Σπύρος Σκουμπάκης

ISSEL
ISSELISSEL
Σκουμπάκης Σπυρίδων
ΑΕΜ: 6585
υπό την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή
Ανδρέα Συμεωνίδη
Θεσσαλονίκη 2013
Δομή της Παρουσίασης
 Ορισμός Προβλήματος
 Σκοπός της Διπλωματικής
 State of the Art
 Το εργαλείο UADxTractor
 Η Oντολογία Workflow_RDF
 Πειράματα και Αποτελέσματα
 Συμπεράσματα
 Μελλοντικές Επεκτάσεις
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 2
Ορισμός Προβλήματος
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 3
Παρελθόν
Παρόν
Στόχος
S
Y
S
T
E
M
Search of System’s
Workflow(*)
Δυναμικό
μέρος
Activity
Diagrams
Workflow
Η δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για τους Μηχανικούς
Λογισμικού(και όχι μόνο) για:
 την αποδόμηση και
 κατανόηση
του δυναμικού μέρους του μελετώμενου συστήματος.
Σκοπός της Διπλωματικής
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 4
 Διαμοιρασμός και
 Επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας
State of the Art
Gronmo et al.(2005)
Yang και Chung(2006)
Il-Woong Kim et al.(2007)
Ali Hanzala Khan et al.(2008)
Διαφορές – Προβλήματα:
 Χρήση υπαρχουσών οντολογιών(OWL-S)
 Είσοδος XMI αρχείο και όχι (.jpg) εικόνα
 Επιφανειακή/Ελλιπής μελέτη των Activity Diagrams
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 5
Το εργαλείο UADxTractor
• Σύστημα αυτόματης επεξεργασίας εικόνων Διαγραμμάτων
Δραστηριοτήτων με άμεσο σκοπό την εξαγωγή της διαδικασίας
ροής της πληροφορίας (Workflow) και την εισαγωγή της σε μια
σημασιολογικά ενήμερη δομή (Οντολογία).
In a nutshell
• Αναγνώριση Οντοτήτων και κατευθυνόμενων Συσχετίσεων απο
εικόνες UML διαγραμμάτων.
Novelty
• Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μηχανής εξόρυξης δεδομένων
η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των διαγραμμάτων της UML.
Ultimate goal
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 6
Περιβάλλον Ανάπτυξης (Cont. 1)
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 7
 StarUML 5.0.2
 ArgoUML 0.34
 Java 1.6 SE
 OpenCV 2.4.5
 Jena API 2.10.1
 IDE Eclipse SDK
3.7.2
 Protégé OWL 4.1.0
Αρχιτεκτονική του εργαλείου (Cont. 2)
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 8
2.1 Image Pre-Processing
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 9
Canny Edge Detection
Edge detection via Thresholding
Smooth image to reduce noise
Convert colored image to grayscale
Template Matching
Shape Detection
2.2 Shape & Entities Detection
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 10
2.2 Shape & Entities Detection
Αναγνώριση μόνο των βασικών Οντοτήτων:
 Initial and Final Node: Template Matching
 Transitions: γραμμή – Line Detection Algorithm
 (cvHoughLines2())
 Action: ορθογώνιο – Contour Detection
 (cvFindContours() + cvBoundingRect())
 Diamond(Decision & Merge Nodes): ρόμβος – Contour Detection
 (cvFindContours() + cvBoundingRect())
 Synchronization Box(Fork & Join Nodes): ορθογώνιο – i) Template
Matching ii) via Line Detection
 (μικρά όρια στο cvHoughLines2())
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 11
2.3 Associations of Entities Recognition
1. Initial Node – Action
2. Final Node – Action
3. Final Node – Diamond
4. Final Node – Synchronization
5. Diamond – Synchronization
6. Action – Synchronization
7. Action – Diamond
8. Action – Action
Συντεταγμένες 1ης οντότητας, γραμμής και 2ης οντότητας σε πίνακα.
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 12
2.5 OCR Emulation
Μονόδρομες σχέσεις:
1. Initial Node – Action
2. Final Node – Action
3. Final Node – Diamond
4. Final Node – Synchronization
Αμφίδρομες σχέσεις: (κανόνες της UML + αλγόριθμος 2 βημάτων)
1. Diamond – Synchronization
2. Action – Synchronization
3. Action – Diamond
4. Action – Action
 Αποτυχία υπαρχόντων εργαλείων(π.χ. Asprise OCR)
 Επέμβαση του χρήστη μέσω εικόνων και κονσόλας
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 13
2.4 Transitions/Lines Direction Detection
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 14
Η Οντολογία
Workflow_RDF
Γενικά:
• «Είναι ένας επίσημος, σαφής και
λεπτομερής ορισμός ενός πεδίου γνώσης».
Ειδικά:
• Κοινό μοντέλο αναπαράστασης των
βασικών εννοιών των Activity Diagrams.
• Δημιουργία – Επεξεργασία – Προβολή με
το εργαλείο Protégé OWL.
• Όλες οι κλάσεις με τις υποκλάσεις του
συνδέονται με τη σχέση isA.
Ιεραχική δομή Οντολογίας
Μέρος 1ο – Γενικά Χαρακτηριστικά
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 15
Μέρος 2ο – Βασικές Δομές και κόμβοι
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 16
Συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών της Οντολογίας
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 17
[…….]
2.6 Connection with Ontology
Αρχική πληροφορία (κώδικας) – Συντεταγμένες
Ζητούμενη πληροφορία (Οντολογία) – Κείμενο
 Έτοιμη πληροφορία – OCR Emulation:
 Actions (*)
 Guard Conditions
 Sorting Entities – Ονοματοδοσία:
 (auto - sorted): Synchronizations, Diamonds (απο κάτω δεξιά) (*)
