Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN 
FIZIK – SET 3 
4531/1 
FIZIK 
Kertas 1 
2014 
1 ¼ jam Satu jam lima belas minit 
JANGAN BUKA ...
1. 
2. v2 = u2 + 2as 3. s = ut + ½ at2 
4. momentum = mv 
5. F = ma 
6. Kinetic energy = ½ mv2 
Tenaga kinetik 
7. Gravita...
Each question is followed by four options. Choose the best option for each question, then blacken the correct space on the...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

More Related Content

Similar to Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema (20)

Advertisement

More from Cikgu Pejal (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Modul fizik cakna kelantan spm 2014 k1 set 3 dan skema

 1. 1. JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN FIZIK – SET 3 4531/1 FIZIK Kertas 1 2014 1 ¼ jam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwi bahasa 2. Soalan dalam bahasa inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu 3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini Kertas soalan ini mengandungi 45 halaman bercetak NAMA : …………………………………………………………………. TINGKATAN : ………………………………………………………..
 2. 2. 1. 2. v2 = u2 + 2as 3. s = ut + ½ at2 4. momentum = mv 5. F = ma 6. Kinetic energy = ½ mv2 Tenaga kinetik 7. Gravitaional Potential energy = mgh Tenaga keupayaan graviti 8. Elastic potential energy = ½ Fx Tenaga keupayaan kenyal 9. 10. Pressure, P = hρg Tekanan 11. Pressure, P = Tekanan 12. Quantity of heat, Q = mcθ Kuantiti haba 13. = constant (pemalar) 14. E = mc2 15. v = f λ 16. V = IR 17. Power, P = Kuasa, P = 18. Power, P = IV Kuasa 19. 20. Efficiency = Kecekapan 21. g = 10 ms-2 22. 23. 24. n = n = 25. 26. Q = It 27. E = I (R + r ) 28. eV = ½ mv2 The following information may be useful.The symbols have their usual meaning. Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol mempunyai makna yang biasa.
 3. 3. Each question is followed by four options. Choose the best option for each question, then blacken the correct space on the answer sheet. Setiap soalan diikuti oleh empat opsyen jawapan Pilih opsyen yang terbaik untuk setiap soalan, kemudian hitamkan ruang pada kertas jawapan yang dibekalkan. 1 Which of the following is a derived quantity? Manakah di antara berikut adalah kuantiti terbitan? A Time Masa B Weight Berat C Temperature Suhu D Electric current Arus elektrik 2 Which measurement is the shortest? Ukuran manakah yang paling pendek? A 3.56 x 10 -3 mm B 3.56 x 106 m C 3.56 x 105 cm D 3.56 x 10-4 m
 4. 4. 3 The table 1 shows the results obtained from an experiment to examine the resistivity of a wire. Jadual 1 menunjukkan keputusan yang dipeolehi dari eksperimen untuk menilai kerintangan seutas dawai. Diameter of wire / mm Diameter wayar/ mm Current / A Arus / A Potential difference / V Beza keupayaan/ V 0.40 0.36 3.6 0.80 0.41 3.8 1.20 0.55 4.5 1.60 0.72 5.0 2.00 0.88 5.1 Table 1 Jadual 1 Which one of the following statements is true about the experiment? Manakah antara pernyataan berikut benar tentang eksperimen itu. A The smallest scale on the ammeter is 0.02 A. Skala terkecil pada ammeter ialah 0.02 A. B The smallest scale on the voltmeter is 0.1 V. Skala terkecil pada voltmeter ialah 0.1 V. C The diameter of the wire is the responding variable. Diameter wayar adalah pemboleh ubah bergerak balas. D The diameter of the wire is measured with vernier calipers. Diameter wayar diukur menggunakan angkup vernier.
