Μιλτιάδης Σιάββας 7523

ISSEL
ISSELISSEL
Σιάββας Μιλτιάδης
Υπό την επίβλεψη του κ. Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη
Επίκουρου καθηγητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ
Και του κ. Χατζηδημητρίου Κυριάκου
Μεταδιδακτορικού ερευνητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, 2016
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογιστών (ΕΠΥ)
Δομή Παρουσίασης
 Εισαγωγή
 State of the art
 Σκοπός της διπλωματικής
 Ανάλυση του συστήματος
 Πειράματα/Συμπεράσματα
 Μελλοντική εργασία
2
Εισαγωγή
 Ψηφιακή Εποχή
 Πολλά προϊόντα λογισμικού αναπτύσσονται συνεχώς
 Ποιότητα λογισμικού βασικό ζήτημα τόσο για τον τελικό χρήστη
όσο και για τις εταιρείες.
 Σημαντικό θέμα έρευνας
 Αποσαφήνιση έννοιας
 Καθολικά αποδεκτός μηχανισμός αξιολόγησης
 Αναζήτηση μηχανισμών εξαγωγής μοντέλων ποιότητας τα οποία να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες/απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων.
3
ISO/IEC 25010
4
Ιεραρχική Δομή Μοντέλου Εκτίμησης
5
State of the Art
Παρόμοια Συστήματα Μειονεκτήματα
 Δύο συστήματα με παρόμοια λογική:
 Το μοντέλο SIG
 Το Quamoco
 Μοντέλο SIG:
 Κλειστού κώδικα
 Αξιολόγηση Συντηρισιμότητας
 Μη αυτοματοποιημένη διαδικασία
σχεδίασης
 Quamoco:
 Μη αξιόπιστος μηχανισμός εξαγωγής
βαρών
 Εξαιρετικά πολύπλοκα μοντέλα
6
Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας
Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο να επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων
μοντέλων ποιότητας τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την αξιολόγηση
προϊόντων (έργων) λογισμικού.
Το σύστημα βασίζεται:
 Στη στατική ανάλυση ενός αποθετηρίου αναφοράς
 Σε πολυκριτηριακές τεχνικές λήψης αποφάσεων
7
Δομή του Συστήματος
8
Δομή του Συστήματος
9
Quality Model Designer
Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο εργαλεία:
• CKJM Extended
• PMD
Δύο τύποι ιδιοτήτων:
• Ιδιότητες Μετρικών
• Ιδιότητες Ευρημάτων
10
Quality Model Designer
Ιδιότητες Μετρικών :
Ιδιότητες Ευρημάτων:
11
Quality Model Designer
12
Threshold Calculator
13
Quality Model Designer
14
Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
TQI Maintainability Reliability Security Performance
Maintainability - 5/1 9/1 3/2
Reliability - - 5/3 1/2
Security - - - 1/6
Performance - - - -
TQI Maintainability Reliability Security Performance
Maintainability 1 5/1 9/1 3/2
Reliability 1/5 1 5/3 1/2
Security 1/9 3/5 1 1/6
Performance 2/3 2/1 6/1 1
w
0.5178
0.1168
0.0588
0.3066
Έστω τα κριτήρια επιλογής
και οι ποσοτικοποιημένες κρίσεις
των ζευγών που εκφράζονται
μέσω του αμοιβαίου πίνακα :
τότε τα βάρη δίδονται από:
15
Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
Ασαφοποιητής
Υπολογισμός
Ασαφών Βαρών
Αποασαφοποιητής
w
16
Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
Ποιοτική Τιμή Κέντρο Τριγώνου (m)
Very Low 1
Low 3
Moderate 5
High 7
Very High 9
Τιμή Αβεβαιότητας σ
U 0.9
D 0.5
C 0.1
1. Ασαφοποιητής
17
Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία
2. Υπολογισμός βαρών
3. Αποασαφοποίηση
Χρήση της μεθόδου του κέντρου βάρους
18
Quality Model Designer
19
Quality Model Exporter
20
21
Δομή του Συστήματος
22
Single Project Evaluator
