Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

තිසරණ සරණ යා යුත්තේ කෙසේද ?

626 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

තිසරණ සරණ යා යුත්තේ කෙසේද ?

 1. 1. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd! nqÿka jod, O¾uh ;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai fhda jo;x mjfrda ukqfÊiq - ilHuqkS N.jd l;lsÉfpda mdr.f;da n, úrsh iux.S - ;x iq.;x irK;a;uqfmañ rd. úrd. ufkac ufidalx - Oïu uixL; umamál+,x uOqrñux M.=kx iqúN;a;x - Oïuñux irK;a;uqfmañ h;a: p oskak uymaM, udyq - p;=iq iqfÉiq mqrsihqf.aiq wÜG p mq.a., Oïu oid f; - ix>ñux irK;a;uqfmañieoeyej;a mskaj;=ks"f;rejka irK hdu;a YS, iudodkh;a fï Ydikfha wdrïNl mshjrla muKhstfyu kuq;a ta irK .uk ud;%hlskau;a wdYap¾hj;a wdksYxi ,nd.; yelsùu;=Kqrejkaf.a wdkqNdjiïmkak njg idOlhla irK YS, ud;%fhkau iq.;s.dójqkq ieoeyej;=ka .ek O¾u idys;Hfha fldf;l=;a iƒyka fjkjd P;a;udkjlhd ms<snƒ l:dka;rh ta jf.a tlla;sf,da.=re nqÿmshdKka jykafia ieje;a kqjr jev jdih lrk ld,fha fia;jHdkqjr P;a; lshk n%dyauK ;reKfhla" n%dyauK udkjlfhla" WlalÜGd kqjrfmdlaLrid;s lshk n%dyauK wdpd¾hjrhd fj; .sys,a,d Ydia;% bf.k f.kwjidk lr,d wdmiq ;ukaf.a uõmshka olskak fia;jHd kqjrg weú,a,d .=rem~qrejYfhka oyila lyjKq wrf.k kej;;a ;udf.a .=rejrhd yuqùug hñka isáhdtod WoEik nqÿmshdKka jykafia uyd lreKd iudm;a;sfhka f,dalh n,djodrKfldg P;a; udkjlhd fmkS.sh ksid ta ud¾.fha .yla uq,g jev,d jevyqkakd P;a; udkjlhd nqÿrcdKka jykafia oel," weú,a, fndfydu m%idohlska"meyeoSulska" hqla;j ;=Kqrejka irK .sys,a,d nK wy,d msg;a jqkd hkak l,skanqÿmshdKka jykafia f;rejka irKhdug f;rejka .=K lshfjk .d:d ;=klaP;a; udkjlhdg b.ekakqjd ta .d:d isyslrñkqhs P;a; udkjlhd hkak msg;ajqfka ta .d:d ;=k ;uhs wms fï wdrïNl jYfhka" fï ud;Dldj jYfhka ;enqfõ;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 1BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 2. 2. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!m<fjks .d:djfhda jo;x mjfrda ukqfÊiq - ukqIHhska w;r jdoSkaf.ka W;=ï jQ" tfyu ke;akïfY%aIaG jqilHuqkS - YdlH uqkSkaø jQN.jd - Nd.Hj;a jQl;lsÉfpda - úuqla;sh iƒyd l,hq;= lD;Hh lr wjikamdr.f;da n, úrsh iux.S - iir l;rska tf;r jQ" ixidr id.rfhka tf;r jQ talshkafka ksjka ÿgqjd jQ ldhn, ù¾h n, ù¾hdosfhka iukaú; jQ;x iq.;x irK;a;uqfmañ - ta iq.;hka jykafiaf.a irK uu hñ" msysg fldghñ lshk tlhs ta uq,a .d:dfõ lshfjkafkafojks .d:djrd. úrd. ufkac ufidalx - rd.h ÿre lrkakd jQwfkacx - ;Kaydj rys; jQwfidalx - fidal rys; jQOïuuixL; umamál+,x - fkd ms<sl=,a jQ" wixL; Oïu kï jQ ks¾jdK O¾uhouOqrñux M.=kx iqúN;a;x - ñysrs jQ" uekúka fnok ,oaodjQ fï m¾hdma;s O¾uhoOïuñux irK;a;uqfmañ - uu msysg fldg hñ;=kajk .d:djh;a: p oskak uymaM, udyq - hï wd¾h ix>r;akhla flfrys fok ,oao uy;aM,hhs lshkq ,efíop;=iqp fhiq mqrsihqf.aiq - msrsiqÿ mqreI hq., i;rla jQwÜG p mq.a., Oïuoid f; - ks¾jdK O¾uh m%;HlaI jYfhka ÿgqjd jQ tawIaGd¾h mqoa., ix>r;akh kï jQ;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 2BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 3. 3. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!ix>ñux irK;a;uqfmañ - fï ix>hd jykafia,d irK hñ" Wkajykafia,d msysgfldg hñ lshk woyihsb;ska fï .d:d ;=k lshñka mshjrska mshjr bosrshg hk w;f¾ uxikaêhl oSfydre fï ;reKhd <Õ Okh we;ehs lshk ix{dfjka úo, uerejd ta urKh;atlalu P;a; udkjlhd wr lshdmq ;=Kqrejka flfrys Y%oaOdj;a" wr YS,iudodkh;a m[ap YS,h iudoka ùu;a nK weiSfuka we;s lr.;a;= Y%oaOdj;a ta yeutlla u msysg lrf.k ;õ;sid osjH f,dafl ;siafhdÿka úudkhl my< jqkd lsh,lshfjkjd B,Õg ta ;reKhd u< nj wy, uõmshka ta fia;jH kqjr jeishkq;atl;=fj,d wjux., lghq;= lrkak iQodkï fjk wjia:dfõ nqÿmshdKka jykafiatf;kag jeähd nqÿmshdKka jykafia tf;kag jeähdu wr P;a; udkjlhdosjHf,dafla bƒ, úudkh iys;j u tf;kag meñKshd nqÿmshdKka jykafia msrsigta ldrKh weÕùï jYfhka ta osjH mq;%hdf.ka weiqjd fï br yƒg;a jvd nn,kúudkhla iys;j foõf,dúka wdmq Tn ljqo@ fldhs úosfha msKla lr,do fï;;a;ajh ,enqfõ lsh, P;a; osjH mq;%hdf.a láka u lshkak ie,eiaiqjd uu ;uhsNd.Hj;=ka jykafia ud flfrys lreKdfjka .sys,a,d ta .ila uq, jev isáoaoS todyuqjqk n%dyauK ;reKhd Nd.Hj;=ka jykafia uf.ka weiqjd ;=Kqrejka irKhdu lshk tl okakjdo@ lsh,d uu lsõjd keye lsh,d Nd.Hj;=ka jykafia ugtal lsh,d ÿkakd ta lshmq wdldrhg irK .shd mkais,a okakjdo lsh,d weyqjdtal uu okafka keye lsõjd B,Õg tal;a ug lsh,d ÿkakd fï wmsrsiqÿ jQm%dK>d;h" i;=ka uerSu lshk tl w;ayrskak kqjKe;a;ka tal m%Yxid lrkm%;sm;a;shla fkdfjhs ta jf.au fkdÿka foa .ekSu" mr wTqjka lrd hEu" fndrelSu" iqrd mdkh lsrSu hk fïjd kqjK we;a;ka úiska j¾Kkd lrk m%;sm;a;sfkdfõ fïjd wmsrsisÿ m%;sm;a;s lsh, lsõjg miafia uu ta wdldrhg u YS,hwêIaGdk lr.;a;d tfyu hk w;fr fidre ug úo,d udj urKhg m;al,d osjHf,dalfha bkak wks;a foújre uf.a fï hii oel,d fldhs úoshg fï ;;a;ajhla,enqjdo@ ,nkjo@ lsh,d mqÿufhka jf.a m%ldY lrkjd lsh,d Th ldrKh P;a;osjH mq;%hd m%ldY l<dt;fldg fï fmdä l:dka;rh wdY%fhka wmg fmfkkjd f;rejka irK hdu;am[apYS,h iudoka ùu;a fldhs;rï wdksYxi iïmkako lsh,d úfYaIfhka u ys;d.kak ;sfhkafka wr YS, iudodkh oeka fï mskaj;=ka ljqre;a okakjd is,aiudoka ùug l,ska irKhdula lrkjd ;=Kqrejka irKhdu;a iq,q mgq fohlafkdfjhs ta ;=,ska flfrkafka ;udf.a Y%oaOdj u;=lr .ekSuhs Y%oaOdj Wvhs YS,hls%hd;aul fjkafka hï m%udKhlg Y%oaOdj n,j;a kï ta m%udKhg YS, YslaIdmo/lSug fm<fTkjd YS,fha msysáhd fjkjd b;ska P;a; udkjlh wr úoshg .d:dlsh lshd hkfldg - talg lshkafka ;=Kqrejka .