 5. 5. 4 Diagram 1 shows a man tightening the head of a hammer by hitting the bottom of the handle against a hard surface. Rajah 1 menunjukkan seorang lelaki mengetatkan kepala penukul dengan menghentakkan bahagian bawah pemegang kepada permukaan keras. Diagram 1 Rajah 1 The head of the hammer is tightened, due to the concept of Kepala penukul diketatkan berdasarkan konsep A power kuasa B inertia inersia C pressure tekanan D elasticity kekenyalan
 6. 6. 5 Diagram 2 shows two objects, P and Q, being dropped near the surface of the earth. Rajah 2 menunjukkan dua objek, P dan Q, dijatuhkan berhampiran dengan permukaan bumi. Which are the correct velocity-time graphs for the motion of P and Q? Antara graf halaju-masa berikut, yang manakah betul bagi gerakan P dan Q? A B C D P Q v t 0 v t 0 v t 0 v t 0 Q P Q P P Q Q P Diagram 2 Rajah 2 Surface of the earth Permukaan bumi
 7. 7. 6 Diagram 3 shows a water rocket. Rajah 3 menunjukkan sebuah roket air. Diagram 3 Rajah 3 The movement of the roket can be explained by Pergerakan roket boleh diterangkan dengan A the concept of inertia konsep inertia B the concept of equilibrium of forces konsep keseimbangan daya C principle of conservation of energy prinsip keabadiaan tenaga D principle of conservation of momentum prinsip keabadiaan momentum 7 Which object moves with the largest acceleration? Objek yang manakah bergerak dengan pecutan paling besar? A B C D 2 kg 4 N 1 N 2 kg 9 N 4 N 2 kg kg 6 N 1 N 7 N 1 N 2 kg
 8. 8. 8 Diagram 4 shows a weight, W supported by two strings. Which vector diagram represents the forces T1, T2 and W that acts on the weight? Rajah 4 menunjukkan sebuah pemberat, W tergantung oleh dua tali. Gambar rajah vector yang manakah mewakili tindakan daya T1, T2 dan W pada pemberat itu.? A C B D 300 600 W T1 T2 Diagram 4 Rajah 4 T2 T1 W W T1 T2 T2 W T1 T2 W T1
 9. 9. 9 Which of the following shows a situation with unbalanced forces? Yang mana antara berikut menunjukkan situasi daya tidak seimbang? A A lorry moving at constant velocity Sebuah lori bergerak dengan halaju seragam B A picture frame hung on a wall Sebuah bingkai gambar digantung di dinding C A parachutist accelerating downwards Seorang penerjun payung terjun memecut ke bawah D A sampan floating on water Sebuah sampan terapung di atas air
 10. 10. 10 Diagram 5 shows a trolley of mass 3.0 kg placed on a rough ground and being pulled by a force of 5.0 N. The trolley moves with a constant velocity. Rajah 5 menunjukkan sebuah troli berjisim 3.0 kg diletakkan di atas permukaan tanah yang kasar dan ditarik dengan daya 5.0 N. Troli bergerak dengan halaju malar. Diagram 5 Rajah 5 What is the frictional force between the trolley and the ground? Berapakah daya geseran antara troli dengan tanah? A 0.6 N B 3.0 N C 5.0 N D 8.0 N 11 Diagram 6 shows a box of mass 2 kg slides down a smooth curved ramp. Rajah 6 menunjukkan sebuah kotak berjisim 2 kg menuruni satu landasan melengkung yang licin. Diagram 6 Rajah 6 What is the speed of the box when it reaches the bottom? Berapakah laju kotak itu apabila ia sampai ke bawah? A 4.0 m s-1 B 6.3 m s-1 C 8.9 m s-1 D 12.6 m s-1
 11. 11. 12 In which of the following is the greatest pressure exerted? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai tekanan yang paling tinggi? A A book resting on a table. Sebuah buku yang berada dalam keadaan pegun di atas meja. B A fat boy standing on the floor. Seorang budak lelaki gemuk yang berdiri di atas lantai. C A knife cutting a piece of meat. Sebilah pisau yang menghiris sepotong daging. D An elephant standing on the ground. Seekor gajah yang berdiri di atas tanah.
 12. 12. 13 Diagram 7 below shows a container with a hole splashing out water. Rajah 7 di bawah menunjukkan satu bekas berlubang sedang memancutkan air. Diagram 7 Rajah 7 Distance of water splash can be increase by Jarak pancutan air boleh ditambahkan dengan A lowering the hole. merendahkan lubang B replacing water with oil. menggantikan air dengan minyak. C lowering the water level in the container. merendahkan paras air dalam bekas. D using a bigger container. menggunakan bekas yang lebih besar.
