Λυκάρτσης Ιωάννης

ISSEL
ISSELISSEL
Σχεδιασμός και παρακολούθηση
λειτουργιών σε αποστολές
ρομποτικών οχημάτων
Φοιτητής: Λυκάρτσης Ιωάννης
Επιβλέπων: Ανδρέας Συμεωνίδης
Διάρθρωση παρουσίασης
Περιγραφή προβλήματος
Στόχος της διπλωματικής
Αρχιτεκτονική Συστήματος
Παρουσίαση Διεπαφής
Συμπεράσματα
Μελλοντικές Εφαρμογές
Διεργασίες αποστολής ρομποτικών οχημάτων
Παρακολούθηση και τον έλεγχος των υποσυστημάτων του ρομπότ και του
εξοπλισμού
Ανάλυση και αναφορά της απόδοσης του ρομπότ
Σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός και εκτέλεση των διεργασιών της αποστολής
Διαχείριση του ενσωματωμένου (on-board) λογισμικού
Παράδοση πακέτων δεδομένων της αποστολής
Λήψη και ανάλυση των μηνυμάτων τηλεμετρίας
Διεργασίες αποστολής ρομποτικών οχημάτων
Επισκόπηση συστήματος διεργασιών αποστολής
Κοινά προβλήματα ανάπτυξης διεπαφών τηλεχειρισμού
Διαφορετικές υλοποιήσεις παρά το γεγονός ότι πολλές λειτουργίες
είναι κοινές
Λιγοστή επαναχρησιμοποίηση κώδικα
Χρονοβόρα εκπαίδευση των χειριστών
Πρόχειρη υλοποίηση κυρίως όταν πρόκειται για διεπαφή που θα
χρησιμοποιηθεί σε τεστ
Στόχος εφαρφμογής GRASP
Εργαλείο γρήγορης παραγωγής διεπαφών τηλεχειρισμού
Ανεξαρτησία από το είδος του ρομπότ (Rover, UAV, Arm etc)
Ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου εκπαίδευσης χειριστών
Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του on-board software
Μεγιστοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα
Υποβοήθηση χειριστή κατά την διεκπαιρέωση της αποστολής
Ρομπότ που υποστηρίζει το GRASP
Bridget
Πρωτότυπο rover για την αποστολή Exomars το 2020
6 ρόδες (6 μετακίνησης, 4 περιστροφής)
Στερεοκάμερα
Star Tracker
Φώτα (λευκά και υπεριώδη)
Ρομπότ που υποστηρίζει το GRASP
LARAD
Ρομποτικός βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας μήκους 2 μέτρων
Συστήματα ελέγχου βασισμένα αποκλειστικά σε SpaceWire
Δυνατότητα εκτέλεσης διεργασιών με εργαλεία του end-effector
Δυνατότητα άμεσου ελέγχου κινητήρων αρθρώσεων
Τεχνολογίες Ανάπτυξης
Γλώσσα Προγραμματισμού: Qt 5.5 with C++
Εργαλείο ανάπτυξης Qt: Qt Creator 3.4
Εργαλείο ροής βίντεο: GStreamer 0.10
Εργαλείο σχεδιασμού γραφικών: OpenGL
Εργαλείο μετατροπής αρχείων 3D μοντέλων: Assimp
Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Πακέτα κλάσεων
Ένα πακέτο που περιέχει τις κλάσεις που εκτελούν τις κοινές λειτουργίες των ρομπότ
Ένα πακέτο για κάθε ρομπότ, που περιέχει τις κλάσεις που υλοποιούν τα widget της διεπαφής του
Επικοινωνία κλάσεων
Χρήση του συστήματος σήματος/θυρίδας (signal/slot) της Qt, που καθιστά εύκολη την ενημέρωση
για γεγονότα μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων
Κάθε πακέτο κλάσεων διαθέτει μία κλάση που αναλαμβάνει τον καθορισμό των επικοινωνιών
μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων του πακέτου
Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Πακέτο Γενικής Διεπαφής
Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Πακέτο διεπαφής Bridget
Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Επιλογή ρομπότ αποστολής και αρχικοποίηση του συστήματος
Αρχιτεκτονική του Συστήματος
Υποσύστημα διεπαφής διεργασιών αποστολής ρομπότ
Βασικό Σενάριο Χρήσης
Επικοινωνία εδάφους-ρομπότ
Επικοινωνία μέσω TCP/IP
Σε περίπτωση συνεργασίας 2 ρομπότ (πχ βραχίονας πάνω σε όχημα) δυνατότητα
είτε επικοινωνίας με έναν κοινό on-board υπολογιστή είτε με 2 ξεχωριστούς
Σε πραγματικές αποστολές επιθυμητή η χρήση DTN (Delay Tolerant Network)
που επιτρέπει την αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών κατά την επικοινωνία
