Νικηφόρος Σακκάς

ISSEL
ISSELISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής
με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη
(UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης
και σημασιολογικού περιεχομένου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Υπό την επίβλεψη του: Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
Επίκουρο ΚαθηγητήΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Σκοπός της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
2 / 284/11/2016
Ορισμός του Προβλήματος
• «User Experience
of On-Screen
Interaction
Techniques»
Επιστημονικό
άρθρο
• Τεχνικών
αλληλεπίδρασης
• Σημασιολογικού
περιεχομένου
Αξιολόγηση
Εμπειρίας Χρήστη • Σχεδίαση και
ανάπτυξη
διαδικτυακής
εφαρμογής
Διπλωματική
εργασία
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
3 / 284/11/2016
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Στόχος της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
4 / 284/11/2016
Στόχος της διπλωματικής είναι:
• η αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη έξι τεχνικών
αλληλεπίδρασης :
• Επιλογή (Click)
• Αιώρηση (Mouseover)
• Ολίσθηση (Slide)
• Σύρσιμο (Drag & Drop)
• Μεγέθυνση (Zoom)
• Περιστροφή (Flipping)
• η αξιολόγηση της επίδρασης του σημασιολογικού περιεχομένου
στην Εμπειρία Χρήστη
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
5 / 284/11/2016
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Στόχος της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
6 / 284/11/2016
Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή
• Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70
• Στόχος της είναι να προάγει τη δημιουργία εύχρηστων, ασφαλών και
λειτουργικών συστημάτων
• Βασικότεροι τομείς ενασχόλησης:
• μεθοδολογίες σχεδίασης διεπαφών
• μεθόδοι υλοποίησης διεπαφών
• τεχνικές σύγκρισης και αξιολόγησης διεπαφών
• ανάπτυξη νέων διεπαφών και τεχνικών αλληλεπίδρασης
• ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών μοντέλων και θεωριών αλληλεπίδρασης
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
7 / 284/11/2016
Εμπειρία Χρήστη – User Experience – UX
• Περιγράφει τις ποικίλες πτυχές της αλληλεπίδρασης
• Πολυδιάστατη σημασία - ανάλογα με το υπό ποια έννοια θα
προσεγγιστεί δίδεται βαρύτητα σε μια διαφορετική πτυχή της
εμπειρίας
• Ευχρηστία (Usability)
• Τομείς ανάπτυξης της Εμπειρίας Χρήστη:
• Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές
• Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης
• Διεπαφές χρηστών
• Σχεδίαση Ιστοσελίδων
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
8 / 284/11/2016
Σημασιολογικός Ιστός
• Semantic Web / Web 3.0
• Δημιούργημα του Tim Berners-Lee, 2001
• Μεταδεδομένα που μπορούν να καταλάβουν και οι μηχανές αναζήτησης
• Σημασιολογικό Περιεχόμενο και Εμπειρία Χρήστη:
• Search engine optimization
• Indexing
• DΒpedia
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
9 / 284/11/2016
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Στόχος της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
10 / 284/11/2016
Περιγραφή του συστήματος
• 12 διαδικτυακές σελίδες:
• Αρχικά 6 με διαφορετική τεχνική αλληλεπίδραση
• Ακολούθως άλλες 6 ίδιες με προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου μέσω
Dbpedia Spotlight
• Ίδια θεματολογία – περιεχόμενο
• Ταυτόσημος σχεδιασμός
• https://interaction-techniques.herokuapp.com
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
11 / 284/11/2016
Δομή του συστήματος
4/11/2016
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
12 / 28
Περιεχόμενο των σελίδων
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
13 / 284/11/2016
Ερωτηματολόγιο
• 42 ερωτήσεις
• Κλίμακα 7 σημείων τύπου Likert με εύρος απαντήσεων μεταξύ
«διαφωνώ απόλυτα» και «συμφωνώ απόλυτα»
• Μεταβλητές:
• 1 Τροποποιητική Μεταβλητή:
• Δυναμική Χρήστη (Power Usage)
• 8 Εξαρτημένες Μεταβλητές:
• Αντιληπτή Διαδραστικότητα (Perceived Interactivity)
• Αξιολόγηση Διεπαφής (Interface assessment)
