Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IHG Şişli 2015 - 2019 Stratejik Plan Taslağı Öneri Raporu

1,199 views

Published on

Şişli Belediyesi 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı Öneri Raporu // Sisli Municipality 2015-2019 Strategical Planning Draft Text - Feedback Report

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

IHG Şişli 2015 - 2019 Stratejik Plan Taslağı Öneri Raporu

  1. 1. 22.09.2014  Şişli Belediye Başkanlığı  Şişli, Istanbul          Sayın Yetkililer,      Öncelikle Belediyenize ait yeni dönem Stratejik Plan taslağını Istanbul Hepimizin Girişimi  (İHG) ile paylaştığınız için teşekkür ederiz. Taslağınızı üyelerimizle ve konunun uzmanlarıyla  paylaşarak değerlendirmelerini aldık ve bu değerlendirilmeler ile karşılıklı imzaladığımız Istanbul  Sözleşmesi’nde yer alan genel ilkeler ışığında aşağıdaki önerlerimizi, plan, meclisinizden geçip  kesinleşmeden önce sizinle paylaşmak istedik.        Üyelerimiz, genel olarak taslakta yer alan konuların çok önemli ve değerli olduğu  konusunda birleşmişlerdir. Ancak, özellikle vurguladıkları hususlar, herşeyin çok fazla teoride  kalması, somut olarak bahsi geçen çok az sayıda proje olması, güncele ve hedeflenen duruma dair   veriler içermediğinden denetlenebilir olmaması ve asıl önemlisi, taslağın halkın doğrudan  katılımının nasıl olacağı ile ilgili hemen hiç  yöntem içermediği şeklinde olmuştur. Öte yandan ilçe  belediyelerinin büyükşehir belediyeleriyle birlikte çalışmaları gereği de ortadadır. Bu amaçla Şişli  Belediyesi’nin, Istanbul Büyükşehir Belediye’sinin hazırlayacağı/hazırladığı stratejik planını  inceleyip, değerlendirdikten sonra bir geri bildirimde bulunması ve kendi planını ondan sonra  sonlandırmasının yararlı olacağıyla ilgili görüşümüzü de paylaşmak isteriz.       Buradan hareketle, daha önce diğer belediyelerle yapılan çalışmalar ve İHGʹnin dünyadaki  belediyecilik çalışmalarıyla ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde  Belediyenizin stratejik planında yer alabilecek bir kaç konuyu aşağıda değerlendirmelerinize  sunmak isteriz. Tarafımıza ulaşan taslak metinde, belediyenizin misyon, vizyon, değerler ve  politikalarıyla stratejik plan hazırlama yöntem ve yaklaşımı bölümleri bulunmadığından,  görüşlerimizin bu taslak özelinde olduğunun altını çizer, bize ulaştıracağınız ek metinleri  değerlendirmekten ve gerekirse Sayın Başkan ve diğer yetkililerinizle yüz yüze görüşmekten   mutluluk duyacağımızı belirtiriz.    Saygılarımızla,    İstanbul Hepimizin Girişimi adına,          Engin GÜRSEL, Ali VATANSEVER   
  2. 2. 2014 ‐ 2019 ŞİŞLİ STRATEJİK PLAN TASLAK METİN YORUM VE ÖNERİLER         1) “Yaşadığı şehrin, mahallenin yönetimine katılmak her bireyin temel hak ve sorumluluğudur. Yerel  yönetimler, bu hakkın kullanılması için bireyler arasında hiç bir ayrım yapmaksızın gerekli araçları  yaratır.”    ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 1    Bu bağlamda taslağınızda 1.3 maddesindeki stratejik plan kültürünün yerleştirilmesi ya da  1.11’deki katılımcılık ve sivil toplumla ilişkilerle ilgili olarak vatandaşların yönetime  katılımının, somutlaştırılarak planınızda yer almasını öneriyoruz. Bu konudaki önerimiz,  “her sokak, mahalle merkezden değil yerinden yönetilir” prensibinden hareketle  muhtarlıkların güçlendirilmesi, muhtarlıklar eliyle mahalle meclisleri oluşturulması ve  belediyenin mahallelinin aktif katılımını teşvik edeceğinin planın ilgili maddelerine  eklenmesidir. Örneğin, çeşitli gönüllü kampanyaları, “mahallen için ne yapıyorsun” gibi bu  amaçlar için kullanılabilir.     2) “Her düzeydeki şehir yönetimi, dürüstlüğü şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamakla  yükümlüdür.ʺ   ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 4 “Şehrin bütçesi, tüm aşamalarında bölgede yaşayanların etkin katılımıyla yapılır.”   ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 6    Taslağınızda 1.2 ve 1.3 no’lu maddelerde bundan bahsedilmesine rağmen vatandaş  katılımıyla ilgili hiç bir ifadeye rastlamadık. Önerimiz bu konuda yukarıda ifade edildiği  gibi, yaşayanların doğrudan katılımını sağlayan iradenin ve duyuru mekanizmalarının,  belediyeniz tarafından sağlanacağının ve yöntemin stratejik plana eklenmesidir. Bu  husustaki birkaç önerimizi aşağıdaki “somut ve acil öneriler” başlığına ekliyoruz.     