 (for sorting): Lines (απο πάνω αριστερά προς τα κάτω)
 (μοναδικά): Initial & Final Node
Η πληροφορία αποθηκεύεται σε πίνακες απο strings.
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 18
Πειράματα και Αποτελέσματα
 Πείραμα 1ο – “Display Bowling Score”
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 19
Display
Score
Show
Animation
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 20
Image Pre -
Processing
Input
Image
Gray
Scaled
Image
Smoothed
Image
Threshold
ed Image
Εντοπισμός Οντοτήτων & Συσχετίσεων
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 21
Πληροφορίες απο την κονσόλα του Eclipse
 After all checks ---> 8 Line(s)--- were detected, (Without Line Connection)
 After all checks ---> 7 Line(s)--- were detected, (With Line Connection)
 After all checks ---> 4 Action(s)--- were detected
 After all checks ---> 1 Diamond(s)--- were detected
 After all checks ---> 0 Synchronization-Box(es)--- were detected, (With LineD)
----------- Associations -----------
 Number of [Initial Node - Action] Relationships = 1
 Number of [Final Node - Action] Relationships = 1
 Number of [Final Node - Diamond] Relationships = 0
 Number of [Final Node - Synchronization] Relationships = 0
 Number of [Diamond - Synchronization] Relationships = 0
 Number of [Action - Synchronization] Relationships = 0
 Number of [Action - Diamond] Relationships = 3
 Number of [Action - Action] Relationships = 2
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 22
InitialNode :
Upper Left Corner: (107,20)
Width of initial node: 21
Height of initial node: 21
------------------------------------------------
FinalNode :
Upper Left Corner: (100,543)
Width of final node: 26
Height of final node: 26
Εντοπισμός κατεύθυνσης συσχετίσεων
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 23
Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[0] = 1
Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[1] = 3
Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[2] = 1
-----------------------------------------------------
Kateu8unsh Susxetishs ActionsRel[0] = 1
Kateu8unsh Susxetishs ActionsRel[1] = 1
1. Όταν η γραμμή πάει προς τα κάτω (αυξανόμενα y)
2. Όταν η γραμμή πάει προς τα πάνω (μειούμενα y)
3. Όταν η γραμμή πάει προς τα δεξιά (αυξανόμενα x)
4. Όταν η γραμμή πάει προς τα αριστερά (μειούμενα x)
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 24
Σύνδεση UADxTractor & Workflow_RDF (console)
================ General Infoz ============
Project Title: Bowling
Activity Diagram: Display_Bowling_Score
Domain: Sports
Type of Requirements: FunctionalRequirements
---------------
Method of Finding Sub - Activities has started...
InitialNode->Line1->Calculate_numbers_of_knocked_out_pins
Do you agree with this activity? Press y(Yes) or n(No)
y
---- Dhmiourghse NEO Fakelo !!!!!!!!!!!!!!! ----
========================
So, the [Sub - Activities] of 2 entities are:
---------------------------------------------
Sub-Act[0]:InitialNode->Line1->Calculate_numbers_of_knocked_out_pins
Sub-Act[1]:Display_Score->Line7->FinalNode
Sub-Act[2]:Decision0->Line6->Non_Strike->Display_Score
Sub-Act[3]:Decision0->Line4->Strike->Show_Animation
Sub-Act[4]:Calculate_the_score->Line3->Decision0
Sub-Act[5]:Show_Animation->Line5->Display_Score
Sub-Act[6]:Calculate_numbers_of_knocked_out_pins->Line2->Calculate_the_score
--------------------
Number of Sub - Activities = 7
THE END!
Σύνδεση UADxTractor & Workflow_RDF (Protégé)
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 25
 Πείραμα 2ο – “Broken Lines”
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 26
Εντοπισμός Κατεύθυνσης & Οντολογία
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 27
Συμπεράσματα
 Η εξόρυξη της διαδικασίας ροής γίνεται με επιτυχία για τα διαγράμματα
δραστηριοτήτων με κάθετη ανάπτυξη (top-down).
 Έγινε το πρώτο βήμα για την αυτόματη αποκρυπτογράφηση του
δυναμικού μέρους ενός έργου λογισμικού με επεξεργασία εικόνας.
 Δημιουργήθηκε Βάση Γνώσης για το διαμοιρασμό της διαδικασίας ροής
παρόμοιων έργων μεταξύ των Μηχανικών.
 Προβλήματα παρατηρoύνται όταν δεν ακολουθούνται οι συμβάσεις και
κυρίως όταν η ροή επιστρέφει προς τα πάνω μέσω decision node.
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 28
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Διεύρυνση της λύσης συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οντότητες των UML
Activity Diagrams.
Βελτίωση του αλγορίθμου εύρεσης κατεύθυνσης και για τις περιπτώσεις
οριζόντιας ανάπτυξης των διαγραμμάτων.
Δημιουργία διεπαφής χρήστη και ελαχιστοποίηση της παρέμβασης του.
Δημιουργία ενός αυτόνομου αποτελεσματικού OCR εργαλείου.
Επέκταση της εξόρυξης δεδομένων με βάση το εν λόγω εργαλείο και για
τα υπόλοιπα «δυναμικά» διαγράμματα της UML.
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 29
4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 30
myspy12@hotmail.com
Απορίες - Σχολιασμός
1 of 30

