Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website huongnghiephocduong.com

122,675 views

Published on

Bạn đã lựa chọn cho mình nghề nghiệp tương lai chưa? Bạn có muốn biết bạn phù hợp với nghề nghiệp nào trong xã hội? Bạn đang phân vân trong việc lựa chọn nghề nghiệp? Bạn đang cần người tư vấn giúp đỡ? Hãy liên hệ với tôi để có sự lựa chọn đúng đắn về nghề nghiệp tương lai. Website:huongnghiephocduong.com là website chuyên về hướng nghiệp và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh THPT.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website huongnghiephocduong.com

 1. 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE HƯỚNG NGHIỆP HỌC ĐƯỜNG www.huongnghiephocduong.com Đ truy c p website, b n gõ trên trình duy t web đ a ch sau đây:ể ậ ạ ệ ị ỉ http://www.huongnghiephocduong.com . Website H ng Nghi p H c Đ ng s cung c p đ n ng i truyướ ệ ọ ườ ẽ ấ ế ườ c p nh ng n i dung sau:ậ ữ ộ Tin t c s ki n c a ho t đ ng Giáo d c H ng nghi p cho h c sinh THPT trong t nh và c n cứ ự ệ ủ ạ ộ ụ ướ ệ ọ ỉ ả ướ Các chuyên m c c n thi t nh :ụ ầ ế ư + Chuyên m c:ụ H ng nghi pướ ệ + Chuyên m c:ụ Ngành nghề An ninh – Qu c phòngố Công ngh thông tinệ Du l chị Đi n t vi n thôngệ ử ễ GTVT – Hàng không Khoa h c t nhiênọ ự Khoa h c xã h i – nhân vănọ ộ Kinh t – tài chínhế Ngành lu tậ Nông – Lâm – Ng nghi pư ệ S ph m – qu n lý giáo d cư ạ ả ụ Tài nguyên môi tr ngườ Văn hóa ngh thu tệ ậ Xây d ng – Ki n trúcự ế Y d cượ + Chuyên m c:ụ Tài li uệ Tham kh oả + Chuyên m c:ụ T v n h c đ ngư ấ ọ ườ C m nangẩ Tin t cứ Tr c nghi mắ ệ T v n ngành nghư ấ ề T v n tâm lýư ấ
 2. 2. Và các ti n ích dành cho ng i truy c p (đ c h ng d n trang sau).ệ ườ ậ ượ ướ ẫ ở S D NG CÁC TI N ÍCH T I WEBSITE C A H NG NGHI P H CỬ Ụ Ệ Ạ Ủ ƯỚ Ệ Ọ Đ NGƯỜ CÁC BLOCK BÊN TRÊN: Đ vào các chuyên m c và ti n ích trên website, ng i truy c p có th s d ng menu chính bên trên. Menuể ụ ệ ườ ậ ể ử ụ các chuyên m c, bài vi t n m s ngang.ụ ế ằ ổ Ngay d i menu , là m t s liên k t ti n d ng. B m vào m i nút đ xem:ướ ộ ố ế ệ ụ ấ ỗ ể
 3. 3. Chuyên m c:ụ H ng nghi pướ ệ : liên k t đ n các bài vi t.ế ế ế + Chuyên m c:ụ Ngành nghề
 4. 4. Chuyên m c:ụ Ngành nghề bao g m các m c:ồ ụ M cụ An ninh – Qu c phòngố : M cụ An ninh – Qu c phòngố : Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v c An ninh-ự Qu c phòng.ố Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ cậ ậ ượ đ a lên. B m vàoư ấ bài vi t đ xem tinế ể n i dung đã đ a.ộ ư Có th tra c u cácể ứ bài vi t cùng chế ủ đ b ng cách diề ằ chu t t i các bàiộ ớ phía d i. Trình tướ ự hi n th m i tr c,ể ị ớ ướ cũ sau.