 13. 13. 14 Diagram 8 shows water spurting out from a container through three holes at different depth. Rajah 8 menunjukkan pancutan air keluar daripada suatu bekas melalui tiga lubang pada kedalaman yang berbeza. Diagram 8 Rajah 8 Which graph shows the correct relationship between the water pressure, P, and the depth of water,h. Graf yang manakah menunjukkan hubungan yang betul antara tekanan air,P, dan kedalaman air,h.
 14. 14. 15 Diagram 10 shows a hydraulic system. A force F is exerted on the piston Y. Rajah 10 menunjukkan satu sistem hidraulik. Suatu daya F dikenakan ke atas omboh Y. Diagram 10 Rajah 10 Which comparison is true? Perbandingan yang manakah adalah benar? A The weight of the load W is the same as the force F. Berat beban W sama dengan daya F. B The weight of the load W is smaller than the force F. Berat beban W kurang daripada daya F. C The pressure on piston Y is the same as the pressure on piston Z. Tekanan pada omboh Y sama dengan tekanan pada omboh Z. D The pressure on piston Y is smaller than the pressure on piston Z Tekanan pada omboh Y lebih kecil daripada tekanan pada omboh Z.
 15. 15. 16 Diagram 11 shows a manometer is connected to a gas tank. Rajah 11 menunjukkan sebuah manometer yang disambungkan kepada sebuah tangki gas. Diagram 11 Rajah 11 Based on the levels of the mercury, which of the following statement is true ? Berdasarkan pada aras merkuri, pernyataan yang manakah adalah benar ? A Pressure in the gas tank = atmospheric pressure. Tekanan dalam tangki gas = tekanan atmosfera. B Pressure in the gas tank > atmospheric pressure. Tekanan dalam tangki > tekanan atmosfera. C Pressure in the gas tank < atmospheric pressure. Tekanan dalam tangki gas < tekanan atmosfera.
 16. 16. 17 The diagram 12 shows a submarine which is partially submerged in water. Rajah 12 menunjukkan sebuah kapal selam yang terendam sebahagiannya di dalam air. Diagram 12 Rajah 12 Which relationship between the physical quantities in the above situation is correct? Manakah antara hubungan kuantiti fizik yang menerangkan situasi di atas betul? A Weight of water displaced < weight of the submarine + weight of water in the ballast tank. Berat air tersesar < berat kapal selam + berat air dalam tangki balast. B Weight of water displaced = weight of the submarine + weight of water in the ballast tank. Berat air tersesar = berat kapal selam + berat air dalam tangki balast. C Weight of water displaced > Weight of the submarine + Weight of water in the ballast tank. Berat air tersesar > Berat kapal selam + Berat air dalam tangki balast D Weight of water displaced = volume of submarine + volume of water in the balast tank Berat air tersesar = Isipadu kapal selam + Isipadu air dalam tangki balast.
 17. 17. 18 Diagram 13 shows the water flows through a Bernoulli’s tube from point X to Y. In which vertical tube the water level is the lowest ? Rajah 13 menunjukkan air sedang mengalir melalui satu tiub Bernoulli dari titik X ke titik Y. Dalam tiub tegak yang manakah aras air adalah paling rendah ? Diagram 13 Rajah 13 19 A doctor determine the temperature of a patient’s body based on the physics concept of Seorang doktor menentukan suhu badan seorang pesakit adalah berdasarkan kepada konsep fizik A Principle of conservation of momentum Prinsip keabadian momentum B Principle of conservation of energy Prinsip keabadian tenaga C Force in equllibrium Keseimbangan daya D Therma equllibrium Keseimbangan terma
 18. 18. 20 Diagram 14 shows a mercury thermometer which has not been calibrated. The length of mercury column in the thermometer is 2 cm at 0 0C and 42 cm at 100 0C. Rajah 14 menunjukkan sebuah termometer merkuri yang belum ditentukur. Panjang turus merkuri pada thermometer ialah 2 cm pada 0 0C dan 42 cm pada 100 0C. Diagram 14 Rajah 14 When the thermometer is placed in hot water, the length of the mercury column is 22 cm. What is the temperature of hot water. Apabila termometer itu dimasukkan ke dalam air panas, panjang turus merkuri menjadi 22 cm. Berapakah suhu air panas? A 50.0 0C B 52.3 0C C 54.5 0C D 84.0 0C