Συνάθροιση πρώτου επιπέδου :
• Υπολογισμός βαθμού ποιότητας των ιδιοτήτων
Συνάθροιση δευτέρου επιπέδου:
• Υπολογισμός βαθμού ποιότητας χαρακτηριστικών
• Υπολογισμός συνολικού δείκτη ποιότητας
23
Single Project Evaluator
24
Δομή του Συστήματος
25
Δομή του Συστήματος
26
Online Quality Evaluator
27
Λίστα Πειραμάτων
Πείραμα 1: Εξαγωγή μοντέλου βάσης – Έλεγχος υπόθεσης
 Ελάχιστο πλήθος γραμμών κώδικα αποθετηρίου : 1.4 εκατομμύρια LOC (περίπου)
Πείραμα 2: Σύγκριση τεχνικών εξαγωγής βαρών
 Υψηλή ετεροσυσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων
Πείραμα 3: Σύγκριση σειριακής/παράλληλης υλοποίησης
 Σημαντική επίσπευση της διαδικασίας μέσω παραλληλοποίησης
Πείραμα 4: Αξιολόγηση ποιότητας έργων λογισμικού
Πείραμα 5: Σύγκριση ποιότητας με δημοτικότητα προϊόντων λογισμικού
Σκοπός Πειραμάτων:
 Επικύρωση λειτουργίας (πειράματα 1 και 2)
 Βελτίωση επίδοσης (πείραμα 3)
 Αξιολόγηση Κώδικα (πειράματα 4 και 5)
28
Πείραμα 4 : Αξιολόγηση Προϊόντων
Εφαρμογή σε Auto-generated projects
Εφαρμογή σε υπαρκτά προϊόντα λογισμικού
Όνομα Προϊόντος LOC TQI
Annotations_plugin 58 0.8149
Hamcrest 48890 0.79
Apache Commons 24907 0.7465
Javac 120726 0.7425
Joda Converter 6542 0.7158
Findbugs 491 0.6954
Persistence 1422 0.6767
Jpa 3286 0.6705
Maven-Model 35684 0.6702
Google Protobuf 78046 0.6527
Όνομα Προϊόντος LOC TQI
HyperSQL 361948 0.3934
Hamcrest Core 2557 0.3765
bcel 72470 0.3714
Jackson data mapper 69508 0.3590
Jcommander 6231 0.3489
Osgi 18326 0.3249
Compentium 2272 0.3220
Dom4j 38022 0.3217
Jackson 22035 0.3200
Slf4j 2983 0.2912
29
Πείραμα 4 : Αξιολόγηση Προϊόντων
Έκδοση Προϊόντος LOC TQI
v0.1 725 0,7341
v0.2 1647 0,6374
v0.3 10853 0,6538
v0.4 10853 0,6538
v0.5 10742 0,6459
v0.6 14298 0,6492
v0.7 17354 0,6446
v1.0 18365 0,6644
v1.1 19519 0,6654
v1.3 12930 0,6438
v1.4 12930 0,7234
v1.5 13159 0,8115
30
Πείραμα 5 : Σύγκριση Ποιότητας με Δημοτικότητα
Όνομα Προϊόντος Reputation* Quality
JUnit 1 33
Bcel 2 92
Slf4j 3 99
Jaxb-Runtime 4 73
Logback 5 40
Guava 6 43
Commons-IO 7 66
Log4j 8 51
Mockito 9 60
Commons-Lang 10 30
Spearman’s Rank Coefficient:
• rho = -0.2616742
• p = 0.008708
* Η κατάταξη που είχαν τα προϊόντα λογισμικού στις
29/1/2016
31
Μελλοντική Εξέλιξη
 Επέκταση σε περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού.
 Εφαρμογή πιο προηγμένων τεχνικών παραλληλοποίησης της στατικής ανάλυσης
 Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας:
 Πιστοποίησης ποιότητας
 Συνεχούς ελέγχου ποιότητας
32
Ερωτήσεις;
33
Πείραμα 1 : Έλεγχος Υπόθεσης
Έλεγχος υπόθεσης:
Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ορίων
Μέγεθος
Αποθετηρίου
p Total
LOC
90 0.1704 5,057,202
80 0.1482 4,792,348
70 0.1124 4,590,831
60 0.1392 3,738,618
50 0.06411 3,265,838
40 0.05925 2,346,764
30 0.05687 1,691,153
25 0.04859 1,347,993
20 0.04719 1,064,100
15 0.04981 959,179
10 0.03738 414,563
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
34
Πείραμα 2 : Σύγκριση Τεχνικών Εξαγωγής Βαρών
35
Πείραμα 2 : Σύγκριση Τεχνικών Εξαγωγής Βαρών
36
Πείραμα 3 : Σύγκριση Σειριακού/Παράλληλου
Μοντέλο Βάσης:
• Σειριακή Υλοποίηση : 3.5 – 4
hours (best case)
• Παράλληλη υλοποίηση: 1.5
hours (worst case)
37
Αποτελέσματα Πολλαπλής Αξιολόγησης
38
1 of 38