• Απορρόφηση (Absorption)
• Ανάκλησης μνήμης και αναγνωριστική μνήμη (Recall and Recognition Memory)
• Συμπεριφορά απέναντι στο περιεχόμενο (Attitudes toward content)
• Συμπεριφορά απέναντι στην ιστοσελίδα (Attitude toward website)
• Συμπεριφορική πρόθεση προς το περιεχόμενο (Behavioral intention toward content)
• Συμπεριφορική πρόθεση προς την ιστοσελίδα (Behavioral intention toward website)
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
14 / 284/11/2016
Επιλογή – Χωρίς Σημασιολογικό Περιεχόμενο
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
15 / 284/11/2016
Αιώρηση – Με Σημασιολογικό Περιεχόμενο
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
16 / 284/11/2016
Περιστροφή – Χωρίς Σημασιολογικό Περιεχόμενο
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
17 / 284/11/2016
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Στόχος της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
18 / 284/11/2016
Μεθοδολογία έρευνας
• Στόχος η αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη:
• 6 Τεχνικών Αλληλεπίδρασης
• Σημασιολογικού Περιεχομένου
• 293 συμμετέχοντες
• Τυχαία δρομολόγηση των χρηστών στις σελίδες
• Ανάλυση σε MATLAB με General Linear Model – GLM
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
19 / 284/11/2016
Αποτελέσματα
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
20 / 284/11/2016
Ανάλυση της μεταβλητής «Αξιολόγηση Διεπαφής» των τεχνικών αλληλεπίδρασης
Αποτελέσματα (2)
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
21 / 284/11/2016
Ανάλυση της μεταβλητής «Αναγνωριστική μνήμη εικόνων» των τεχνικών αλληλεπίδρασης
Αποτελέσματα (3)
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
22 / 284/11/2016
Συγκριτική ανάλυση της χρήσης σημασιολογικού περιεχομένου στην ΑντιληπτήΔιαδραστικότητα
των τεχνικών αλληλεπίδρασης «Επιλογή» και «Περιστροφή»
Αποτελέσματα (4)
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
23 / 284/11/2016
Συγκριτική ανάλυση της χρήσης σημασιολογικού περιεχομένου στην αναγνωριστική μνήμη εικόνων
Συμπεράσματα της αξιολόγησης των τεχνικών
αλληλεπίδρασης
• Οι τεχνικές «Αιώρηση» και «Επιλογή» παρουσίασαν μια καμπύλη
εκμάθησης ανάλογα με την Δυναμική Χρήστη
• Η τεχνική της «Ολίσθησης» παρουσίασε τα υψηλότερα
αποτελέσματα στις μεταβλητές που αφορούν ανάκληση
περιεχομένου της ιστοσελίδας
• Η τεχνική της «Μεγέθυνσης» παρουσίασε τα αρνητικότερα
αποτελέσματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές
• Επιλογή της τεχνικής αλληλεπίδρασης ανάλογα με τους στόχους
του συστήματος
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
24 / 284/11/2016
Συμπεράσματα της αξιολόγησης του
σημασιολογικού περιεχομένου
• Η τεχνική της «Ολίσθησης» παρουσίασε την μεγαλύτερη
βελτίωση της Εμπειρίας Χρήστη με την προσθήκη
σημασιολογικού περιεχομένου
• Η τεχνική «Σύρσιμο» φάνηκε να επηρεάζεται αρνητικά, κυρίως
στους μη δυναμικούς χρήστες, από την ύπαρξη σημασιολογικού
περιεχομένου.
• Οι δυναμικοί χρήστες προτίμησαν τις σελίδες με σημασιολογικό
περιεχόμενο στην τεχνική της «Περιστροφής»
• Παρατηρήθηκε βελτίωση της συνολικής Εμπειρίας Χρήστη με τη
προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου για τις περισσότερες
τεχνικές αλληλεπίδρασης
4/11/2016
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
25 / 28
Δομή Παρουσίασης
• Ορισμός του Προβλήματος
• Στόχος της Διπλωματικής
• Βασικές Έννοιες
• Ανάλυση του συστήματος
• Αποτελέσματα – Συμπεράσματα
• Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
26 / 284/11/2016
Μελλοντικές Επεκτάσεις
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
27 / 284/11/2016
Επέκταση της έρευνας με σκοπό την βελτίωση της Εμπειρίας
Χρήστη σε:
• Συσκευές με οθόνη αφής
• Συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας (VR)
• Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!
Ερωτήσεις ;
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX)
διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου
28 / 284/11/2016
1 of 28