=K isyslrñka hduhsnqoaOdkqiai;s" Oïudkqiai;s" ix>dkqiai;s jYfhka ;=Kqrejka .=K isyslrñkqhs.sfha ta is;ska" ta wdikak is;ska l,qrsh lsrSu ksid ;uhs osjH f,dalfha wr;;a;ajh ,enqfõ wms O¾ufha wy, ;shkjd oeka flfkl=f.a B,Õ W;am;a;sh .eklshfjk fldg .rel l¾u lsh,d wdkka;rSh mdm l¾u jeks nrm;, l¾uhlake;akï uj uerSu" mshd uerSu" ry;=ka uerSu" nqoaO YrSrfhka f,a fi<ùu" ix>fNaoh jeks l¾u - we;eï úg oelafjkjd ksh; ñ:Hd oDIaGsh;a tlla yeáhg -;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 3BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 4. 4. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!ta úosfha nrm;, l¾uhla bosrsm;a kQfkd;a flfkl=f.a ó,Õ W;am;a;sh ;SrKhflfrkafka wjidk wjia:dfõ lrmq l¾uhlska fyda" l,ska lr,d wjidkwjia:dfõ isysm;a l< l¾uhlska talg lshkjd wdikak l¾uh lsh,d t;fldg.rel l¾uh ke;sfjkfldg wdikak l¾uh tal;a ke;sfjkfldghs B,Õg wrwdÑkak l¾uh lsh,d lshk ;uka ksrka;rfhka lsrSu ;=,ska mqreÿ lr.;a;=l¾uhla bosrsm;a fjkjd tfyu;a ke;sfjkfldg fjk hïlsis wjia:djl l<lg;a;d kñka y÷kajk hïlsis l¾uhla fldfydu kuq;a bosrsm;a fjkjd B,ÕW;am;a;shg oeka fu;k wmg fmfkkjd wdikak l¾uh nqÿmshdKka jykafiawe;a; jYfhka ta wjia:dfõ jeäfha urKfhka .e,ùug fkdfjhs Wkajykafiaf.a uyd lreKd iudm;a;s {dKh ;=,ska fmfkkakg we;s P;a; udkjlhd ;=< wrúosfha .eTqre Y%oaOdjla we;s lr .kak Yla;shla ;sfnkjd lsh,d t;fldg wjidkis; ilia lsrSughs nqÿmshdKka jykafia t;kg jevu lf,a ta yeáhgu P;a;udkjlh;a fuf;la wy,j;a ke;s" fuf;la fkd.sh irK hdula l<d fuf;lawy,j;a ke;s YS,hla iudoka jqkd ta iq,q fj,dj ;=, we;s lr.;a;= l=Y,fÉ;kdfjkqhs wr úosfha osjH iïm;a;shla ,enqfõt;fldg wms ta ;=,ska l,amkd lrkakg ´k we;a; jYfhkau wfma YS, iudodkh;yjqre fjkafka" Y%oaOdj msysg lrf.khs flfkl=g lshkak mq¿jka kï k;a:sfï irKx w[a[x nqoafOda fï irKx jrx - ug fjk msysgla ke;( nqÿrcdKkajykafia u ug msysghs O¾uh u ug msysghs ix>hd jykafia u ug msysghs lsh,dta ;rï m%n, Y%oaOdjla ;sfnkjd kï ta ;eke;a;d ta irK hdu lrkjd irKhdulsh, lshkafka msysg fidhd hEu ta msysg fidhkak fjkafka YS," iudê" m%{d;=<skqhs nqÿrcdKka jykafia g ljqrej;a .,jd.kak neye kuq;a wr YS," iudê"m%{d jeãug wdrïNh irK.ukhhs talhs fï ld,fha mjd YS, iudodkhg l,ska;=kajrla u nqoaOx irKx .ÉPdñ wdoS jYfhka fï irKhdu lrkafka tal tfiafufia fohla fkdfjhs oeka t;fldg fï P;a; udkjlhdg ta nqoaO ld,fha;snqKq udrl wk;=rla ksid" Wjÿrla ksid" ta úoshg yosisfha cSú;h ke;s jqkd tanqoaO ld,hg;a jvd fï ld,fha bkak udkjl udkúldjkag - ore oershkag -uÕ f;dfÜ fldhs;rï Wmøj wk;=re ;shkjdo lsh, fï mskaj;=ka okakjd mdf¾fï me;af;a bƒ,d tyd me;a;g mkskak l,ska fï mqxÑ wms hglrf.k hkakwêfõ.S oejeka; jdyk ùoshla ùoshla .dfka ÿjkjd ta jf.au fï mqxÑ wfma uÕúhou" prs;h" cSú;h fld,a, ld.kak fkdfhl=;a wdldrfha m,a fydreka"odurslhska" ñkSurejka ykaoshla ykaoshla .dfka bkakjd oeka t;fldg fï uE;hq.hl bƒ,d fn!oaO ckkdhlhska mdie,a isiqkag mdif,ka msg;afjk wjia:dfõoS" mdie,a jev ksulr,d f.or hk wjia:dfõ oS" fï wms l,ska iƒyka l< .d:d;=k isysm;a lrkak" tajd lshkak" ms<sfj;la yeáhg fhdo,d ;shkjd fï ldf,a ta.d:dj, w¾:h mjd f;areï lr,d fokak flfkla kE tajd úlD;s lrf.k úys¿njg m;alrf.k we;eï flfkla bkafka kuq;a b;du n,iïmkak .d:d ;=klaoeka nqoaO ld,hg;a jvd fï ld,fha wk;=re nyq, ksid wmg lshkak fjkafkamdief,ka msgfjk wjia:dfj fkdfjhs f.orska msgfjk wjia:dfõ - mdie,ahkak msgfjk wjia:dfõ - mjd mq¿jkalula ;sfhkjd kï fï .d:d ;=k isysm;alrf.k" tfyu ke;akï hg;a msrsfihska nqoaOx irKx .ÉPdñ" Oïux irKx.ÉPdñ" ix>x irKx .ÉPdñ lsh,d wdikak isf;kau msgfjk tl fydƒh lsh,dhg;a msrsfihska wr lshdmq úosfha wk;=rla wdj;a fydƒ ;ekl W;am;a;shla j;a;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 4BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 5. 5. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!,nkak mq¿jka ;=Kqrejka isysm;a lrf.k f.orska msg jqfkd;a Tkak Th úoshhsoeka ;sfhk ;;a;ajhb;sx ta jf.au wmg fmfkkjd ta ;=Kqrejka flfrys Y%oaOdj" irKhdu" ta tlaluYS, iudodkh;a wr ;rïu n,iïmkak fohla m[apYS,h jqk;a iq¿mgq fohlafkdfjhs" .syshdf.a ks;H YS,h jYfhka ;sfnk ta YS,h muKla iudoka fj,d taiq¿ fj,djla ;=< oeä wêIaGdkhla we;s lr.kak we;s P;a; udkjlhd uf.acSú;fha b;srs ld,h ;=< uu lsisu if;la urkafka kE" fidrlula lrkafka kE"ldufhys jrojd yeisfrkafk kE" fndre lshkafka kE" iqrd mdkh lrkafka kElsh, ta .;a;= wêIaGdk Yla;shhs jeä l,la /lafla kE" iq¿ fudfyd;la ;=<we;slr .;a;= Yla;sh ;=<ska wr ;rï osjH iïm;a ,enqfj t;fldg Bg;a jvdwdksYxi iïmkakhs fï mskaj;=ka wy,d ;sfhkjd Wfmdai: YS,h oeka fïfndfyda fofkla iudokafj,d ;sfhkafk fmfyjia jYfhka Wfmdai: wÜGx.YS,h ta wIaGdx. YS,fha;a wdksYxi olajk O¾u l:djl=;a ;shkjd wju jYfhkawv ojila tl YslaId mohla m%n,j /lSfï wdksYxi olajk mqÿu úosfhal:dka;rhl=;a O¾u idys;Hfha iƒyka fjkjd oeka fï mskaj;=ka fï ld,fhawe;eï úg f,dl= yeáhg