3) “Yerel yönetimler, İstanbul’un bugününü ve geleceğini doğrudan ilgilendiren denizleri, ormanları,  su havzalarını, tarım alanlarını ve tüm canlıları korur. İstanbul’un coğrafyasına müdahale etmez.  İstanbul’un varlığını tehdit eden projeleri önler.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 20    Bu konuda taslağınızın 2.4 maddesinde yer alan görüşlerinizi memnuniyetle karşılıyor ve  ilave bir kaç önerimizi bu mesajın son bölümünde yer alan “somut ve acil öneriler”  bölümüne ekliyoruz.    4) “Konut, sağlık, eğitim, ulaşım, kültüre ve kentin imkanlarına erişim temel insan hakkıdır.  İstanbul’da yaşayan herkesin bu haklara en kolay, en az maliyetle ulaşmasını sağlamak yerel  yöneticilerin öncelikli görevidir.”   ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 7    “Kentsel dönüşüm projeleri, sosyal, kültürel ve yerel doku ele alınarak, mülksüzleştirmeden ve hak  sahipliği korunarak, orada yaşayanların katılımıyla ve kimse yerinden edilmeden, birebir iyileştirme  çalışması olarak gerçekleştirilir.” ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 16 
  3. 3. “Tarihi miras alanlarındaki yenileme projeleri, tarihi doku ile bölgede yaşayanların sosyo ekonomik  gelişimi ve yerinden etmemek olmak üzere temel hakları gözetilerek planlanır”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 19    Taslağınızda ağırlıkla 2.3, 2.4 ve 2.7 no’lu maddelerde ele alınan bu konuya dair önerimiz,  yapılacak plan ve çalışmaların ilgili bölgede yaşayan vatandaşlarla her aşamada  paylaşılması ve süreçlere dahil edilmelerinin, belediyeniz tarafından sağlanacağının ve  yönteminin stratejik planın ilgili maddelerine eklenmesidir. Bu konuda yine ilave bir kaç  önerimizi son bölümde yer alan “somut ve acil öneriler” başlığı altına ekliyoruz.      5) “Yerel yönetimler, inanç, kimlik , siyaset ve parti ayırmaksızın, yerel yönetime katılma hakkının  kullanılması için gereken araçları yaratır.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 2 “Kadınların ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alması temel bir haktır. Yerel  yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için  her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlamak ve uygulamakla yükümlüdür.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 11 “Yerel yönetimler, merkezi yönetim ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çocukların haklarının  korunması, geliştirilmesi, ayrıma uğramaksızın bütün çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda  yaşaması için programlar geliştirir.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 12 Memnuniyetle gördük ki taslağın 2.5, 3 ve 4 no’lu maddelerinde bu konuda hedefler yer  almış. Bu doğrultuda, çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve her türlü dezavantajlı kesimlerin  belediye hizmetlerine katılımının önünü açan uygulama ve yöntemlerin de eklenmesini  arzu ederiz.     6) “Şehrin planları, en geniş katılımla, çoğulcu, çevre‐insan dengesini merkezine alan, buluşçu ve  bütünlüklü bir bakışla yapılır.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 23 “Planlama, bilgi üretimi, tasarım ve uygulama süreçlerinin birbirini beslediği, izleme ve  değerlendirme ile sürekli güncellenen bir yöntemle yapılır.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 24 “Planların izlenmesi ve denetlenmesinde şeffaflık ve hesap verebilirlik esastır.”  ‐İstanbul Sözleşmesi, Madde 25 Bu konuda taslakta önemli eksikler gördük. Önerimiz, çeşitli istatistik modeller kullanarak  mevcut ve amaçlanan durumların sayısal değerlerle ifade edilerek ölçülebilirliğinin  sağlanmasıdır. Örneğin, herhangi bir mahallede bulunan bir yeşil parkın, mevcut durumda  vatandaşların %60’ı tarafından kullanılıyor olduğu tespit edilir. Sonrasında ise bu oranın  yükseltilmesi için çalışmalar yapılarak tekrar ölçülür ve vatandaşlarla paylaşılır.    