Recommended

Σωτήριος Αγγελής by
Σωτήριος ΑγγελήςΣωτήριος Αγγελής
Σωτήριος ΑγγελήςISSEL
231 views21 slides
Ναταλία Μιχαηλίδου by
Ναταλία ΜιχαηλίδουΝαταλία Μιχαηλίδου
Ναταλία ΜιχαηλίδουISSEL
293 views21 slides
Μαρία Κωτούζα 7714 by
Μαρία Κωτούζα 7714Μαρία Κωτούζα 7714
Μαρία Κωτούζα 7714ISSEL
442 views39 slides
Lelis Αthanasios by
Lelis ΑthanasiosLelis Αthanasios
Lelis ΑthanasiosISSEL
226 views20 slides
Bagia Rousopoulou by
Bagia RousopoulouBagia Rousopoulou
Bagia RousopoulouISSEL
272 views32 slides
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ... by
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...
Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αισθητικής διαδικτυακών εφαρ...ISSEL
356 views35 slides

More Related Content

Viewers also liked

Ουζούνης Γεώργιος by
Ουζούνης ΓεώργιοςΟυζούνης Γεώργιος
Ουζούνης ΓεώργιοςISSEL
208 views33 slides
Μιλτιάδης Σιάββας 7523 by
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523ISSEL
205 views38 slides
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485 by
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485ISSEL
194 views32 slides
Κρασανάκης Εμμανουήλ by
Κρασανάκης ΕμμανουήλΚρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης ΕμμανουήλISSEL
158 views30 slides
Λυκάρτσης Ιωάννης by
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης ΙωάννηςISSEL
206 views35 slides
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254 by
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254ISSEL
216 views21 slides

Viewers also liked(10)

Ουζούνης Γεώργιος by ISSEL
Ουζούνης ΓεώργιοςΟυζούνης Γεώργιος
Ουζούνης Γεώργιος
ISSEL208 views
Μιλτιάδης Σιάββας 7523 by ISSEL
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523
ISSEL205 views
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485 by ISSEL
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
ISSEL194 views
Κρασανάκης Εμμανουήλ by ISSEL
Κρασανάκης ΕμμανουήλΚρασανάκης Εμμανουήλ
Κρασανάκης Εμμανουήλ
ISSEL158 views
Λυκάρτσης Ιωάννης by ISSEL
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης Ιωάννης
ISSEL206 views
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254 by ISSEL
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
ISSEL216 views
Βασίλειος Λώλης 5638 by ISSEL
Βασίλειος Λώλης 5638Βασίλειος Λώλης 5638
Βασίλειος Λώλης 5638
ISSEL165 views
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by ISSEL
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
ISSEL209 views
Πάρης Λαγάκης 7200 by ISSEL
Πάρης Λαγάκης 7200Πάρης Λαγάκης 7200
Πάρης Λαγάκης 7200
ISSEL253 views
Christos Psarras by ISSEL
Christos PsarrasChristos Psarras
Christos Psarras
ISSEL289 views

