Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων

ISSEL
ISSELISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς
χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων
Διπλωματική Εργασία
Εκπόνηση:
Τριανταφυλλίδης Γρηγόριος
8923
Επίβλεψη:
Καθηγητής
Συμεωνίδης Ανδρέας
Ερευνητής
Τσαρδούλιας Εμμανουήλ
Εικόνα 1: link
GPS – Στους Εξωτερικούς χώρους
Εικόνα 2: link
Στους Εσωτερικούς χώρους?
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
2
Εφαρμογές
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
3
Εφαρμογές Εμπορικό Κέντρο
Εικόνα: link
 Πλοήγηση εντός του
καταστήματος
 Εντοπισμός προϊόντος
 Εντοπισμός σημείου
ραντεβού
 Υπολογισμός
διαδρομής
 Παρακολούθηση
καταναλωτικών
συνηθειών των πελατών
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
4
Εφαρμογές Νοσοκομείο
Εικόνα: link
 Πλοήγηση εντός του
νοσοκομείου
 Εντοπισμός ιατρικού
προσωπικού
 Εντοπισμός ιατρικού
εξοπλισμού
 Υπολογισμός
διαδρομής
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
5
Εφαρμογές Μουσείο
Εικόνα: link
 Εντοπισμός εκθέματος
 Δυναμική εμφάνιση
πληροφοριών
 Πλοήγηση στο χώρο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
6
Επεκτασιμότητα
Ακρίβεια
Ευκολία στην
Εγκατάσταση -
Χρήση
Κόστος
Επιθυμητά Χαρακτηριστικά
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
7
Μέθοδοι Τεχνολογίες
 Ισχύς Σήματος
 Γωνία Άφιξης
 Χρονικές Μέθοδοι
 Fingerprinting
 Dead Reckoning
 Υβριδικές Μέθοδοι
WiFi Access Points Μαγνητικό Πεδίο
Bluetooth Beacons
UWB Beacons
Υπέρηχοι
Ορατό Φως
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
8
Υλοποίηση
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
9
Χαρακτηριστικά Η μέθοδος Fingerprinting
Φάση Συλλογής
 Χρήση των ήδη υπαρχόντων
δικτύων Wifi
 Σάρωση των δικτύων στα
σημεία αναφοράς
 Δημιουργία Ραδιοχάρτη
Φάση Εντοπισμού
 Σάρωση δικτύων σε ένα
άγνωστο σημείο
 Σύγκριση των δικτύων με τα
δεδομένα του Ραδιοχάρτη
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
10
Αρχιτεκτονική
 Διαδικτυακή Εφαρμογή
 Κινητή Εφαρμογή
 Server
 Βάση Δεδομένων
 Ρομπότ για την συλλογή
δειγμάτων
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
11
Διαδικτυακή
Εφαρμογή
 Ορισμός δωματίων
 Εμφάνιση Σημείων
 Ορισμός Διαδρομών
 Εμφάνιση Ραδιοχάρτη
 Δοκιμές
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
12
Φάση Συλλογής
 Συλλογή από άνθρωπο
 Συλλογή με το ρομπότ
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
13
Φάση Εντοπισμού
 Μέσω της κινητής
εφαρμογής
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
14
Πειράματα
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
15
Σύγκριση Ισχύος
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
16
Σύγκριση Ισχύος
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
17
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
18
Δεδομένα
Εκπαίδευσης
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο αναφοράς
Πειράματα
1η Περίοδος – Εντοπισμός
Δωματίου
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
19
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
2η Περίοδος – Εντοπισμός
Δωματίου
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
20
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
1η Περίοδος - Εντοπισμός
Δωματίου
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
21
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
2η Περίοδος - Εντοπισμός
Δωματίου
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
22
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
1η Περίοδος - Εντοπισμός
Θέσης
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
23
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
2η Περίοδος - Εντοπισμός
Θέσης
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
24
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
1η Περίοδος - Εντοπισμός
Θέσης
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
25
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Πειράματα
 Κάθε περίοδο
συλλέχθηκαν 40
δείγματα εκπαίδευσης
από το ρομπότ σε κάθε
σημείο
2η Περίοδος - Εντοπισμός
Θέσης
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
26
Πειράματα
 5 δείγματα δοκιμών από
το ρομπότ σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
 9 δείγματα δοκιμών από
τον άνθρωπο σε κάθε
σημείο μόνο κατά τη
δεύτερη περίοδο
Συμπεράσματα
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής:
 Μέσο σφάλμα: 1.42 m για τον εντοπισμό της θέσης.
 Ακρίβεια 65% για την πρόβλεψη του δωματίου.
 Σε διάστημα δύο μηνών, η ακρίβεια πρόβλεψης δωματίου μειώθηκε κατά 16% ενώ το
σφάλμα θέσης αυξήθηκε κατά 34%.
 Ρομπότ και άνθρωπος δίνουν διαφορετική ακρίβεια λόγω της διαφορετικής θέσης της
συσκευής.
 Δεν μπορούμε να προκρίνουμε έναν αλγόριθμο ως τον καλύτερο για όλες τις περιπτώσεις.
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
27
Μελλοντική Δουλειά
• Συνδυασμός της μεθόδου Fingerprinting με τεχνικές dead-reckoning.
• Προσθήκη δυνατότητας πλοήγησης στο χώρο.
• Επεξεργασία των δεδομένων πάνω στη συσκευή.
• Εγκατάσταση από Bluetooth Beacons σε κάθε δωμάτιο του χώρου και να χρησιμοποιηθεί
και πάλι η ίδια μέθοδος.
• Τα δεδομένα θέσης των χρηστών να εμφανίζονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή.
• Δημιουργία βάσης ώστε το ρομπότ να λαμβάνει τις μετρήσεις στο κατάλληλο ύψος.
• Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να γίνουν πειράματα και σε μεγαλύτερο χώρο.
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
28
Ευχαριστώ
για την
προσοχή σας!
Ερωτήσεις?
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
29
Εφαρμογές Αποθήκη Εμπορευμάτων
Εικόνα: link
 Εντοπισμός
αντικειμένων
 Υπολογισμός
πληροφοριών για το
κάθε αντικείμενο
 Εντοπισμός εξοπλισμού
 Χρονοπρογραμματισμός
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
30
Διαδικτυακή
Εφαρμογή
 Ορισμός δωματίων
 Εμφάνιση Σημείων
 Ορισμός Διαδρομών
 Εμφάνιση Ραδιοχάρτη
 Δοκιμές
24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη
χρήση ασύρματων δικτύων
31
1 of 31