 19. 19. 21 Diagram 15 shows metal X of mass 5.0 kg is heated by 500 W heater in 10 s. The temperature rise of metal X is 2.0 oC. Rajah 15 menunjukkan logam X berjisim 5.0 kg dipanaskan oleh pemanas 500 W selama 10 s. Suhu logam X meningkat sebanyak 2.0 oC. Diagram 15 Rajah 15 What is the specific heat capacity of metal X? Berapakah muatan haba tentu logam X? A 450 Jkg-1oC-1 B 500 Jkg-1oC-1 C 1000 Jkg-1oC-1 D 1250 Jkg-1oC-1
 20. 20. 22 The graph 1 shows the heating curve of a substance. Graf 1 menunjukkan lengkung pemanasan suatu bahan. Graph 1 Graf 1 . At which stage involving the absorption of latent heat of vaporization. Pada peringkat manakah melibatkan penyerapan haba pendam tentu pegewapan. A PQ B QR C RS D ST
 21. 21. 23 The air pressure in a car tyre is increased after the car has travelled a long distance because Tekanan udara di dalam tayar kereta meningkat selepas kereta bergerak pada jarak jauh kerana A the average velocity of the air molecules in the tyre has decrease. Purata halaju molekul udara dalam tayar menurun B the temperature of the air in the tyre has increased. suhu udara dalam tayar telah meningkat C the size of the air molecules in the tyre has increased. saiz molekul udara dalam tayar telah meningkat D the separation between the air molecules in the tyre has decreased. jarak pemisahan di antara molekul-molekul udara dalam tayar menurun., 24 Diagram 16 shows Fatin and Syafiq standing infront of a plane mirror. Rajah 16 menunjukkan Fatin dan Syafiq berdiri dihadapan sebuah cermin satah. Diagram 16 Rajah 16 The distance between the image of Fatin and Syafiq is Jarak antara imej Fatin dan Syafiq adalah A 8.0 m B 5.5 m C 4.0 m D 3.0 m
 22. 22. 25 Diagram 17 shows a light ray which travels from perspex to air. Rajah 17 menunjukkan sinar cahaya merambat dari perspek ke udara. What is the refractive index of perspex? Apakah indeks biasan bagi perspek? A sin Y B sin Y sin X sin W C sin Y D sin W sin Z sin Y
 23. 23. 26 Diagram 18 shows a light ray passing through three different media, P, Q and R. Rajah 18 menunjukkan satu sinar cahaya merambat melalui tiga medium yang berlainan, P, Q dan R. Diagram 18 Rajah 18 Which of the following shows the correct comparison of the refractive indices nP, nQ, and nR of the three media? Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan perbandingan yang betul bagi indeks biasan, np, nQ, dan nR bagi tiga medium itu? A np > nQ > nR B nR > nQ > nP C nQ > nR > nP D nR < nP < nQ P Q R
 24. 24. 27 Diagram 19 shows a light ray travelling from glass to air. The critical angle of glass is 42o. Rajah 19 menunjukkan satu sinar cahaya bergerak dari kaca menuju ke udara. Sudut genting kaca ialah 42o. Diagram 19 Rajah 19 Which of the following paths, P, Q, R or S, shows the correct path of the light ray? Antara lintasan P, Q, R, dan S, yang manakah menunjukkan lintasan sinar cahaya yang betul A P B Q C R D S 45° Air Udara Glass Kaca R P Q S
 25. 25. 28 Diagram 20 shows a man standing at a distance of 4 m in front of a plane mirror. Rajah 20 menunjukkan seorang lelaki berdiri pada jarak 4 m di hadapan sebuah cermin satah Diagram 20 Rajah 20 If the man steps forward 2 m from his initial position, what are the characteristics of the image formed by the mirror? Jika lelaki itu bergerak 2 m ke hadapan dari kedudukan asalnya, apakah ciri-ciri imej yang terbentuk oleh cermin itu? A Real and diminished Nyata dan dikecilkan B Real and same size Nyata dan sama saiz C Virtual and diminished Maya dan dikecilkan D Virtual and same size Maya dan sama saiz 4 m Plane mirror Cermin satah
 26. 26. 29 Diagram 21 shows a tuning fork being struck to produce sound waves. Rajah 21 menunjukkan sebuah tala bunyi diketuk untuk menghasilkan gelombang bunyi. Diagram 21 Rajah 21 What is the amplitude and wavelength of the sound wave? Berapakah amplitud dan panjang gelombang bunyi itu? Amplitude (mm) Wavelength (cm) Amplitud (mm) Panjang gelombang (cm) A 3 50 B 3 100 C 4 50 D 4 100 6mm 100 cm
 27. 27. 30 Which diagrams show the pattern of water waves which passes through a small gap correctly. Rajah manakah yang menunjukkan corak gelombang air yang melalui satu celahan sempit dengan betul .