 5. 5. M cụ Công ngh thông tinệ Công ngh thôngệ tin : Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự Công nghệ thông tin. Nh ngữ bài vi t m i c pế ớ ậ nh t đ c đ aậ ượ ư lên. B m vào bàiấ vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u các bàiể ứ vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phíaớ d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũị ớ ướ sau. M cụ Du l chị Du l chị :
 6. 6. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự Du l chị . Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ aậ ậ ượ ư lên. B m vào bài vi tấ ế đ xem tin n i dungể ộ đã đ a. Có th traư ể c u các bài vi t cùngứ ế ch đ b ng cách diủ ề ằ chu t t i các bàiộ ớ phía d i. Trình tướ ự hi n th m i tr c,ể ị ớ ướ cũ sau. M cụ Đi n t vi n thôngệ ử ễ Đi n t vi nệ ử ễ thông :
 7. 7. Đây là bài vi t,ế tin t c ngànhứ ngh v lĩnhề ề v cự Đi n tệ ử vi n thôngễ . Nh ng bài vi tữ ế m i c p nh tớ ậ ậ đ c đ a lên.ượ ư B m vào bàiấ vi t đ xem tinế ể n i dung đãộ đ a. Có th traư ể c u các bàiứ vi t cùng chế ủ đ b ng cáchề ằ di chu t t i cácộ ớ bài phía d i.ướ Trình t hi nự ể th m i tr c,ị ớ ướ cũ sau. M cụ GTVT – Hàng không GTVT – Hàng không :
 8. 8. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự GTVT – Hàng không . Nh ng bàiữ vi t m i c p nh tế ớ ậ ậ đ c đ a lên. B mượ ư ấ vào bài vi t đ xemế ể tin n i dung đã đ a.ộ ư Có th tra c u các bàiể ứ vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phía d i.ớ ướ Trình t hi n th m iự ể ị ớ tr c, cũ sau.ướ M cụ Khoa h c t nhiênọ ự Khoa h c t nhiênọ ự :
 9. 9. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự Khoa h cọ t nhiênự . Nh ng bàiữ vi t m i c p nh tế ớ ậ ậ đ c đ a lên. B mượ ư ấ vào bài vi t đ xemế ể tin n i dung đã đ a.ộ ư Có th tra c u cácể ứ bài vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phíaớ d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũị ớ ướ sau. M cụ Khoa h c xã h i – nhân vănọ ộ Khoa h c xã h i – nhânọ ộ văn :
 10. 10. Đây là bài vi t, tin t cế ứ ngành ngh v lĩnh v cề ề ự Khoa h c xã h i – nhânọ ộ văn. Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ aậ ậ ượ ư lên. B m vào bài vi tấ ế đ xem tin n i dung đãể ộ đ a. Có th tra c u cácư ể ứ bài vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu t t iằ ộ ớ các bài phía d i. Trìnhướ t hi n th m i tr c,ự ể ị ớ ướ cũ sau. M cụ Kinh t – tài chínhế Kinh t – tàiế chính :
 11. 11. Đây là bài vi t,ế tin t c ngànhứ ngh v lĩnhề ề v cự Kinh t – tàiế chính. Nh ngữ bài vi t m i c pế ớ ậ nh t đ c đ aậ ượ ư lên. B m vàoấ bài vi t đ xemế ể tin n i dung đãộ đ a. Có th traư ể c u các bài vi tứ ế cùng ch đủ ề b ng cách diằ chu t t i các bàiộ ớ phía d i. Trìnhướ t hi n th m iự ể ị ớ tr c, cũ sau.ướ M cụ Ngành lu tậ Ngành lu tậ :
 12. 12. Đây là bài vi t,ế tin t c ngànhứ ngh v lĩnhề ề v cự Ngành lu tậ . Nh ng bài vi tữ ế m i c p nh tớ ậ ậ đ c đ a lên.ượ ư B m vào bài vi tấ ế đ xem tin n iể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u cácể ứ bài vi t cùngế ch đ b ngủ ề ằ cách di chu t t iộ ớ các bài phía d i. Trình tướ ự hi n th m iể ị ớ tr c, cũ sau.ướ M cụ Nông – Lâm – Ng nghi pư ệ Nông – Lâm – Ng nghi pư ệ :