Similar to Νικηφόρος Σακκάς

User experience: UCD for the Web by
User experience: UCD for the WebUser experience: UCD for the Web
User experience: UCD for the WebPanos Koutsodimitropoulos
310 views70 slides
Presentation 6 by
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6Annaa77
325 views40 slides
Presentation 6 by
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6mariakarousiou
119 views40 slides
Presentation 6 (1) by
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Christianamou
352 views40 slides
Presentation 6 by
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6Maria Loizou
107 views40 slides
Presentation 6 (1) by
Presentation 6 (1)Presentation 6 (1)
Presentation 6 (1)Constantina Athanasiou
96 views40 slides

Similar to Νικηφόρος Σακκάς (20)

Presentation 6 by Annaa77
Presentation 6Presentation 6
Presentation 6
Annaa77325 views
12 Multimedia Design Iii by eretrianews
12 Multimedia Design Iii12 Multimedia Design Iii
12 Multimedia Design Iii
eretrianews 831 views
Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:προτάσεις επιλο... by Ifigenia Vardakosta
Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:προτάσεις επιλο...Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:προτάσεις επιλο...
Μελέτες χρηστικότητας δικτυακών τόπων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών:προτάσεις επιλο...
Σχεδιάζοντας τον Χρυσό Οδηγό με Design System by Panos Koutsodimitropoulos
Σχεδιάζοντας τον Χρυσό Οδηγό με Design SystemΣχεδιάζοντας τον Χρυσό Οδηγό με Design System
Σχεδιάζοντας τον Χρυσό Οδηγό με Design System
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism by Tassos Matos
Efarm Grafeiou - Ekpaid logismEfarm Grafeiou - Ekpaid logism
Efarm Grafeiou - Ekpaid logism
Tassos Matos398 views
Σεμινάριο OMEP: Βασικές αρχές σχεδιασμού δικτυακών τόπων by Nikolaos Tselios
Σεμινάριο OMEP: Βασικές αρχές σχεδιασμού δικτυακών τόπωνΣεμινάριο OMEP: Βασικές αρχές σχεδιασμού δικτυακών τόπων
Σεμινάριο OMEP: Βασικές αρχές σχεδιασμού δικτυακών τόπων
Nikolaos Tselios502 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ by athanasia trakada
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
athanasia trakada1.4K views
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ... by ISSEL
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
Ανάπτυξη εργαλείου αυτοματοποίησης της παραγωγής σεναρίων για τη δημιουργία ψ...
ISSEL84 views
DIploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Interaction Environmen... by StavrosMarkoulakis
DIploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Interaction Environmen...DIploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Interaction Environmen...
DIploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Interaction Environmen...
Presentation of Diploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Intera... by StavrosMarkoulakis
Presentation of Diploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Intera...Presentation of Diploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Intera...
Presentation of Diploma Thesis, MSc in Digital Communication Media and Intera...

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
7 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL7 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views