 28. 28. 31 Diagram 22 shows an incident wave and the refracted wave over a piece of Perspex. Rajah 22 menunjukkan gelombang tuju dan gelombang biasan melalui sekeping Perspeks. Diagram 22 Rajah 22 What happens to the frequency of the wave when it moves over the Perspex sheet? Apakah yang berlaku pada frekuensi gelombang itu apabila ia bergerak melalui kepingan Perspeks? A Increases Bertambah B Unchanged Tidak berubah C Decreases Berkurang Incident wave Gelombang tuju Refracted wave Gelombang biasan Perspex sheet Kepingan Perspeks
 29. 29. 32 Diagram 23 shows a pendulum swinging from J to K. The time taken from J to its maximum displacement, K is 2.0 s. Rajah 23 menunjukkan bandul berayun dari J ke K . Masa yang diambil dari J ke sesaran maksimumnya, K ialah 2.0 s. Diagram 23 Rajah 23 What is the period of the pendulum? Berapakah tempoh ayunan bandul itu ? A 4.0 s B 6.0 s C 8.0 s D 10.0 s
 30. 30. 33 Diagram 24 shows the interference patterns for three monochromatic light sources X, Y and Z. Rajah 24 menunjukkan corak interferens bagi tiga sumber cahaya monokromatik X, Y dan Z. Diagram 24 Rajah 24 What are the colours of the monochromatic light sources X, Y and Z? Apakah warna bagi sumber cahaya monokromatik X, Y dan Z? X Y Z A Blue Biru Yellow Kuning Red Merah B Yellow Kuning Blue Biru Red Merah C Red Merah Yellow Kuning Blue Biru D Blue Biru Red Merah Yellow Kuning 34 Which electromagnetic wave is usually used to detect counterfeit notes? Gelombang elektromagnet yang manakah biasanya digunakan untuk mengesan wang palsu? A Radio waves Gelombang radio B Microwaves Gelombang mikro C Gamma rays Sinar gamma D Ultraviolet rays Sinar ultra ungu 6 mm X 5 mm Y 4 mm Z
 31. 31. 35 The diagram 25 shows a circuit containing four bulbs, A, B, C and D, which are light up at normal brightness. Which bulb, when blow will cause all the other bulbs not to light up ? Rajah 25 menunjukkan suatu litar yang mengandungi empat mentol A, B, C, dan D,yang menyala dengan kecerahan normal.Mentol yang manakah apabila terbakar akan menyebabkan semua mentol lain tidak menyala ? Diagram 25 Rajah 25
 32. 32. 36 Diagram 26 shows two electrical circuits. Rajah 26 menunjukkan dua litar elektrik. Diagram 26 Rajah 26 What is the type of connection for resistors P and Q, and resistors R and S? Apakah jenis sambungan bagi perintang P dan Q, dan perintang R dan S? P and Q P dan Q R and S R dan S A Series Siri Series Siri B Series Siri Parallel Selari C Parallel Selari Series Siri D Parallel Selari Parallel Selari P Q R S
 33. 33. 37 Diagram 27 shows a circuit containing a dry cell and resistor R. The dry cell has internal resistance, r, and electromotive force (e.m.f.) 1.5 V. Rajah 27 menunjukkan satu litar yang mengandungi sel kering dan perintang R. Sel kering itu mempunyai rintangan dalam, r, dan daya gerak elektrik (d.g.e.) 1.5 V Diagram 27 Rajah 27 What is the voltmeter reading before and after the switch is on? Berapakah bacaan voltmeter sebelum dan selepas suis dihidupkan? Before switch is on Sebelum suis dihidupkan After switch is on Selepas suis dihidupkan A 1.5 V 1.5 V B 1.5 V Less than 1.5 V kurang daripada 1.5 V C 0 1.5 V D 0 Less than 1.5 V Lebih kecil daripada 1.5 V 38 Which of the following light bulbs has the highest efficiency? Mentol yang manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? Bulb Mentol Input energy Output energy / Joule Electrical energy / Joule Tenaga elektrik / Joule Light energy / Joule Tenaga cahaya / Joule Heat energy / Joule Tenaga haba / Joule A 80 30 50 B 120 40 80 C 160 50 110 D 200 70 130 R 1.5 V V