Recommended

Λυκάρτσης Ιωάννης by
Λυκάρτσης ΙωάννηςΛυκάρτσης Ιωάννης
Λυκάρτσης ΙωάννηςISSEL
206 views35 slides
Μαρία Κωτούζα 7714 by
Μαρία Κωτούζα 7714Μαρία Κωτούζα 7714
Μαρία Κωτούζα 7714ISSEL
442 views39 slides
Γκιλίρης Ιωάννης 7419 by
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419ISSEL
209 views27 slides
Ναταλία Μιχαηλίδου by
Ναταλία ΜιχαηλίδουΝαταλία Μιχαηλίδου
Ναταλία ΜιχαηλίδουISSEL
293 views21 slides
Δούμας Οδυσσέας 7168 by
Δούμας Οδυσσέας 7168Δούμας Οδυσσέας 7168
Δούμας Οδυσσέας 7168ISSEL
239 views23 slides
Ουζούνης Γεώργιος by
Ουζούνης ΓεώργιοςΟυζούνης Γεώργιος
Ουζούνης ΓεώργιοςISSEL
208 views33 slides

More Related Content

Similar to Μιλτιάδης Σιάββας 7523

Μιχαήλ Παπαμιχαήλ by
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλΜιχαήλ Παπαμιχαήλ
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλISSEL
160 views28 slides
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ by
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣΣχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣConstantinos Parissis
450 views27 slides
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERN by
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERNCreating an Open Archival Information System compliant archive for CERN
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERNISSEL
6 views35 slides
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN by
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERNΔημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERNISSEL
11 views35 slides
Μακέδας Θεμιστοκλής by
Μακέδας ΘεμιστοκλήςΜακέδας Θεμιστοκλής
Μακέδας ΘεμιστοκλήςISSEL
154 views41 slides
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeISSEL
6 views27 slides

Similar to Μιλτιάδης Σιάββας 7523(20)

Μιχαήλ Παπαμιχαήλ by ISSEL
Μιχαήλ ΠαπαμιχαήλΜιχαήλ Παπαμιχαήλ
Μιχαήλ Παπαμιχαήλ
ISSEL160 views
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ by Constantinos Parissis
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣΣχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - Εισήγηση TQM 2012 Κ ΠΑΡΙΣΣΗΣ
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERN by ISSEL
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERNCreating an Open Archival Information System compliant archive for CERN
Creating an Open Archival Information System compliant archive for CERN
ISSEL6 views
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN by ISSEL
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERNΔημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN
Δημιουργία ενός Ανοιχτού Αρχειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το CERN
ISSEL11 views
Μακέδας Θεμιστοκλής by ISSEL
Μακέδας ΘεμιστοκλήςΜακέδας Θεμιστοκλής
Μακέδας Θεμιστοκλής
ISSEL154 views
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code by ISSEL
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source CodeSystem Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
System Development for Prediction of Static Analysis Metrics of Source Code
ISSEL6 views
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ... by ISSEL
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
Ανάπτυξη συστήματος πρόβλεψης της εξέλιξης των μετρικών στατικής ανάλυσης πηγ...
ISSEL11 views
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ... by ISSEL
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων για την Εξαγωγή Προτύπων Διόρθωσης σε Σφ...
ISSEL53 views
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V... by ISSEL
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL93 views
Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ... by ISSEL
Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...
Συνεχής έμμεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου με συνδυασμό των δεδ...
ISSEL36 views
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation by ISSEL
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
ISSEL219 views
Μαρίνα Γέραλη by ISSEL
Μαρίνα Γέραλη Μαρίνα Γέραλη
Μαρίνα Γέραλη
ISSEL143 views
Maria - Christina Maniou Diploma Thesis Presentation by ISSEL
Maria - Christina Maniou Diploma Thesis PresentationMaria - Christina Maniou Diploma Thesis Presentation
Maria - Christina Maniou Diploma Thesis Presentation
ISSEL101 views
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf by ssuser9421c7
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdfΔομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf
ssuser9421c766 views
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf by ssuser9421c7
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdfΔομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf
Δομή εγχειριδίων και τεκμηρίωση της ποιότητας.pdf
ssuser9421c77 views
ΤQM: Μέθοδος επιχειρησιακής & τεχνολογικής διοίκησης by akargas
ΤQM: Μέθοδος επιχειρησιακής & τεχνολογικής διοίκησηςΤQM: Μέθοδος επιχειρησιακής & τεχνολογικής διοίκησης
ΤQM: Μέθοδος επιχειρησιακής & τεχνολογικής διοίκησης
akargas808 views
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation by ISSEL
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis PresentationKonstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
Konstantinos Koukoutegos Diploma Thesis Presentation
ISSEL95 views
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ by Manolis Doudounakis
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