Νικηφόρος Σακκάς

 • 1. Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Υπό την επίβλεψη του: Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Επίκουρο ΚαθηγητήΤΗΜΜΥ – ΑΠΘ
 • 2. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Σκοπός της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 2 / 284/11/2016
 • 3. Ορισμός του Προβλήματος • «User Experience of On-Screen Interaction Techniques» Επιστημονικό άρθρο • Τεχνικών αλληλεπίδρασης • Σημασιολογικού περιεχομένου Αξιολόγηση Εμπειρίας Χρήστη • Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής Διπλωματική εργασία Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 3 / 284/11/2016
 • 4. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Στόχος της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 4 / 284/11/2016
 • 5. Στόχος της διπλωματικής είναι: • η αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη έξι τεχνικών αλληλεπίδρασης : • Επιλογή (Click) • Αιώρηση (Mouseover) • Ολίσθηση (Slide) • Σύρσιμο (Drag & Drop) • Μεγέθυνση (Zoom) • Περιστροφή (Flipping) • η αξιολόγηση της επίδρασης του σημασιολογικού περιεχομένου στην Εμπειρία Χρήστη Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 5 / 284/11/2016
 • 6. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Στόχος της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 6 / 284/11/2016
 • 7. Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή • Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 • Στόχος της είναι να προάγει τη δημιουργία εύχρηστων, ασφαλών και λειτουργικών συστημάτων • Βασικότεροι τομείς ενασχόλησης: • μεθοδολογίες σχεδίασης διεπαφών • μεθόδοι υλοποίησης διεπαφών • τεχνικές σύγκρισης και αξιολόγησης διεπαφών • ανάπτυξη νέων διεπαφών και τεχνικών αλληλεπίδρασης • ανάπτυξη περιγραφικών και προβλεπτικών μοντέλων και θεωριών αλληλεπίδρασης Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 7 / 284/11/2016
 • 8. Εμπειρία Χρήστη – User Experience – UX • Περιγράφει τις ποικίλες πτυχές της αλληλεπίδρασης • Πολυδιάστατη σημασία - ανάλογα με το υπό ποια έννοια θα προσεγγιστεί δίδεται βαρύτητα σε μια διαφορετική πτυχή της εμπειρίας • Ευχρηστία (Usability) • Τομείς ανάπτυξης της Εμπειρίας Χρήστη: • Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές • Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης • Διεπαφές χρηστών • Σχεδίαση Ιστοσελίδων Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 8 / 284/11/2016
 • 9. Σημασιολογικός Ιστός • Semantic Web / Web 3.0 • Δημιούργημα του Tim Berners-Lee, 2001 • Μεταδεδομένα που μπορούν να καταλάβουν και οι μηχανές αναζήτησης • Σημασιολογικό Περιεχόμενο και Εμπειρία Χρήστη: • Search engine optimization • Indexing • DΒpedia Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 9 / 284/11/2016
 • 10. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Στόχος της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 10 / 284/11/2016
 • 11. Περιγραφή του συστήματος • 12 διαδικτυακές σελίδες: • Αρχικά 6 με διαφορετική τεχνική αλληλεπίδραση • Ακολούθως άλλες 6 ίδιες με προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου μέσω Dbpedia Spotlight • Ίδια θεματολογία – περιεχόμενο • Ταυτόσημος σχεδιασμός • https://interaction-techniques.herokuapp.com Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 11 / 284/11/2016
 • 12. Δομή του συστήματος 4/11/2016 Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 12 / 28
 • 13. Περιεχόμενο των σελίδων Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 13 / 284/11/2016
 • 14. Ερωτηματολόγιο • 42 ερωτήσεις • Κλίμακα 7 σημείων τύπου Likert με εύρος απαντήσεων μεταξύ «διαφωνώ απόλυτα» και «συμφωνώ απόλυτα» • Μεταβλητές: • 1 Τροποποιητική Μεταβλητή: • Δυναμική Χρήστη (Power Usage) • 8 Εξαρτημένες Μεταβλητές: • Αντιληπτή Διαδραστικότητα (Perceived Interactivity) • Αξιολόγηση Διεπαφής (Interface assessment) • Απορρόφηση (Absorption) • Ανάκλησης μνήμης και αναγνωριστική μνήμη (Recall and Recognition Memory) • Συμπεριφορά απέναντι στο περιεχόμενο (Attitudes toward content) • Συμπεριφορά απέναντι στην ιστοσελίδα (Attitude toward website) • Συμπεριφορική πρόθεση προς το περιεχόμενο (Behavioral intention toward content) • Συμπεριφορική πρόθεση προς την ιστοσελίδα (Behavioral intention toward website) Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 14 / 284/11/2016