 34. 34. 39 Diagram 28 shows the arrangement of apparatus to investigate the strength of an electromagnet. Rajah 28 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kekuatan suatu elektromagnet Diagram 28 Rajah 28 The number of pins attracted to the soft iron core can be increased by Bilangan pin yang tertarik kepada teras besi lembut boleh ditambah dengan A changing the soft iron core to the aluminium core Menukarkan teras besi lembut dengan teras aluminium B decreasing the number of turns of the coil. mengurangkan bilangan lilitan gegelung. C increasing the thickness of the insulated copper wire. menambahkan ketebalan wayar kuprum bertebat. D increasing the resistance of the rheostat. menambahkan rintangan reostat.
 35. 35. 40 Diagram 29 shows current flowing through a solenoid. Rajah 29 menunjukkan arus mengalir melalui satu solenoid. Diagram 29 Rajah 29 Which diagram shows the magnetic field produced by the current? Rajah yang manakah menunjukkan medan magnet yang dihasilkan oleh arus itu? A B C D solenoid Retort stand Kaki retort Batteries Bateri-bateri Switch Suis _ +
 36. 36. 41 Diagram 30 shows a transformer. Rajah 30 menunjukkan sebuah transformer. Diagram 27 Rajah 27 Diagram 32 Rajah 32 Diagram 30 Rajah 30 Which statement about the transformer is correct? Pernyataan manakah yang betul mengenai transformer itu? A Its output power is always greater than its input power Kuasa outputnya selalu melebihi kuasa inputnya B Its efficiency is increased by using laminated steel core Kecekapannya ditingkatkan dengan menggunakan teras keluli berlamina C Is used to alter the potential difference of direct current Digunakan untuk mengubah beza keupayaan arus terus D Its operating principle is based on electromagnetic induction Prinsip operasinya berdasarkan aruhan electromagnet a.c source Sumber a.c Secondary coil Gegelung sekunder Primary coil Gegelung primer
 37. 37. 42 Which of the following activities produce induced current ? Antara aktiviti-aktiviti yang berikut yang manakah akan menghasilkan arus teraruh? Symbol Simbol Activities Aktiviti P A bar magnet is moved in a static solenoid Satu magnet bar berayun dalam solenoid pegun. Q A copper wire is moved paralel to the direction of a magnetic field Dawai kuprum digerakkan selari dengan arah medan magnet R A copper wire is stationary in a magnetic field Dawai kuprum pegun dalam medan magnet A P only B Q only C Q and R only D P and Q only
 38. 38. 43 Diagram 31 shows a model of electric transmission using power cable. Rajah 31 dibawah menunjukkan model penghantaran kuasa elektrik menggunakan kabel kuasa. Diagram 31 Rajah 31 What type of transformer is P and Q ? Apakah jenis transformer P dan Q ? P Q A Step –up Injak naik Step-down Injak turun B Step –up Injak naik Step –up Injak naik C Step-down Injak turun Step-down Injak turun D Step-down Injak turun Step –up Injak naik
 39. 39. 44 Diagram 32 shows an electric circuit. The resistor is connected to cathode-ray oscilloscope (CRO). Rajah 32 menunjukkan litar dengan osiloskop sinar katod.(OSK) Which trace would appear on screen of the CRO? Surihan yang manakah akan dipaparkan pada skrin OSK? ● ● ○ ○ CRO OSK a.c DIAGRAM 32 RAJAH 32 A B C D
