เอกสารยื่นถอดถอน310สส.

687 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
687
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เอกสารยื่นถอดถอน310สส.

 1. 1. แ บ บ ถ .ต . ๑ เขียนที่ ................................... วันที่ .... เดื อน พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอแสดงตนต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วฒสภามี มติ ถอดถอนผู้ดำารง ุ ิ ตำาแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ ของ รั ฐธรรมนู ญ ออกจากตำา แหน่ ง กราบเรี ย น ประธานวุ ฒิ ส ภา สิ่ งที่ ส่ ง มาด้ ว ย สำา เนาบั ต รประจำา ตั ว ประชาชนของผู้ริเ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ จำานวน .... แผ่น ด้วยข้าพเจ้ าในฐานะผู้ ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ จำานวน .... คน (ไม่เกิ น ๑๐๐ คน) มี ความประสงค์ ที่ จะขอแสดงตนต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาก่ อ นเริ่ มรวบรวมราย ชือประชาชนผู้ มี สิ ทธิ เ ลื อ กตั้ ง จำา นวนไม่ น้ อยกว่ า สองหมื่ นคน เพื่ อให้วุฒิ ส ภามี ่ มติ ถอดถอนผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ผู้ลงคะแนนเสี ย งเห็ น ด้วยกั บ การพิ จารณา ร่ างพระราชบั ญญั ติ นิ รโทษกรรมแก่ ผู้ ซึ่ งกระทำา ความผิ ด เนื่ องจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง การแสดงออกทางการเมื อ งของประชาชน พ.ศ. .... วาระที่ ส าม จำานวน ๓๑๐ คน ออกจากตำา แหน่ ง ดัง มี ร ายชื่ อต่ อไปนี้ คือ ๑. นายกนก ลิ้ ม ตระกู ล ๓. นายกฤษดาภรณ์ เสี ย มภั ก ดี ๒. นางสาวกฤษณา สีห ลั กษณ์ ๔. นายก่ อ เกี ย รติ สิ ริ ย ะ เสถี ย ร ๕. นายก่ อ แก้ ว พิกุ ล ทอง ๖. นายกานต์ กั ล ป์ ติ นั นท์ ๗. นายกิ ต ติ สมทรั พย์ ๘. นางกุ สุ ม าลวดี ศิ ริโกมุ ท ๙. นายเกรี ย งศั ก ดิ์ ฝ้ายสี ง าม ๑๐. นายเกษม อุป ระ ๑๑. นายพหล วรปั ญญา ๑๒. นายเกี ย รติ ชัย ติ รณศั ก ดิ์ กุ ล ๑๓. นายเกี ย รติ์ อุ ด ม เมนะสวั ส ดิ์ ๑๕. นายขจิต ร ชัยนิค ม ๑๗. นายคมเดช ไชยศิวามลคล ๑๔. นายโกศล ปั ท มะ ๑๖. นายคณวั ฒ น์ วศิ นสั งวร ๑๘. นายครู ม านิ ต ย์ สั งข์พุ่ ม