More from ISSEL

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
12 views38 slides
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
6 views38 slides
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
4 views17 slides
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ISSEL
6 views17 slides
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
8 views16 slides
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
26 views27 slides

More from ISSEL(20)

Camera-based localization of annotated objects in indoor environments by ISSEL
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL12 views
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ... by ISSEL
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL6 views
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop... by ISSEL
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL4 views
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ... by ISSEL
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛ...
ISSEL6 views
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne... by ISSEL
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
ISSEL8 views
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ... by ISSEL
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
ISSEL26 views
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C... by ISSEL
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
Design and Development of an Authorization and Access Control Mechanism for C...
ISSEL13 views
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο... by ISSEL
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμού Εξουσιοδότησης και Ελέγχου Πρόσβασης σε Συνο...
ISSEL19 views
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro... by ISSEL
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
Analysis and profiling of developer profiles using data mining techniques fro...
ISSEL3 views
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση... by ISSEL
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
Ανάλυση και μοντελοποίηση προφίλ προγραμματιστών μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώση...
ISSEL8 views
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM by ISSEL
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEMTOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
TOWARDS AN AUTOMATED SOURCE CODE FORMATTING SYSTEM
ISSEL3 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ... by ISSEL
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΗΓ...
ISSEL11 views
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development by ISSEL
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application DevelopmentMicro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
Micro Front-ends and Microservices Architecture in Web Application Development
ISSEL8 views
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ... by ISSEL
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
Η αρχιτεκτονική των Microservices και Micro Front-ends στην Ανάπτυξη Εφαρµογώ...
ISSEL19 views
Indoor localization using wireless networks by ISSEL
Indoor localization using wireless networksIndoor localization using wireless networks
Indoor localization using wireless networks
ISSEL5 views
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων by ISSEL
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύωνΕντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
Εντοπισμός θέσης σε εσωτερικούς χώρους με χρήση ασύρματων δικτύων
ISSEL10 views
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p... by ISSEL
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
Design and implementation of a big data architecture for storage, real-time p...
ISSEL9 views
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ... by ISSEL
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
Σχεδιασµός και υλοποίηση µιας αρχιτεκτονικής µεγάλων δεδοµένων για την αποθήκ...
ISSEL16 views
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ... by ISSEL
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής Ερωτήσεων & Γνωσιακού Γράφου από Πρόσφατα Νέα μ...
ISSEL16 views
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin... by ISSEL
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
Development of a system for designing remote digital image processing pipelin...
ISSEL5 views