Recommended

гто by
гтогто
гтоgbou1747
499 views3 slides
3988-5172888 by
3988-51728883988-5172888
3988-5172888Coy Travis
101 views1 slide
Madhurima by
MadhurimaMadhurima
Madhurimamohankrishna2688
123 views1 slide
Os três melhores alunos de cada turma 3º período by
Os três melhores alunos de cada turma 3º períodoOs três melhores alunos de cada turma 3º período
Os três melhores alunos de cada turma 3º períodoAgrupamento n.º3 Santiago Maior - Beja
386 views23 slides
Waves Cert by
Waves CertWaves Cert
Waves CertKyle Stephens
42 views1 slide
vnx.su fabia-rapid-roomster-blues carradio-2013-11 by
vnx.su fabia-rapid-roomster-blues carradio-2013-11vnx.su fabia-rapid-roomster-blues carradio-2013-11
vnx.su fabia-rapid-roomster-blues carradio-2013-11vnxscoda
1.3K views16 slides

More Related Content

Viewers also liked

2008.1 by
2008.12008.1
2008.1John Tomac
88 views1 slide
Antara Dey-Resume by
Antara Dey-ResumeAntara Dey-Resume
Antara Dey-Resumeantara dey
236 views3 slides
Anoop_Updated_CV_Jan_2017 by
Anoop_Updated_CV_Jan_2017Anoop_Updated_CV_Jan_2017
Anoop_Updated_CV_Jan_2017Anoop Sharma
74 views7 slides
Portfolio by
PortfolioPortfolio
Portfoliocrux1
137 views16 slides
obr_rapport by
obr_rapportobr_rapport
obr_rapportLine Marie Haga
331 views44 slides
MT Reference Letter by
MT Reference LetterMT Reference Letter
MT Reference LetterLizett Segura
131 views1 slide

Viewers also liked(14)

Similar to Σπύρος Σκουμπάκης

Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος by
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςΓεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςISSEL
162 views32 slides
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Presented by
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_PresentedHOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Presented
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_PresentedChris Christodoulou
107 views36 slides
diplomatiki_vatikiotis by
diplomatiki_vatikiotisdiplomatiki_vatikiotis
diplomatiki_vatikiotisFotios Vatikiotis
180 views92 slides
Nikolaos Oikonomou by
Nikolaos OikonomouNikolaos Oikonomou
Nikolaos OikonomouISSEL
208 views35 slides
SxedioDrasis2022-23 by
SxedioDrasis2022-23SxedioDrasis2022-23
SxedioDrasis2022-23Tassos Karampinis
56 views5 slides

Similar to Σπύρος Σκουμπάκης(10)

Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος by ISSEL
Γεώργιος Κορδοπάτης-ΖήλοςΓεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
Γεώργιος Κορδοπάτης-Ζήλος
ISSEL162 views
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Presented by Chris Christodoulou
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_PresentedHOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Presented
HOU-CS-UGP-2007 - 45_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_Presented
Nikolaos Oikonomou by ISSEL
Nikolaos OikonomouNikolaos Oikonomou
Nikolaos Oikonomou
ISSEL208 views
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ... by ISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
ISSEL356 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views