 • 15. Επιλογή – Χωρίς Σημασιολογικό Περιεχόμενο Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 15 / 284/11/2016
 • 16. Αιώρηση – Με Σημασιολογικό Περιεχόμενο Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 16 / 284/11/2016
 • 17. Περιστροφή – Χωρίς Σημασιολογικό Περιεχόμενο Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 17 / 284/11/2016
 • 18. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Στόχος της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 18 / 284/11/2016
 • 19. Μεθοδολογία έρευνας • Στόχος η αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη: • 6 Τεχνικών Αλληλεπίδρασης • Σημασιολογικού Περιεχομένου • 293 συμμετέχοντες • Τυχαία δρομολόγηση των χρηστών στις σελίδες • Ανάλυση σε MATLAB με General Linear Model – GLM Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 19 / 284/11/2016
 • 20. Αποτελέσματα Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 20 / 284/11/2016 Ανάλυση της μεταβλητής «Αξιολόγηση Διεπαφής» των τεχνικών αλληλεπίδρασης
 • 21. Αποτελέσματα (2) Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 21 / 284/11/2016 Ανάλυση της μεταβλητής «Αναγνωριστική μνήμη εικόνων» των τεχνικών αλληλεπίδρασης
 • 22. Αποτελέσματα (3) Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 22 / 284/11/2016 Συγκριτική ανάλυση της χρήσης σημασιολογικού περιεχομένου στην ΑντιληπτήΔιαδραστικότητα των τεχνικών αλληλεπίδρασης «Επιλογή» και «Περιστροφή»
 • 23. Αποτελέσματα (4) Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 23 / 284/11/2016 Συγκριτική ανάλυση της χρήσης σημασιολογικού περιεχομένου στην αναγνωριστική μνήμη εικόνων
 • 24. Συμπεράσματα της αξιολόγησης των τεχνικών αλληλεπίδρασης • Οι τεχνικές «Αιώρηση» και «Επιλογή» παρουσίασαν μια καμπύλη εκμάθησης ανάλογα με την Δυναμική Χρήστη • Η τεχνική της «Ολίσθησης» παρουσίασε τα υψηλότερα αποτελέσματα στις μεταβλητές που αφορούν ανάκληση περιεχομένου της ιστοσελίδας • Η τεχνική της «Μεγέθυνσης» παρουσίασε τα αρνητικότερα αποτελέσματα συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές • Επιλογή της τεχνικής αλληλεπίδρασης ανάλογα με τους στόχους του συστήματος Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 24 / 284/11/2016
 • 25. Συμπεράσματα της αξιολόγησης του σημασιολογικού περιεχομένου • Η τεχνική της «Ολίσθησης» παρουσίασε την μεγαλύτερη βελτίωση της Εμπειρίας Χρήστη με την προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου • Η τεχνική «Σύρσιμο» φάνηκε να επηρεάζεται αρνητικά, κυρίως στους μη δυναμικούς χρήστες, από την ύπαρξη σημασιολογικού περιεχομένου. • Οι δυναμικοί χρήστες προτίμησαν τις σελίδες με σημασιολογικό περιεχόμενο στην τεχνική της «Περιστροφής» • Παρατηρήθηκε βελτίωση της συνολικής Εμπειρίας Χρήστη με τη προσθήκη σημασιολογικού περιεχομένου για τις περισσότερες τεχνικές αλληλεπίδρασης 4/11/2016 Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 25 / 28
 • 26. Δομή Παρουσίασης • Ορισμός του Προβλήματος • Στόχος της Διπλωματικής • Βασικές Έννοιες • Ανάλυση του συστήματος • Αποτελέσματα – Συμπεράσματα • Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 26 / 284/11/2016
 • 27. Μελλοντικές Επεκτάσεις Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 27 / 284/11/2016 Επέκταση της έρευνας με σκοπό την βελτίωση της Εμπειρίας Χρήστη σε: • Συσκευές με οθόνη αφής • Συσκευές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) • Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
 • 28. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις ; Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση της Εμπειρίας Χρήστη (UX) διαφορετικών τεχνικών αλληλεπίδρασης και σημασιολογικού περιεχομένου 28 / 284/11/2016