i<lkafk ke;s úld, fNdack YslaIdmoh yrshdldr oeäwêIaGdkhlska cSú; mrs;Hd.hlska /ls tla;rd ÿ.S ukqIHfhla jDlaI foaj;dfjlajqk l:dka;rhla O¾u idys;Hfha iƒyka fjkjd tal fï úoshghs lshfjkafkysud,fha bƒ,d wjqreoaola mdid fldiTE kqjrg meñfkk mkaiShl ;dmi msrsilaysáhd fldiTE kqjrg tkafk fldiTE kqjr ta ld,fha ysáh f>dais; isgdKka"mdjdrsh isgdKka" l=lal=g isgdKka lsh, lshk isgqjreka ;=kafofkla ta ;dmijrekag wdrdOkh lr,d ;snqkd jeis ydr ui ;=< yeu wjqreoaolu wfmkaWmia:dk ,nkak tkak lsh,d ta wdrdOkdj wkqj msg;afj,d tk ;dmihskatla;rd wjia:djl lef,a fl<jr ;snqkq uyd úYd, kq. .ila uq, állgkej;=kd úfõl .kak ;dmihska w;r m%Odk ;dmihd l,amkd l<d fï kq. .ygwê.Dys; foaj;djd tfia fufia flfkla fjkak nE uyd n,iïmkak flfklafjkak ´kE lsh,d kslug jf.a ys;=jd fï wfma msrsig meka ,nd fokjd kï fïfoaj;djf.a wkqyiska wmg fndfydu jákjd" fï fj,dfõ m%fhdackj;a fohlalsh,d ys;kj;a tlalu ta yeu fokdgu meka my< jqkd t;k Bg miafial,amkd l<d wmg kdkak meka ,efnkjd kï fydƒhs lsh,d tal;a tfyuu,enqkd Bg miafia l,amkd lrd wmg wdydrh;a ,efnkjd kï fydƒhs lsh,dmkaish fokdgu wdydrh;a ta úoshgu ,enqkd B<Õg wr ;dmihd ys;kjd fï;rï wms ys;k ys;k foaj,a fokak Yla;shla ;sfhk fï foaj;djd wmsg olskakwe;akï fydƒhs lsh,d t;fldg wr kq. .fya uq,a w;rska fï foaj;djd uydkqNdjiïmkak iajNdjhlska fmkS isáhd B<Õg fï ;dmih wykjd Tn fldhs úosfhamskla lr,o fï ;;a;ajh ,enqfõ lsh,d Tkak t;fldg wr foaj;djd ,eÊchslshkak" msk fndfydu iq¿ fohla ksid ,eÊchs lshkak wos uos l,d kej; kej;weúá,s l<yu Tkak lshkak mgka .;a;d ta iïmQ¾K m%jD;a;sh fï úoshghsO¾ufha oelafjkafk;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 5BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 6. 6. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!ieje;a kqjr wfkams~q isgdkkaf.a f.or pdrs;%hla ;snqkd yeu fmdfydh ojiluf.or ljqre;a is,a rlskjd fldhs ;rï o lshf;d;a lsrsfndk orejkaf.a mjd lgfidao,d ojfia br wjrg hk wjia:dfõoS lgfidao,d p;=uOqr lfÜ ;n, ta l=vdwjosfha mgkau úld, fNdack YslaIdmoh mjd rlskak mqreÿ lrk isrs;la ;snqkd ta;rug u oeäj yeu fofkla u fmdfydh wgis,a /lSfï isrs;la ;snqkd t;fldgtl oskla ta f.org l=,S jev fidhdf.k wdj b;du ÿmam;a ukqIHfhla taukqIHhd weú,a, jeä l,la Wfka kE B<Õ fmdah ojfia isgdKka úydrfha bƒ,weú,a, f.or whf.ka wykjd wyj,a l=,S lrejg lsõjo wo fmdah oji nj lsh,lshkak nersjqkd lsh, lsõj tfykï thdg ú;rla lEu álla ;shkak yjiajrejg lsh, fjku lEu álla thdg iQodkï lr,d ;sh,d wks;a wh wr lshdmqms<sfjf;a ysáhd" l=vd orejd mjd wdydr fkdf.k b;ska Th w;fr yjia fj,dwr ukqIHhd wdj b;du;a u uykais fj,d jev lghq;= lr,d weú,a,d ta wdydrál ÿkakdu álla l,amkdfj jegqkd fldf;la l=i.skak ;snqk;a tlmdrgulEfj kE l,amkd l<d fudlo fjkodkï fï f.or fldf;l=;a n;a fokak"jExck fokak lsh,d tfyu lE.ykjd fmdä orefjda fyau wo lsisu ioaohlakeye B,Õg weyqjd fï lÜáh lEu ld,o bkafka lsh,d" kE lsõjd fudlolsh,d weyqjdu lshkjd fï jf.a fmdah ojia j, wfma isrs;la ;sfhkjd" isgdKkafï l=vd orejkag mjd fukak fï úoshg úld, fNdacK ms<snƒ YslaIdmoh rlskaki,iajkjd lsh, lsõjyu fï ukqIHhd wykjd ug;a mq¿jkao fï fmdfydhwgis,a iudoka fjkak lsh,d talkx wms okafka kE isgdKkaf.ka wykak ´fkhslsõjd tfykx .sys,a, wykafkhs lsõjd b;sx isgdKkag .sysx lsõjdu lsõjtfyukx lrkak ;sfhkafk oeka fmdafhka wv ojila fmfyjia rlskak ;du;abv ;sfhkjd thdg lshkak lg fidaodf.k wêIaGdk lr.kafkhs lsh, fïúld, fNdackh ms<snƒ ta YslaIdmoh;a uq,a lrf.k ta fmdfydh wgis,ab;ska fï ukqIHh;a ta úoshg l<d ? fjkfldg wr l=i.skak ksid;a fjfyiksid;a ord.kak ners fõokdj,a wdjd t;fldg fï ukqIHhd lf<a fudllao"lUhlska ldurhl hïlsis fohla neƒ,d fl<jrla w,a,df.k fmrf,kak mgka.;a;d fõokdj Wyq,.kak nersj ta ukqIHhska .sys,a, isgdKkag lsõjyuisgdKka p;=uOqr;a wrf.k weú,a,d fndfydu fm/;a; l<d fudlo fïwiyKfhka" lsh, weyqjyu ug jd;frda.hla u;=fj,d ;sfhkjd fjfyi ksidlsh, lsõjd tfykï fï p;=uOqr .kak lsh, lsõjd iajdóka jykafia;a .kakjdolsh, weyqjd kE ug kï wmyiqjla kE .kafkhs lsõjd wfka ug wjir fokakfï fmdfydh wgis,a /lSfïoS ug uq¿ oji lrkak;a nersjqkd" fï álj;a ugmsrsisÿj lrkak ug bv fokak lsh, p;=uOqr;a m%;slafIam l,d b;ska tfyumsáka u l=i.skafkka ta yskaod t<sfjk cdfug bjikak nersj wka;sug taukqIHhd ld,ls%hd lr, wr lshdmq kq. .fya jDlaIfoaj;dj fj,d Wmkakd Tkak´lhs m%jD;a;sh tfyu lsh,d B,Õg jDlaI foaj;dj lshkjd ta isgdKka nqoaOudulhs" Oïu udulhs" ix> udulhs ta isgdKka weiqre lsrSu ksihs ug fï jDlaIfoaj;d iïm;a;sh ,enqfk lsh, ´l wykj;a tlalu wr ;dmihska - tafjkfldg ta f.d,af,d okafkj;a kE nqÿ flfkla my, fjÉp nj fï fldiUEkqjr ksid t;fldg ta ;dmihska Tlafldu ke.sg,d nqoaO lsh,do lshkafka -tfiah nqoaO lsh,do lshkafka lsh,d ;=ka ierhla u weyqj nqÿflfkla my<jqknj;a okafk kE b;ska ta úoshg nqÿflfkla Wmkakd lshk m%jD;a;sh oek.;a;g;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 6BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 7. 7. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!miafia ta ;dmijrekq;a wr isgdKka ;=kafokdg;a ta ldrKh okaj,d ieje;akqjrg .sys,a,d nqÿrcdKka jykafia f.ka nK wy, ry;afj,d meúos N+ñhg m;ajqkdt;fldg wkak wr l;dka;rh ;=<ska wmg fmfkkjd wv ojila /lal Wfmdai:YS,fhka wr ;rï wdksYxi ,enqKd fï ldf,akï oeka wfma ;¾l ldrhskafndfydaúg lshk fohla ;uhs wks;a YslaIdmo flfia fj;;a úld, fNdackh .ekta wdydr .ekSfuka ldgj;a ysxidjla fjkafka kEfka b;ska iuyr úg wykjdn;a ld, wmdfha .sfha ljqo lsh, ta úoshg wyk wh;a bkakj t;k n;a lEufkdlEu fkfjhs m%YaKh ;sfhkafk fï lshdmq ;uka m%;s{d lr.;a;= iudokaYS,h oeä wêIaGdkhlska /lSu ;=<ska is; msrsisÿ lr .;a;d is; fl,ska lr.;a;d ;=Kqrejka flfrys Y%oaOdfjka" ta YS, iudodkfhka" wjxl Ndjfhka is;fl,ska lr .;a;d tafla wdksYxihhs wr ÿ.shdg ,enqfka t;fldg wms l,amkdlrkak ´kE wkak ta úoshghs iq¿ fldg ;elsh hq;= fohla fkdfjhs úld,fNdack YslaIdmoh mjd ljr YslaIdmohla jqj;a fï nqoaO Ydikfha yrshg/lafld;a tal wdksYxi iïmkak nj fïl ;=,ska wmg meyeos,sj fmakjdB,Õg fïlgu wod< ;j;a fldf;l=;a O¾u l:dka;r ;sfnkjd YS,dos .=K O¾ums<snƒj úfYaIfhka iƒyka l<hq;= ;j;a ldrKhla ;uhs" ;j;a jákd foaYkdjla;uhs" nqoaO ld,fhau ysáhd l+goka; lsh, tla;rd n%dyauKfhla ta n%dyauKhdfndfydu Okj;a flfkla thdg úYd, hd.hla mj;ajkak ´kElula ;snqkd tahd.h mj;ajkak l,a we;=ju .jhska" jiqmegjqka" t¿jka" neg¿jka wdoS ta i;=kay;aiSh" y;aiSh iQodkï lrf.k ta i;=ka .iaj, neƒ,d B,Õg l,amkd lrkjdwykak ,enqkd fï n%dyauKhdg Y%uK Nj;a f.!;uhka uy;aM, uydksYxi jkúoshg hd. mj;ajk l%uhla okakjd lsh, .sys,a, nqÿmshdKka jykafia tlalidlÉPdjla wdrïN l,d b;du;au uydksYxi jk úoshg hd.hla mj;ajkafkafldfyduo lshk ud;Dldj WvnqÿmshdKka jykafia w;S; m%jD;a;shla wdY%fhka - w;S; cd;shl Nd.Hj;=kajykafia mqfrdays; flfkla yeáhg bmos,d uyd úcs; lshk rcqg - uyd úcs;rÊcqrejkag úYd, jia;= iïNdrhla ;snqkd - uq¿ rgu iïnkaO lrf.k uydmrsudKfhka úYd, hd.hla meje;ajQjdh" ta hd.fhaoS lsisu if;l=g ysxidjla lf,akeye ta hd.hg iïnkaO jQ ukqIHhskag;a n,lsrSula fkdlr b;du;a Od¾ñlwkaoñka úYd, hd.hla meje;ajqjd lsh, ta ldrKh iúia;rj nqÿmshdKka jykafiajod<d ta wjia:dfõ n%dyauK msrsi;a idOqldr ÿkakd wr nuqK;a wka;sug tal .ekmeyeos,d biafi,a,u weyqfõ Th Nd.Hj;=ka jykafia úia;r l, wdldrhg wrmqfrdays;hd Nd.Hj;=ka jykafiau fjkak ´k lsh, ug ysf;kjhs lsh, tfiauhslsh, nqÿmshdKka jykafia tal ms<s.;a;g miafia B,Õg wykjd uydksYxi jk"yenehs ta ;rïu iQodkï ùï ke;s" jev lghq;= ke;s" ;j;a hd.hla ;sfhkjdolsh, tfyu weyqju nqÿmshdKka jykafia lshkj" tfiah nuqK fukak fufyuhd.hla ;shkjd fudllao" hïlsis l=< mrïmrdjl is,aj;a meúoaoka fjkqfjkaks;sm;d okaoSfï l%uhla ;sfnkjd kï wkak ta hd.h wr lshmq uyd úcs;rÊcqrejkaf.a hd.hg;a jvd fY%aIaGhs lsh, B,Õg wykjd Bg;a jvd jev lghq;=iQodkï ùï wvq kuq;a wdksYxi jeä hd.hla ;sfhkjdo lsh, t;fldg;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 7BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 8. 8. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!nqÿmshdKka jykafia m%ldY lrkjd ;sfhkjd fudllao ta hd.h" i;r os.skameñfKk ix>hd jykafia,d fjkqfjka úydrhla ;ekSu tal Bg jeäh wdksYxiiïmkakhs wÉpr fjfyi uykais fkdù lrkak mq¿jka tlla B,Õg wykjdBg;a jvd jev lghq;= wvq kuq;a wdksYxi jeä hd.hla ;sfhkjdo lsh,Tkak ta wjia:dfõ nqÿmshdKka jykafia m%ldY lrkjd" hï flfkla myka is;skahqla;j nqÿka irK hkjdo" oyï irK hkjdo" iÕ irK hkjdo ta hd.h wrlshmq yeu hd.hlgu jvd - uyd úcs; rÊcqrefjda meje;ajQ wr uyd mrsudKhd.hg;a jvd" B,Õg wr l=, f.j,aj, fok ks;H odkhg;a jvd" úydr odkhg;ajvd fY%aIaG hd.hla lsh, B,Õg t;ekska kej;=fka kE n%dyauKhd wykjd Bg;ajeäh jákd hd.hla ;sfhkjo uy;aM, uydksYxi jk ta wjia:dfõ ;uhs m%ldYlf,a nqÿmshdKka jykafia ;sfhkjd hï flfkla wr lshdmq m%dK>d;fhkafjkafjkjd kï" woskakdodkfhka fjkafjkjd kï" ldu ñÉPdpdrfhkafjkafjkjd kï" uqidjdofhka fjkafjkjd kï" iqrdmdkfhka fjkafjkjd kïta hd.h wrsg;a jvd wdksYxi iïmkakhs B,Õg weiQ m%YaKh Thsg;a jeähwdksYxi iïmkak hd.hla ;sfhkjdo lsh, taflos nqÿmshdKka jykafia uq¿uy;a YS," iudê" m%{d m%;smodj olajd jod,d - flfkla fï Ydikfha meúosfj,dry;anj olajd hkb;ska ta uq¿ foaYkdju wy,d l+goka; n%dyauKhd ;=Kqrejka irK .sys,a,dWmdilfhla njg m;ajqkd wr ta ta ;ek neƒ,d ysgmq" urkak ysgmq" 700 la.jhskag" jiaikag" jeiaishkag Tlafldgu wNh odkh ÿkakd ta i;=ka ksoe,af,a;K l;ajd" iS;, j;=r fnd;ajd lsh,d Wkag wNh odkh ÿkakdb;ska fï l;dka;rh wdY%fhkq;a wmg fmakjd fï Ydikh wdñifhka ksrdñihghk nj idudkH f,dalfha wdñi odkhhs f,dl= yeáhg i<lkafk Bg jvdksrdñi jYfhka" ta jf.au is;g fÉ;kdjg jvd <xj hk wkaoñka wr ;=KqrejkairKhdu" iS, iudodkh wdoS jYfhka nqÿmshdKka jykafia wuq;=u jákdlïrdYshla fï f,dalhg olajd jod,d ta YS, iudodkfha wdksYxi ta úosfhafkdfhl=;a l;dka;r wdY%fhka O¾ufha oelafjkjd idudkHfhka m[ap YS,hrlsk .sys mskaj;=kag fuf,dj jYfhka meñfkk wdksYxi we;eïúg olajkjdmyla yeáhg hïlsis flfkla iS, iïmkak kï" YS, iïmkak flfkl=g" tawm%udoh fya;=fldg f.k - t;ek wm%udoh lsh, lshkafka oeka mõlï lsrSu wmsys;uq YslaIdmo myg wod, jeros - m%dK>d;h" woskakdodkh" lduñÉPdpdrh"uqidjdoh" iqrdmdkh lshk foaj,a hï flfkla lrkjd kï jHdmdrsl uÜgñkafyda fm!oa.,sl uÜgñka fyda O¾ufha y÷kajkafka m%udohla yeáhghs m%udohgjegqkd we;a; jYfhkau u;ameka j,ska muKla fkdfjhs wr lshdmq foaj,a lrk;eke;a;d wka;sug tajd is;g tkak tkak msiafila njg m;afjkjd fkdikaiqkanjg m;afjkjd tal m%udohg fya;=jla wkak ta m%udoh ksid u;=msgg fmkqkgidudkH f,dalhdg fmfkk fmkqfuka" idudkH flkdf.a wjfndaOfha yeáhgoshqKqfjk yeáhg fmkqk;a ta ;eke;a;d hïlsis wjia:djl n,j;a mrsydKshlgm;afjkjd tal wkqj nqÿmshdKka jykafia olajkafka hï flfkla YS, iïmkakkï" m[apYS,h yrshg wdrlaId lrkjd kï ta ;eke;a;dg wm%udo m%;sm;a;sh msysglrf.k úYd, Okhla /ialr .kak mq¿jka h lsh, idudkHfhka flfkla;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 8BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 9. 9. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!ys;kak fm<fUkafk úfYaIfhka fï ld,fha m[ap YS,h rlsk flfkl=g" oeyeñflfkl=g" ;ekla kE Okhla ,nd.kak yelshdjla kE lsh,d ta úoshg kuq;anqÿmshdKka jykafia kï fmkakqï lrkafka m[ap YS,h rlsk flkdghs Okh/ialr .kak mq¿jka fjkafkawe;eï wjia:dj, Okh lsh, lshkafka jia;=fõ ;yjqre njhs t;k m%ldYlrkafka hï flfkla fldÉpr yïnql,;a u;ameka fndñka wr wfkl=;a ÿrdpdrj, tfyu fhfokjd kï ta Okh blaukskau ldndiskshd lr, ke;s lr .kakjdwr YS,jka;hd ta úoshg fkdfõ iuyr úg nqÿmshdKka jykafia olajkj WmudjYfhka ó ueiaika ó johla nƒskakd jf.a" fõhka ;=Uila nƒskak jf.a fndfydufjfyi uykaisfj,d Od¾ñlj Wmhd.kakd Okh ia:djrhs lsh," ;yjqrehs lsh,wkak ta w¾:fhka ;uhs t;fldg m<fjks wdksYxih jYfhka olajkafka ljqre;afï .sys mskaj;=ka n,dfmdfrd;a;= jk fNda.ialkaOh ,nkjd fojks wdksYxihyeáhg olajkjd is,aj;a flkd ms<snƒj hym;a lS¾;s rdjhla we;sfjkjd lsh,hym;a lS¾;s rdjhla" kqjKe;a;ka w;r hïlsis hfYda f>daIhla" lS¾;s rdjhlafyñysg me;sfrkjd tal fojks wdksYxih iudcfha cSú;hla .;lrk flfkl=gtal;a tla;rd wdksYxihla" ják wdksYxihla ;=kajkqj olajkjd ta úosfha YS,iïmkak mqoa.,hd hïlsis iNdjlg t<fUkjd kï" rcjreka isák iNdjla fydafõjd" n%dyauKhska isák iNdjla fyda fõjd" .Dym;shka isák iNdjla fyda fõjd"ta fldhs iNdjlg msúfi;;a úYdroj msúfikjd lsh,d ys; ul= lr.kafka ke;sjul= lr .kakjd lsh,d lshkafka T,qj my;g fy<df.k fndfydu ,Êcdfjkajf.a uQK yx.f.k bkak tl fl,ska Nh ke;=j úYdroj iNdjlg weú,a,d l;dlrkak mq¿jka Yla;shla ,efnkj ;ukaf. wr YS,h msrsisÿ ùu ksid ta ;=kafjkswdksYxih y;rfjks wdksYxih yeáhg olajkjd urK wjia:dfõ isyskqjKskald,l%shd lsrSu uq<d fkdù fydƒ isysfhkaoeka wr we;eï l;dka;rj, mskaj;=ka wy,d we;s pqkao iQlrslhd" ta W!rka urñkaysgmq ukqIHhd" wjidk wjia:dfõ W!frla yeáhg - ukqIH ys; ke;sfj,d -wka;sug W!frla jf.a tydg fuydg ÿjñka bƒ,d ÿla úƒ,d" wmd.; jqkdYS,jka; mqoa.,hdg ;ud ta lrmq fydƒ ls%hdjla isysm;a lrñka i;=gqfjñka wjidkfudfyd; isyskqjKska .;lr, wr fmdf;a lshfjkakd jf.a ksod msìoshdla jf.a"osjH f,dalfha W;am;a;sh ,nkak mq¿jka miajk ldrKh olajkafk we;a;jYfhkau iq.;s.dó fjkak yels nj YS,jka; mqoa.,hd ta YS,h yrshdldr wdrlaIdl,d kï wr P;a; udkjlhd jf.a" wkak wr ÿ.S ukqIHhd jf.a" iq.;s.dófjkjd tal miafjks wdksYxih;j;a wjia:djl wdkkao yduqÿrefjda nqÿrcdKka jykafiaf.ka wykjd Nd.Hj;=kajykai" fï f,dalfha iqjƒ j¾. ;=kla ;sfnkjd iuyr .iaj, uq,a iqjƒhs iuyrtajhs wrgqj iqjƒhs iuyr .iaj, u,a iqjƒhs t;fldg uq,a iqjƒ" yr iqjƒ" u,aiqjƒ lsh,d ;=ka wdldr iq.kaOhla ;sfnkjd f,dalfha ta yeu iqjƒlau Wvq iq,Õghkafka kE há iq,Õg ñila Nd.Hj;=ka jykai" Wvq iq,Õg;a hk há iq<Õg;ahk Wvq iq,Õg há iq,Õg lshk fome;a;gu hk iqjƒl=;a f,dafl ;sfnkjdolsh, t;fldg;a nqÿmshdKka jykafia Tkak m%ldY lrkjd" hïlsis .ul fyda;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 9BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 10. 10. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!kshï .ul fyda k.rhl fyda hï ia;s%hla fyda mqreIfhla fyda nqÿka irK .sysx;sfnkjd kï" oyï irK .sysx ;sfnkjd kï" iÕ=ka irK .sysx ;sfnkjd kï" tajf.au i;=ka uerSu" fidrlï lsrSu" lduñÉPdpdrh" uqidjdoh" iqrdmdkh lshk tam[ap ÿYaprs;fhka bj;afj,d ta YslaIdmo rlSkï mrs;Hd. YS,S kï ta mqoa.,hdms<snƒj ta ia;%sh fyda mqreIhd ms<snƒj .=Krdjhla ukqIHhska w;r;a foúhkaw;r;a Y%uK n%dyauKhska w;r;a me;sfrkjd lsh, .=K iqjƒ me;sfrkjd lsh, taúoshg;a olaj,d ;sfnkjd iuyr wjia:dj, YS,dksYxi jYfhkat;fldg fuf,dj jYfhkq;a wr YS,jka;hdg ;udf.a cSú;h hy;ska .;lrkakmq¿jka ta jf.au fï mskaj;=ka wy, ;sfhkjd YS,doS .=K O¾u rlsk flkdg wrúms<sir nj lsh, w;S; fmd;aj, lshk miq;eú,a, ke;sj ksrka;rfhka u f,dl=i;=glska bkak mq¿jka ksrdñi mS%;shlska bkak mq¿jka talg lshkjd ksrjoHiqLh lsh,d wkjÊc iqLh lsh, lshkjd jeros fkdlr uu je/oaola lr, kElshk ta is;=ú,a, f,dl= i;=gla tal ;=,ska i;=gla we;s lr.kak mq¿jka fjkjdt;fldg ta i;=gu ;uhs B<Õg ta YS,fh fuf,dj jYfhka olajk wdksYxihwdrïNl jYfhka lsõfjd;a kuq;a fï Ydiksl .=KO¾u w;rska wms ljqre;aokakjd" YS,h ;uhs moku fï .