Σπύρος Σκουμπάκης

 • 1. Σκουμπάκης Σπυρίδων ΑΕΜ: 6585 υπό την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή Ανδρέα Συμεωνίδη Θεσσαλονίκη 2013
 • 2. Δομή της Παρουσίασης  Ορισμός Προβλήματος  Σκοπός της Διπλωματικής  State of the Art  Το εργαλείο UADxTractor  Η Oντολογία Workflow_RDF  Πειράματα και Αποτελέσματα  Συμπεράσματα  Μελλοντικές Επεκτάσεις 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 2
 • 3. Ορισμός Προβλήματος 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 3 Παρελθόν Παρόν Στόχος S Y S T E M Search of System’s Workflow(*)
 • 4. Δυναμικό μέρος Activity Diagrams Workflow Η δημιουργία ενός εύχρηστου εργαλείου για τους Μηχανικούς Λογισμικού(και όχι μόνο) για:  την αποδόμηση και  κατανόηση του δυναμικού μέρους του μελετώμενου συστήματος. Σκοπός της Διπλωματικής 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 4  Διαμοιρασμός και  Επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας
 • 5. State of the Art Gronmo et al.(2005) Yang και Chung(2006) Il-Woong Kim et al.(2007) Ali Hanzala Khan et al.(2008) Διαφορές – Προβλήματα:  Χρήση υπαρχουσών οντολογιών(OWL-S)  Είσοδος XMI αρχείο και όχι (.jpg) εικόνα  Επιφανειακή/Ελλιπής μελέτη των Activity Diagrams 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 5
 • 6. Το εργαλείο UADxTractor • Σύστημα αυτόματης επεξεργασίας εικόνων Διαγραμμάτων Δραστηριοτήτων με άμεσο σκοπό την εξαγωγή της διαδικασίας ροής της πληροφορίας (Workflow) και την εισαγωγή της σε μια σημασιολογικά ενήμερη δομή (Οντολογία). In a nutshell • Αναγνώριση Οντοτήτων και κατευθυνόμενων Συσχετίσεων απο εικόνες UML διαγραμμάτων. Novelty • Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης μηχανής εξόρυξης δεδομένων η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των διαγραμμάτων της UML. Ultimate goal 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 6
 • 7. Περιβάλλον Ανάπτυξης (Cont. 1) 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 7  StarUML 5.0.2  ArgoUML 0.34  Java 1.6 SE  OpenCV 2.4.5  Jena API 2.10.1  IDE Eclipse SDK 3.7.2  Protégé OWL 4.1.0
 • 8. Αρχιτεκτονική του εργαλείου (Cont. 2) 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 8
 • 9. 2.1 Image Pre-Processing 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 9 Canny Edge Detection Edge detection via Thresholding Smooth image to reduce noise Convert colored image to grayscale Template Matching Shape Detection
 • 10. 2.2 Shape & Entities Detection 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 10
 • 11. 2.2 Shape & Entities Detection Αναγνώριση μόνο των βασικών Οντοτήτων:  Initial and Final Node: Template Matching  Transitions: γραμμή – Line Detection Algorithm  (cvHoughLines2())  Action: ορθογώνιο – Contour Detection  (cvFindContours() + cvBoundingRect())  Diamond(Decision & Merge Nodes): ρόμβος – Contour Detection  (cvFindContours() + cvBoundingRect())  Synchronization Box(Fork & Join Nodes): ορθογώνιο – i) Template Matching ii) via Line Detection  (μικρά όρια στο cvHoughLines2()) 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 11
 • 12. 2.3 Associations of Entities Recognition 1. Initial Node – Action 2. Final Node – Action 3. Final Node – Diamond 4. Final Node – Synchronization 5. Diamond – Synchronization 6. Action – Synchronization 7. Action – Diamond 8. Action – Action Συντεταγμένες 1ης οντότητας, γραμμής και 2ης οντότητας σε πίνακα. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 12
