Kratak vodič za eProcurement

1,976 views

Published on

Prezentacija "KRATAK VODI Č ZA ePROCUREMENT" koju je mr Vjekoslav Bobar održao na konferenciji E-trgovina 2010 22. aprila 2010. godine na Paliću.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,976
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
211
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kratak vodič za eProcurement

 1. 1. KRATAK VODI Č ZA ePROCUREMENT mr Vjekoslav Bobar Pomoćnik direktora Sektor za informatiku, internet i telekomunikacije Uprava za zajedničke poslove republičkih organa
 2. 2. Ukratko o radu... I. Uvod II. eProcurement i zakonsko okruženje III. Faze eProcurement-a IV. Moduli eProcurement sistema V. Koristi od implementacije eProcurement sistema VI. Zaključak Literatura
 3. 3. II. eProcurement i zakonsko okruženje a) Elektronska nabavka ili eProcurement je termin koji se koristi da se opiše korišćenje elektronskih metoda, najčešće interneta, za upravljanje transakcijama između nadležnih organa (Naručioca) i Ponuđača Ukratko, eProcurement predstavlja proces kupovine roba i usluga korišćenjem interneta. To je proces koji automatizuje i integriše kupce (naručioce) i ponuđače u njihovom međusobnim odnosima posredstvom interneta. To automatizuje kompletan proces nabavke počev od traženja do naručivanja, primanja fakture i elektronskog plaćanja b) Zakonsko okruženje u Srbiji Zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 06.januara 2009 godine, objavljen je u Službenom glasniku RS broj 116/08 U članu 2 stav 24 i stav 25 pomenutog Zakona, između ostalog, navodi se sledeće: ’’…elektronska ponuda je ponuda ili deo ponude koju ponuđač dostavlja naručiocu u elektronskom obliku i kao takva mora da bude predviđena konkursnom dokumentacijom, da ispunjava načela elektronskog poslovanja prema posebnim propisima i da sa ostalim delovima ponude istog ponuđača čini nedvosmislenu celinu; … elektronska licitacija je nadmetanje među ponuđačima u postupku javne nabavke kroz davanje novih, povoljnijih ponuda elektronskim putem, koje naručilac rangira pomoću metoda za automatsko ocenjivanje’
 4. 4. II. eProcurement i zakonsko okruženje Dalje, član 54 predmetnog Zakona, ukazuje na sledeće: ’’ Ponuđač ponudu može podneti u elektronskom obliku ukoliko naručilac u konkursnoj dokumentaciji odredi takvu mogućnost. Takva ponuda mora da ima zaštitu elektronskog potpisa, a potpis mora biti overen kvalifikacionom potvrdom. Elektronska ponuda mora da ima vremensku oznaku. Informacioni sistem naručioca mora da obezbedi tehnološki nezavisan prijem ponuda i uvid u ponude tek po isteku roka za prijem ponuda. Ministar nadležan za poslove finansija posebnim aktom bliže uređuje način postupanja sa elektronskim ponudama i način sprovođenja elektronske licitacije’’ c) Dokumenta Evropske unije (EU) Akcioni plan za eProcurement usvojen je kao deo pravnog paketa Direktiva 2004/17/EC i 2004/18/EC. Plan obezbeđuje jedan koherentno okvir za sprovođenje nabavke elektronskim putem na otvoren, transparentan i nediskriminatorni način, obezbeđujući pravila za elektronske tendere i utvrđujući uslove za moderne tehnike kupovine bazirane na elektronskom poslovanju i informacionoj tehnologiji. U planu su definisani ciljevi i akcije koje treba preduzeti u cilju uspešne realizacije eProcurement - a, određeni radovi na uspostavljanju internacionalnog okvira za eProcurement, način implementacije plana i praćenje njegove realizacije. i2010 eGovernment akcioni plan donet je u Briselu , 25.04.2006 godine . Planom su definisani ciljevi i očekivanja za 2010 godinu u oblasti e Government - a gde se kao deo pojavlju j e i e Procurement.
 5. 5. III. Faze eProcurement-a Faza 1 – obuhvata mogućnosti nadležnog organa (naručioca) da zahvaljujući pristupu internetu izvrši objavljivanje tendera Faza 2 – ukazuje na prednosti koje se stvaraju elektronskim obezbeđenjem vođenja tendera . Ponuđač može download- ovati tendersku dokumentaciju preko odgovarajućeg w e b sajta ili je dobiti putem emaila ukoliko uputi zahtev za istom . Faza 3 – je poslednja značajna faza koja reprezentuje najnapredniju fazu elektronske nabavke (eProcurement -a ), dajući ponuđaču mogućnosti da pošalje ponudu elektronskim putem . U tom kontekstu , da bi se to realizovalo na pravi način pretpostavlja se korišćenje tehnike elektronskog potpisa , odnosno digitalnog sertifikata . Faza 3 takođe obezbeđuje naručiocu da proširi proces uključujući i e F akturisanje (eInvoicing), e I sporuku (eDelivery – isporuka roba / usluga na zahtev putem elektronskog poziva ), e A ukcije (eAuctions), e T ržišta (eMarketplaces) i često e K ataloge (eCatalogues).
 6. 6. IV. Moduli eProcurement sistema