=K O¾u j.djg ixidr ÿl fl<jr lsrSu ms<snƒl:dfõoS YS," iudê" m%{d lshk mqKHialkaO ;=kla olajkjd YS,h msysglrf.khs iudêh jvkafka" iudêh Wmldr lrf.khs m%{dj oshqKq lr.kafkatal ksid ;uhs ;s%úO mqKHialkaOhla O¾ufha oelafjkafka YS," iudê" m%{d kñkat;fldg ta YS,h úúOhs fï mskaj;=ka okakjd oeka idudkH ks;H YS,h jYfhkam[ap YS,h ;sfnkjd ;j;a mq¿jka kï wdcSj wIaGul YS,h lsh,d fïwjia:dfõoS we;eï flfkla iudoka jqkd jf.a jpkh;a /l.ekSu fldákaulshf;d;a lh;a" jpkh;a yslaujd .ekSu ms<snƒ woyihs YS,h ;=, ;sfnkafka talysf;a Wmldrh we;sjhs lrkafka ysf;a ;sfhk wêIaGdk Yla;sh fmroers lrf.kt;fldg YS,fha jákdu foa ;uhs iudoka fjkjd lsh, lshkafka wêIaGdklr.ekSu fï wêIaGdk Yla;sh ;=<ska hïlsis ia:djr njla we;s lr.kakjd ta;yjqre njla ke;sj iudêhla f.dv kÕd .kak nE ffp;Hhla f.dvk.kaknerej jf.a yrs mokula ke;=j fï is; iudêhlg f.dvk.d.kak nE" wjuuÜgfuka m[ap YS,hj;a ke;=j fmdf;a tk Wmudjla fkdfj;;a fïl f;areïlr.kak .;a;= Wmudjla jYfhka lshkak mq¿jkawms fï ixidrfha úúOdldr cSú; wkka; ld,hla fï úoshg .; lr,d ;shkjdhlaIhska fm%a;hska ;srsikqka yeáhg jeä jYfhka" bƒysg,d foújreka n%yauhskayeáhg ukqIHhska yeáhg t;fldg wfma fï ú[a[dkfha" wfma ysf;a" ;ekam;afj,d ;sfnk fydƒ krl f.dvla ;sfnkjd fndfyda úg krl me;a;hs jeämqr;sfhkafka fïjd l¾u úmdl jYfhka ksrka;rfhka wfma is;aj, u;=fjkjd wr,sm Wv ;sfhk j<ƒl we;s tajd mefik fldg úáka úg tl tl foaj,a Wvgtkak jf.a l¾u Wvg tkjd fïjd hgg ou,d ;ukaf. ys; ;yjqre uÜgulgf.akak Wmldr fjkafka fï YS, wêIaGdkhhs;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 10BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 11. 11. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!oeä wêIaGdkhla hï wjia:djl .;a; kï - fuf;la i;=ka urñka ysgmq" i;=kauerSu rlaIdjla yeáhg lrñka ysgmq" úfkdaohg fyda /lshdjla fyda yeáhglrñka ysgmq" flfkla oeä wêIaGdkhla .;a;d kï" wo fï fudfydf; isg uulsisu flfkl=g ysxidjla lrkafk kE lsh,d - ta wêIaGdk Yla;sh ;=,skau wrtalg wod, w;S; l¾u fõ. fndfyda ÿrg hgm;a fjkjd tajdg u;=fjkak bvfokafk kE wr ys;" tajd u;=fjkfldg fïlhs O¾u;dj fydrlu ms<snƒj;atfyuhs we;eï flfkl=g W;am;a;sfhkau fydrlu mqreoaola fj,d ;sfhkjdtaflka fmkakqï lrkjd w;S; prs; ,laIK kuq;a oeäj wêIAGdk lf<d;a" tawêIaGdkh fmruqfKa ;nd .kafka wkak wr irK .uKhhs" ;=Kqrejka irKhduhs tal ta wêIaGdk Yla;sh fydrlu ms<snƒj;a wksl=;a taj ms<snƒj;afldákau lshf;d;a fï m[ap YS,hg wod,j ;sfnkafk wms fï wkka; ld,hlaixidrfha O¾uh uqK fkd.eiqk wjia:dj, lrmq jeros álhs m[ap YS,h lsh,dnqÿrcdKka jykafia f.dKq lr, oelajqfj fïjdg wod,jhs wms wkka; ld,hlafï ixidrfha jeros lr,d ;sfhkafkt;fldg oeka ksjka n,df.k hkjd kï" wdrïNl jYfhka fukak fï myj;aks;H YS,h yeáhg rlskak ´kE ´lhs m[ap YS,fha jákdlu" iq,qmgq fohlafkdfjhs" oeäj wêIaGdk lrf.k Bg wu;rj ;uhs Th fmdfydh wgis,a wdoSjYfhka ;j ;j;a ;sfhkafk B,Õg NslaIQ YS,h Bg;a jvd mq¿,a hï m%udKhlgmoku Yla;su;a kï - oeka fï mskaj;=ka okakjd Th wyiaud,s.d jf.a yokf.dvke.s,sj, f.dvke.s,af, Wv yrsh ú;rla f.dv k.kj fkdfjhs Bg l,skafldÉpr - fï bxcsfkare uy;a;=re okakjd we;s - wr moku oud.kak fldhs;rï fjfyi fjkjdo lsh, je,s f.dvl yeÿfjd;a lvdf.k jefgkjd fkawkak tal ksid ;uhs wr ix>hd jykafia,d g ta by< uÜgulska by, b,lalhka;ndf.k ksjka olskak n,dfmdfrd;a;=fjka jev lrk ix>hd jykafia,dgnqÿmshdKka jykafia Bg;a jvd ishqï wkaoñka úYd,jQ m%d;sfudalaI ixjr YS,hlajod,doeka ix>hd jykafia,dg whs;s isjq msrsisÿ YS,h lsh, lshk m%d;sfudalaI ixjrYS,h" bkaøsh ixjr YS,h" wdcSj mdrsY=oaê YS,h" m%;Hh ikaksYs%; YS,h lshkYS,hla olaj,d ;sfhkjd ta úoshg l%u l%ufhka jefvk YS,hla fï Ydikfha;sfhkjd b;sx ys;d.kak ;sfhkafka fï ixidrh lshkafka tfyu msákau uvf.dfydrejla fï uv f.dfydrej u; wms Ndjkdjg bƒ.kakj kï bƒ.kak´fk hïlsis fõosldjla yodf.k fmdä fõosldjla yod.kak fjkjd ta fõosldjlKq myla ysgj,;a yod.kak;a mq¿jka m[ap YS,h yeáhg lKq wgla ysgj,;ayod.kak mq¿jka" fmdfydh wgis,a yeáhg oyhla ysgj, oiis,a yeáhg wkak taúoshghs" ys;d .kak ;sfhkafka talhs nqÿmshdKka jykafia fï YS,fha msysg,diudêh jvkafkhs lshkafka is; hïlsis wruqKl fkdfi,afjk wkaoñka mj;ajd.kak mq¿jka fjkafka miq;eú,s wdosh ke;s ;;a;ajhla ysf;a we;s lr .;af;d;a;uhs talg Wmldr fjkafka hïlsis úfYaI ld, iSudjla ;=< /lal iS,hhs ta ld,iSudj osla jqk muKg ta iS,h Yla;su;a kuq;a wju uÜgñka yrs hïlsiswjia:djl wêIaGdk lr.kakjd wo bƒ,d" fï fudfydf;a bƒ,d uu fjkukqIHfhla" uf.a prs;h" uf.a cSú;h" mQ¾K mrsj¾;khlg yerùfï wdrïNlwjia:djghs fï uq,a., ;enqfõ" lsh, wr P;a; udkjlhd jf.a YS,hla wêIaGdk;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 11BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 12. 12. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!lr.;a; kï tod bƒ, wkak ta ;eke;a;dg ksrjoH iqLh - wr ksrdñi iemh -we;sfjkjd t;k wdj¾ckd lsrSfukqhs ta iemh ,efnkafkaYS,fha ;sfhkjd wêIaGdkh;a" wdj¾ckdj;a lsh,d fome;a;la wêIaGdkh bfíguwr iudodkh ;=< ;sfnkjd ljqrej;a lsõjg nfha fkdfjhs iudoka fjñ lsh,d;uka u tal uq¿ ys;skau ms<sf.k ta m%;sm;a;sh wêIaGdk lr.kakjd B,Õgtfyu wêIaGdk lrf.k tal /lSu ;=,ska" ta /lal nj wdmiq yers,d n,kfldg -wdj¾ckh l<d lsh, lshkafka kej; i,ld n,kjd wdmiq yers,d - WfoawêIaGdk lr.;a;= YS,h ? wdmiq yers,d n,kfldg tal yrshg /ls,d ;sfhkjdkï" ojfia fkdfhl=;a tosfkod cSú;fha lror uOHfha;a fïjd uu /l .;a;dlsh, ta ;eke;a;dg f,dl= i;=gla oefkkjd i;shlg miafi wdj¾ckd lr,dne,qj;a fïl fkdlvjd /lal lsh, Bg;a jvd f,dl= i;=gla we;s fjkjdudfilg miafi" wjqreoaolg miafia" wjqreÿ úis;sia .Kkla ;siafia hïlsisYslaIdmohla yrshg /lald kï" tal ;=,ska úYd, Ñ;a; Yla;shla i;=glawe;sfjkjdta i;=gu ;uhs iudêhg Wmldr fjkafka lsh,d O¾ufha olaj, ;sfhkjd is,aj;aflkdg wuq;=fjka W;aidyhla lrkak ´fka kE ug m%fudaohla we;s fõjd lsh,tal O¾u;djuhs YS,jka;hdg wr miq;eú,a,la we;s fkdùu ksid m%fudaohla we;sfjkjd ta m%fudaoh