Trial kedah spm 2014 physics k2 modul 2

Cikgu Pejal
Cikgu PejalTeacher at SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur (Official)

Bahan Pecutan Akhir Fizik SPM

1 
Nama : ………………………………………………………… Tingkatan : ………….. 
MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 
TAHUN 2014 
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) 
MODUL 2 
FIZIK 
Kertas 2 
Dua jam tiga puluh minit 
1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 
2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului 
soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 
3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa 
Inggeris atau bahasa Melayu. 
4. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator 
saintifik. 
5 Anda dinasihati supaya mengambil masa 
90 minit untuk menjawab soalan dalam 
Bahagian A, 30 minit untuk Bahagian B 
dan 30 minit untuk Bahagian C. 
Modul ini mengandungi 25 halaman bercetak Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 8 7 10 8 12 B 9 20 10 20 C 11 20 12 20 Jumlah
2 
The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. 
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 
1. 
t 
v u 
a 
 
 17. 
f u v 
1 1 1 
  
2. v u 2as 2 2   18. Magnifying power / 
3. 2 
2 
1 
s  ut  at Kuasa pembesaran = 
E 
O 
f 
f 
4. Momentum = mv 19. v  f 
5. F  ma 20. 
D 
ax 
  
6. Kinetic energy / Tenaga kinetik = 2 
2 
1 
mv 21. Q  It 
7. Gravitational potential energy / 22. E VQ 
Tenaga keupayaan graviti = mgh 23. V  IR 
8. Elastic potential energy / 24. Power / Kuasa, P  IV 
Tenaga keupayaan kenyal = Fx 
2 
1 
Power / Kuasa, P I R 2  
9. Power, 
time 
energy 
P  Power / Kuasa, 
R 
V 
P 
2 
 
Kuasa, 
masa 
tenaga 
P  25. 
P 
S 
P 
S 
N 
N 
V 
V 
 
10. Density / Ketumpatan, 
V 
m 
  26. Efficiency / 
11. Pressure / Tekanan, p  hg Kecekapan = 100 % 
P P 
S S  
I V 
I V 
12. Pressure / Tekanan, 
A 
F 
p  27. 2 E  mc 
13. Heat / Haba, Q  mc 28. g = 10 m s–2 
14. Heat / Haba, Q  ml 29. c = 3.0 × 108 m s–1 
15. 
T 
pV 
= constant / pemalar 
16. 
r 
i 
n 
sin 
sin 
 