Μιλτιάδης Σιάββας 7523

 • 1. Σιάββας Μιλτιάδης Υπό την επίβλεψη του κ. Ανδρέα Λ. Συμεωνίδη Επίκουρου καθηγητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Και του κ. Χατζηδημητρίου Κυριάκου Μεταδιδακτορικού ερευνητή ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογιστών (ΕΠΥ)
 • 2. Δομή Παρουσίασης  Εισαγωγή  State of the art  Σκοπός της διπλωματικής  Ανάλυση του συστήματος  Πειράματα/Συμπεράσματα  Μελλοντική εργασία 2
 • 3. Εισαγωγή  Ψηφιακή Εποχή  Πολλά προϊόντα λογισμικού αναπτύσσονται συνεχώς  Ποιότητα λογισμικού βασικό ζήτημα τόσο για τον τελικό χρήστη όσο και για τις εταιρείες.  Σημαντικό θέμα έρευνας  Αποσαφήνιση έννοιας  Καθολικά αποδεκτός μηχανισμός αξιολόγησης  Αναζήτηση μηχανισμών εξαγωγής μοντέλων ποιότητας τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες/απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων. 3
 • 6. State of the Art Παρόμοια Συστήματα Μειονεκτήματα  Δύο συστήματα με παρόμοια λογική:  Το μοντέλο SIG  Το Quamoco  Μοντέλο SIG:  Κλειστού κώδικα  Αξιολόγηση Συντηρισιμότητας  Μη αυτοματοποιημένη διαδικασία σχεδίασης  Quamoco:  Μη αξιόπιστος μηχανισμός εξαγωγής βαρών  Εξαιρετικά πολύπλοκα μοντέλα 6
 • 7. Σκοπός Διπλωματικής Εργασίας Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο να επιτρέπει την εξαγωγή αξιόπιστων μοντέλων ποιότητας τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την αξιολόγηση προϊόντων (έργων) λογισμικού. Το σύστημα βασίζεται:  Στη στατική ανάλυση ενός αποθετηρίου αναφοράς  Σε πολυκριτηριακές τεχνικές λήψης αποφάσεων 7
 • 10. Quality Model Designer Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο εργαλεία: • CKJM Extended • PMD Δύο τύποι ιδιοτήτων: • Ιδιότητες Μετρικών • Ιδιότητες Ευρημάτων 10
 • 11. Quality Model Designer Ιδιότητες Μετρικών : Ιδιότητες Ευρημάτων: 11
 • 15. Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία TQI Maintainability Reliability Security Performance Maintainability - 5/1 9/1 3/2 Reliability - - 5/3 1/2 Security - - - 1/6 Performance - - - - TQI Maintainability Reliability Security Performance Maintainability 1 5/1 9/1 3/2 Reliability 1/5 1 5/3 1/2 Security 1/9 3/5 1 1/6 Performance 2/3 2/1 6/1 1 w 0.5178 0.1168 0.0588 0.3066 Έστω τα κριτήρια επιλογής και οι ποσοτικοποιημένες κρίσεις των ζευγών που εκφράζονται μέσω του αμοιβαίου πίνακα : τότε τα βάρη δίδονται από: 15
 • 16. Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Ασαφοποιητής Υπολογισμός Ασαφών Βαρών Αποασαφοποιητής w 16
 • 17. Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Ποιοτική Τιμή Κέντρο Τριγώνου (m) Very Low 1 Low 3 Moderate 5 High 7 Very High 9 Τιμή Αβεβαιότητας σ U 0.9 D 0.5 C 0.1 1. Ασαφοποιητής 17
 • 18. Ασαφής Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία 2. Υπολογισμός βαρών 3. Αποασαφοποίηση Χρήση της μεθόδου του κέντρου βάρους 18
 • 21. 21
 • 23. Single Project Evaluator Συνάθροιση πρώτου επιπέδου : • Υπολογισμός βαθμού ποιότητας των ιδιοτήτων Συνάθροιση δευτέρου επιπέδου: • Υπολογισμός βαθμού ποιότητας χαρακτηριστικών • Υπολογισμός συνολικού δείκτη ποιότητας 23