 13. 13. Đây là bài vi t,ế tin t c ngànhứ ngh v lĩnhề ề v cự Nông – Lâm – Ng nghi pư ệ . Nh ng bài vi tữ ế m i c p nh tớ ậ ậ đ c đ a lên.ượ ư B m vào bài vi tấ ế đ xem tin n iể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u cácể ứ bài vi t cùngế ch đ b ngủ ề ằ cách di chu t t iộ ớ các bài phía d i. Trình tướ ự hi n th m iể ị ớ tr c, cũ sau.ướ M cụ S ph m – qu n lý giáo d cư ạ ả ụ S ph m – qu n lýư ạ ả giáo d cụ :
 14. 14. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự S ph m –ư ạ qu n lý giáo d cả ụ . Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ aậ ậ ượ ư lên. B m vào bàiấ vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u các bàiể ứ vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phíaớ d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũị ớ ướ sau. M cụ Tài nguyên môi tr ngườ Tài nguyên môi tr ngườ :
 15. 15. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự Tài nguyên môi tr ngườ . Nh ngữ bài vi t m i c pế ớ ậ nh t đ c đ aậ ượ ư lên. B m vào bàiấ vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u các bàiể ứ vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phíaớ d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũị ớ ướ sau. M cụ Văn hóa ngh thu tệ ậ Văn hóa ngh thu tệ ậ :
 16. 16. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự Văn hóa ngh thu tệ ậ . Nh ngữ bài vi t m i c pế ớ ậ nh t đ c đ a lên.ậ ượ ư B m vào bài vi t đấ ế ể xem tin n i dung đãộ đ a. Có th tra c uư ể ứ các bài vi t cùng chế ủ đ b ng cách diề ằ chu t t i các bàiộ ớ phía d i. Trình tướ ự hi n th m i tr c,ể ị ớ ướ cũ sau. M cụ Xây d ng – Ki n trúcự ế Xây d ng – Ki n trúcự ế : Đây là bài vi t, tin t cế ứ ngành ngh v lĩnhề ề v cự Xây d ng – Ki nự ế trúc. Nh ng bài vi tữ ế m i c p nh t đ cớ ậ ậ ượ đ a lên. B m vào bàiư ấ vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Có thư ể tra c u các bài vi tứ ế cùng ch đ b ngủ ề ằ cách di chu t t i cácộ ớ bài phía d i. Trìnhướ t hi n th m i tr c,ự ể ị ớ ướ cũ sau.
 17. 17. M cụ Y d cượ Y d cượ : Đây là bài vi t, tin t cế ứ ngành ngh v lĩnhề ề v cự Y d cượ . Nh ng bàiữ vi t m i c p nh tế ớ ậ ậ đ c đ a lên. B mượ ư ấ vào bài vi t đ xem tinế ể n i dung đã đ a. Cóộ ư th tra c u các bài vi tể ứ ế cùng ch đ b ng cáchủ ề ằ di chu t t i các bàiộ ớ phía d i. Trình tướ ự hi n th m i tr c, cũể ị ớ ướ sau. + Chuyên m c:ụ Tài li uệ M cụ Tham kh oả Tham kh oả :
 18. 18. Đây là bài vi t,ế tin t c ngànhứ ngh v lĩnhề ề v cự Tham kh oả . Nh ngữ bài vi t m iế ớ c p nh t đ cậ ậ ượ đ a lên. B mư ấ vào bài vi t đế ể xem tin n iộ dung đã đ a.ư Có th tra c uể ứ các bài vi tế cùng ch đủ ề b ng cách diằ chu t t i cácộ ớ bài phía d i.ướ Trình t hi nự ể th m i tr c,ị ớ ướ cũ sau. + Chuyên m c:ụ T v n h c đ ngư ấ ọ ườ M cụ C m nangẩ C m nangẩ :
 19. 19. Đây là bài vi t, tin t cế ứ ngành ngh v lĩnhề ề v cự C m nangẩ . Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ aậ ậ ượ ư lên. B m vào bài vi tấ ế đ xem tin n i dungể ộ đã đ a. Có th traư ể c u các bài vi t cùngứ ế ch đ b ng cách diủ ề ằ chu t t i các bài phíaộ ớ d i. Trình t hi n thướ ự ể ị m i tr c, cũ sau.ớ ướ M cụ Tin t cứ Tin t cứ : Đây là bài vi t, tin t c ngành ngh v lĩnh v cế ứ ề ề ự Tin t cứ . Nh ng bài vi t m i c p nh t đ c đ a lên.ữ ế ớ ậ ậ ượ ư B m vào bài vi t đ xem tin n i dung đã đ a. Cóấ ế ể ộ ư th tra c u các bài vi t cùng ch đ b ng cách diể ứ ế ủ ề ằ chu t t i các bài phía d i. Trình t hi n th m iộ ớ ướ ự ể ị ớ tr c, cũ sau.ướ M cụ Tr c nghi mắ ệ Tr c nghi mắ ệ :