c 
n 
sin 
1 

3 
Section A 
Bahagian A 
[60 marks] / [60 markah] 
Answer all questions in this section. 
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 
1 Diagram 1.1 shows an ammeter X. 
Rajah 1.1 menunjukkan sebuah ammeter X. 
Ammeter X Ammeter Y 
Diagram 1.1 / Rajah 1.1 Diagram 1.2 / Rajah 1.2 
(a) (i) Name the physical quantity measured by an ammeter. 
Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh sebuah ammeter. 
….…………………………………………………………………….. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) What is the value of the smallest division on the scale? 
Berapakah nilai bagi satu senggatan terkecil skala itu? 
….…………………………………………………………………….. [1 mark] / [1 markah] 
(b) Diagram 1.2 shows the scale of an ammeter Y. 
Rajah 1.2 menunjukkan skala bagi sebuah ammeter Y. 
(i) Compare the sensitivity of ammeter X and ammeter Y. 
Bandingkan kepekaan ammeter X dan ammeter Y . 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) Give one reason for your answer in 1(b) ( i). 
Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 1(b)(i). 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah]
4 
2 Diagram 2 shows an uncalibrated mercury thermometer placed in pure melting ice and steam to determine ice point and steam point. 
Rajah 2 menunjukkan sebatang termometer merkuri yang belum ditentukur dimasukkan ke dalam ais tulen yang sedang melebur dan stim untuk menentukan takat ais dan takat stim. 
Diagram 2 / Rajah 2 
(a) State the working principle of the thermometer. 
Nyatakan prinsip kerja termometer itu. 
………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(b) Based on Diagram 2.1, 
Berdasarkan Rajah 2.1, 
(i) explain why the thermometer is placed in the steam above the boiling water instead of putting in the boiling water? 
jelaskan mengapa termometer dimasukkan ke dalam stim di atas air mendidih tetapi bukan di dalam air mendidih. 
……….……………………………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………………………… 
[1 mark] / [1 markah] 
(ii) determine the distance between the ice point and the steam point along the thermometer? 
tentukan jarak antara takat ais dan takat didih sepanjang termometer? 
……….……………………………………………………………………………………… 
[1 mark] / [1 markah] 25 cm 90 cm Melting ice Ais melebur Heat Haba Steam Stim Thermometer Termometer
5 
(c) The mercury thermometer is then used to measure the temperature of liquid M. When the bulb of the thermometer is immersed in liquid M, the length of the mercury column is 45 cm. 
Calculate the temperature of liquid M. 
Termometer merkuri itu kemudian digunakan untuk mengukur suhu cecair M. Apabila bebuli termometer dimasukkan ke dalam cecair M, panjang turus merkuri ialah 45 cm. 
Hitung suhu cecair M. 
[2 marks] / [2 markah] 
3 Diagram 3 shows the graph of output voltage, Vo against input voltage, Vi of transformer P and transformer Q. 
Rajah 3 menunjukkan graf voltan output, Vo melawan voltan input, Vi bagi tansformer P dan transformer Q. 
Diagram 3 / Rajah 3 
(a) State the function of a transformer. 
Nyatakan fungsi transformer. 
………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(b) Based on the graph in Diagram 3: 
Berdasarkan graf dalam Rajah 3: 
(i) state the transformer that operates as a step-up transformer. 
nyatakan transformer yang beroperasi sebagai transformer injak naik. 
………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
Output voltage, Vo / V Voltan output, Vo / V Input voltage, Vi / V Voltan input, Vi / V Transformer P Transformer Q 16 14 12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 0
6 
(ii) give one reason for your answer in 3(b)(i). 
berikan satu sebab bagi jawapan anda di 3(b)(i). 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(c) Table 3 shows the number of turns for four coils. 
Jadual 3 menunjukkan bilangan lilitan bagi empat gegelung. 
Coil 
Gegelung 
Number of turns 
Bilangan lilitan 
A 
5 
B 
15 
C 
30 
D 
60 
Table 3 / Jadual 3 
(i) Determine the pair of coils which can be used as transformer P. 
Tentukan pasangan gegelung yang boleh digunakan sebagai transformer P. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) If the primary coil of transformer Q has 120 turns, calculate the number of turns in its secondary coil. 
Jika gegelung primer bagi transformer Q mempunyai 120 lilitan, hitungkan bilangan lilitan dalam gegelung sekundernya. 
[2 marks] / [2 markah]
7 
4 (a) Diagram 4.1 shows a semiconductor diode. 
Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor. 
Diagram 4.1 / Rajah 4.1 
(i) What is the meaning of semiconductor? 
Apakah maksud semikonduktor? 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) Name the region labelled Y. 
Namakan kawasan berlabel Y. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(iii) State one function of a diode. 
Nyatakan satu fungsi sebuah diod. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(b) Diagram 4.2 shows the trace displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope produced by an alternating current signal. 
Diagram 4.3 shows the time base of the oscilloscope is set at 50 μs. 
Rajah 4.2 menunjukkan satu surih dipaparkan pada skrin sebuah osiloskop sinar katod yang dihasilkan oleh isyarat arus ulangalik. 
Rajah 4.3 menunjukkan dasar masa osiloskop itu ditetapkan pada 50 μs. 
Diagram 4.2 / Rajah 4.2 Diagram 4.3 / Rajah 4.3 
(i) What is the period of the alternating current signal? 
Berapakah tempoh bagi isyarat arus ulangalik itu? 
[2 marks] / [2 markah] Y n p Time per division / Masa per senggatan 100 ms 50 ms 1 ms 100 μs 50 μs 1 μs
8 
(ii) Calculate the frequency of the alternating current signal. 
Hitung frekuensi bagi isyarat arus ulangalik itu. 
[1 mark] / [1 markah] 
(iii) On Diagram 4.4, draw the trace displayed when the time base is set at 100 μs. 
Pada Rajah 4.4, lukis surih yang dipaparkan apabila dasar masa dilaraskan pada 100 μs. 
Diagram 4.4 / Rajah 4.4 [1 mark] / [1 markah] 
5 A ball is released below the surface of water as shown in Diagram 5.1. The ball rises and floats as shown in Diagram 5.2. 
Sebiji bola dilepaskan di bawah permukaan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.1. Bola itu naik ke atas dan terapung seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.2. 
Diagram 5.1 / Rajah 5.1 Diagram 5.2 / Rajah 5.2 
(a) Based on Diagram 5.1 and Diagram 5.2, 
Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, 
(i) compare the upthrust on the ball. 
bandingkan daya julangan ke atas bola itu. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) compare the volume of water displaced by the ball. 
bandingkan isipadu air yang disesarkan oleh bola itu. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(iii) compare the weight of water displaced by the ball. 
bandingkan berat air yang disesarkan oleh bola itu. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] Ball released Bola dilepaskan Ball floats Bola terapung
9 
(b) (i) State the relationship between the upthrust and the weight of water displaced. 
Nyatakan hubungan antara daya julangan dan berat air yang disesarkan. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) Name the principle that relates the upthrust and the weight of water displaced. 
Namakan prinsip yang menghubungkan daya julangan dan berat air yang disesarkan. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(c) The weight of the ball is 85 N and the density of water is 1 000 kg m–3. 
Berat bola itu ialah 85 N dan ketumpatan air ialah 1 000 kg m–3. 
(i) What is the upthrust that acts on the ball in Diagram 5.2? 
Berapakah daya julangan yang bertindak ke atas bola itu dalam Rajah 5.2? 
[1 mark] / [1 markah] 
(ii) Calculate the volume of the water displaced by the ball in Diagram 5.2. 
Hitungkan isipadu air yang disesarkan oleh bola itu dalam Rajah 5.2. 
[2 marks] / [2 markah] 
6 Diagram 6.1 shows a circuit used to investigate the relationship between current, I, and potential difference, V, across two constantan wires X and Y which have different diameters. 
Initially, wire X is connected between P and Q. Then, wire X is replaced by wire Y of the same length. 
Rajah 6.1 menunjukkan susunan litar yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara arus, I, dan beza keupayaan, V, merentasi dua wayar konstantan X dan Y yang mempunyai diameter yang berbeza. 
Pada awalnya, wayar X disambung di antara P dan Q. Kemudian, wayar X diganti dengan wayar Y yang sama panjang. 
Diagram 6.1 / Rajah 6.1 A V P Q
10 
Diagram 6.2 and Diagram 6.3 show the graphs of V against I for wire X and wire Y. 
Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan graf V melawan I bagi wayar X dan wayar Y. 
Wire X, diameter 030 mm Wire Y, diameter 050 mm 
Wayar X, diameter 030 mm Wayar Y, diameter 050 mm 
Diagram 6.2 / Rajah 6.2 Diagram 6.3 / Rajah 6.3 
(a) Observe Diagram 6.2 and Diagram 6.3. 
Perhatikan Rajah 6.2 dan Rajah 6.3. 
(i) State the relationship between V and I. 
Nyatakan hubungan antara V dan I. 
……….………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) What is the physical quantity represented by the gradient of the graphs? 
Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf-graf tersebut? 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(iii) Compare the gradient of the graphs. 
Bandingkan kecerunan graf-graf itu. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(iv) Compare the diameter of the wires. 
Bandingkan diameter wayar-wayar itu. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(v) Compare the cross sectional area of the wires. 
Bandingkan luas keratan rentas wayar. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
I / A 02 04 06 08 10 04 08 12 16 20 V / V 0 I / A 02 04 06 08 10 04 08 12 16 20 V / V 0
11 
(b) State the relationship between the physical quantity in 6(a)(ii) and the cross sectional area of the wire. 
Nyatakan hubungan antara kuantiti fizik dalam 6(a)(ii) dan luas keratan rentas wayar. 
………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(c) The experiment is repeated by connecting the wire X and wire Y simultaneously in parallel between P and Q. A new graph is drawn. 
Eksperimen diulang dengan menyambung wayar X dan wayar Y secara selari di antara P dan Q. Graf yang baru dilukis. 
(i) Compare the gradient of the new graph to the gradient of the graphs in Diagram 6.2 and Diagram 6.3. 
Bandingkan kecerunan graf yang baru dengan kecerunan graf dalam Rajah 6.2 dan Rajah 6.3. 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) Give one reason for your answer in 6(c)(i). 
Berikan satu sebab kepada jawapan anda dalam 6(c)(i). 
………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
7 (a) Diagram 7.1 shows the wavefronts of water waves approaching a barrier in a ripple tank. The frequency of the waves is 20 Hz. 
Rajah 7.1 menunjukkan muka gelombang air menghampiri satu penghalang dalam tangki riak. 
Frekuensi gelombang itu adalah 20 Hz. 
Diagram 7.1 / Rajah 7.1 
(i) On diagram 7.1, draw the wavefronts and its direction of propagation after the waves has hit the barrier. 
Dalam Rajah 7.1, lukiskan muka gelombang dan arah perambatan gelombang selepas gelombang itu menghentam penghalang. 
[2 marks] / [2 markah] 
(ii) Compare the speed of the wave before and after hitting the barrier. 
Bandingkan laju gelombang sebelum dan selepas menghentam penghalang. 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] Incident wavefronts Muka gelombang tuju Barrier Penghalang
12 
(b) A sonar detection system is used to locate sunken ships in deep sea. 
Sistem pengesan sonar digunakan untuk menentukan lokasi kapal tenggelam di laut dalam. 
(i) State the wave phenomenon used in the sonar detection system. 
Nyatakan fenomena gelombang yang digunakan dalam sistem pengesan sonar 
.………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(ii) Tick () in the box provided, the suitable characteristic of the following aspects of the waves used. 
Give a reason for your answer. 
Tandakan () dalam petak yang disediakan, ciri yang sesuai bagi aspek berikut untuk gelombang yang digunakan. 
Frequency : Low High 
Frekuensi 
Reason : ………………………………………………..……………………………….. 
Alasan 
[2 marks] / [2 markah] 
Energy : Low High 
Tenaga 
Reason : ………………………………………………..……………………………….. 
Alasan 
[2 marks] / [2 markah] 
(c) In the sonar detection system, a pulse is transmitted from a search ship into the sea to detect the sunken ship . 
Dalam sistem pengesan sonar tersebut, satu denyutan dihantar daripada kapal pencari ke dalam laut untuk mengesan kapal yang tenggelam itu. 
Diagram 7.2 shows the trace displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope. P is the transmitted pulse while Q is the reflected pulse received at the search ship. 
Rajah 7.2 menunjukkan surih pada skrin sebuah osiloskop sinar katod. P ialah denyutan terpancar manakala Q ialah denyutan terpantul yang diterima di kapal itu. 
Diagram 7.2 / Rajah 7.2
13 
The time base of the oscilloscope in Diagram 7.2 is set at 05 s cm–1 and the speed of the waves in sea water 1500 m s–1. 
Calculate the distance between the search ship and the sunken ship. 
Dasar masa osiloskop dalam Rajah 7.2 ditetapkan pada 05 s cm–1 dan laju gelombang dalam air laut adalah 1500 m s-1. 
Hitungkan jarak antara kapal pencari dan kapal yang tenggelam itu. 
[2 marks] / [2 markah] 
8 (a) Diagram 8.1 shows an object placed in front of a convex lens. The focal length of the lens is 
15 cm. 
Rajah 8.1 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta cembung. Panjang fokus kanta itu ialah 15 cm. 
Diagram 8.1 / Rajah 8.1 
(i) On Diagram 8.1, draw two rays to show the formation of the image by the lens. 
Pada Rajah 8.1, lukis dua sinar untuk menunjukkan pembentukan imej kanta itu. 
[3 marks] / [3 markah] 
(ii) State one characteristic of the image formed. 
Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk. 
………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 
(iii) Calculate the power of the lens. 
Hitungkan kuasa kanta itu. 
[2 marks] / [2 markah] Object Objek F F
14 
(b) Diagram 8.2 shows the two lenses of a compound microscope. 
Rajah 8.2 menunjukkan dua kanta yang ada dalam sebuah mikroskop majmuk. 
Diagram 8.2 / Rajah 8.2 
Table 8 shows four lenses that could be used as the objective lens and eyepiece of a compound microscope. 
Jadual 8 menunjukkan empat kanta yang boleh digunakan sebagai kanta objek dan kanta mata sebuah mikroskop majmuk. 
Lens / Kanta 
Focal length / Panjang fokus (cm) 
P 
5 
Q 
7 
R 
20 
S 
100 
Table 8 / Jadual 8 
(i) On Diagram 8.2, mark () the position where the object should be placed. 
Explain your answer. 
Dalam Rajah 8.2, tanda () kedudukan di mana objek mesti ditempatkan. 
Jelaskan jawapan anda. 
………………………………………………………………………………………………. 
[2 marks] / [2 markah] 
(ii) Choose the most suitable lens to be used as an objective lens. 
Pilih kanta yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kanta objektif. 
……………………………………………………………………………………………..... 
Reason / Sebab 
………………………………………………………………………………………………. 
[2 marks] / [2 markah] 
(iii) Choose the most suitable lens to be used as an eyepiece. 
Pilih kanta yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kanta mata. 
……………………………………………………………………………………………..... 
Reason / Sebab 
………………………………………………………………………………………………. 
[2 marks] / [2 markah] 2FO FO FO 2FO Objective lens Kanta objek Eyepiece Kanta mata
15 
Section B 
Bahagian B 
[20 marks] / [20 markah] 
Answer any one question from this section. 
Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 
9 In an experiment, two identical toy rockets A and B are propelled along horizontal guide wires using two balloons. Diagram 9.1 and Diagram 9.2 show the initial positions of the toy rockets and their final positions after 2 s. 