 • 28. Λίστα Πειραμάτων Πείραμα 1: Εξαγωγή μοντέλου βάσης – Έλεγχος υπόθεσης  Ελάχιστο πλήθος γραμμών κώδικα αποθετηρίου : 1.4 εκατομμύρια LOC (περίπου) Πείραμα 2: Σύγκριση τεχνικών εξαγωγής βαρών  Υψηλή ετεροσυσχέτιση μεταξύ των αποτελεσμάτων Πείραμα 3: Σύγκριση σειριακής/παράλληλης υλοποίησης  Σημαντική επίσπευση της διαδικασίας μέσω παραλληλοποίησης Πείραμα 4: Αξιολόγηση ποιότητας έργων λογισμικού Πείραμα 5: Σύγκριση ποιότητας με δημοτικότητα προϊόντων λογισμικού Σκοπός Πειραμάτων:  Επικύρωση λειτουργίας (πειράματα 1 και 2)  Βελτίωση επίδοσης (πείραμα 3)  Αξιολόγηση Κώδικα (πειράματα 4 και 5) 28
 • 29. Πείραμα 4 : Αξιολόγηση Προϊόντων Εφαρμογή σε Auto-generated projects Εφαρμογή σε υπαρκτά προϊόντα λογισμικού Όνομα Προϊόντος LOC TQI Annotations_plugin 58 0.8149 Hamcrest 48890 0.79 Apache Commons 24907 0.7465 Javac 120726 0.7425 Joda Converter 6542 0.7158 Findbugs 491 0.6954 Persistence 1422 0.6767 Jpa 3286 0.6705 Maven-Model 35684 0.6702 Google Protobuf 78046 0.6527 Όνομα Προϊόντος LOC TQI HyperSQL 361948 0.3934 Hamcrest Core 2557 0.3765 bcel 72470 0.3714 Jackson data mapper 69508 0.3590 Jcommander 6231 0.3489 Osgi 18326 0.3249 Compentium 2272 0.3220 Dom4j 38022 0.3217 Jackson 22035 0.3200 Slf4j 2983 0.2912 29
 • 30. Πείραμα 4 : Αξιολόγηση Προϊόντων Έκδοση Προϊόντος LOC TQI v0.1 725 0,7341 v0.2 1647 0,6374 v0.3 10853 0,6538 v0.4 10853 0,6538 v0.5 10742 0,6459 v0.6 14298 0,6492 v0.7 17354 0,6446 v1.0 18365 0,6644 v1.1 19519 0,6654 v1.3 12930 0,6438 v1.4 12930 0,7234 v1.5 13159 0,8115 30
 • 31. Πείραμα 5 : Σύγκριση Ποιότητας με Δημοτικότητα Όνομα Προϊόντος Reputation* Quality JUnit 1 33 Bcel 2 92 Slf4j 3 99 Jaxb-Runtime 4 73 Logback 5 40 Guava 6 43 Commons-IO 7 66 Log4j 8 51 Mockito 9 60 Commons-Lang 10 30 Spearman’s Rank Coefficient: • rho = -0.2616742 • p = 0.008708 * Η κατάταξη που είχαν τα προϊόντα λογισμικού στις 29/1/2016 31
 • 32. Μελλοντική Εξέλιξη  Επέκταση σε περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού.  Εφαρμογή πιο προηγμένων τεχνικών παραλληλοποίησης της στατικής ανάλυσης  Δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας:  Πιστοποίησης ποιότητας  Συνεχούς ελέγχου ποιότητας 32
 • 34. Πείραμα 1 : Έλεγχος Υπόθεσης Έλεγχος υπόθεσης: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ορίων Μέγεθος Αποθετηρίου p Total LOC 90 0.1704 5,057,202 80 0.1482 4,792,348 70 0.1124 4,590,831 60 0.1392 3,738,618 50 0.06411 3,265,838 40 0.05925 2,346,764 30 0.05687 1,691,153 25 0.04859 1,347,993 20 0.04719 1,064,100 15 0.04981 959,179 10 0.03738 414,563 Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 34
 • 35. Πείραμα 2 : Σύγκριση Τεχνικών Εξαγωγής Βαρών 35
 • 36. Πείραμα 2 : Σύγκριση Τεχνικών Εξαγωγής Βαρών 36
 • 37. Πείραμα 3 : Σύγκριση Σειριακού/Παράλληλου Μοντέλο Βάσης: • Σειριακή Υλοποίηση : 3.5 – 4 hours (best case) • Παράλληλη υλοποίηση: 1.5 hours (worst case) 37