Μοντέλο Επικοινωνίας
Operator GRASP Client Server
Rover
Arm
Plans & Commands TC message TCP/IP Socket
Display TM message TCP/IP Socket
Accept/Reject
Port A
Port B
Παρουσίαση συστήματος GRASP
Επιλογή ρομπότ χειρισμού
Προσαρμοστικότητα
Εντολών
Χρήση αρχείων XML
Ομαδοποίηση εντολών
Καθορισμός παραμέτρων εντολής
(όνομα, ορίσματα, όρια
ορισμάτων, προϋποθέσεις
εκτέλεσης κλπ)
Επιλογή από τον χειριστή εντός της
εφαρμογής ποιες εντολές
σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
Widget καθορισμού επικοινωνίας
Καθορισμός σύνδεσης εδάφους-
ρομπότ
Προβολή τελευταίου μηνύματος
που αποστάλθηκε/ελήφθη
Widget Σχεδίου
Αποστολής
Δημιουργία αλληλουχίας εντολών
Εκκίνηση της αποστολής
Δυνατότητα προσωρινής
παύσης/επανεκκίνησης της
αποστολής
Widget Χρονοδιαγράμματος
Δημιουργία σχεδίου αποστολής
Αλληλουχία εντολών
Διάρκεια εκτέλεσης κάθε εντολής
Παρακολούθηση εκτέλεσης
Εποπτεία των πραγματικών μηνυμάτων τηλεεντολών και τηλεμετρίας που
ανταλλάσσονται στην διάρκεια της αποστολής
Widget Χρονοδιαγράμματος
Περιορισμοί σχεδίου αποστολής
Προστασία του ρομπότ χειρισμού από ανεπιθύμητες καταστάσεις
ελέγχου
Απαγόρευση στο χειριστή να δημιουργήσει σχέδιο ελέγχου που θα
οδηγήσει το ρομπότ σε αστάθεια
Ενημέρωση για την αιτία του σφάλματος
Προετοιμασία πολύπλοκων
εντολών
Ορισμένες εντολές απαιτούν πληθώρα
ορισμάτων
Επίπονο για το χειριστή να δημιουργεί την
κατάλληλη μορφή της εντολής
Δημιουργία ξεχωριστών widget που παρέχουν:
Κατάλληλη διεπαφή επιλογής των
ορισμάτων
Εύκολες προσαρμογές στις τιμές των
ορισμάτων
Widget Άμεσης οδήγησης
Χειρισμός του ρομπότ με συνεχόμενες εντολές κίνησης
Αυξομείωση της ταχύτητας με προκαθορισμένο βήμα
Αλλαγή τρόπου μετακίνησης (Ackermann/Point Turn)
Παρουσίαση Τηλεμετρίας
Πίνακες Ενδείξεις
Διαγράμματα
Λήψη εικόνας-
βίντεο
Χρήση Gstreamer για streaming του
βίντεο από τις on-board κάμερες στην
οθόνη του χειριστή
Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας
Widget Χάρτη
Χάρτης δύο διαστάσεων που αναπαριστά το έδαφος της αποστολής
Δυνατότητα σημείωσης πάνω στο χάρτη (εμπόδια, ευρήματα κλπ)
Αναπαράσταση θέση και προσανατολισμού του ρομπότ
Αναπαράσταση προσανατολισμού της κάμερας
Το είδος του χάρτη εξαρτάται από τις πληροφορίες τηλεμετρίας που επιστρέφει
το εκάστοτε ρομπότ (πχ θέση GPS, Digital Elevation Map κλπ)
Σχεδιασμός μονοπατιού που ακολούθησε το ρομπότ
Χάρτης αποστολής
3D αναπαράσταση
Δυνατότητα οπτικοποίσης του ρομπότ
στο χώρο
Προϋποθέτει την ύπαρξη των μοντέλων
CAD του ρομπότ
Αξιοποίηση των μηνυμάτων τηλεμετρίας
για ανανέωση της αναπαράστασης
Δυνατότητα “κίνησης” της κάμερας
Χρήση Assimp και OpenGL για την 3D
αναπαράσταση
Αποτελέσματα
Τεστ χρήσης GRASP με το Bridget
Εύρεση στόχων (σημαδεμένες πέτρες με χρώμα που εμφανίζεται υπό υπεριώδες φως) στον χώρο
προσομοίωσης της επιφάνειας του πλανήτη Άρη
Διάσχιση του εδάφους και αποφυγή των απροσπέλαστων εμποδίων υπό σκοτάδι (χρήση μόνο των
φώτων του ρομπότ)
Σύνολο 10 στόχοι, Διάρκεια 60 λεπτά
Συμπεράσματα πειράματος
Χειριστής που γνώριζε το GRASP βρήκε 7 στόχους και είχε 0 συγκρούσεις
Χειριστής που δεν είχε καμία επαφή με το GRASP βρήκε 4 στόχους και είχε 1 σύγκρουση
Μελλοντικές Εφαρμογές
Επέκταση αυτονομίας του GRASP κατά την διάρκεια της αποστολής,
ελαχιστοποιώντας τον φόρτο εργασίας του χειριστή
Παροχή εργαλείων ομαδοποίησης εντολών για ευκολότερη εποπτεία στο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
Συνδυασμός με κάποιο περιβάλλον προσομοιώσεων
Παροχή εργαλείων δημιουργίας διεπαφών υψηλού επιπέδου (χωρίς να χρειάζεται
να γραφτεί κώδικας)
Ευχαριστώ!!
1 of 35