 7. 7. IV. Moduli eProcurement sistema eTender modul obuhvata eObjavu i eDodelu ugovora. a) eObjav a je početni proces svakog eProcurement sistema. Kroz ovaj modul naručilac šalje elektronskim putem (korišćenjem XML razmenu informacija) Službenom glasniku objavu nabavke i poziv potencijalnim ponuđačima b) eDodela ugovora počinje procesom otvaranja tenderske (konkursne) dokumentacije da bi se posle evaluacije primljenih ponuda izabrao najbolji ponuđač nakon čega se vrši dodela ugovora što se objavljuje kroz odgovarajući servis. Evaluacija ponuda obično se vrši primenom kriterijuma najniže ponuđene cene ili ekonomski najbolje ponude eUgovor predstavlja deo sistema eProcurementa u okviru kojeg se vrši kreiranje, upravljanje i praćenje ugovorima sa izabranim ponuđačima. Primenom elektronskog potpisa, ovaj modul obezbeđuje da se celokupan proces ugovaranja sa ponuđačem realizuje elektronskim putem eIsporuka modul obuhvata e Naručivanje i eFakturisanje . a) eNaručivanje je proces u kojem naručilac od izabranog ponuđača poručuje potrebna dobra, radove ili usluge kroz odgovarajući elektronski portal pri čemu u obzir uzima raspoložive elektronske kataloge izabranog ponuđača. b) eFakturisanje je proces u kojem ponuđač ka naručiocu fakturiše isporučena dobra, radove ili usluge kroz odgovarajući elektronski portal.
 8. 8. IV. Moduli eProcurement sistema Zakon poznaje tri procedure (postupka) javne nabavke: otvoreni postupak, restriktivni postupak i postupak sa pogađanjem . eTender procesi eDodela ugovora procesi
 9. 9. IV. Moduli eProcurement sistema – Kreiranje narudžbe
 10. 10. IV. Moduli eProcurement sistema – Isporuka narudžbe
 11. 11. IV. Moduli eProcurement sistema – Fakturisanje isporuke
 12. 12. V. Koristi od implementacije eProcurement sistema <ul><li>a) Koristi za Naručioca: </li></ul><ul><li>niži transakcioni troškovi – automatizacija procesa transakcije </li></ul><ul><li>transparetnost – veća otvorenost u objavljivanju i sklapanju javnih ugovora </li></ul><ul><li>dobijanje novih ponuđača – internet uklanja geografske barijere i obezbeđuje konkurentnije </li></ul><ul><li>tržište </li></ul><ul><li>ušteda vremena – obezbeđenje bržeg odvijanja kompletnog procesa, od naručivanja do </li></ul><ul><li>potencijalne isporuke </li></ul><ul><li>b) Koristi za Ponuđače: </li></ul><ul><li>Javna administracija – eProcurement skraćuje vreme i smanjuje trud administraciji i </li></ul><ul><li>ugovornim stranama u organizaciji javnih nabavki </li></ul><ul><li>smanjenje troškova – elektronska razmena obezbeđuje brži proces sa manje troškova i </li></ul><ul><li>može da pomogne smanjenju grešaka koje se često pojavljuju u sistemima koji su </li></ul><ul><li>zasnovani na papiru (tradicionalna nabavka) </li></ul><ul><li>pristup novim kupcima i tržištima – elektronska nabavka (eProcurement) obezbeđuje nove </li></ul><ul><li>kanale prodaje stvarajući nove mogućnosti i šanse za ponuđače </li></ul><ul><li>povećanje prodaje – sa pristupom širem tržištu javnog sektora, ponuđač ima mogućnost </li></ul><ul><li>da poveća profit. </li></ul>
 13. 13. VI. Zaključak Javna nabavka elektronskim putem pruža mogućnost da se usavrši način i procedura nabavki prvenstveno za potrebe državnih institucija. Naravno, ovo pomaže i preduzećima da identifikuju mogućnosti saradnje sa državnim institucijama kao i načina kako da ponude svoju robu i usluge drugim zainteresovanim subjektima čime ostvaruju svoj ekonomski rast. Zakonski okvir za elektronske javne nabavke usvojen je još 2004 godine. Od ovog dana, ponuđači u Evropi su postali spremni da ispune i izvrše sve procedure nabavke elektronskim putem čime se obezbeđuje ostvarenje interperoabilnosti . Dodatno, ostvaruje se realizacija elektronskih javnih nabavki kroz obezbedjenje funkcionalnih zahteva, zajedničkih alata i generičkih servisa za olakšano sklapanje ugovora kao i promocija korišćenja eProcurement -a u Evropi kreiranjem svesti o mogućnostima koristi i šansi koje pruža eProcurement. Koristeći najsavremenije (state-of-the-art) tehnologije informaciono-komunikacione tehnologije, razvijajući zajednička rešenja i servise i konačno, obezbeđujući platformu za razmenu dobre prakse između javnih administracija, kroz razvoj eProcureement sistema teži se ka ostvarenju doprinosa ciljevima modernizacije javnog sektora, odnosno ka eEvropi. Srbija, kao zemlja koja teži ka pridruživanju Evropskoj uniji sigurno jeste zemlja koja se mora pripremiti i na polju javnih nabavki koje moraju da se sprovode kao u zemljama Evropske unije. Smatram da će i ovaj rad u velikoj meri da doprinese tome.
 14. 14. HVALA NA PAŽNJI www.uzzpro.gov.rs vjekoslav.bobar @uzzpro.gov.rs

×