Dalam suatu eksperimen, dua buah roket mainan yang serupa A dan B digerakkan sepanjang wayar- wayar pemandu mengufuk dengan menggunakan dua buah belon. Rajah 9.1 dan Rajah 9.2 menunjukkan kedudukan awal roket-roket mainan tersebut dan kedudukan akhir masing-masing 
selepas 2 s. 
Diagram 9.1 / Rajah 9.1 
Diagram 9.2 / Rajah 9.2 
(a) What is the meaning of acceleration? 
Apakah maksud pecutan? [1 mark] / [1 markah] 
(b) Based on Diagram 9.1 and Diagram 9.2, 
Berdasarkan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, 
(i) compare the acceleration of toy rocket A and toy rocket B. 
bandingkan pecutan roket mainan A dan roket mainan B. 
[1 mark] / [1 markah] 
(ii) relate the acceleration to the forward force acting on the toy rocket. 
hubungkaitkan pecutan dengan daya ke hadapan yang bertindak ke atas roket mainan. 
[1 mark] / [1 markah] Toy rocket A Roket mainan A t = 0 t = 2 s Toy rocket B Roket mainan B t = 0 t = 2 s
16 
(iii) compare the final velocity of toy rocket A and toy rocket B after 2 s. 
bandingkan halaju akhir roket mainan A dan roket mainan B selepas 2 s. 
[1 mark] / [1 markah] 
(iv) compare the change in momentum of toy rocket A and toy rocket B. 
bandingkan perubahan momentum bagi roket mainan A dan roket mainan B. 
[1 mark] / [1 markah] 
(v) relate the final velocity to the impulse given to the toy rocket. 
hubungkaitkan halaju akhir dengan impuls yang diberikan kepada roket mainan itu. [1 mark] / [1 markah] 
(c) Diagram 9.3 shows sequence photos of a long jump contestant landing in a certain manner to avoid serious injury. 
Rajah 9.3 menunjukkan urutan gambar-gambar seorang peserta lompat jauh yang mendarat dalam cara tertentu untuk mengelakkan kecederaan yang serius. 
Diagram 9.3 / Rajah 9.3 
Based on Diagram 9.3 and using your knowledge of impulsive force, explain how the contestant manages to avoid serious injury when landing. 
Berdasarkan Rajah 9.3 dan menggunakan pengetahuan anda tentang daya impuls, terangkan bagaimana peserta itu dapat mengelakkan kecederaan serius semasa mendarat. 
[4 marks] /[4 markah] 
(d) Diagram 9.4 shows the apparatus for a high jump event. 
Rajah 9.4 menunjukkan peralatan yang digunakan dalam acara lompat tinggi. 
Diagram 9.4 / Rajah 9.4 Matress Tilam Bar Palang
17 
You are required to give some suggestions to ensure the safety and comfort of the high jump contestant by doing some modifications. 
Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan untuk memastikan keselamatan dan keselesaan peserta lompat tinggi dengan membuat beberapa pengubahsuaian. 
Using your knowledge on forces and motion and properties of materials, explain your suggestions based on the following aspects: 
Menggunakan pengetahuan anda tentang daya dan gerakan dan sifat-sifat bahan, terangkan cadangan anda berdasarkan aspek-aspek yang berikut: 
(i) the size and thickness of the mattress 
saiz dan ketebalan tilam 
(ii) the elasticity of the mattress 
kekenyalan tilam 
(iii) the material of the bar 
bahan palang 
(iv) attire of the high jump contestant 
pakaian peserta lompat tinggi 
[10 marks] / [10 markah]
18 
10 Diagram 10.1 is a graph that shows how the number of radioactive atoms, N, of radioactive isotope in a specimen changes with time, t. 
Rajah 10.1 ialah graf yang menunjukkan bagaimana bilangan atom radioaktif, N, bagi suatu radioisotop dalam suatu spesimen berubah dengan masa, t. 
Diagram 10.1 / Rajah 10.1 
(a) What is the meaning of radioactive decay? 
Apakah maksud reputan radioaktif? [1 mark] / [1 markah] 
(b) Explain why the rate of decay decreases with time. 
Jelaskan kenapa kadar reputan berkurang dengan masa. [4 marks] / [4 markah] 
(c) Two nuclear reactions can be represented by the following equations. 
Dua tindakbalas nuklear boleh diwakili oleh persamaan-persamaan berikut. 
The total mass of the nuclides A + B, C + D, P + Q and R + S, are shown in Table 10. 
Jumlah jisim nuklid A + B, C + D, P + Q dan R + S, ditunjukkan dalam Jadual 10. 
Nuclide / Nuklid 
Total Mass / Jumlah jisim ( u) 
A + B 
9203421 
C + D 
9202142 
P + Q 
613823 
R + S 
609847 
Table 10 / Jadual 10 
(i) Compare the total mass of the nuclides before and after the reactions. 
Bandingkan jumlah jisim nuklid-nuklid sebelum dan selepas tindak balas. 
[1 mark] / [1 markah] 
(ii) Compare the mass defect of Nuclear reaction 1 and Nuclear reaction 2. 
Bandingkan kecacatan jisim Tindak balas nuklear 1 dan Tindak balas nuklear 2. 
[1 mark] / [1 markah] 
Time/ Masa N 0 Nuclear reaction 1 / Tindak balas nuklear 1 : A + B → C + D Nuclear reaction 2 / Tindak balas nuklear 2 : P + Q → R + S
19 
(iii) Which reaction will produce more nuclear energy? 
Explain your answer. 
Tindak balas manakah akan menghasilkan lebih banyak tenaga nuklear? 
Jelaskan jawapan anda. 
[2 marks] / [2 markah] 
(iv) Name the equation that relates the nuclear energy to the mass defect. 
Namakan persamaan yang menghubungkan tenaga nuklear dan kecacatan jisim. 
[1 mark] / [1 markah] 
(d) Diagram 10.2 shows a technician detecting the leakage of an underground water pipe using a radioisotope and a detector. 
Rajah 10.2 menunjukkan seorang juruteknik sedang mengesan kebocoran suatu paip air bawah tanah dengan menggunakan satu radioisotop dan satu pengesan. 
Diagram 10.2 / Rajah 10.2 
(i) Suggest the type of radioisotope that is suitable to be used in this operation based on the following aspects. 
Cadangkan jenis radioisotop yang sesuai digunakan dalam operasi ini berdasarkan aspek- aspek berikut. 
 The half-life of the radioisotope. 
Separuh hayat radioisotop itu. 
 The type of radiation emitted by the radioisotope. 
Jenis sinaran yang keluarkan oleh radioisotop itu. 
 The solubility of the radioisotope in water. 
Kelarutan radioisotop itu dalam air. 
(ii) Suggest two safety precautions that must be taken by the technician during this operation. 
Cadangkan dua langkah keselamatan yang perlu diambil oleh juruteknik itu semasa operasi ini. 
Give reasons for all your answers in 10(d)(i) and 10(d)(ii). 
Beri sebab bagi semua jawapan anda dalam 10(d)(i) dan 10(d)(ii). 
[10 marks] / [10 markah] Radiation detector Pengesan sinaran Leakage site Kawasan kebocoran
20 
Section C 
Bahagian C 
[20 marks] / [20 markah] 
Answer any one question from this section. 
Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 
11 As many people strive to live a healthier lifestyle and eat a healthier diet, many new diets call for steamed vegetables. The easiest method for cooking food in this way is to use a food steamer. 
Diagram 11.1 shows an electric food steamer. 
Semakin ramai orang berusaha untuk mengamalkan gaya hidup dan cara pemakanan yang sihat. Oleh itu, mengukus ialah cara memasak yang semakin digemari. Cara paling mudah untuk mengukus makanan adalah dengan menggunakan pengukus makanan. 
Rajah 11.1 menunjukkan sebuah pengukus makanan elektrik. 
Diagram 11.1 / Rajah 11.1 
(a) (i) What is the meaning of specific latent heat of vaporisation? 
Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pengewapan? 
[1 mark] / [1 markah] 
(ii) Explain how food is cooked by the food steamer in Diagram 11.1 in terms of the transfer of heat. 
Terangkan bagaimana makanan dimasak dengan menggunakan alat pengukus dalam Rajah 11.1 dalam sebutan pemindahan haba. 
[4 marks] / [4 markah] 
(b) (i) Sharon poured 050 kg of water at room temperature in the lower compartment of the steamer. Find the amount of energy needed to raise the temperature of the water to 100 ⁰C. [Specific heat capacity of water, c = 4200 J kg–1 C–1, room temperature = 25 ⁰C] 
Sharon menuangkan 050 kg air pada suhu bilik ke dalam tingkat bawah pengukus. Hitungkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu air sehingga 100 ⁰C. 
[Muatan haba tentu air, c = 4200 J kg–1 ⁰C–1, suhu bilik = 25 ⁰C] 
[2 marks] / [2 markah] 
Lower level containing water Tingkat bawah yang mengandungi air
21 
(ii) The food in the steamer needs 45 × 105 J of heat to be steamed. 
Calculate the mass of water that was converted to steam during the steaming of the food. [Specific latent heat of vaporisation of water, l = 23 × 106 J kg–1] 
Makanan dalam pengukus itu memerlukan haba sebanyak 45 × 105 J untuk dikukus. Hitungkan jisim air yang telah ditukarkan menjadi stim semasa makanan itu dikukus. 
[Haba pendam tentu pengewapan = 23 × 106 J kg-1] 
[2 marks] / [2 markah] 
(iii) State one assumption that you have made in 11(b) (i). 
Nyatakan satu andaian yang anda buat dalam 11(b)(i). 
[1 mark] / [1 markah] 
(c) Diagram 11.2 shows a cooler bag which can be used to keep food cool or warm. 
Rajah 11.2 menunjukkan sebuah beg sejuk yang boleh digunakan untuk mengekalkan kesejukan atau kepanasan makanan. 
Diagram 11.2 / Rajah 11.2 
Table 11 shows the characteristics of four different cooler bags. 
Jadual 11 menunjukkan ciri-ciri bagi empat beg sejuk yang berlainan. 
Cooler bag 
Beg sejuk 
Thermal conductivity of the bag 
Kekonduksian terma beg 
Specific heat capacity 
of the bag / J kg-1 ⁰C-1 
Muatan haba tentu 
beg / J kg-1 ⁰C-1 
Density of the bag 
Ketumpatan beg 
Material of the 
inner lining 
Bahan 
pelapik dalam 
P 
Low 
Rendah 
900 
Low 
Rendah 
Aluminium foil 
Kerajang aluminium 
Q 
High 
Tinggi 
900 
High 
Tinggi 
Plastic 
Plastik 
R 
High 
Tinggi 
387 
Low 
Rendah 
Plastic 
Plastik 
S 
Low 
Rendah 
387 
Low 
Rendah 
Aluminium foil 
Kerajang aluminium 
Table 11 / Jadual 11 
Inner lining Pelapik dalam
22 
You are required to determine the most suitable design of cooler bag that can keep the food cold or warm for a longer period and that is easy to carry from place to place. 
Study the specifications of all four designs from the following aspects: 
Anda dikehendaki menentukan reka bentuk beg sejuk yang paling sesuai untuk mengekalkan kesejukan atau kepanasan makanan untuk tempoh yang lebih lama dan yang senang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. 
. Kaji spesifikasi keempat-empat reka bentuk itu daripada aspek-aspek berikut: 
 Thermal conductivity of the bag 
Kekonduksian terma beg 
 Specific heat capacity of the bag 
Muatan haba tentu beg 
 Density of the bag 
Ketumpatan beg 
 Material for the inner lining 
Bahan untuk pelapik dalam 
Explain the suitability of the aspects and then determine the most suitable design of cooler bag. 
Give reasons for your choice. 
Terangkan kesesuaian aspek-aspek itu dan tentukan reka bentuk beg sejuk yang paling sesuai. Beri sebab bagi pilihan anda. 
[10 marks] / [10 markah]
23 
12 Diagram 12.1 shows a rectangular wire coil hanging between the opposite poles of a strong magnet. When a current flows through the coil, it is found that the coil turns about its vertical axis. 
Rajah 12.1 menunjukkan satu gegelung dawai segiempat tepat yang digantung di antara kutub-kutub bertentangan satu magnet yang kuat. Apabila arus mengalir melalui gegelung tersebut, didapati gegelung itu berputar sekitar paksi tegaknya. 
Diagram 12.1 / Rajah 12.1 
The interaction between the magnetic field due to the strong magnet and the magnetic field due to the current in the coil produces an unbalanced catapult field which turns the coil anticlockwise. 
Interaksi antara medan magnet daripada magnet kuat dan medan magnet daripada arus dalam gegelung menghasilkan satu medan lastik tidak seimbang yang memutarkan gegelung pada arah lawan jam. 
(a) What is the meaning of magnetic field? 
Apakah maksud medan magnet? [1 mark] / [1 markah] 
(b) (i) Diagram 12.2 shows the aerial view of the coil and the poles of the magnet. 
Copy the diagram and draw the resultant catapult field produced. 
Rajah 12.2 menunjukkan pandangan atas gegelung dan kutub-kutub magnet tersebut. 
Salin rajah tersebut dan lukis medan lastik paduan yang dihasilkan. 
Diagram 12.2 / Rajah 12.2 
(ii) Based on the answer in 12(b)(i), explain why the rectangular coil turns. 
Berdasarkan jawapan dalam 12(b)(i), terangkan mengapa gegelung segiempat tepat tersebut berputar. 
[4 marks] / [4 markah] 
I Rectangular coil Gegelung segiempat tepat String / Benang Strong magnet Magnet kuat Current in Arus masuk Current out Arus keluar N/U S
24 
(c) Diagram 12.3(i) shows a metal rod PQ of weight 05 N resting on two smooth metal strips CD and XY which make an angle of 30o with the horizontal. A magnetic field B acts perpendicularly as shown in the diagram. The current flowing through the metal rod PQ stops the rod from sliding down. 
Rajah 12.3(i) menunjukkan satu rod logam PQ dengan berat 05 N berehat di atas dua jalur logam CD dan XY yang condong pada sudut 30o dengan ufukan. Satu medan magnet B bertindak secara berserenjang seperti yang ditunjukkan dalam rajah itu. Arus yang mengalir melalui rod logam PQ menghentikan rod itu daripada menggelongsor ke bawah. 
Diagram 12.3(i) Diagram 12.3(ii) 
Diagram 12.3(ii) shows the side view of the metal rod PQ and the metal strip XY. 
Rajah 12.3(ii) menunjukkan pandangan sisi rod logam PQ dan jalur logam XY. 
(i) Copy Diagram 12.3(ii), and mark the direction of the current, I, which flows through the rod PQ and magnetic force, F acting on it. 
Salin Rajah 12.3(ii), dan tandakan arah arus, I , melalui rod PQ dan daya magnet F yang bertindak ke atasnya. 
[2 marks] / [2 markah] 
(ii) Calculate the magnitude of the component of the weight along XY. 
Hitungkan magnitud komponen berat sepanjang XY. [2 marks] / [2 markah] 
(iii) State the magnitude of the magnetic force, F. 
Nyatakan magnitud daya magnet, F. [1 mark] / [1 markah] 
(d) Diagram 12.4 shows four models of moving-coil milliammeters, P, Q, R and S with different specifications. 
Rajah 12.4 menunjukkan empat model milliammeter gegelung bergerak, P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berlainan. 
You are required to determine the most sensitive model which could produce more accurate readings when making a measurement. 
Anda dikehendaki menentukan model yang paling peka yang dapat menghasilkan bacaan yang lebih tepat apabila membuat suatu pengukuran. 
Study the specifications of all the four milliammeters based on the following aspects: 
Kaji spesifikasi bagi keempat-empat milliammeter berdasarkan aspek yang berikut: 
(i) Thickness of the control spring / Ketebalan spring kawalan 
(ii) Number of turns in the coil / Bilangan lilitan dalam gegelung 
(iii) Shape of the permanent magnet / Bentuk magnet kekal 
(iv) Length of the pointer / Panjang penunjuk D P C X Q Y B 30o Y X Q B Weight = 05 N Berat = 05 N 30o
25 
Explain the suitability of each aspect and determine the most suitable model of the moving-coil milliammeter. Give reasons for your choice 
Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan model milliammeter gegelung bergerak yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. 
[10 marks] / [10 markah] 
Model P / Model P 
Model Q / Model Q 
Model R / Model R 
Model S / Model S 
Diagram 12.4 / Rajah 12.4 U S Short pointer Penunjuk yang pendek Thin control spring Spring kawalan yang halus Less number of turns Bilangan lilitan yang kurang Flat magnet/ Magnet rata U S More number of turns Bilangan lilitan yang banyak Long pointer Penunjuk yang panjang Flat magnet Magnet rata Thick control spring Spring kawalan yang tebal U S More number of turns Bilangan lilitan yang banyak Thin control spring Spring kawalan yang halus Concave magnet Magnet cekung Long pointer Penunjuk yang panjang U S Thick control spring/ Spring kawalan yang tebal Concave magnet Magnet cekung Short pointer Penunjuk yang pendek Less number of turns/ Bilangan lilitan yang kurang