Recommended

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More Related Content

More from ISSEL

Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...ISSEL
3 views20 slides
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...ISSEL
8 views20 slides
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMISSEL
3 views20 slides
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ISSEL
11 views20 slides
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeISSEL
6 views27 slides
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...ISSEL
11 views27 slides

More from ISSEL(20)

Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ... by ISSEL
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
Ανάπτυξη υποδομής για τη δημιουργία ροών απομακρυσμένης επεξεργασίας εικόνας ...
ISSEL17 views
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ... by ISSEL
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
Βελτίωση Αυτοματοποιημένης Ανάθεσης Εργασιών Λογισμικού με χρήση Commits σε Δ...
ISSEL30 views
Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ... by ISSEL
Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...
Θεματική Μοντελοποίηση και Σύστημα Συστάσεων Απαιτήσεων Λογισμικού με χρήση Μ...
ISSEL70 views
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ... by ISSEL
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
Ένα Πλαίσιο Εξόρυξης Γράφων για την Εκτίμηση της Εξέλιξης Ακολουθιών και Εφαρ...
ISSEL20 views
Application of Blockchain technologies to create a decentralized power market... by ISSEL
Application of Blockchain technologies to create a decentralized power market...Application of Blockchain technologies to create a decentralized power market...
Application of Blockchain technologies to create a decentralized power market...
ISSEL12 views
Εφαρμογή τεχνολογιών Blockchain για τη δημιουργία αποκεντρωμένης αγοράς ισχύο... by ISSEL
Εφαρμογή τεχνολογιών Blockchain για τη δημιουργία αποκεντρωμένης αγοράς ισχύο...Εφαρμογή τεχνολογιών Blockchain για τη δημιουργία αποκεντρωμένης αγοράς ισχύο...
Εφαρμογή τεχνολογιών Blockchain για τη δημιουργία αποκεντρωμένης αγοράς ισχύο...
ISSEL33 views
Autonomous vehicle perception using a monocular camera by ISSEL
Autonomous vehicle perception using a monocular cameraAutonomous vehicle perception using a monocular camera
Autonomous vehicle perception using a monocular camera
ISSEL6 views

Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων

 • 1. Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων Διπλωματική Εργασία Εκπόνηση: Τριανταφυλλίδης Γρηγόριος 8923 Επίβλεψη: Καθηγητής Συμεωνίδης Ανδρέας Ερευνητής Τσαρδούλιας Εμμανουήλ
 • 2. Εικόνα 1: link GPS – Στους Εξωτερικούς χώρους Εικόνα 2: link Στους Εσωτερικούς χώρους? 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 2
 • 3. Εφαρμογές 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 3
 • 4. Εφαρμογές Εμπορικό Κέντρο Εικόνα: link  Πλοήγηση εντός του καταστήματος  Εντοπισμός προϊόντος  Εντοπισμός σημείου ραντεβού  Υπολογισμός διαδρομής  Παρακολούθηση καταναλωτικών συνηθειών των πελατών 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 4
 • 5. Εφαρμογές Νοσοκομείο Εικόνα: link  Πλοήγηση εντός του νοσοκομείου  Εντοπισμός ιατρικού προσωπικού  Εντοπισμός ιατρικού εξοπλισμού  Υπολογισμός διαδρομής 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 5
 • 6. Εφαρμογές Μουσείο Εικόνα: link  Εντοπισμός εκθέματος  Δυναμική εμφάνιση πληροφοριών  Πλοήγηση στο χώρο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 6
 • 7. Επεκτασιμότητα Ακρίβεια Ευκολία στην Εγκατάσταση - Χρήση Κόστος Επιθυμητά Χαρακτηριστικά 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 7
 • 8. Μέθοδοι Τεχνολογίες  Ισχύς Σήματος  Γωνία Άφιξης  Χρονικές Μέθοδοι  Fingerprinting  Dead Reckoning  Υβριδικές Μέθοδοι WiFi Access Points Μαγνητικό Πεδίο Bluetooth Beacons UWB Beacons Υπέρηχοι Ορατό Φως 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 8
 • 9. Υλοποίηση 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 9
 • 10. Χαρακτηριστικά Η μέθοδος Fingerprinting Φάση Συλλογής  Χρήση των ήδη υπαρχόντων δικτύων Wifi  Σάρωση των δικτύων στα σημεία αναφοράς  Δημιουργία Ραδιοχάρτη Φάση Εντοπισμού  Σάρωση δικτύων σε ένα άγνωστο σημείο  Σύγκριση των δικτύων με τα δεδομένα του Ραδιοχάρτη 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 10
 • 11. Αρχιτεκτονική  Διαδικτυακή Εφαρμογή  Κινητή Εφαρμογή  Server  Βάση Δεδομένων  Ρομπότ για την συλλογή δειγμάτων 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 11
 • 12. Διαδικτυακή Εφαρμογή  Ορισμός δωματίων  Εμφάνιση Σημείων  Ορισμός Διαδρομών  Εμφάνιση Ραδιοχάρτη  Δοκιμές 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 12
 • 13. Φάση Συλλογής  Συλλογή από άνθρωπο  Συλλογή με το ρομπότ 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 13
 • 14. Φάση Εντοπισμού  Μέσω της κινητής εφαρμογής 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 14
 • 15. Πειράματα 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 15
 • 16. Σύγκριση Ισχύος 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 16
 • 17. Σύγκριση Ισχύος 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 17
 • 18. 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 18 Δεδομένα Εκπαίδευσης  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο αναφοράς
 • 19. Πειράματα 1η Περίοδος – Εντοπισμός Δωματίου  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 19
 • 20. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 2η Περίοδος – Εντοπισμός Δωματίου  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 20 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 21. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 1η Περίοδος - Εντοπισμός Δωματίου  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 21 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 22. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 2η Περίοδος - Εντοπισμός Δωματίου  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 22
 • 23. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 1η Περίοδος - Εντοπισμός Θέσης  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 23 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 24. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 2η Περίοδος - Εντοπισμός Θέσης  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 24 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 25. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 1η Περίοδος - Εντοπισμός Θέσης  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 25 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 26. Πειράματα  Κάθε περίοδο συλλέχθηκαν 40 δείγματα εκπαίδευσης από το ρομπότ σε κάθε σημείο 2η Περίοδος - Εντοπισμός Θέσης  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 26 Πειράματα  5 δείγματα δοκιμών από το ρομπότ σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο  9 δείγματα δοκιμών από τον άνθρωπο σε κάθε σημείο μόνο κατά τη δεύτερη περίοδο
 • 27. Συμπεράσματα Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής:  Μέσο σφάλμα: 1.42 m για τον εντοπισμό της θέσης.  Ακρίβεια 65% για την πρόβλεψη του δωματίου.  Σε διάστημα δύο μηνών, η ακρίβεια πρόβλεψης δωματίου μειώθηκε κατά 16% ενώ το σφάλμα θέσης αυξήθηκε κατά 34%.  Ρομπότ και άνθρωπος δίνουν διαφορετική ακρίβεια λόγω της διαφορετικής θέσης της συσκευής.  Δεν μπορούμε να προκρίνουμε έναν αλγόριθμο ως τον καλύτερο για όλες τις περιπτώσεις. 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 27
 • 28. Μελλοντική Δουλειά • Συνδυασμός της μεθόδου Fingerprinting με τεχνικές dead-reckoning. • Προσθήκη δυνατότητας πλοήγησης στο χώρο. • Επεξεργασία των δεδομένων πάνω στη συσκευή. • Εγκατάσταση από Bluetooth Beacons σε κάθε δωμάτιο του χώρου και να χρησιμοποιηθεί και πάλι η ίδια μέθοδος. • Τα δεδομένα θέσης των χρηστών να εμφανίζονται και στην διαδικτυακή εφαρμογή. • Δημιουργία βάσης ώστε το ρομπότ να λαμβάνει τις μετρήσεις στο κατάλληλο ύψος. • Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να γίνουν πειράματα και σε μεγαλύτερο χώρο. 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 28
 • 29. Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις? 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 29
 • 30. Εφαρμογές Αποθήκη Εμπορευμάτων Εικόνα: link  Εντοπισμός αντικειμένων  Υπολογισμός πληροφοριών για το κάθε αντικείμενο  Εντοπισμός εξοπλισμού  Χρονοπρογραμματισμός 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 30
 • 31. Διαδικτυακή Εφαρμογή  Ορισμός δωματίων  Εμφάνιση Σημείων  Ορισμός Διαδρομών  Εμφάνιση Ραδιοχάρτη  Δοκιμές 24/7/2023 Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση ασύρματων δικτύων 31