we;sjqkdu tal mS%;shg yrjdf.k ta mS%;sh ;=<ska B,Õg is;;ekam;a fj,d ldhsl udkisl iqjh ;=,ska iudêhla tkjd .;a;= l¾uia:dkhwkqj ´lhs O¾u;dj t;fldg YS,fha jákdlu tfyuhsb;ska ta jf.au ;uhs ta YS,h msysg lrf.k B,Õg iudêh iudêh lsh,lshkafka is; tlÕ lr .ekSu tlÕ lr.;a;= isf;a ;;a;aj ;uhs OHdk iudm;a;sjYfhka oelafjkafka tajd Wmldr lrf.k nqÿmshdKka jykafia fï olajd jod<b;du .eUqre foa jk cSú;hl h:d¾:h" prs;h;a ys;;a ms<snƒ h:d ;;a;ajh ta.eUqre O¾uh wjfndaO lr.kak Yla;sh ,efnkjdb;sx" fï Tlafldu lrkafk - m<uqfjkau ys;d .kak ;sfhkafk - irKiudodkh msysg lrf.khs fï ;=Kqrejka lsh, lshkafk fudkjdo lsh, wmsys;,d n,kak ´kE ;s%úO r;akh - wehs fïjdg ;s%úO r;akh lsh,d lshkafka -oeka Th O¾ufha;a iƒyka fjkjdhx ls[aÑ r;kx f,dafla - úÊc;s úúOd mq:qr;kx nqoaO iux k;a:s - ;iaud fid;a:s Njka;= f;r;kx Oïux iux k;a:s -r;kx ix>x iux k;a:s -lsh,d ta úoshg Th wdYs¾jdo .d:dj, tfyu iƒyka fjkjd f,dalfha hï;dlar;akhka úoHudk fjkjdkï" olskak ,efnkjd kï" ta yeu r;akhlgu jvdnqoaO r;akh fY%aIaGhs" O¾u r;akh fY%aIaGhs" ix> r;akh fY%aIaGhs lsh,d b;ska taúoshghs ta r;ak Wmudj w;S;fha bƒ,d tkafka ta r;akh lsh,d lshkafka";sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 12BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 13. 13. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!fu;kska ys;d.kak ;sfhkafka hï flfkl=f.a jákdlula tkafka ;ukaf.yojf;a ;ekam;a lr.;a;= fï ;s%úO r;akh ksihsw;S;fha fldhs úosfha cSjk ;;a;aj ;snqk;a f,dalfha b;du;au ÿ¾,N jYfhkamy<jk nqoaO" Oïu ix> lshk ta ;s%úO jia;=ka yeƒskajQfha r;ak jYfhka r;akj,ghs Wmud lf,a kuq;a fï uE; hq.fha fkdfhl=;a iudc úm¾hdi ksid wfmafn!oaO Wmdilhska ;ukaf.a irK .ukh flf,i.kakj forejka ms<snƒixl,amhla we;slrf.k tl r;akhlg r;ak ;;a;ajh fokafka ke;s ixl,amhlaoeka rfÜ hkjd t;fldg tal ;ukaf.a irK .uKh flf,id .ekSula ;s%úOr;akh ñila r;ak folla ms<snƒ irK hdula fï Ydikfha keye tal ksid wmswr wIaGd¾h mqoa., uyd ix>r;akh lshk ta r;ak ix{dj ks;r we;s lr.kakg´k r;ak ix{dj Wvhs wms fï YS,h rlskafk tal wr P;a; udkjl l:dfjkafmfkkjd ta fok jákdlu wkqj ;uhs nqÿrcdKka jykafia Ydia;DDka jykafia"Wkajykafia f.a O¾uh m%;smodjhs" ta m%;smodfõ ffk¾Hdksl;ajh" id¾:l;ajhms<sôUq lrk msrsi ;uhs ix>hd jykafia b;ska talu ;uhs Th w.a.mamido wdoSiQ;%j, b;du;au w,xldr wkaoñka nqÿrcdKka jykafia olaj, ;sfhkafka" taY%oaOdjka;hdg b;du;au w¾:j;ajk wkaoñka hï;dla i;a;ajhska isákjdkï wmdfomd" isjqmd nqyqmd" rEmS" wrEmS" i[a[S" wi[a[S" fkaji[a[S" kdi[a[S ta ish,qui;a;aj fldÜGdY w;r ;:d.; w¾y;a iïud iïnqoaO flfklau fY%aIaGh" w.%hhï flfkla w.%jQ mqoa.,fhl= ms<snƒj m%idohla we;s lr.;a; kï" tafl úmdlh;aw.%hs wkak ta úoshg nqoaO r;akh .ek lshfjkjta jf.au B,Õg lshkjd hï;dla fya;= m%;Hhkaf.ka yg.;a O¾uhka ;sfnkjdkï ta ish,q O¾uhka w;r wd¾h wIaGdx.sl ud¾.h lsh, lshk ta m%;smodju" taO¾uhu" ;uhs fY%aIaG O¾uh flfrys hïflfkla m%idohla we;slr .;a;d kï tam%idofhys wdksYxi;a ta jf.au w.%hs B,Õg olajkjd hï;dla ixL; wixL;O¾uhka ;sfhkjd kï ta wixL; kï jQ fya;= m%;Hhkaf.ka ygfkd.;a taks¾jdKh lsh, lshk W;=ï O¾uhu tajd w;r fY%aIaGhs hï flfkla ks¾jdKO¾uh ms<snƒj m%idohla we;s lr .;a;d kï tys wdksYxih;a ta jf.auhs B,Õglshkjd hï;dla f,dalfha iuQyhka" msrsia isákjd kï f,dalfha hï;dla iuQymsrsia jYfhka fldgia olskak ,efnkjd kï ta msrsia w;r ;:d.; ix>hd"wIaGd¾h mqoa., ix> r;akhu fY%aIaGhs ta ksid hï flfkla ix>r;akh ms<snƒjm%idohla we;slr .kakjd kï tys wdksYxih;a ta jf.hsTkak Th úoshg nqÿmshdKka jykafia fndfyda wjia:dj, fï ;s%úO r;akfhairKhdu" ta r;ak ix{dfõ jákdlu" f,dalhdg y÷kaj, oS, ;shkjd t;fldgwms ta .ek ks;r l,amkd lrkak ´k fukak fï wms lrk ls%hdj,a j," ta yeutllu" jákdlula we;s fjkafka wfma yoj; ;=< we;slr .;a;=" wr Y%oaOdj ;=<skawe;slr.;a;=" ta Yla;shhs talu ;uhs lshkafkaioaOdh ;r;S T>x lsh,d;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 13BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 14. 14. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!fï ixidr iev j;=f¾ - ixidrh lsh, lshkafka ldu" Nj" osÜGs" wúÊcd lshkuyd Nhdkl iev j;=re y;rla - fïflka tydg tf;rfjkjd lshd ys;kakj;aneye ta ;rï mqÿu úosfha fï wms wkka; ld,hla fïjdfhau .e,s, fïjd Tiafiau.idf.k hk iev j;=re y;rlska tf;rùuhs" iirska tf;rùu lsh,d lshkafkat;fldg fï ld¾hhg wms uqyqK fokak kï talg iEfyk Y%oaOd Yla;shla;sfhkak ´k ta Ydia;Dka jykafia fndrejla lshkafka kE lsh, ;:d.;hkajykafia f.a iïfndaêh ms<snƒj Y%oaOdj we;slr .kakjd ioaoy;s ;:d.;iaifndaêx - ;:d.;hka jykafia iïud iïnqoaO hhs lsh, ms<s.ekSu" B,ÕgWkajykafia f.a m%;smodj ffk¾HdKslhs lsh,d ms<s.ekSu B,Õg ta ffk¾HdKslm%;smodfõ ffk¾HdKsl;ajh Tmamq l< msrsil=;a isáhd lshk ta yeÕSu we;slr.ekSu´l ;=,ska ;uhs wkak wr flfkla Y%oaOdfjka wr ioaOdh ;r;S T>x lsõj úoshgiev j;=frka tf;r fjkafk ta jf.au ;j;a wjia:dj, fï mskaj;=ka fldf;l=;awy, ;sfhkjd - fï Ydiksl .=K O¾u f.dú;ekla yeáhg .;af;d;a" Y%oaOdjîch yeáhg oelafjkjd B,Õg .