Recommended

Μαρία Κωτούζα 7714 by
Μαρία Κωτούζα 7714Μαρία Κωτούζα 7714
Μαρία Κωτούζα 7714ISSEL
442 views39 slides
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419ISSEL
209 views27 slides
Ναταλία Μιχαηλίδου by
Ναταλία ΜιχαηλίδουΝαταλία Μιχαηλίδου
Ναταλία ΜιχαηλίδουISSEL
293 views21 slides
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254 by
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254
Κωνσταντίνος Σιδέρης 7254ISSEL
216 views21 slides
Μιλτιάδης Σιάββας 7523 by
Μιλτιάδης Σιάββας 7523Μιλτιάδης Σιάββας 7523
Μιλτιάδης Σιάββας 7523ISSEL
205 views38 slides
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647 by
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647Ζησόπουλος Γεώργιος 6647
Ζησόπουλος Γεώργιος 6647ISSEL
152 views52 slides

More Related Content

Viewers also liked

Δούμας Οδυσσέας 7168 by
Δούμας Οδυσσέας 7168Δούμας Οδυσσέας 7168
Δούμας Οδυσσέας 7168ISSEL
239 views23 slides
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485 by
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485ISSEL
194 views32 slides
Βασίλειος Λώλης 5638 by
Βασίλειος Λώλης 5638Βασίλειος Λώλης 5638
Βασίλειος Λώλης 5638ISSEL
165 views18 slides
Σωτήριος Αγγελής by
Σωτήριος ΑγγελήςΣωτήριος Αγγελής
Σωτήριος ΑγγελήςISSEL
231 views21 slides
Νικηφόρος Σακκάς by
Νικηφόρος Σακκάς Νικηφόρος Σακκάς
Νικηφόρος Σακκάς ISSEL
262 views28 slides
Πάρης Λαγάκης 7200 by
Πάρης Λαγάκης 7200Πάρης Λαγάκης 7200
Πάρης Λαγάκης 7200ISSEL
253 views20 slides

Viewers also liked(6)

Δούμας Οδυσσέας 7168 by ISSEL
Δούμας Οδυσσέας 7168Δούμας Οδυσσέας 7168
Δούμας Οδυσσέας 7168
ISSEL239 views
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485 by ISSEL
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
Αλεξάνδρα Μπαλτζή 7485
ISSEL194 views
Βασίλειος Λώλης 5638 by ISSEL
Βασίλειος Λώλης 5638Βασίλειος Λώλης 5638
Βασίλειος Λώλης 5638
ISSEL165 views
Σωτήριος Αγγελής by ISSEL
Σωτήριος ΑγγελήςΣωτήριος Αγγελής
Σωτήριος Αγγελής
ISSEL231 views
Νικηφόρος Σακκάς by ISSEL
Νικηφόρος Σακκάς Νικηφόρος Σακκάς
Νικηφόρος Σακκάς
ISSEL262 views
Πάρης Λαγάκης 7200 by ISSEL
Πάρης Λαγάκης 7200Πάρης Λαγάκης 7200
Πάρης Λαγάκης 7200
ISSEL253 views