 • 13. 2.5 OCR Emulation Μονόδρομες σχέσεις: 1. Initial Node – Action 2. Final Node – Action 3. Final Node – Diamond 4. Final Node – Synchronization Αμφίδρομες σχέσεις: (κανόνες της UML + αλγόριθμος 2 βημάτων) 1. Diamond – Synchronization 2. Action – Synchronization 3. Action – Diamond 4. Action – Action  Αποτυχία υπαρχόντων εργαλείων(π.χ. Asprise OCR)  Επέμβαση του χρήστη μέσω εικόνων και κονσόλας 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 13 2.4 Transitions/Lines Direction Detection
 • 14. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 14 Η Οντολογία Workflow_RDF Γενικά: • «Είναι ένας επίσημος, σαφής και λεπτομερής ορισμός ενός πεδίου γνώσης». Ειδικά: • Κοινό μοντέλο αναπαράστασης των βασικών εννοιών των Activity Diagrams. • Δημιουργία – Επεξεργασία – Προβολή με το εργαλείο Protégé OWL. • Όλες οι κλάσεις με τις υποκλάσεις του συνδέονται με τη σχέση isA. Ιεραχική δομή Οντολογίας
 • 15. Μέρος 1ο – Γενικά Χαρακτηριστικά 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 15
 • 16. Μέρος 2ο – Βασικές Δομές και κόμβοι 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 16
 • 17. Συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών της Οντολογίας 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 17 […….]
 • 18. 2.6 Connection with Ontology Αρχική πληροφορία (κώδικας) – Συντεταγμένες Ζητούμενη πληροφορία (Οντολογία) – Κείμενο  Έτοιμη πληροφορία – OCR Emulation:  Actions (*)  Guard Conditions  Sorting Entities – Ονοματοδοσία:  (auto - sorted): Synchronizations, Diamonds (απο κάτω δεξιά) (*)  (for sorting): Lines (απο πάνω αριστερά προς τα κάτω)  (μοναδικά): Initial & Final Node Η πληροφορία αποθηκεύεται σε πίνακες απο strings. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 18
 • 19. Πειράματα και Αποτελέσματα  Πείραμα 1ο – “Display Bowling Score” 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 19 Display Score Show Animation
 • 20. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 20 Image Pre - Processing Input Image Gray Scaled Image Smoothed Image Threshold ed Image
 • 21. Εντοπισμός Οντοτήτων & Συσχετίσεων 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 21
 • 22. Πληροφορίες απο την κονσόλα του Eclipse  After all checks ---> 8 Line(s)--- were detected, (Without Line Connection)  After all checks ---> 7 Line(s)--- were detected, (With Line Connection)  After all checks ---> 4 Action(s)--- were detected  After all checks ---> 1 Diamond(s)--- were detected  After all checks ---> 0 Synchronization-Box(es)--- were detected, (With LineD) ----------- Associations -----------  Number of [Initial Node - Action] Relationships = 1  Number of [Final Node - Action] Relationships = 1  Number of [Final Node - Diamond] Relationships = 0  Number of [Final Node - Synchronization] Relationships = 0  Number of [Diamond - Synchronization] Relationships = 0  Number of [Action - Synchronization] Relationships = 0  Number of [Action - Diamond] Relationships = 3  Number of [Action - Action] Relationships = 2 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 22 InitialNode : Upper Left Corner: (107,20) Width of initial node: 21 Height of initial node: 21 ------------------------------------------------ FinalNode : Upper Left Corner: (100,543) Width of final node: 26 Height of final node: 26