Recommended

Trial kedah spm 2014 physics k2 skema modul 2 by
Trial kedah spm 2014 physics k2 skema modul 2Trial kedah spm 2014 physics k2 skema modul 2
Trial kedah spm 2014 physics k2 skema modul 2Cikgu Pejal
4.2K views5 slides
22.kekenyalan by
22.kekenyalan22.kekenyalan
22.kekenyalanMrHan Physics
34.3K views48 slides
MODUL FIZIK 2 PERCUBAAN TINGKATAN 5 2022 (2).pdf by
MODUL FIZIK 2 PERCUBAAN TINGKATAN 5 2022 (2).pdfMODUL FIZIK 2 PERCUBAAN TINGKATAN 5 2022 (2).pdf
MODUL FIZIK 2 PERCUBAAN TINGKATAN 5 2022 (2).pdfNurul Fadhilah
4.2K views30 slides
44. Alat Optik by
44. Alat Optik44. Alat Optik
44. Alat OptikAtiqah Azmi
18.9K views21 slides
28.prinsip archimedes by
28.prinsip archimedes28.prinsip archimedes
28.prinsip archimedesAtiqah Azmi
29.6K views47 slides
6.0 gelombang by
6.0 gelombang6.0 gelombang
6.0 gelombangMrHan Physics
22K views36 slides

More Related Content

What's hot

02 K2 SET A 2022 .pdf by
02 K2 SET A 2022 .pdf02 K2 SET A 2022 .pdf
02 K2 SET A 2022 .pdfNurul Fadhilah
1.3K views29 slides
Unit 5 elektrokimia by
Unit 5 elektrokimiaUnit 5 elektrokimia
Unit 5 elektrokimiaMuhammad Helmy Rani
86.5K views26 slides
Modul f5 edisi guru fizik by
Modul f5 edisi guru fizikModul f5 edisi guru fizik
Modul f5 edisi guru fizikleeya1234
80.7K views200 slides
1.4 pembelauan gelombang by
1.4 pembelauan gelombang1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombangAmb Jerome
8.4K views6 slides
skema fiz trial trg 2022.docx by
skema fiz trial trg 2022.docxskema fiz trial trg 2022.docx
skema fiz trial trg 2022.docxNurul Fadhilah
2.2K views10 slides
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdf by
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdfSKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdf
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdfNurul Fadhilah
1.6K views10 slides

What's hot(20)

Modul f5 edisi guru fizik by leeya1234
Modul f5 edisi guru fizikModul f5 edisi guru fizik
Modul f5 edisi guru fizik
leeya123480.7K views
1.4 pembelauan gelombang by Amb Jerome
1.4 pembelauan gelombang1.4 pembelauan gelombang
1.4 pembelauan gelombang
Amb Jerome8.4K views
skema fiz trial trg 2022.docx by Nurul Fadhilah
skema fiz trial trg 2022.docxskema fiz trial trg 2022.docx
skema fiz trial trg 2022.docx
Nurul Fadhilah2.2K views
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdf by Nurul Fadhilah
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdfSKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdf
SKEMA P2 PERCUBAAN MELAKA.pdf
Nurul Fadhilah1.6K views
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf by Nurul Fadhilah
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdfSOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
SOALAN AMALI FIZIK PERCUBAAN PAHANG 2022.pdf
Nurul Fadhilah4.8K views
Rumus matematik-tambahan by ShuYe Lee
Rumus matematik-tambahanRumus matematik-tambahan
Rumus matematik-tambahan
ShuYe Lee22.7K views
Fizik kssm h ukum graviti universal newton by Ramli Rem
Fizik kssm h ukum graviti universal newtonFizik kssm h ukum graviti universal newton
Fizik kssm h ukum graviti universal newton
Ramli Rem32.7K views
Jadual ion kimia by alhalfeast
Jadual ion kimia Jadual ion kimia
Jadual ion kimia
alhalfeast81.1K views
FIZIK TG 5 KANTA by Ramli Rem
FIZIK TG 5 KANTAFIZIK TG 5 KANTA
FIZIK TG 5 KANTA
Ramli Rem61.5K views
SKEMA KERTAS 1 SET A 2022 K1-1.pdf by Nurul Fadhilah
SKEMA KERTAS 1 SET A 2022 K1-1.pdfSKEMA KERTAS 1 SET A 2022 K1-1.pdf
SKEMA KERTAS 1 SET A 2022 K1-1.pdf
Nurul Fadhilah452 views
15.daya dan kesan daya by Atiqah Azmi
15.daya dan kesan daya15.daya dan kesan daya
15.daya dan kesan daya
Atiqah Azmi20.3K views
F4 Experiments by marjerin
F4 ExperimentsF4 Experiments
F4 Experiments
marjerin275.1K views

Viewers also liked

Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju) by
Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)
Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)Atifah Ruzana Abd Wahab
46.6K views6 slides
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema by
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skemaModul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skemaCikgu Pejal
2.4K views46 slides
Unit2 by
Unit2Unit2
Unit2mechestud
12.7K views54 slides
Trial pahang spm 2014 physics k1 by
Trial pahang spm 2014 physics k1Trial pahang spm 2014 physics k1
Trial pahang spm 2014 physics k1Cikgu Pejal
950 views31 slides
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skema by
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skemaTrial mrsm spm 2014 physics k2 no skema
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skemaCikgu Pejal
4.4K views36 slides
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014 by
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014SPM Soalan
1.8K views25 slides

Viewers also liked(17)

Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju) by Atifah Ruzana Abd Wahab
Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)
Laporan Amali Fizik: Eksperimen Kinematik (sesaran, pecutan & halaju)
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema by Cikgu Pejal
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skemaModul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema
Cikgu Pejal2.4K views
Unit2 by mechestud
Unit2Unit2
Unit2
mechestud12.7K views
Trial pahang spm 2014 physics k1 by Cikgu Pejal
Trial pahang spm 2014 physics k1Trial pahang spm 2014 physics k1
Trial pahang spm 2014 physics k1
Cikgu Pejal950 views
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skema by Cikgu Pejal
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skemaTrial mrsm spm 2014 physics k2 no skema
Trial mrsm spm 2014 physics k2 no skema
Cikgu Pejal4.4K views
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014 by SPM Soalan
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014
[spmsoalan]soalan-skema- k1-fizik-tengah-tahun-kedah-2014
SPM Soalan1.8K views
Oil and water specific heat capacity by Nguyen Hieu
Oil and water specific heat capacityOil and water specific heat capacity
Oil and water specific heat capacity
Nguyen Hieu13.4K views
]Trial kedah spm 2012 physics [70 c85257] by Nor Zawani Halim
]Trial kedah spm 2012 physics [70 c85257]]Trial kedah spm 2012 physics [70 c85257]
]Trial kedah spm 2012 physics [70 c85257]
Nor Zawani Halim3.2K views
Nota fizik ^^ by Nur Aqilah
Nota fizik ^^Nota fizik ^^
Nota fizik ^^
Nur Aqilah1.1K views
134032908 takrifan-hukum-fizik by A'dilah Hanum
134032908 takrifan-hukum-fizik134032908 takrifan-hukum-fizik
134032908 takrifan-hukum-fizik
A'dilah Hanum22.8K views
1.1 Gelombang - SPM - Fizik -Tingkatan 5 by Cikgu Fizik
1.1 Gelombang - SPM - Fizik -Tingkatan 51.1 Gelombang - SPM - Fizik -Tingkatan 5
1.1 Gelombang - SPM - Fizik -Tingkatan 5
Cikgu Fizik11.1K views
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k2 set 3 dan skema by Cikgu Pejal
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k2 set 3 dan skemaModul fizik cakna kelantan spm 2014 k2 set 3 dan skema
Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k2 set 3 dan skema
Cikgu Pejal18.5K views
Bab4 elektromagnet by hafhiz80
Bab4 elektromagnetBab4 elektromagnet
Bab4 elektromagnet
hafhiz8012.8K views
Bab 8 - Elektromagnet - Mind Mapping - SPM - Fizik by Cikgu Fizik
Bab 8 - Elektromagnet - Mind Mapping - SPM - FizikBab 8 - Elektromagnet - Mind Mapping - SPM - Fizik
Bab 8 - Elektromagnet - Mind Mapping - SPM - Fizik
Cikgu Fizik76.5K views
[Edu.joshuatly.com] physics reading module spm 2013 [f03 df830] by Ministry of Education
[Edu.joshuatly.com] physics reading module spm 2013 [f03 df830][Edu.joshuatly.com] physics reading module spm 2013 [f03 df830]
[Edu.joshuatly.com] physics reading module spm 2013 [f03 df830]