 20. 20. Đây là bài vi t, tin t cế ứ ngành ngh v lĩnh v cề ề ự Tr c nghi mắ ệ . Nh ngữ bài vi t m i c p nh tế ớ ậ ậ đ c đ a lên. B m vàoượ ư ấ bài vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Có th traư ể c u các bài vi t cùngứ ế ch đ b ng cách diủ ề ằ chu t t i các bài phíaộ ớ d i. Trình t hi n thướ ự ể ị m i tr c, cũ sau.ớ ướ M cụ T v n ngành nghư ấ ề T v n ngànhư ấ nghề :
 21. 21. Đây là bài vi t, tinế t c ngành ngh vứ ề ề lĩnh v cự T v nư ấ ngành nghề . Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ aậ ậ ượ ư lên. B m vào bàiấ vi t đ xem tin n iế ể ộ dung đã đ a. Cóư th tra c u các bàiể ứ vi t cùng ch đế ủ ề b ng cách di chu tằ ộ t i các bài phíaớ d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũị ớ ướ sau. M cụ T v n tâm lýư ấ T v n tâm lýư ấ :
 22. 22. Đây là bài vi t, tin t c ngànhế ứ ngh v lĩnh v cề ề ự T v nư ấ tâm lý . Nh ng bài vi t m iữ ế ớ c p nh t đ c đ a lên.ậ ậ ượ ư B m vào bài vi t đ xem tinấ ế ể n i dung đã đ a. Có th traộ ư ể c u các bài vi t cùng ch đứ ế ủ ề b ng cách di chu t t i cácằ ộ ớ bài phía d i. Trình t hi nướ ự ể th m i tr c, cũ sau.ị ớ ướ CÁC BLOCK BÊN PH I:Ả M c Tin m i c p nh t: Hi n th nh ng tin chính m i nh t c a websiteụ ớ ậ ậ ể ị ữ ớ ấ ủ M c Bài vi t m iụ ế ớ M c Chuyên m cụ ụ M c H ng nghi p h c đ ng trên PBụ ướ ệ ọ ườ M c Th ng kê truy c p: Ti n ích th ng kê hi n đang có bao nhiêu ng i đang truy c p website, và có t ngụ ố ậ ệ ố ệ ườ ậ ổ c ng bao nhiêu l t truy c p.ộ ượ ậ CÁC BLOCK BÊN D I:ƯỚ M c Liên h :ụ ệ
 23. 23. M c Liên h : Đây là thông tin gi iụ ệ ớ thi u đ a ch liên h c a Websiteệ ị ỉ ệ ủ huongnghiephocduong.com. N uế quan tâm, b n có th g i câu h iạ ể ử ỏ vào gmail này đ tìm hi u và đ cể ể ượ t v n mi n phí v vi c l a ch nư ấ ễ ề ệ ự ọ ngh nghi p t ng lai.ề ệ ươ M c Bài vi t m iụ ế ớ Bài vi t m iế ớ : Đây là bài vi t, tin t c ngành ngh v lĩnh v cế ứ ề ề ự Tư v n tâm lýấ . Nh ng bài vi t m i c p nh t đ cữ ế ớ ậ ậ ượ đ a lên. B m vào bài vi t đ xem tin n i dung đãư ấ ế ể ộ đ a. Có th tra c u các bài vi t cùng ch đ b ngư ể ứ ế ủ ề ằ cách di chu t t i các bài phía d i. Trình t hi nộ ớ ướ ự ể th m i tr c, cũ sau.ị ớ ướ M c Th vi n nh: Đây là trang tin nh, là các t li u nh m i nh tụ ư ệ ả ả ư ệ ả ớ ấ Ti n ích PB; G+: Ti n ích này cung c p cho ng i truy c p d ng c h i đáp tr c tuy n v i Websiteệ ệ ấ ườ ậ ụ ụ ỏ ự ế ớ huongnghiephocduong.com. Nh n nút G i câu h i đ g i câu h i đ n Websiteấ ử ỏ ể ử ỏ ế huongnghiephocduong.com . Nh ng câu h i này s đ c duy t , tr l i và công b t i trang H i đáp. B nữ ỏ ẽ ượ ệ ả ờ ố ạ ỏ ạ c n đi n đ y đ và chi ti t thông tin c n h i đ đ c nh n đ c câu tr l i t t nh t.ầ ề ầ ủ ế ầ ỏ ể ượ ậ ượ ả ờ ố ấ Ti n ích RSS: cung c p gi i pháp l y tin RSS t đ ng dành cho các ph n m m đ c RSS.ệ ấ ả ấ ự ộ ầ ề ọ
 24. 24. Ti n ích site map: cung c p cái nhìn t ng quát c a website.ệ ấ ổ ủ http://huongnghiephocduong.com/sitemap/ Ti n ích tra c u thông tin:T i đây b n có th tra c u thông tin đã đ a trên website . Ph n tra c u s choệ ứ ạ ạ ể ứ ư ầ ứ ẽ k t qu t i trang tin.ế ả ạ

×