=K O¾u ms<snƒj oelafjk yeu ;eklu jf.aY%oaOdj bkaøsh yeáhg n, yeáhg uq,skau u;=lr,d olajkafk fï i;a;ajhd ;=<;sfnk Yla;sh - ldhsl" udkisl Yla;sh - hïlsis wruqKla flfrysfhduqlrkak kï we;a; jYfhka ta ;eke;a;d ;=< úYd, lemùula ;sfhkak ´kta lemùuhs fï irK .uKh ;=< ;sfnkafka we;eï flfkl=g fïl f;areï.kak;a nE we;eï mKaä;hskag f;areï lr,d fokak fjkjd fudllao fï irKhduwe;eï flfkl=g ys;d.kak;a nE fudlgo wms fï nqÿka irK hkafka" iÕ=kairK hkafka lsh,d wehs lsh,d ;sfhkjfka ;ukag ;ukauh lsh,d tafl woyitfyu msákau jroaof.k ;ukau ;uhs fï tf;r fjkag ´kE nqÿrcdKkajykafia g wrf.k hkak nE fï tl tlaflkd fuf.dv bƒ,d tf.dvg kuq;a;uka hkafk - wkak wr flfkla bkakjd fï lshk mdr yrs" fï lshk úoshgW;aidy lf,d;a yrs" fï úoshg ls%hd lf,d;a yrs ta álghs wms irK hkafkanqÿka irK hkjd" oyï irK hkjd" iÕ=ka irK hkjd lsh, lshkafk flfkl=wr úoshg iuyr wd.ïj, ;sfhkakd jf.a fjk flfkla weof.k hkjdfkfjhs" fu;k ta tmuKlg ;ukaf.a we;=<; ;sfnk ù¾hh u;=lr .ekSugtalhs Y%oaOdj wkqj B<Õg ;sfhkafk" úrsh" i;s" iudê" m[a[d Y%oaOdj <Õuù¾hh tkafk talhsioaOdh ;r;S T>x - wmamudfok wKaKjxúrsfhk ÿlaLx wÉfÉ;s - m[a[dh mrsiqÊCO;sTh úoshg we;eï úg olaj,d ;sfnkjd Y%oaOdfjka ;uhs tf;r fjkafkwm%udofhka ta jf.au wm%udoSj iir ihqfrka tf;rjkag ´kE B<Õg ù¾hfhka -ù¾hh u;=fjkafk wkak wr Y%oaOdj msysglr f.khs ta ksid Y%oaOdj hï muKlgoeä fjkafk ta jia;+kag ÿkak jákdlu wkqjhs t;fldg wms fï r;akj,g wvqfoalg fï tllaj;a iudk lf,d;a ;s%úO r;akfhka - fï lshdmq tf;r fjkakmq¿jka Yla;sh wm ;=< we;sfjkjo lsh, is;,d n,kak ´k;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 14BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 15. 15. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!tla;rd flfkla nqÿmshdKka jykafia f.ka weiqjd fï Ydikfha Wmdilfhlafjkafk fldfyduo lsh,d nqÿmshdKka jykafia lsõjd nqÿka irK hkjd" oyïirK hkjd" iÕ irK hkjd lsõj muKska Wmdilfhla fjkjd lsh,dfldhs;rï f,aiso ne,qjyu wuq;=fjka whÿïm;% mqrjkak j;a" .dia;= f.jkakj;afudllaj;a ´k keye ne,qjyu yrs f,ais jf.hs nqÿka irK hkjd" oyï irKhkjd" iÕ=ka irK hkjd ´l lsõj muKska Wmdilfhla fjkjd kshuWmdilfhla fjkak kï wr lshdmq úoshg k;a:s fï irKx w[a[x - nqoafOda fïirKx jrx - taf;ak iÉp jÊfÊk fyd;=fu ch ux.,ï lsh,d i;Hls%hd lrkakmq¿jka ;;a;ajhg irKhdu k;a:s fï irKx w[a[x ug fjk msysgla ke;" nqÿkau ug W;=ï irKhs ta i;Hfhka u chuÕ=,a fõjd lsh,d" ta .d:dfjka lshkafkawkak ta uÜgughs tal we;slr .kakhs wkak ta irKhdu Wmldr fjkafk b;skata úoshg l,amkd lr,d n,kfldg fï ;=Kqrejka irKhdu iq,qfldg ;elsh hq;=fohla fkdfjhs ;=ka ierhlau tal lshkafka wr úoshg ;ukaf.a ys;g ldjoaod.ekSughsta irK hdu ;=,ska we;sjk l=Y, Yla;sh wr úosfh osjH wd;auNdj ,ndoSu muKlafkdfjhs" tal msysg lrf.k B<Õg YS,h mqrkjd YS,h msysg lrf.k iudêhmqrkjd iudêh mqr,d hï wjia:djl ta iudêh msysg lrf.k" w;S; l=Y,Yla;sh;a Wmldr lrf.k ;uhs flfkla fidajdka" ilDod.dó" wkd.dó" wry;ahk ud¾.M, m%;sfõOfhka ta W;=ï ks¾jdK O¾uh mjd idlaId;a lrkafkat;fldg wms;a l,amkd lrkak ´kE wfma fï cSú;h .ek úfYaIfhkau wms wrl=vd orejka .ek lsõj ldrKh jf.a l=vd orejka muKla fkdfjhs f,dl= orejkaWk;a ys;kak ;sfhkafka wms fï oji .; lrkak ´k fï ;=Kqrejka isysm;alrf.khs fudlo ta ;=Kqrejka isysm;a lr.;a muKska wmg yeu Wmøjhlska uñoSuj;a" urKfhka ñoS iodld,slj cSj;aùuj;a ,efnkjd fkdfjhs kuq;a wrlshdmq wdikak is;ska wms isákjd kï hï wjia:djl urKh isoaOjqfkd;a tawjia:dfõoS ÿ.;shg fkd.syska fydƒ ;;a;ajhla ,nd.kak mq¿jka fudlo" fïwfma kej; W;am;a;sh lshkafka fldákau lshf;d;a wfma fï ysf;au PdhdrEmhlamska;+rhla .kak ,Eia;sfj,d bkak fj,dfj wms ksfhõfjd;a fudllao fjkafkta mska;+f¾ fldfyduo jefgkafkata jf.a ;uhs t;fldg urK wjia:dfõ wfma ys; ¥Is; fj,d ;snqfkd;a wkak tawjia:dfõ ta úoshgu fm%a;" hlaI" ;srsika wdoS ;;a;ajhl W;am;a;sh ,nkjdt;fldg hïlsis úoshlska wr iq.;s ;;a;ajhl W;am;a;sh ,enqfjd;a úfYaIfhkauwr oeka lshdmq foaj;djd jf.a" wdmiq wdj¾ckh lr,d n,kfldg wms fï ;rïfmdä fohla yeáhg f,dalhd ys;=j fohla ;=<ska fï ;rï wmg wdksYxihla,enqfKd;a" fï O¾u ud¾.h iïmQ¾K lrkj kï" fldhs úosfha wdksYxi weoaolsh,d ta úoshg l,amkd lrkak mqreÿ fjkak ´kEt;fldg úfYaIfhkau fï wo ud;Dldj jYfhka ne,qjyu wr Ydikfha wdrïNlmshjr kuq;a" tal yrshdldrj f;areï .;af; ke;akï fï Ydikfha .=KO¾u msrSuÿIalr fjkjd .eUqre foaj,a" f,dl= foaj,a lsh, nod.;a; foaj,a iuyrúg;ukaf.a we;=<g we;=,a fjkafka kE uQ,sl ldrKd yrs wdldrj f;areï .;af;a;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 15BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!
 16. 16. ta Nd.Hj;a wry;a iïud iïnqÿ rcdKka jykafia g kuialdr fõjd!ke;akï ta ksid fï P;a; udkjl l:dka;rh wdosfhka wms fï Ydikfha wrlshdmq ;%súO r;akfha jákdlu f;areï .;a;d kï tal Wmldr lrf.k ;uhs wfmawksl=;a ta m%;sm;a;s msrSï wdosh lr.kak mq¿jka fjkafk t;fldg fï mskaj;=kal,amkd lr.kak ´k ;ukaf.a cSú;fha ojila - tosfkod fldhs ;rï jev;snqk;a - fmdfydh oji úrduhla yeáhg fhdodf.k ta wjia:dj ;=< wdj¾ckhlr,d ;ukaf.a cSú;fha wvqmdvqlï yrs.iai .ksñka bosrshg fï ixidrfhkatf;rùu iƒyd ;ukaf.ka bIaGúh hq;=" ;ud úiska l< hq;=" foaj,a .ekksial,xlj l,amkd lr,d fï fmdfydh ojil" tal wkqju ta YS,hl msysg,d tawkqj nK Ndjkd lr,d fï lghq;= lr.ekSfuka ;uhs ixidr ÿl fï nqoafOda;amdold,fhaoSu fl<jr lr.kak mq¿jka fjkafka idÿ! idÿ!! idÿ!!!;sirK irK hd hq;af;a flfiao@ - mQcH lgql=rekafoa {dKdkkao ysñ 16BudunWadalaDharmaya1@gmail.com idÿ! idÿ!! idÿ!!!

×