Similar to Trial kedah spm 2014 physics k2 modul 2

Trial terengganu spm 2014 physics k2 by
Trial terengganu spm 2014 physics k2Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2Cikgu Pejal
5.3K views27 slides
Trial pahang spm 2014 physics k2 by
Trial pahang spm 2014 physics k2Trial pahang spm 2014 physics k2
Trial pahang spm 2014 physics k2Cikgu Pejal
5.2K views26 slides
Juj pahang 2014 physics spm k2 set a by
Juj pahang 2014 physics spm k2 set aJuj pahang 2014 physics spm k2 set a
Juj pahang 2014 physics spm k2 set aCikgu Pejal
2.7K views29 slides
Kertas 2 (2) by
Kertas 2 (2)Kertas 2 (2)
Kertas 2 (2)Nor Zawani Halim
3.4K views20 slides
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2 by
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2Cikgu Pejal
646 views13 slides
Juj pahang 2014 physics spm k2 set b by
Juj pahang 2014 physics spm k2 set bJuj pahang 2014 physics spm k2 set b
Juj pahang 2014 physics spm k2 set bCikgu Pejal
3.4K views29 slides

Similar to Trial kedah spm 2014 physics k2 modul 2(20)

Trial terengganu spm 2014 physics k2 by Cikgu Pejal
Trial terengganu spm 2014 physics k2Trial terengganu spm 2014 physics k2
Trial terengganu spm 2014 physics k2
Cikgu Pejal5.3K views
Trial pahang spm 2014 physics k2 by Cikgu Pejal
Trial pahang spm 2014 physics k2Trial pahang spm 2014 physics k2
Trial pahang spm 2014 physics k2
Cikgu Pejal5.2K views
Juj pahang 2014 physics spm k2 set a by Cikgu Pejal
Juj pahang 2014 physics spm k2 set aJuj pahang 2014 physics spm k2 set a
Juj pahang 2014 physics spm k2 set a
Cikgu Pejal2.7K views
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2 by Cikgu Pejal
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2
Trial kedah spm 2014 physics k3 modul 2
Cikgu Pejal646 views
Juj pahang 2014 physics spm k2 set b by Cikgu Pejal
Juj pahang 2014 physics spm k2 set bJuj pahang 2014 physics spm k2 set b
Juj pahang 2014 physics spm k2 set b
Cikgu Pejal3.4K views
Trial terengganu spm 2014 physics k3 by Cikgu Pejal
Trial terengganu spm 2014 physics k3Trial terengganu spm 2014 physics k3
Trial terengganu spm 2014 physics k3
Cikgu Pejal1.4K views
K2 set5 (smk purun) by amie81
K2 set5 (smk purun)K2 set5 (smk purun)
K2 set5 (smk purun)
amie8137 views
Soalan k2 fizik spm 2017 Pahang by Tuisyen Geliga
Soalan k2 fizik spm 2017 PahangSoalan k2 fizik spm 2017 Pahang
Soalan k2 fizik spm 2017 Pahang
Tuisyen Geliga5K views
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013 by Cikgu Marzuqi
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Soalan Ramalan Kimia SPM 2013
Cikgu Marzuqi19.6K views
Fizik paper 2 spm trial 2013 by Smk Gelam
Fizik paper 2 spm trial 2013Fizik paper 2 spm trial 2013
Fizik paper 2 spm trial 2013
Smk Gelam24.9K views
Trial pahang spm 2014 physics k3 by Cikgu Pejal
Trial pahang spm 2014 physics k3Trial pahang spm 2014 physics k3
Trial pahang spm 2014 physics k3
Cikgu Pejal4.6K views
Trial mrsm spm 2014 physics k3 no skema by Cikgu Pejal
Trial mrsm spm 2014 physics k3 no skemaTrial mrsm spm 2014 physics k3 no skema
Trial mrsm spm 2014 physics k3 no skema
Cikgu Pejal2.3K views
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1 by Roslina Rashid
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1
Matematik tingkatan 1 ulangkaji 1
Roslina Rashid2.8K views

More from Cikgu Pejal

Trial terengganu 2014 spm add math k2 by
Trial terengganu 2014 spm add math k2Trial terengganu 2014 spm add math k2
Trial terengganu 2014 spm add math k2Cikgu Pejal
2.9K views17 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema by
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaTrial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaCikgu Pejal
3.2K views10 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan] by
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Cikgu Pejal
1.8K views6 slides
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan] by
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Cikgu Pejal
1.2K views15 slides
Trial sbp spm 2014 add math k2 by
Trial sbp spm 2014 add math k2Trial sbp spm 2014 add math k2
Trial sbp spm 2014 add math k2Cikgu Pejal
2.1K views21 slides
Trial sbp spm 2014 add math k1 by
Trial sbp spm 2014 add math k1Trial sbp spm 2014 add math k1
Trial sbp spm 2014 add math k1Cikgu Pejal
1.9K views26 slides

More from Cikgu Pejal(20)

Trial terengganu 2014 spm add math k2 by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k2Trial terengganu 2014 spm add math k2
Trial terengganu 2014 spm add math k2
Cikgu Pejal2.9K views
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skemaTrial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Trial terengganu 2014 spm add math k2 skema
Cikgu Pejal3.2K views
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 skema [scan]
Cikgu Pejal1.8K views
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan] by Cikgu Pejal
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Trial terengganu 2014 spm add math k1 [scan]
Cikgu Pejal1.2K views
Trial sbp spm 2014 add math k2 by Cikgu Pejal
Trial sbp spm 2014 add math k2Trial sbp spm 2014 add math k2
Trial sbp spm 2014 add math k2
Cikgu Pejal2.1K views
Trial sbp spm 2014 add math k1 by Cikgu Pejal
Trial sbp spm 2014 add math k1Trial sbp spm 2014 add math k1
Trial sbp spm 2014 add math k1
Cikgu Pejal1.9K views
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema by Cikgu Pejal
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skemaTrial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema
Trial sbp 2014 spm matematik tambahan k1 k2 dan skema
Cikgu Pejal10.7K views
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan] by Cikgu Pejal
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k2 [scan]
Cikgu Pejal3.2K views
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 k2 skema [scan]
Cikgu Pejal4.1K views
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan] by Cikgu Pejal
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]
Trial penang 2014 spm matematik tambahan k1 [scan]
Cikgu Pejal919 views
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]
Trial pahang 2014 spm add math k2 dan skema [scan]
Cikgu Pejal1.2K views
Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]
Trial pahang 2014 spm add math k1 dan skema [scan]
Cikgu Pejal1.5K views
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema by Cikgu Pejal
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skemaTrial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema
Trial n. sembilan 2014 spm add math k2 dan skema
Cikgu Pejal3.5K views
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema by Cikgu Pejal
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skemaTrial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema
Trial n. sembilan 2014 spm add math k1 dan skema
Cikgu Pejal3.3K views
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k2 skema [scan]
Cikgu Pejal6.4K views
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k2 no skema [scan]
Cikgu Pejal789 views
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k1 skema [scan]
Cikgu Pejal6.5K views
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan] by Cikgu Pejal
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]
Trial mrsm 2014 spm add math k1 no skema [scan]
Cikgu Pejal632 views
Trial kedah 2014 spm add math k2 skema by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k2 skemaTrial kedah 2014 spm add math k2 skema
Trial kedah 2014 spm add math k2 skema
Cikgu Pejal2.1K views
Trial kedah 2014 spm add math k2 by Cikgu Pejal
Trial kedah 2014 spm add math k2Trial kedah 2014 spm add math k2
Trial kedah 2014 spm add math k2
Cikgu Pejal2.5K views