 2. 2. แบบ ถ .ต . ๑ ๑๙. นายคุ ณากร ปรี ชาชนะชัย ๒๐. นายจตุ พร เจริ ญเชื้อ ๒๑. นายสรรพภั ญ ญู ศิ ริไปล์ ๒๒. นายจรั ส ฤทธิ์ จันทร สุ ริ นทร์ ๒๓. นายจั ก รพรรดิ ไชยสาสน์ ๒๕. นายจั ก ริ น พัฒน์ ดำา รงจิ ต ร ๒๔. นายจั ก รั ต น์ พั้วช่วย ๒๖. นายธวัชชัย สุ ทธิ บ งกช ๒๗. ผู้ชวยศาสตราจารย์ จารุ พ รรณ กุ ล ดิ ล ก ่ ๒๘. นายจิ รวั ฒ น์ ศิ ริ พา นิชย์ ๒๙. นายจิ ร ายุ ห่วงทรั พย์ ๓๑. นายฉลอง เรี่ ยวแรง ๓๐. นายจุ ลพั นธ์ อมรวิ วั ฒน์ ๓๒. นายฉลาด ขามช่วง ๓๓. นางชมพู จันทาทอง ๓๔. นายชลน่ าน ศรี แ ก้ ว ๓๕. นางเยาวภา วงศ์ สวั ส ดิ์ ๓๖. นายชูกั น กุ ล วงษา ๓๗. นายชูชาติ หาญสวั ส ดิ์ ๓๘. นายชูวิทย์ พิทักษ์พร ๓๙. นายชูศั ก ดิ์ แอกทอง ๔๐. นายเชิดชัย ตันติ ศิ ริ นทร์ ๔๑. นายเชิ ดพงศ์ ราชป้ องขันธ์ ๔๒. นายไชยวัฒนา ติณรั ต น์ พัล ลภ ๔๓. นายไชยา พรหมา ๔๔ . นายฐานิ ส ร์ เที ยนทอง ๔๕ . นายณั ฐพงษ์ สุ ป ริ ย ศิ ล ป์ ๔๖. นางดวงแข อรรณนพพร ๔๗. นายดิ ส ทั ต คำา ประกอบ ๔๘. นางสาวตรี นุช เที ยนทอง ๔๙. นางสาวตวงรั ต น์ โล่สุ นทร ๕๐. นายตี๋ใหญ่ พูนศรี ธนากู ล ๕๑. นายไตรรงค์ ติธรรม ๕๒. นายถาวร ตรี รั ต น์ ณรงค์ ๕๓. นายทองดี มนิ ส สาร ๕๔ . นางสาวทั ศ นี ย์ บู รณุ ปกรณ์ ๕๕ . นางทั ศนี ย า รั ตนเศรษฐ ๕๖. นายทายาท เกี ย รติ ชูศั ก ดิ์ ๕๗. นางเที ย บจุฑา ขาวขำา ๕๘. นายธนเทพ ทิ ม สุ ว รรณ ๕๙. นายธนิ ก มาสี พิ ทั กษ์ ๖๐. นายธเนศ เครื อ รั ต น์ ๖๑. นางสาวธี ร รั ต น์ สำา เร็ จวาณิชย์ ๖๒. นายธี ร ะ ไตรสรณกุ ล ๖๓. นายนพคุ ณ รัฐไผท ๖๔. นายนพพล เหลื องทองนารา ๖๕. นายนภิ น ทร ศรี ส รรพางค์ ๖๖. นายนริ ศ ร ทองธิ ร าช ๖๗. นายนวั ธ เตาะเจริ ญ สุ ข ๖๘. นางนั นทนา ทิ ม สุ ว รรณ
 3. 3. แบบ ถ .ต . ๑ ๖๙. ร้ อยตำา รวจเอก นิติ ภู มิ นวรั ต น์ ๗๑. นายนิ พนธ์ ศรี ธ เรศ ๗๐. นายนิ ทั ศ น์ ศรี นนท์ ๗๒. นายนิ ย ม ช่างพินิจ ๗๓. นายนิ ย ม วรปั ญญา ๗๔. นายนิ ย ม วิวรรธนดิ ฐ กุ ล ๗๕. นายนิ ย ม เวชกามา ๗๖. นายนิ ร มิ ต สุจารี ๗๗. นายนิ รั น ดร์ นาเมื อ งรั ก ษ์ ๗๘. นายชวลิ ต วิชยสุ ทธิ์ ๗๙. พันตำา รวจโท นุกู ล แสงศิ ริ ๘๐. นายดนุ พ ร ปุ ณณกั นต์ ๘๑. นายบุ ญ แก้ ว สมวงศ์ ๘๒. นายบุ ญชู นิล ถนอม ๘๓. นายบุ ญฐิ ณ ประทุ ม ลี ๘๔. นายบุ ญ ทรง เตริ ย า ๘๕. นางบุ ญ รื่ น