Similar to Λυκάρτσης Ιωάννης

Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο... by
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...ISSEL
140 views17 slides
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ... by
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...ISSEL
52 views24 slides
A graphical application development methodology for remote robots in the cont... by
A graphical application development methodology for remote robots in the cont...A graphical application development methodology for remote robots in the cont...
A graphical application development methodology for remote robots in the cont...ISSEL
148 views24 slides
GNS3 Greek Presentation by
GNS3 Greek Presentation GNS3 Greek Presentation
GNS3 Greek Presentation George Stefanidis
566 views19 slides
Goal4d by
Goal4dGoal4d
Goal4dandyhot
1.8K views34 slides
VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 gr by
VET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 grVET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 grKarel Van Isacker
48 views75 slides

Similar to Λυκάρτσης Ιωάννης(20)

Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο... by ISSEL
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
Υλοποίηση εργαλείου πλήρους στοίβας σε περιβάλλον Kubernetes για την αυτοµατο...
ISSEL140 views
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ... by ISSEL
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...
Μεθοδολογία ανάπτυξης γραφικών εφαρμογών για απομακρυσμένα ρομπότ, στο πλαίσ...
ISSEL52 views
A graphical application development methodology for remote robots in the cont... by ISSEL
A graphical application development methodology for remote robots in the cont...A graphical application development methodology for remote robots in the cont...
A graphical application development methodology for remote robots in the cont...
ISSEL148 views
Goal4d by andyhot
Goal4dGoal4d
Goal4d
andyhot1.8K views
VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 gr by Karel Van Isacker
VET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 grVET4SBO Level 2  module 6 - unit 3 - v0.9 gr
VET4SBO Level 2 module 6 - unit 3 - v0.9 gr
3rd StudentGuru Event | Robotics developer studio 2008 | 11-21-2008 by Alexandros Sigaras
3rd StudentGuru Event | Robotics developer studio 2008 | 11-21-20083rd StudentGuru Event | Robotics developer studio 2008 | 11-21-2008
3rd StudentGuru Event | Robotics developer studio 2008 | 11-21-2008
Alexandros Sigaras163 views
Development of an automatic procedure for Continuous Integration by ISSEL
Development of an automatic procedure for Continuous IntegrationDevelopment of an automatic procedure for Continuous Integration
Development of an automatic procedure for Continuous Integration
ISSEL44 views
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού by ISSEL
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικούΑνάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
Ανάπτυξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας Continuous Integration σε έργα λογισμικού
ISSEL79 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ... by ISSEL
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
ISSEL17 views
NFV enabled EPC by Elber18
NFV enabled EPCNFV enabled EPC
NFV enabled EPC
Elber18509 views
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι... by ISSEL
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...
Σχεδίαση και ανάπτυξη Μηχανισμού Αυτοματοποίησης της παραμετροποίησης ρομποτι...
ISSEL68 views
Design and implementation of an Automation Mechanism for the configuration of... by ISSEL
Design and implementation of an Automation Mechanism for the configuration of...Design and implementation of an Automation Mechanism for the configuration of...
Design and implementation of an Automation Mechanism for the configuration of...
ISSEL159 views

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
7 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL7 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views