 40. 40. 45 Diagram 33 shows the molecular structure of a p-type semiconductor. Rajah 33 menunjukkan struktur molekul semikonduktor jenis p. Diagram 33 Rajah 33 This process is known as Proses ini dikenali sebagai A doping Pendopan B modulation modulasi C amplification Amplifikasi D rectification rektifikasi Key Kunci Silicon atom Atom silicon Boron atom Atom boron Electron Elektron Hole Lohong Si B
 41. 41. 46 Diagram 34 shows a logic gate, A and its truth table. Rajah 34 menunjukkan sebuah get logik A dan jadual kebenarannya. P Q R 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Diagram 34 Rajah 34 What is get logic A? Apakah get logik A? A AND gate Get DAN B NOT gate Get TAK C NOR gate Get TAK ATAU D NAND gate Get TAK DAN P Q R A
 42. 42. 47 Diagram 35 shows an electron beam in a cathode-ray tube. Rajah 35 menunjukkan satu alur elektron dalam sebuah tiub sinar katod. Diagram 35 Rajah 35 Which of the following actions will cause the electron beam to be deflected? Antara tindakan berikut, yang manakah akan menyebabkan alur elektron itu dipesong? A Increase the current in the filament Tambah arus dalam filament B Increase the potential difference between the anode and cathode Tambah beza keupayaan antara anod dan katod C Apply a magnetic field near the electron beam Kenakan medan magnet berhampiran dengan alur elektron D Decrease the distance between the anode and cathode Kurangkan jarak antara anod dan katod Filament Filamen Cathode Katod Anode Anod Electron beam Alur elektron
 43. 43. 48 Diagram 36 shows the path of particle P moving close to a nucleus. Rajah 36 menunjukkan lintasan bagi zarah P yang bergerak berhampiran dengan satu nukleus. Diagram 36 Rajah 36 Identify the particle P. Kenal pasti zarah P. A α-particle / zarah-α B β-particle / zarah-β C γ-ray / sinar-γ D neutron / neutron Particle P Zarah P Nucleus Nukleus
 44. 44. 49 Table 2 below shows the characteristic of radioisotope P,Q ,R dan S. Jadual 2 di bawah menunjukkan ciri-ciri radioaktif P, Q dan R. Radioisotope Characteristic of radioisotope Ciri-ciri radioisotop State of matter Keadaan jirim Radiation Sinaran yang dipancarkan Half life Separuh hayat P Solid /Pepejal Beta 5 years / tahun Q Solid/Pepejal Gamma 5 years / tahun R Gas Beta 3 months / bulan S Liquid/Cecair Alfa 17 years / tahun Table 2 Jadual 2 Based on the information in the table, select the most suitable radioisotope to be used to detect the thickness of paper Berdasarkan maklumat dalam jadual pilih radioisotop yang paling sesuai digunakan untukmengesan ketebalan kertas. A P B Q C R D S
 45. 45. 50 Diagram 37 shows how the thickness of aluminium sheet is standardised. Rajah 37 menunjukkan proses bagaimana ketebalan keranjang aluminium dipiawaikan. Diagram 37 Rajah 37 This process uses gamma rays because it Proses ini menggunakan sinar gamma kerana ia A has a long half-life mempunyai separuh hayat yang panjang B will sterilise the aluminium sheet akan mensterilkan keranjang aluminium C can penetrate aluminium sheet boleh menembusi keranjang aluminium D makes the aluminium sheet stronger menjadikan keranjang aluminium lebih kuat END OF QUESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT Roller Roda Detector Pengesan Aluminium sheet Keranjang aluminium Source of gamma particles Sumber zarah gamma
 46. 46. MARKING SCEHME PAPER 1 SET 3 G-CAKNA 2014 SKEMA KERTAS 1 SET 3 G CAKNA 2014 1 B 11 D 21 B 31 B 41 D 2 A 12 C 22 D 32 A 42 A 3 B 13 A 23 B 33 C 43 A 4 B 14 B 24 B 34 D 44 D 5 D 15 C 25 B 35 D 45 A 6 D 16 C 26 B 36 C 46 D 7 D 17 B 27 D 37 B 47 C 8 B 18 C 28 D 38 A 48 A 9 C 19 D 29 A 39 C 49 A 10 C 20 A 30 C 40 B 50 C

×