 • 23. Εντοπισμός κατεύθυνσης συσχετίσεων 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 23 Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[0] = 1 Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[1] = 3 Kateu8unsh Susxetishs ActDiam[2] = 1 ----------------------------------------------------- Kateu8unsh Susxetishs ActionsRel[0] = 1 Kateu8unsh Susxetishs ActionsRel[1] = 1 1. Όταν η γραμμή πάει προς τα κάτω (αυξανόμενα y) 2. Όταν η γραμμή πάει προς τα πάνω (μειούμενα y) 3. Όταν η γραμμή πάει προς τα δεξιά (αυξανόμενα x) 4. Όταν η γραμμή πάει προς τα αριστερά (μειούμενα x)
 • 24. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 24 Σύνδεση UADxTractor & Workflow_RDF (console) ================ General Infoz ============ Project Title: Bowling Activity Diagram: Display_Bowling_Score Domain: Sports Type of Requirements: FunctionalRequirements --------------- Method of Finding Sub - Activities has started... InitialNode->Line1->Calculate_numbers_of_knocked_out_pins Do you agree with this activity? Press y(Yes) or n(No) y ---- Dhmiourghse NEO Fakelo !!!!!!!!!!!!!!! ---- ======================== So, the [Sub - Activities] of 2 entities are: --------------------------------------------- Sub-Act[0]:InitialNode->Line1->Calculate_numbers_of_knocked_out_pins Sub-Act[1]:Display_Score->Line7->FinalNode Sub-Act[2]:Decision0->Line6->Non_Strike->Display_Score Sub-Act[3]:Decision0->Line4->Strike->Show_Animation Sub-Act[4]:Calculate_the_score->Line3->Decision0 Sub-Act[5]:Show_Animation->Line5->Display_Score Sub-Act[6]:Calculate_numbers_of_knocked_out_pins->Line2->Calculate_the_score -------------------- Number of Sub - Activities = 7 THE END!
 • 25. Σύνδεση UADxTractor & Workflow_RDF (Protégé) 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 25
 • 26.  Πείραμα 2ο – “Broken Lines” 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 26
 • 27. Εντοπισμός Κατεύθυνσης & Οντολογία 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 27
 • 28. Συμπεράσματα  Η εξόρυξη της διαδικασίας ροής γίνεται με επιτυχία για τα διαγράμματα δραστηριοτήτων με κάθετη ανάπτυξη (top-down).  Έγινε το πρώτο βήμα για την αυτόματη αποκρυπτογράφηση του δυναμικού μέρους ενός έργου λογισμικού με επεξεργασία εικόνας.  Δημιουργήθηκε Βάση Γνώσης για το διαμοιρασμό της διαδικασίας ροής παρόμοιων έργων μεταξύ των Μηχανικών.  Προβλήματα παρατηρoύνται όταν δεν ακολουθούνται οι συμβάσεις και κυρίως όταν η ροή επιστρέφει προς τα πάνω μέσω decision node. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 28
 • 29. Μελλοντικές Επεκτάσεις Διεύρυνση της λύσης συμπεριλαμβάνοντας όλες τις οντότητες των UML Activity Diagrams. Βελτίωση του αλγορίθμου εύρεσης κατεύθυνσης και για τις περιπτώσεις οριζόντιας ανάπτυξης των διαγραμμάτων. Δημιουργία διεπαφής χρήστη και ελαχιστοποίηση της παρέμβασης του. Δημιουργία ενός αυτόνομου αποτελεσματικού OCR εργαλείου. Επέκταση της εξόρυξης δεδομένων με βάση το εν λόγω εργαλείο και για τα υπόλοιπα «δυναμικά» διαγράμματα της UML. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 29
 • 30. 4/1/2017 Σκουμπάκης Σπύρος - ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ 30 myspy12@hotmail.com Απορίες - Σχολιασμός