Λυκάρτσης Ιωάννης

 • 1. Σχεδιασμός και παρακολούθηση λειτουργιών σε αποστολές ρομποτικών οχημάτων Φοιτητής: Λυκάρτσης Ιωάννης Επιβλέπων: Ανδρέας Συμεωνίδης
 • 2. Διάρθρωση παρουσίασης Περιγραφή προβλήματος Στόχος της διπλωματικής Αρχιτεκτονική Συστήματος Παρουσίαση Διεπαφής Συμπεράσματα Μελλοντικές Εφαρμογές
 • 3. Διεργασίες αποστολής ρομποτικών οχημάτων Παρακολούθηση και τον έλεγχος των υποσυστημάτων του ρομπότ και του εξοπλισμού Ανάλυση και αναφορά της απόδοσης του ρομπότ Σχεδιασμός, χρονοπρογραμματισμός και εκτέλεση των διεργασιών της αποστολής Διαχείριση του ενσωματωμένου (on-board) λογισμικού Παράδοση πακέτων δεδομένων της αποστολής Λήψη και ανάλυση των μηνυμάτων τηλεμετρίας
 • 4. Διεργασίες αποστολής ρομποτικών οχημάτων Επισκόπηση συστήματος διεργασιών αποστολής
 • 5. Κοινά προβλήματα ανάπτυξης διεπαφών τηλεχειρισμού Διαφορετικές υλοποιήσεις παρά το γεγονός ότι πολλές λειτουργίες είναι κοινές Λιγοστή επαναχρησιμοποίηση κώδικα Χρονοβόρα εκπαίδευση των χειριστών Πρόχειρη υλοποίηση κυρίως όταν πρόκειται για διεπαφή που θα χρησιμοποιηθεί σε τεστ
 • 6. Στόχος εφαρφμογής GRASP Εργαλείο γρήγορης παραγωγής διεπαφών τηλεχειρισμού Ανεξαρτησία από το είδος του ρομπότ (Rover, UAV, Arm etc) Ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου εκπαίδευσης χειριστών Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές του on-board software Μεγιστοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα Υποβοήθηση χειριστή κατά την διεκπαιρέωση της αποστολής
 • 7. Ρομπότ που υποστηρίζει το GRASP Bridget Πρωτότυπο rover για την αποστολή Exomars το 2020 6 ρόδες (6 μετακίνησης, 4 περιστροφής) Στερεοκάμερα Star Tracker Φώτα (λευκά και υπεριώδη)
 • 8. Ρομπότ που υποστηρίζει το GRASP LARAD Ρομποτικός βραχίονας 6 βαθμών ελευθερίας μήκους 2 μέτρων Συστήματα ελέγχου βασισμένα αποκλειστικά σε SpaceWire Δυνατότητα εκτέλεσης διεργασιών με εργαλεία του end-effector Δυνατότητα άμεσου ελέγχου κινητήρων αρθρώσεων
 • 9. Τεχνολογίες Ανάπτυξης Γλώσσα Προγραμματισμού: Qt 5.5 with C++ Εργαλείο ανάπτυξης Qt: Qt Creator 3.4 Εργαλείο ροής βίντεο: GStreamer 0.10 Εργαλείο σχεδιασμού γραφικών: OpenGL Εργαλείο μετατροπής αρχείων 3D μοντέλων: Assimp
 • 10. Αρχιτεκτονική του Συστήματος Πακέτα κλάσεων Ένα πακέτο που περιέχει τις κλάσεις που εκτελούν τις κοινές λειτουργίες των ρομπότ Ένα πακέτο για κάθε ρομπότ, που περιέχει τις κλάσεις που υλοποιούν τα widget της διεπαφής του Επικοινωνία κλάσεων Χρήση του συστήματος σήματος/θυρίδας (signal/slot) της Qt, που καθιστά εύκολη την ενημέρωση για γεγονότα μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων Κάθε πακέτο κλάσεων διαθέτει μία κλάση που αναλαμβάνει τον καθορισμό των επικοινωνιών μεταξύ των διαφορετικών κλάσεων του πακέτου
 • 13. Αρχιτεκτονική του Συστήματος Επιλογή ρομπότ αποστολής και αρχικοποίηση του συστήματος
 • 14. Αρχιτεκτονική του Συστήματος Υποσύστημα διεπαφής διεργασιών αποστολής ρομπότ
 • 16. Επικοινωνία εδάφους-ρομπότ Επικοινωνία μέσω TCP/IP Σε περίπτωση συνεργασίας 2 ρομπότ (πχ βραχίονας πάνω σε όχημα) δυνατότητα είτε επικοινωνίας με έναν κοινό on-board υπολογιστή είτε με 2 ξεχωριστούς Σε πραγματικές αποστολές επιθυμητή η χρήση DTN (Delay Tolerant Network) που επιτρέπει την αντιμετώπιση ακραίων συνθηκών κατά την επικοινωνία
 • 17. Μοντέλο Επικοινωνίας Operator GRASP Client Server Rover Arm Plans & Commands TC message TCP/IP Socket Display TM message TCP/IP Socket Accept/Reject Port A Port B