Trial kedah spm 2014 physics k2 modul 2

 • 1. 1 Nama : ………………………………………………………… Tingkatan : ………….. MODUL PENINGKATAN PRESTASI TINGKATAN 5 TAHUN 2014 MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (KEDAH) MODUL 2 FIZIK Kertas 2 Dua jam tiga puluh minit 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 4. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik. 5 Anda dinasihati supaya mengambil masa 90 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A, 30 minit untuk Bahagian B dan 30 minit untuk Bahagian C. Modul ini mengandungi 25 halaman bercetak Untuk Kegunaan Pemeriksa Bahagian Soalan Markah Penuh Markah Diperoleh A 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 8 7 10 8 12 B 9 20 10 20 C 11 20 12 20 Jumlah
 • 2. 2 The following information may be useful. The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa. 1. t v u a   17. f u v 1 1 1   2. v u 2as 2 2   18. Magnifying power / 3. 2 2 1 s  ut  at Kuasa pembesaran = E O f f 4. Momentum = mv 19. v  f 5. F  ma 20. D ax   6. Kinetic energy / Tenaga kinetik = 2 2 1 mv 21. Q  It 7. Gravitational potential energy / 22. E VQ Tenaga keupayaan graviti = mgh 23. V  IR 8. Elastic potential energy / 24. Power / Kuasa, P  IV Tenaga keupayaan kenyal = Fx 2 1 Power / Kuasa, P I R 2  9. Power, time energy P  Power / Kuasa, R V P 2  Kuasa, masa tenaga P  25. P S P S N N V V  10. Density / Ketumpatan, V m   26. Efficiency / 11. Pressure / Tekanan, p  hg Kecekapan = 100 % P P S S  I V I V 12. Pressure / Tekanan, A F p  27. 2 E  mc 13. Heat / Haba, Q  mc 28. g = 10 m s–2 14. Heat / Haba, Q  ml 29. c = 3.0 × 108 m s–1 15. T pV = constant / pemalar 16. r i n sin sin  c n sin 1 
 • 3. 3 Section A Bahagian A [60 marks] / [60 markah] Answer all questions in this section. Jawab semua soalan dalam bahagian ini. 1 Diagram 1.1 shows an ammeter X. Rajah 1.1 menunjukkan sebuah ammeter X. Ammeter X Ammeter Y Diagram 1.1 / Rajah 1.1 Diagram 1.2 / Rajah 1.2 (a) (i) Name the physical quantity measured by an ammeter. Namakan kuantiti fizik yang diukur oleh sebuah ammeter. ….…………………………………………………………………….. [1 mark] / [1 markah] (ii) What is the value of the smallest division on the scale? Berapakah nilai bagi satu senggatan terkecil skala itu? ….…………………………………………………………………….. [1 mark] / [1 markah] (b) Diagram 1.2 shows the scale of an ammeter Y. Rajah 1.2 menunjukkan skala bagi sebuah ammeter Y. (i) Compare the sensitivity of ammeter X and ammeter Y. Bandingkan kepekaan ammeter X dan ammeter Y . ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) Give one reason for your answer in 1(b) ( i). Nyatakan satu sebab bagi jawapan anda di 1(b)(i). ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah]
 • 4. 4 2 Diagram 2 shows an uncalibrated mercury thermometer placed in pure melting ice and steam to determine ice point and steam point. Rajah 2 menunjukkan sebatang termometer merkuri yang belum ditentukur dimasukkan ke dalam ais tulen yang sedang melebur dan stim untuk menentukan takat ais dan takat stim. Diagram 2 / Rajah 2 (a) State the working principle of the thermometer. Nyatakan prinsip kerja termometer itu. ………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (b) Based on Diagram 2.1, Berdasarkan Rajah 2.1, (i) explain why the thermometer is placed in the steam above the boiling water instead of putting in the boiling water? jelaskan mengapa termometer dimasukkan ke dalam stim di atas air mendidih tetapi bukan di dalam air mendidih. ……….……………………………………………………………………………………… ……….……………………………………………………………………………………… [1 mark] / [1 markah] (ii) determine the distance between the ice point and the steam point along the thermometer? tentukan jarak antara takat ais dan takat didih sepanjang termometer? ……….……………………………………………………………………………………… [1 mark] / [1 markah] 25 cm 90 cm Melting ice Ais melebur Heat Haba Steam Stim Thermometer Termometer
 • 5. 5 (c) The mercury thermometer is then used to measure the temperature of liquid M. When the bulb of the thermometer is immersed in liquid M, the length of the mercury column is 45 cm. Calculate the temperature of liquid M. Termometer merkuri itu kemudian digunakan untuk mengukur suhu cecair M. Apabila bebuli termometer dimasukkan ke dalam cecair M, panjang turus merkuri ialah 45 cm. Hitung suhu cecair M. [2 marks] / [2 markah] 3 Diagram 3 shows the graph of output voltage, Vo against input voltage, Vi of transformer P and transformer Q. Rajah 3 menunjukkan graf voltan output, Vo melawan voltan input, Vi bagi tansformer P dan transformer Q. Diagram 3 / Rajah 3 (a) State the function of a transformer. Nyatakan fungsi transformer. ………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (b) Based on the graph in Diagram 3: Berdasarkan graf dalam Rajah 3: (i) state the transformer that operates as a step-up transformer. nyatakan transformer yang beroperasi sebagai transformer injak naik. ………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] Output voltage, Vo / V Voltan output, Vo / V Input voltage, Vi / V Voltan input, Vi / V Transformer P Transformer Q 16 14 12 10 8 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 0
 • 6. 6 (ii) give one reason for your answer in 3(b)(i). berikan satu sebab bagi jawapan anda di 3(b)(i). ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (c) Table 3 shows the number of turns for four coils. Jadual 3 menunjukkan bilangan lilitan bagi empat gegelung. Coil Gegelung Number of turns Bilangan lilitan A 5 B 15 C 30 D 60 Table 3 / Jadual 3 (i) Determine the pair of coils which can be used as transformer P. Tentukan pasangan gegelung yang boleh digunakan sebagai transformer P. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) If the primary coil of transformer Q has 120 turns, calculate the number of turns in its secondary coil. Jika gegelung primer bagi transformer Q mempunyai 120 lilitan, hitungkan bilangan lilitan dalam gegelung sekundernya. [2 marks] / [2 markah]
 • 7. 7 4 (a) Diagram 4.1 shows a semiconductor diode. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah diod semikonduktor. Diagram 4.1 / Rajah 4.1 (i) What is the meaning of semiconductor? Apakah maksud semikonduktor? ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) Name the region labelled Y. Namakan kawasan berlabel Y. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (iii) State one function of a diode. Nyatakan satu fungsi sebuah diod. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (b) Diagram 4.2 shows the trace displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope produced by an alternating current signal. Diagram 4.3 shows the time base of the oscilloscope is set at 50 μs. Rajah 4.2 menunjukkan satu surih dipaparkan pada skrin sebuah osiloskop sinar katod yang dihasilkan oleh isyarat arus ulangalik. Rajah 4.3 menunjukkan dasar masa osiloskop itu ditetapkan pada 50 μs. Diagram 4.2 / Rajah 4.2 Diagram 4.3 / Rajah 4.3 (i) What is the period of the alternating current signal? Berapakah tempoh bagi isyarat arus ulangalik itu? [2 marks] / [2 markah] Y n p Time per division / Masa per senggatan 100 ms 50 ms 1 ms 100 μs 50 μs 1 μs
 • 8. 8 (ii) Calculate the frequency of the alternating current signal. Hitung frekuensi bagi isyarat arus ulangalik itu. [1 mark] / [1 markah] (iii) On Diagram 4.4, draw the trace displayed when the time base is set at 100 μs. Pada Rajah 4.4, lukis surih yang dipaparkan apabila dasar masa dilaraskan pada 100 μs. Diagram 4.4 / Rajah 4.4 [1 mark] / [1 markah] 5 A ball is released below the surface of water as shown in Diagram 5.1. The ball rises and floats as shown in Diagram 5.2. Sebiji bola dilepaskan di bawah permukaan air seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.1. Bola itu naik ke atas dan terapung seperti ditunjukkan dalam Rajah 5.2. Diagram 5.1 / Rajah 5.1 Diagram 5.2 / Rajah 5.2 (a) Based on Diagram 5.1 and Diagram 5.2, Berdasarkan Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, (i) compare the upthrust on the ball. bandingkan daya julangan ke atas bola itu. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) compare the volume of water displaced by the ball. bandingkan isipadu air yang disesarkan oleh bola itu. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (iii) compare the weight of water displaced by the ball. bandingkan berat air yang disesarkan oleh bola itu. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] Ball released Bola dilepaskan Ball floats Bola terapung
 • 9. 9 (b) (i) State the relationship between the upthrust and the weight of water displaced. Nyatakan hubungan antara daya julangan dan berat air yang disesarkan. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) Name the principle that relates the upthrust and the weight of water displaced. Namakan prinsip yang menghubungkan daya julangan dan berat air yang disesarkan. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (c) The weight of the ball is 85 N and the density of water is 1 000 kg m–3. Berat bola itu ialah 85 N dan ketumpatan air ialah 1 000 kg m–3. (i) What is the upthrust that acts on the ball in Diagram 5.2? Berapakah daya julangan yang bertindak ke atas bola itu dalam Rajah 5.2? [1 mark] / [1 markah] (ii) Calculate the volume of the water displaced by the ball in Diagram 5.2. Hitungkan isipadu air yang disesarkan oleh bola itu dalam Rajah 5.2. [2 marks] / [2 markah] 6 Diagram 6.1 shows a circuit used to investigate the relationship between current, I, and potential difference, V, across two constantan wires X and Y which have different diameters. Initially, wire X is connected between P and Q. Then, wire X is replaced by wire Y of the same length. Rajah 6.1 menunjukkan susunan litar yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara arus, I, dan beza keupayaan, V, merentasi dua wayar konstantan X dan Y yang mempunyai diameter yang berbeza. Pada awalnya, wayar X disambung di antara P dan Q. Kemudian, wayar X diganti dengan wayar Y yang sama panjang. Diagram 6.1 / Rajah 6.1 A V P Q
 • 10. 10 Diagram 6.2 and Diagram 6.3 show the graphs of V against I for wire X and wire Y. Rajah 6.2 dan Rajah 6.3 menunjukkan graf V melawan I bagi wayar X dan wayar Y. Wire X, diameter 030 mm Wire Y, diameter 050 mm Wayar X, diameter 030 mm Wayar Y, diameter 050 mm Diagram 6.2 / Rajah 6.2 Diagram 6.3 / Rajah 6.3 (a) Observe Diagram 6.2 and Diagram 6.3. Perhatikan Rajah 6.2 dan Rajah 6.3. (i) State the relationship between V and I. Nyatakan hubungan antara V dan I. ……….………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) What is the physical quantity represented by the gradient of the graphs? Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf-graf tersebut? ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (iii) Compare the gradient of the graphs. Bandingkan kecerunan graf-graf itu. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (iv) Compare the diameter of the wires. Bandingkan diameter wayar-wayar itu. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (v) Compare the cross sectional area of the wires. Bandingkan luas keratan rentas wayar. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] I / A 02 04 06 08 10 04 08 12 16 20 V / V 0 I / A 02 04 06 08 10 04 08 12 16 20 V / V 0
