Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tehn specifikaciya

125 views

Published on

specifikaciq

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tehn specifikaciya

  1. 1. Приложение 1 Техническа спецификация: Доставяните продукти да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвиденив Закона за храните и свързанитес него подзаконовинормативни актове. Участникът трябва да разполага с минимум един обект, регистриран като обект за производствои/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните. Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 за здравословното хранене на учениците, издадена от Министъра на здравеопазването; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министъра на земеделието и храните; Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичнитенормиза хранене на населението, издадена от Министъра на здравеопазването; Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006, издадена от Министъра на земеделието и храните. Доставяните закуски да бъдат приготвяни съгласно Сборник рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01- 73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазватизискванията за съответната възрастова група на учениците. Основните компоненти на закуската да включват разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия. Закуските могат да бъдат тестени закуски с намалено влагане на мазнини и със зеленчукова и/или млечна плънка; сандвичис млечен продукт, меса или зеленчуци. Месата и колбасите, влагани в закуските да не са тлъсти. Млечните продукти да са с намалена масленостдо 2% мазнини и без добавени растителни мазнини. Същите могат да бъдат: кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки. Закуските може да са приготвени от пълнозърнесто или ръжено брашно. Доставяните плодове да са според сезона, да са свежи и да не се повтарят в рамките на една седмица. Доставяните сокове да са натурални и 100 % плодови.
  2. 2. За алергичните към млякото деца, за деца с непоносимост към лактозата /млечна захар/ и диабетно болни деца да не се предлагат и доставят млечни напитки, същите да бъдат заменени с чай с мед. Доставки. Участникът, определен за изпълнител да извършва доставката ежедневно и в зависимост от заявените от училището брой ученици, съобразно подадена заявка от възложителя не по-късно от 14.00ч. на предходния ден. Участникът трябва да разполага с минимум едно транспортно средство(собствено, наето, лизинг), чрез което ще се извършва доставката на приготвената храна, което да е регистрирано от БАБХ като транспортно средство за превоз на хранителни продукти.Доставките да се извършват на следния адрес: гр. Варна, Основно училище „Цар Симеон I” - Варна, район „Одесос”, ул. „Неофит Бозвели” № 33 за всички учебни дни съгласно заповед на министъра на МОН. Закуските да се раздават на ученицитие от персонал на изпълнителя по график, определен от възложителя, както следва: Когато учениците са І-ва смяна, доставката да се извършва от 07.50 ч. до 10.10 ч. в училищният стол на учениците от ПГ, І-ІV клас; Когато учениците са ІІ-ра смяна, доставката да се извършва от 13.50 ч. до 16.10 ч. в училищният стол на учениците от ПГ, ІІ-ІV клас; За учениците от І-ви клас, доставка да се извършва всеки ден от 08.45 ч. до 09.10ч., независимо от смяната на останалите ученици. Ориентировъчен брой ученици от ПГ и І-ІV клас- до 580. Всяка отделна доставка да се придружава от приемо-предавателен протокол / търговски документ/ , в който да са описани броя на доставяните закуски, техния вид, състав, дата на производствои трайност. Закуските да се доставят в самостоятелна опаковка, предпазваща продукта от външно замърсяване, следва да са етикетирани и без променени органолептични характеристики. Доставяните тестени закуски да са произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да бъдат съхранявани в подходящи условия. Плодовите сокове и млечните продукти да се доставят с необходимия брой чаши за еднократна употреба.

×