11. วัตถุประสงค์ของการศึกษา นำวัสดุในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ มีจิตสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริตในการประกอบอาชีพ ความพอประมาณ มีเหตุผล การทำงานเป็นกลุ่ม
 12. 12. ขอบเขตของการศึกษา เนื้อหาตามพระราชดำรัส คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื้อหาจากผลิตภัณฑ์จาก ต้นกก ต้นผักตบชวา สมุนไพร Text
 13. 13. กลุ่มเป้าหมาย ๑ ๒ ๓ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 71 คน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 14. 14. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐
 15. 15. สถานที่ดำเนินงาน โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง สพท . บุรีรัมย์ เขต ๔
 16. 16. วัสดุและอุปกรณ์ <ul><li>ต้นกก </li></ul><ul><li>ต้นผักตบชวา </li></ul><ul><li>เข็ม </li></ul><ul><li>มีด </li></ul><ul><li>กรรไกร </li></ul><ul><li>กาวเหนียว </li></ul><ul><li>สมุนไพร </li></ul><ul><li>สีย้อมกก </li></ul><ul><li>กี่ทอกก </li></ul><ul><li>แบบกระเป๋า </li></ul><ul><li>แบบโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>พื้นวางรองเท้า , แลคเกอร์ </li></ul>
 17. 17. วิธีการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จาก กก ) ศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตัดต้นกก สอยเป็นเส้น ตากแดด นำกกที่สอย เป็นเส้น มาฟั้น ให้เป็นเกลียว เป็นเส้นเดียว ย้อมสี ตามที่ต้องการ ไปผลิตสินค้า ตามต้องการ
 18. 18. วิธีการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จากต้นผักตบชวา ) ศึกษาภูมิปัญญา ท้องถิ่น ตัดต้นผักตบชวา ย้อมสี สอยและพันให้ยาว ทากาวเหนียว เทสมุนไพร วางรองเท้าทับ มีดตัดตามรูปรองเท้า ตากแดดให้แห้ง
 19. 19. ผลของการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จาก กก ) สามารถพัฒนาจากการทอเสื่อธรรมดา กลายมาเป็นที่รองจาน ที่รองแก้ว กระเป๋า กระเป๋าใส่โทรศัพท์ สามารถจำหน่าย ได้ตามหลักคุณธรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบให้กับ ผู้ปกครองที่สนใจ และสร้างรายได้ระหว่าง เรียนให้กับกลุ่ม
 20. 20. ผลของการดำเนินการ ( ผลิตภัณฑ์จากต้นผักตบชวา ) นำวัสดุที่ก่อให้เกิดปัญหากับเกษตรกร มาผลิต สินค้า คือ รองเท้าสมุนไพร สามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และเพื่อน ๆ อีกทั้ง ผู้ปกครองสนใจที่จะเรียนรู้ ส่วนการตลาด ขายส่ง คู่ละ 55 บาท ขายปลีกคู่ละ 79 บาท ทำให้มีเกิดภาคภูมิใจ ในสินค้า
 21. 21. สรุปและอภิปรายผล ในการคิดค้นศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถ ........ ผลิตสินค้าจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น และจำหน่าย เกิดทักษะการทำงานกลุ่ม มีเหตุผล สร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้ปกครอง ดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุข
 22. 22. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ <ul><li>รู้จักการดำเนินชีวิตแบบสายกลาง </li></ul><ul><li>รู้วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม </li></ul><ul><li>เห็นประโยชน์ของวัสดุในท้องถิ่น </li></ul><ul><li>รู้จักการหารายได้ และรู้จักคุณค่าของเงิน </li></ul>
 23. 23. ข้อเสนอแนะ รอบรู้ รอบคอบ ซื่อสัตย์ รู้จักการแบ่งปัน ให้กับบุคคลอื่นๆ ในการดำเนินชีวิตสายกลางจะต้องยึด หลักคุณธรรม และความอดทน ขยัน
 24. 24. ภาพความประทับใจ
 25. 25. ภาพความประทับใจ
 26. 26. ภาพความประทับใจ
 27. 27. ภาพความประทับใจ
 28. 28. ภาพความประทับใจ
 29. 29. ภาพความประทับใจ
 30. 30. ภาพความประทับใจ
 31. 31. ภาพความประทับใจ
 32. 32. ภาพความประทับใจ
 33. 33. ภาพความประทับใจ
 34. 34. ภาพความประทับใจ
 35. 35. ภาพความประทับใจ
 36. 36. ภาพความประทับใจ
 37. 37. ภาพความประทับใจ
 38. 38. ภาพความประทับใจ
 39. 39. ภาพความประทับใจ
 40. 40. ภาพความประทับใจ
 41. 41. ภาพความประทับใจ
 42. 42. ภาพความประทับใจ
 43. 43. ภาพความประทับใจ
 44. 44. ภาพความประทับใจ
 45. 45. ภาพความประทับใจ
 46. 46. ภาพความประทับใจ
 47. 47. ภาพความประทับใจ
 48. 48. ภาพความประทับใจ
 49. 49. ภาพความประทับใจ
 50. 50. ภาพความประทับใจ
 51. 51. ภาพความประทับใจ
 52. 52. Thank You !

×