 • 11. 11 (b) State the relationship between the physical quantity in 6(a)(ii) and the cross sectional area of the wire. Nyatakan hubungan antara kuantiti fizik dalam 6(a)(ii) dan luas keratan rentas wayar. ………………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (c) The experiment is repeated by connecting the wire X and wire Y simultaneously in parallel between P and Q. A new graph is drawn. Eksperimen diulang dengan menyambung wayar X dan wayar Y secara selari di antara P dan Q. Graf yang baru dilukis. (i) Compare the gradient of the new graph to the gradient of the graphs in Diagram 6.2 and Diagram 6.3. Bandingkan kecerunan graf yang baru dengan kecerunan graf dalam Rajah 6.2 dan Rajah 6.3. ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) Give one reason for your answer in 6(c)(i). Berikan satu sebab kepada jawapan anda dalam 6(c)(i). ………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] 7 (a) Diagram 7.1 shows the wavefronts of water waves approaching a barrier in a ripple tank. The frequency of the waves is 20 Hz. Rajah 7.1 menunjukkan muka gelombang air menghampiri satu penghalang dalam tangki riak. Frekuensi gelombang itu adalah 20 Hz. Diagram 7.1 / Rajah 7.1 (i) On diagram 7.1, draw the wavefronts and its direction of propagation after the waves has hit the barrier. Dalam Rajah 7.1, lukiskan muka gelombang dan arah perambatan gelombang selepas gelombang itu menghentam penghalang. [2 marks] / [2 markah] (ii) Compare the speed of the wave before and after hitting the barrier. Bandingkan laju gelombang sebelum dan selepas menghentam penghalang. .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] Incident wavefronts Muka gelombang tuju Barrier Penghalang
 • 12. 12 (b) A sonar detection system is used to locate sunken ships in deep sea. Sistem pengesan sonar digunakan untuk menentukan lokasi kapal tenggelam di laut dalam. (i) State the wave phenomenon used in the sonar detection system. Nyatakan fenomena gelombang yang digunakan dalam sistem pengesan sonar .………………………………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (ii) Tick () in the box provided, the suitable characteristic of the following aspects of the waves used. Give a reason for your answer. Tandakan () dalam petak yang disediakan, ciri yang sesuai bagi aspek berikut untuk gelombang yang digunakan. Frequency : Low High Frekuensi Reason : ………………………………………………..……………………………….. Alasan [2 marks] / [2 markah] Energy : Low High Tenaga Reason : ………………………………………………..……………………………….. Alasan [2 marks] / [2 markah] (c) In the sonar detection system, a pulse is transmitted from a search ship into the sea to detect the sunken ship . Dalam sistem pengesan sonar tersebut, satu denyutan dihantar daripada kapal pencari ke dalam laut untuk mengesan kapal yang tenggelam itu. Diagram 7.2 shows the trace displayed on the screen of a cathode ray oscilloscope. P is the transmitted pulse while Q is the reflected pulse received at the search ship. Rajah 7.2 menunjukkan surih pada skrin sebuah osiloskop sinar katod. P ialah denyutan terpancar manakala Q ialah denyutan terpantul yang diterima di kapal itu. Diagram 7.2 / Rajah 7.2
 • 13. 13 The time base of the oscilloscope in Diagram 7.2 is set at 05 s cm–1 and the speed of the waves in sea water 1500 m s–1. Calculate the distance between the search ship and the sunken ship. Dasar masa osiloskop dalam Rajah 7.2 ditetapkan pada 05 s cm–1 dan laju gelombang dalam air laut adalah 1500 m s-1. Hitungkan jarak antara kapal pencari dan kapal yang tenggelam itu. [2 marks] / [2 markah] 8 (a) Diagram 8.1 shows an object placed in front of a convex lens. The focal length of the lens is 15 cm. Rajah 8.1 menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta cembung. Panjang fokus kanta itu ialah 15 cm. Diagram 8.1 / Rajah 8.1 (i) On Diagram 8.1, draw two rays to show the formation of the image by the lens. Pada Rajah 8.1, lukis dua sinar untuk menunjukkan pembentukan imej kanta itu. [3 marks] / [3 markah] (ii) State one characteristic of the image formed. Nyatakan satu ciri imej yang terbentuk. ………………………………………………………………………. [1 mark] / [1 markah] (iii) Calculate the power of the lens. Hitungkan kuasa kanta itu. [2 marks] / [2 markah] Object Objek F F
 • 14. 14 (b) Diagram 8.2 shows the two lenses of a compound microscope. Rajah 8.2 menunjukkan dua kanta yang ada dalam sebuah mikroskop majmuk. Diagram 8.2 / Rajah 8.2 Table 8 shows four lenses that could be used as the objective lens and eyepiece of a compound microscope. Jadual 8 menunjukkan empat kanta yang boleh digunakan sebagai kanta objek dan kanta mata sebuah mikroskop majmuk. Lens / Kanta Focal length / Panjang fokus (cm) P 5 Q 7 R 20 S 100 Table 8 / Jadual 8 (i) On Diagram 8.2, mark () the position where the object should be placed. Explain your answer. Dalam Rajah 8.2, tanda () kedudukan di mana objek mesti ditempatkan. Jelaskan jawapan anda. ………………………………………………………………………………………………. [2 marks] / [2 markah] (ii) Choose the most suitable lens to be used as an objective lens. Pilih kanta yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kanta objektif. ……………………………………………………………………………………………..... Reason / Sebab ………………………………………………………………………………………………. [2 marks] / [2 markah] (iii) Choose the most suitable lens to be used as an eyepiece. Pilih kanta yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kanta mata. ……………………………………………………………………………………………..... Reason / Sebab ………………………………………………………………………………………………. [2 marks] / [2 markah] 2FO FO FO 2FO Objective lens Kanta objek Eyepiece Kanta mata
 • 15. 15 Section B Bahagian B [20 marks] / [20 markah] Answer any one question from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 9 In an experiment, two identical toy rockets A and B are propelled along horizontal guide wires using two balloons. Diagram 9.1 and Diagram 9.2 show the initial positions of the toy rockets and their final positions after 2 s. Dalam suatu eksperimen, dua buah roket mainan yang serupa A dan B digerakkan sepanjang wayar- wayar pemandu mengufuk dengan menggunakan dua buah belon. Rajah 9.1 dan Rajah 9.2 menunjukkan kedudukan awal roket-roket mainan tersebut dan kedudukan akhir masing-masing selepas 2 s. Diagram 9.1 / Rajah 9.1 Diagram 9.2 / Rajah 9.2 (a) What is the meaning of acceleration? Apakah maksud pecutan? [1 mark] / [1 markah] (b) Based on Diagram 9.1 and Diagram 9.2, Berdasarkan Rajah 9.1 dan Rajah 9.2, (i) compare the acceleration of toy rocket A and toy rocket B. bandingkan pecutan roket mainan A dan roket mainan B. [1 mark] / [1 markah] (ii) relate the acceleration to the forward force acting on the toy rocket. hubungkaitkan pecutan dengan daya ke hadapan yang bertindak ke atas roket mainan. [1 mark] / [1 markah] Toy rocket A Roket mainan A t = 0 t = 2 s Toy rocket B Roket mainan B t = 0 t = 2 s
 • 16. 16 (iii) compare the final velocity of toy rocket A and toy rocket B after 2 s. bandingkan halaju akhir roket mainan A dan roket mainan B selepas 2 s. [1 mark] / [1 markah] (iv) compare the change in momentum of toy rocket A and toy rocket B. bandingkan perubahan momentum bagi roket mainan A dan roket mainan B. [1 mark] / [1 markah] (v) relate the final velocity to the impulse given to the toy rocket. hubungkaitkan halaju akhir dengan impuls yang diberikan kepada roket mainan itu. [1 mark] / [1 markah] (c) Diagram 9.3 shows sequence photos of a long jump contestant landing in a certain manner to avoid serious injury. Rajah 9.3 menunjukkan urutan gambar-gambar seorang peserta lompat jauh yang mendarat dalam cara tertentu untuk mengelakkan kecederaan yang serius. Diagram 9.3 / Rajah 9.3 Based on Diagram 9.3 and using your knowledge of impulsive force, explain how the contestant manages to avoid serious injury when landing. Berdasarkan Rajah 9.3 dan menggunakan pengetahuan anda tentang daya impuls, terangkan bagaimana peserta itu dapat mengelakkan kecederaan serius semasa mendarat. [4 marks] /[4 markah] (d) Diagram 9.4 shows the apparatus for a high jump event. Rajah 9.4 menunjukkan peralatan yang digunakan dalam acara lompat tinggi. Diagram 9.4 / Rajah 9.4 Matress Tilam Bar Palang
 • 17. 17 You are required to give some suggestions to ensure the safety and comfort of the high jump contestant by doing some modifications. Anda dikehendaki memberi beberapa cadangan untuk memastikan keselamatan dan keselesaan peserta lompat tinggi dengan membuat beberapa pengubahsuaian. Using your knowledge on forces and motion and properties of materials, explain your suggestions based on the following aspects: Menggunakan pengetahuan anda tentang daya dan gerakan dan sifat-sifat bahan, terangkan cadangan anda berdasarkan aspek-aspek yang berikut: (i) the size and thickness of the mattress saiz dan ketebalan tilam (ii) the elasticity of the mattress kekenyalan tilam (iii) the material of the bar bahan palang (iv) attire of the high jump contestant pakaian peserta lompat tinggi [10 marks] / [10 markah]
 • 18. 18 10 Diagram 10.1 is a graph that shows how the number of radioactive atoms, N, of radioactive isotope in a specimen changes with time, t. Rajah 10.1 ialah graf yang menunjukkan bagaimana bilangan atom radioaktif, N, bagi suatu radioisotop dalam suatu spesimen berubah dengan masa, t. Diagram 10.1 / Rajah 10.1 (a) What is the meaning of radioactive decay? Apakah maksud reputan radioaktif? [1 mark] / [1 markah] (b) Explain why the rate of decay decreases with time. Jelaskan kenapa kadar reputan berkurang dengan masa. [4 marks] / [4 markah] (c) Two nuclear reactions can be represented by the following equations. Dua tindakbalas nuklear boleh diwakili oleh persamaan-persamaan berikut. The total mass of the nuclides A + B, C + D, P + Q and R + S, are shown in Table 10. Jumlah jisim nuklid A + B, C + D, P + Q dan R + S, ditunjukkan dalam Jadual 10. Nuclide / Nuklid Total Mass / Jumlah jisim ( u) A + B 9203421 C + D 9202142 P + Q 613823 R + S 609847 Table 10 / Jadual 10 (i) Compare the total mass of the nuclides before and after the reactions. Bandingkan jumlah jisim nuklid-nuklid sebelum dan selepas tindak balas. [1 mark] / [1 markah] (ii) Compare the mass defect of Nuclear reaction 1 and Nuclear reaction 2. Bandingkan kecacatan jisim Tindak balas nuklear 1 dan Tindak balas nuklear 2. [1 mark] / [1 markah] Time/ Masa N 0 Nuclear reaction 1 / Tindak balas nuklear 1 : A + B → C + D Nuclear reaction 2 / Tindak balas nuklear 2 : P + Q → R + S