  4. 4. 7) Somut ve Acil Öneriler:    7.1) Taslakta 2.6 maddesinde sözü edilenlerden anlaşılan afet ile mücadele ve karşı  önlemlerin yeni baştan başlayacağıdır. Oysa ki bu konuda geçmiş yönetimlerin de mutlaka  çalışmaları olmuştur. Önerimiz, hızla bir afet alanları envanteri çıkarılması ve gerekiyorsa  yeni afet alanları üretilmesi gereğinin stratejik plana eklenmesidir. Bu konuda vatandaşın  nasıl bilgilendirileceği, haberdar edileceği de ayrıca mutlaka planda yer almalıdır.    7.2) Taslakta 2.3.6’da yer alan “tarihi doku bakımından önem taşıyan mekanlardan   korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşaası” kanımızca  sakıncalar doğurabilecektir. Önerimiz, böyle kurtarılması mümkün olmayan yapıların  arazilerinin çevre‐insan dengesini gözeterek vatandaşların katkısıyla birlikte yeniden  planlanması, mümkünse yeşil alan üretiminde ve İstanbulluların dinlenme, kültür‐sanat ve  spor faaliyetleri için kullanılacağının stratejik plana konulmasıdır.    7.3) Taslağınızda 5.1’de bahsi geçen çeşitli belediye hizmetlerinin engellilerin kullanımına  elverişli bir şekilde düzenleneceği konusu memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak, bu  elverişliliğin kesintisiz 7/24 ve düzenli olacağının, ve bu hizmetlerin sürdürebilir olması  için oluşturulacak denetim mekanizmalarının da stratejik plana eklenmesi önerimizdir.    7.4) Taslakta 2.2 maddesinde sözü edilen uygulamalardan hiç birinin bölgede yaşayanların  süreçlere katılımıyla yapılacağından bahis yoktur. Özel olarak ulaşım hakkı anayasal bir  haktır ve her kademede vatandaşın görüşü ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir. Söz  konusu 2.2’de belirtilen, yeni otoparklar açılacağı, parkomat uygulamasına geçileceği, yeni  trafik düzenlerine geçileceği bilgileri hangi kesimlerin ihtiyaçlarına, hangi referanslara göre  belirlenecektir. Önerimiz, bu bilgilerin planda açık ve net olarak belirtilmesi ve bölgede  yaşayan vatandaşlarla konunun uzmanlarının (üniversiteler, vb) katılımına belediyenizce  olanak sağlanacağının yine stratejik plana eklenmesidir.    7.5) Taslakta 2.7.12’de belirtilen “yeni cazibe merkezleri oluşturulacak” cümlesi hemen tüm  üyelerimiz tarafından kuşkuyla karşılanmış, özellikle olumlu karşılanan pek çok  yaklaşımınızla “çelişiyor” şeklinde algılanmıştır. Önerimiz, bu tür ucu açık ve tam  tanımlanmamış hizmet ya da projelerin, yapılmadan önce mutlaka bölge sakinlerinin  katılım ve değerlendirmelerine başvurularak karar altına alınacağının stratejik planda yer  almasıdır.     7.6) Taslakta 1.11 maddesinde katılımcılık sadece 2 alt maddeyle ve çok genel ifade  edilmiştir. Bu çok yetersiz kalmaktadır. Yine 1.18 no’lu maddede bilişimle ilgili  düzenlemelerde sivil toplumun katılımını kolaylaştırıcı herhangi ögeye rastlanmamıştır.  Önerimiz, hem vatandaşın hem de STK’ların katılım süreçlerinin stratejik planda  tanımlanması ve duyuru ya da haber verme mekanizmalarının yine planda açıklanmasıdır.  Örneğin, belediye meclisi ve ihtisas komisyonları dahil olmak üzere tüm faaliyet  takviminin ve ihalelerin şeffaflığını sağlamak adına gerçekleştirilmeden önce düzenli  olarak elektronik ortamda duyurulması, görüşmelerin canlı yayınlanması vb. vatandaşların  belediye hizmetlerine demokratik katılımının arttırılması için hangi ek mekanizmaların  devreye sokulacağı  plana eklenmelidir.     
  5. 5. 7.7) Taslakta 4.7’de Gençlikle ilgili bir kaç somut proje yer alması memnuniyet vericidir.  Önerimiz, nüfusunun büyük bir bölümü 30 yaş altındaki vatandaşlardan oluşan ülkemizde  “Gençlik” konusunun daha etkili bir vurguyla ve/veya bir yönetim politikası olarak  stratejik planda yer almasıdır.    7.8) Taslakta “Tüm canlılar için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre” başlığıyla 3. Maddede yer  alan konular çok değerli ve memnuniyet verici. Bu konuda daha güçlü ve belkide tüm  Türkiye’de ses getirebilecek bir proje etkili olabilir. Önerimiz, “iklim değişikliği” ve/veya  “sera gazlarının azaltımı” konularında somut bir projenin stratejik planda yer alması.     7.9) Türkiye’nin özellikle güney doğusundaki konjoktür, olası göçmen hareketlerini işaret  etmektedir. Taslakta 2.5 ve 4.2’de genel hatlarıyla yer alsa da önerimiz, bu konuya ve  Şişli’de doğuracağı olası sonuçlara  hazırlıklı olmak amacıyla stratejik plana bir madde  eklenmesi ya da şimdiden varsa, öngörülen hizmetin belirtilmesidir.                                                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐                            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

×