Editor's Notes

 1. Η εξαγωγή και η αποθήκευση της πληροφορίας κάθε συστήματος σε κατάλληλη μορφή προσπελάσιμη και επεξεργάσιμη τόσο από άνθρωπο, όσο και από μηχανή (πρόγραμμα), γίνονται ολοένα και περισσότερο αναγκαίες στην πορεία προς τη δημιουργία του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) ως αντικαταστάτη του σημερινού Διαδικτύου (Web 2.0). Ένα πρόβλημα που συχνά αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί Λογισμικού κατά την ανάπτυξη ενός νέου έργου λογισμικού είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εύκολα(στο διαδίκτυο) τη διαδικασία ροής της πληροφορίας για παρόμοιους τύπους συστημάτων. Το μόνο που μπορούν να βρουν είναι .jpg εικόνες των UML διαγραμμάτων δραστηριοτήτων από αντίστοιχα έργα λογισμικού, τα οποία και αναπαριστούν γραφικά τη διαδικασία ροής.
 2. Η αυτοματοποίηση του διαμοιρασμού και της επαναχρησιμοποίησης της διαδικασία ροής της πληροφορίας(workflow) είναι λειτουργία καίριας σημασίας και εξελίσσεται σε επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας. Αυτό αφορά μια μελέτη της UML υπό το πρίσμα της μοντελοποίησης συστημάτων λογισμικού και πιο συγκεκριμένα μια αναλυτική παρουσίαση των διαγραμμάτων Activity, τα οποία και περιέχουν τη ζητούμενη ως εξαγόμενη πληροφορία, δηλαδή τη διαδικασία ροής.
 3. Η βασικότερη έννοια στην Οντολογία είναι η ActivityDiagram η οποία ουσιαστικά αναπαριστά το εισαγόμενο διάγραμμα και επομένως ενώνεται πρακτικά με όλες τις υπόλοιπες έννοιες. Οι μόνες έννοιες με τις οποίες δεν συνδέεται με ρητή συσχέτιση είναι η CompositeActivity και η AtomicActivity_Action καθώς με αυτές υπάρχει η υπονοούμενη isA σχέση. Αποφασίστηκε η επιλογή της έννοιας Transition_Edge ως ενοποιό στοιχείο όλων των βασικών δομικών συστατικών που περιγράφονται. Οι συζυγείς σχέσεις που αναλαμβάνουν τη σημασιολογική ανακατασκευή του κάθε διαγράμματος είναι οι has_source_state, is_source_state_of και οι has_target_state, is_target_state_of, συνδέοντας ταυτόχρονα κάθε γραμμή με την οντότητα από την οποία ξεκινάει και με την οντότητα στην οποία καταλήγει.