 • 20. Προσαρμοστικότητα Εντολών Χρήση αρχείων XML Ομαδοποίηση εντολών Καθορισμός παραμέτρων εντολής (όνομα, ορίσματα, όρια ορισμάτων, προϋποθέσεις εκτέλεσης κλπ) Επιλογή από τον χειριστή εντός της εφαρμογής ποιες εντολές σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
 • 21. Widget καθορισμού επικοινωνίας Καθορισμός σύνδεσης εδάφους- ρομπότ Προβολή τελευταίου μηνύματος που αποστάλθηκε/ελήφθη
 • 22. Widget Σχεδίου Αποστολής Δημιουργία αλληλουχίας εντολών Εκκίνηση της αποστολής Δυνατότητα προσωρινής παύσης/επανεκκίνησης της αποστολής
 • 23. Widget Χρονοδιαγράμματος Δημιουργία σχεδίου αποστολής Αλληλουχία εντολών Διάρκεια εκτέλεσης κάθε εντολής Παρακολούθηση εκτέλεσης Εποπτεία των πραγματικών μηνυμάτων τηλεεντολών και τηλεμετρίας που ανταλλάσσονται στην διάρκεια της αποστολής
 • 25. Περιορισμοί σχεδίου αποστολής Προστασία του ρομπότ χειρισμού από ανεπιθύμητες καταστάσεις ελέγχου Απαγόρευση στο χειριστή να δημιουργήσει σχέδιο ελέγχου που θα οδηγήσει το ρομπότ σε αστάθεια Ενημέρωση για την αιτία του σφάλματος
 • 26. Προετοιμασία πολύπλοκων εντολών Ορισμένες εντολές απαιτούν πληθώρα ορισμάτων Επίπονο για το χειριστή να δημιουργεί την κατάλληλη μορφή της εντολής Δημιουργία ξεχωριστών widget που παρέχουν: Κατάλληλη διεπαφή επιλογής των ορισμάτων Εύκολες προσαρμογές στις τιμές των ορισμάτων
 • 27. Widget Άμεσης οδήγησης Χειρισμός του ρομπότ με συνεχόμενες εντολές κίνησης Αυξομείωση της ταχύτητας με προκαθορισμένο βήμα Αλλαγή τρόπου μετακίνησης (Ackermann/Point Turn)
 • 29. Λήψη εικόνας- βίντεο Χρήση Gstreamer για streaming του βίντεο από τις on-board κάμερες στην οθόνη του χειριστή Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας
 • 30. Widget Χάρτη Χάρτης δύο διαστάσεων που αναπαριστά το έδαφος της αποστολής Δυνατότητα σημείωσης πάνω στο χάρτη (εμπόδια, ευρήματα κλπ) Αναπαράσταση θέση και προσανατολισμού του ρομπότ Αναπαράσταση προσανατολισμού της κάμερας Το είδος του χάρτη εξαρτάται από τις πληροφορίες τηλεμετρίας που επιστρέφει το εκάστοτε ρομπότ (πχ θέση GPS, Digital Elevation Map κλπ) Σχεδιασμός μονοπατιού που ακολούθησε το ρομπότ
 • 32. 3D αναπαράσταση Δυνατότητα οπτικοποίσης του ρομπότ στο χώρο Προϋποθέτει την ύπαρξη των μοντέλων CAD του ρομπότ Αξιοποίηση των μηνυμάτων τηλεμετρίας για ανανέωση της αναπαράστασης Δυνατότητα “κίνησης” της κάμερας Χρήση Assimp και OpenGL για την 3D αναπαράσταση
 • 33. Αποτελέσματα Τεστ χρήσης GRASP με το Bridget Εύρεση στόχων (σημαδεμένες πέτρες με χρώμα που εμφανίζεται υπό υπεριώδες φως) στον χώρο προσομοίωσης της επιφάνειας του πλανήτη Άρη Διάσχιση του εδάφους και αποφυγή των απροσπέλαστων εμποδίων υπό σκοτάδι (χρήση μόνο των φώτων του ρομπότ) Σύνολο 10 στόχοι, Διάρκεια 60 λεπτά Συμπεράσματα πειράματος Χειριστής που γνώριζε το GRASP βρήκε 7 στόχους και είχε 0 συγκρούσεις Χειριστής που δεν είχε καμία επαφή με το GRASP βρήκε 4 στόχους και είχε 1 σύγκρουση
 • 34. Μελλοντικές Εφαρμογές Επέκταση αυτονομίας του GRASP κατά την διάρκεια της αποστολής, ελαχιστοποιώντας τον φόρτο εργασίας του χειριστή Παροχή εργαλείων ομαδοποίησης εντολών για ευκολότερη εποπτεία στο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Συνδυασμός με κάποιο περιβάλλον προσομοιώσεων Παροχή εργαλείων δημιουργίας διεπαφών υψηλού επιπέδου (χωρίς να χρειάζεται να γραφτεί κώδικας)