 • 19. 19 (iii) Which reaction will produce more nuclear energy? Explain your answer. Tindak balas manakah akan menghasilkan lebih banyak tenaga nuklear? Jelaskan jawapan anda. [2 marks] / [2 markah] (iv) Name the equation that relates the nuclear energy to the mass defect. Namakan persamaan yang menghubungkan tenaga nuklear dan kecacatan jisim. [1 mark] / [1 markah] (d) Diagram 10.2 shows a technician detecting the leakage of an underground water pipe using a radioisotope and a detector. Rajah 10.2 menunjukkan seorang juruteknik sedang mengesan kebocoran suatu paip air bawah tanah dengan menggunakan satu radioisotop dan satu pengesan. Diagram 10.2 / Rajah 10.2 (i) Suggest the type of radioisotope that is suitable to be used in this operation based on the following aspects. Cadangkan jenis radioisotop yang sesuai digunakan dalam operasi ini berdasarkan aspek- aspek berikut.  The half-life of the radioisotope. Separuh hayat radioisotop itu.  The type of radiation emitted by the radioisotope. Jenis sinaran yang keluarkan oleh radioisotop itu.  The solubility of the radioisotope in water. Kelarutan radioisotop itu dalam air. (ii) Suggest two safety precautions that must be taken by the technician during this operation. Cadangkan dua langkah keselamatan yang perlu diambil oleh juruteknik itu semasa operasi ini. Give reasons for all your answers in 10(d)(i) and 10(d)(ii). Beri sebab bagi semua jawapan anda dalam 10(d)(i) dan 10(d)(ii). [10 marks] / [10 markah] Radiation detector Pengesan sinaran Leakage site Kawasan kebocoran
 • 20. 20 Section C Bahagian C [20 marks] / [20 markah] Answer any one question from this section. Jawab mana-mana satu soalan daripada bahagian ini. 11 As many people strive to live a healthier lifestyle and eat a healthier diet, many new diets call for steamed vegetables. The easiest method for cooking food in this way is to use a food steamer. Diagram 11.1 shows an electric food steamer. Semakin ramai orang berusaha untuk mengamalkan gaya hidup dan cara pemakanan yang sihat. Oleh itu, mengukus ialah cara memasak yang semakin digemari. Cara paling mudah untuk mengukus makanan adalah dengan menggunakan pengukus makanan. Rajah 11.1 menunjukkan sebuah pengukus makanan elektrik. Diagram 11.1 / Rajah 11.1 (a) (i) What is the meaning of specific latent heat of vaporisation? Apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pengewapan? [1 mark] / [1 markah] (ii) Explain how food is cooked by the food steamer in Diagram 11.1 in terms of the transfer of heat. Terangkan bagaimana makanan dimasak dengan menggunakan alat pengukus dalam Rajah 11.1 dalam sebutan pemindahan haba. [4 marks] / [4 markah] (b) (i) Sharon poured 050 kg of water at room temperature in the lower compartment of the steamer. Find the amount of energy needed to raise the temperature of the water to 100 ⁰C. [Specific heat capacity of water, c = 4200 J kg–1 C–1, room temperature = 25 ⁰C] Sharon menuangkan 050 kg air pada suhu bilik ke dalam tingkat bawah pengukus. Hitungkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu air sehingga 100 ⁰C. [Muatan haba tentu air, c = 4200 J kg–1 ⁰C–1, suhu bilik = 25 ⁰C] [2 marks] / [2 markah] Lower level containing water Tingkat bawah yang mengandungi air
 • 21. 21 (ii) The food in the steamer needs 45 × 105 J of heat to be steamed. Calculate the mass of water that was converted to steam during the steaming of the food. [Specific latent heat of vaporisation of water, l = 23 × 106 J kg–1] Makanan dalam pengukus itu memerlukan haba sebanyak 45 × 105 J untuk dikukus. Hitungkan jisim air yang telah ditukarkan menjadi stim semasa makanan itu dikukus. [Haba pendam tentu pengewapan = 23 × 106 J kg-1] [2 marks] / [2 markah] (iii) State one assumption that you have made in 11(b) (i). Nyatakan satu andaian yang anda buat dalam 11(b)(i). [1 mark] / [1 markah] (c) Diagram 11.2 shows a cooler bag which can be used to keep food cool or warm. Rajah 11.2 menunjukkan sebuah beg sejuk yang boleh digunakan untuk mengekalkan kesejukan atau kepanasan makanan. Diagram 11.2 / Rajah 11.2 Table 11 shows the characteristics of four different cooler bags. Jadual 11 menunjukkan ciri-ciri bagi empat beg sejuk yang berlainan. Cooler bag Beg sejuk Thermal conductivity of the bag Kekonduksian terma beg Specific heat capacity of the bag / J kg-1 ⁰C-1 Muatan haba tentu beg / J kg-1 ⁰C-1 Density of the bag Ketumpatan beg Material of the inner lining Bahan pelapik dalam P Low Rendah 900 Low Rendah Aluminium foil Kerajang aluminium Q High Tinggi 900 High Tinggi Plastic Plastik R High Tinggi 387 Low Rendah Plastic Plastik S Low Rendah 387 Low Rendah Aluminium foil Kerajang aluminium Table 11 / Jadual 11 Inner lining Pelapik dalam
 • 22. 22 You are required to determine the most suitable design of cooler bag that can keep the food cold or warm for a longer period and that is easy to carry from place to place. Study the specifications of all four designs from the following aspects: Anda dikehendaki menentukan reka bentuk beg sejuk yang paling sesuai untuk mengekalkan kesejukan atau kepanasan makanan untuk tempoh yang lebih lama dan yang senang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. . Kaji spesifikasi keempat-empat reka bentuk itu daripada aspek-aspek berikut:  Thermal conductivity of the bag Kekonduksian terma beg  Specific heat capacity of the bag Muatan haba tentu beg  Density of the bag Ketumpatan beg  Material for the inner lining Bahan untuk pelapik dalam Explain the suitability of the aspects and then determine the most suitable design of cooler bag. Give reasons for your choice. Terangkan kesesuaian aspek-aspek itu dan tentukan reka bentuk beg sejuk yang paling sesuai. Beri sebab bagi pilihan anda. [10 marks] / [10 markah]
 • 23. 23 12 Diagram 12.1 shows a rectangular wire coil hanging between the opposite poles of a strong magnet. When a current flows through the coil, it is found that the coil turns about its vertical axis. Rajah 12.1 menunjukkan satu gegelung dawai segiempat tepat yang digantung di antara kutub-kutub bertentangan satu magnet yang kuat. Apabila arus mengalir melalui gegelung tersebut, didapati gegelung itu berputar sekitar paksi tegaknya. Diagram 12.1 / Rajah 12.1 The interaction between the magnetic field due to the strong magnet and the magnetic field due to the current in the coil produces an unbalanced catapult field which turns the coil anticlockwise. Interaksi antara medan magnet daripada magnet kuat dan medan magnet daripada arus dalam gegelung menghasilkan satu medan lastik tidak seimbang yang memutarkan gegelung pada arah lawan jam. (a) What is the meaning of magnetic field? Apakah maksud medan magnet? [1 mark] / [1 markah] (b) (i) Diagram 12.2 shows the aerial view of the coil and the poles of the magnet. Copy the diagram and draw the resultant catapult field produced. Rajah 12.2 menunjukkan pandangan atas gegelung dan kutub-kutub magnet tersebut. Salin rajah tersebut dan lukis medan lastik paduan yang dihasilkan. Diagram 12.2 / Rajah 12.2 (ii) Based on the answer in 12(b)(i), explain why the rectangular coil turns. Berdasarkan jawapan dalam 12(b)(i), terangkan mengapa gegelung segiempat tepat tersebut berputar. [4 marks] / [4 markah] I Rectangular coil Gegelung segiempat tepat String / Benang Strong magnet Magnet kuat Current in Arus masuk Current out Arus keluar N/U S
 • 24. 24 (c) Diagram 12.3(i) shows a metal rod PQ of weight 05 N resting on two smooth metal strips CD and XY which make an angle of 30o with the horizontal. A magnetic field B acts perpendicularly as shown in the diagram. The current flowing through the metal rod PQ stops the rod from sliding down. Rajah 12.3(i) menunjukkan satu rod logam PQ dengan berat 05 N berehat di atas dua jalur logam CD dan XY yang condong pada sudut 30o dengan ufukan. Satu medan magnet B bertindak secara berserenjang seperti yang ditunjukkan dalam rajah itu. Arus yang mengalir melalui rod logam PQ menghentikan rod itu daripada menggelongsor ke bawah. Diagram 12.3(i) Diagram 12.3(ii) Diagram 12.3(ii) shows the side view of the metal rod PQ and the metal strip XY. Rajah 12.3(ii) menunjukkan pandangan sisi rod logam PQ dan jalur logam XY. (i) Copy Diagram 12.3(ii), and mark the direction of the current, I, which flows through the rod PQ and magnetic force, F acting on it. Salin Rajah 12.3(ii), dan tandakan arah arus, I , melalui rod PQ dan daya magnet F yang bertindak ke atasnya. [2 marks] / [2 markah] (ii) Calculate the magnitude of the component of the weight along XY. Hitungkan magnitud komponen berat sepanjang XY. [2 marks] / [2 markah] (iii) State the magnitude of the magnetic force, F. Nyatakan magnitud daya magnet, F. [1 mark] / [1 markah] (d) Diagram 12.4 shows four models of moving-coil milliammeters, P, Q, R and S with different specifications. Rajah 12.4 menunjukkan empat model milliammeter gegelung bergerak, P, Q, R dan S dengan spesifikasi yang berlainan. You are required to determine the most sensitive model which could produce more accurate readings when making a measurement. Anda dikehendaki menentukan model yang paling peka yang dapat menghasilkan bacaan yang lebih tepat apabila membuat suatu pengukuran. Study the specifications of all the four milliammeters based on the following aspects: Kaji spesifikasi bagi keempat-empat milliammeter berdasarkan aspek yang berikut: (i) Thickness of the control spring / Ketebalan spring kawalan (ii) Number of turns in the coil / Bilangan lilitan dalam gegelung (iii) Shape of the permanent magnet / Bentuk magnet kekal (iv) Length of the pointer / Panjang penunjuk D P C X Q Y B 30o Y X Q B Weight = 05 N Berat = 05 N 30o
 • 25. 25 Explain the suitability of each aspect and determine the most suitable model of the moving-coil milliammeter. Give reasons for your choice Terangkan kesesuaian setiap aspek dan tentukan model milliammeter gegelung bergerak yang paling sesuai. Berikan sebab bagi pilihan anda. [10 marks] / [10 markah] Model P / Model P Model Q / Model Q Model R / Model R Model S / Model S Diagram 12.4 / Rajah 12.4 U S Short pointer Penunjuk yang pendek Thin control spring Spring kawalan yang halus Less number of turns Bilangan lilitan yang kurang Flat magnet/ Magnet rata U S More number of turns Bilangan lilitan yang banyak Long pointer Penunjuk yang panjang Flat magnet Magnet rata Thick control spring Spring kawalan yang tebal U S More number of turns Bilangan lilitan yang banyak Thin control spring Spring kawalan yang halus Concave magnet Magnet cekung Long pointer Penunjuk yang panjang U S Thick control spring/ Spring kawalan yang tebal Concave magnet Magnet cekung Short pointer Penunjuk yang pendek Less number of turns/ Bilangan lilitan yang kurang