ศรี ธ เรศ ๘๖. นายชินวั ฒน์ หาบุ ญพาด ๘๗. นายประวั ฒ น์ อุตโมท ๘๘. จ่าสิ บ ตำา รวจ ประสิ ท ธิ์ ภิ ร มย์ ไชยศรีษะ ๘๙. นายประสิ ท ธิ์ วุฒินั นชัย ๙๐. นายประเสริ ฐ จันทรรวง ๙๑. นายประเสริ ฐ ชัยกิจเด่ นนภาลั ย ๙๒. นายประเสริ ฐ บุ ญเรื อง ทอง ๙๓. นายปริ ญ ญา ฤกษ์ ห ร่ า ย ๙๔. นายปรี ชา เร่ ง สมบู ร ณ์ สุ ข ๙๕. ร้ อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช ๙๗. นายปวี ณ แซ่จึง ๙๖. นายเอกธนั ช อินทร์ ร อด ๙๘. นายปั ญญา จินตะเวช ๙๙. นางปานหทั ย เสรี รั ก ษ์ ๑๐๐. นางสาวปาริ ชาติ ชาลี ๑๐๑. นายปิ ย วั ฒ น พันธ์ ส ายเชื้ อ ๑๐๒. นางปิ ย ะดา มุ่ งเจริ ญพร ๑๐๓. นางเปล่ ง มณี เร่ ง สมบู ร ณ์ สุ ข ๑๐๔. นายเผดิ มชั ย สะสม ๑๐๕. นายไผ่ ลิ กค์ ๑๐๖. นางพงศกร อรรณนพ เครื อ ทรัพย์ พร ๑๐๗. ว่าที่ ร้ อยตรี พงศ์ พันธ์ สุ นทรชัย ๑๐๘. นายพรชัย ศรี สุ ริ ยั นโยธิ น ๑๐๙.นางสาวพรพิ ม ล ธรรมสาร กุ ล ๑๑๐. นางพรเพ็ ญ บุ ญศิ ริ วั ฒน
 4. 4. แบบ ถ .ต . ๑ ๑๑๑. นายพรศั ก ดิ์ เจริ ญ ประเสริ ฐ ๑๑๒. นายพร้ อ มพงศ์ นพฤทธิ์ ๑๑๓. นายพลภู มิ วิภั ติ ภู มิ ป ระเทศ ๑๑๔. นายพ้ อง ชีวานั นท์ ๑๑๕. นายพั ฒนา สัพโส ๑๑๖. นายพายั พ ปั้ นเกตุ ๑๑๗. นายพิชัย เกี ย รติ วิ นั ย สกุ ล ๑๑๘. นายพิชิต ชืนบาน ่ ๑๑๙. นายพิ เชษฐ์ เชื้อเมื อ งพาน ๑๒๐. นายพิ ษณุ หัตถ สงเคราะห์ ๑๒๑. นายพิ สิ ษฐ์ สั นตพั นธุ์ ๑๒๒. นายพี รพั นธุ์ พาลุ สุข ๑๒๓. นายพี ร ะเพชร ศิ ริ กุ ล ๑๒๔. นายไพจิต ศรี ว รขาน ๑๒๕. นายไพโรจน์ ตันบรรจง ๑๒๖. นายไพโรจน์ อิสรเสรี พ งษ์ ๑๒๗. นายภู มิ สาระผล ๑๒๘. นางสาวภู ว นิ ด า คุณผลิ น ๑๒๙. นายมนตรี ตั้ งเจริ ญถาวร ๑๓๐. นางมนพร เจริ ญศรี ๑๓๑. นายมานพ จรั ส ดำา รงนิ ต ย์ ๑๓๒. นายมานะ โลหะวณิชย์ ๑๓๓. นายมิ่ งขวัญ แสงสุ ว รรณ์ ๑๓๔. นางมุ ก ดา พงษ์ ส มบั ติ ๑๓๕. นางสาวมาลิ นี อินฉัต ร ๑๓๗. นายยุ ทธพงศ์ จรั สเสถี ย ร ๑๓๖. นายยุ ท ธจั ก ร เรื องวรบู ร ณ์ ๑๓๘. นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ หัต ถ สงเคราะห์ ๑๓๙. นางเยาวนิ ต ย์ เพี ยงเกษ ๑๔๐. นายรส มะลิ ผ ล ๑๔๑. นางระพิ พ รรณ พงศ์ เ รื องรอง ๑๔๒. นายรั ง สรรค์ วันไชยธน ๑๔๓.นางรั ง สิ ม า เจริ ญศรี ๑๔๔. นายรั ฐ กร เจนกิ จณรงค์ ๑๔๕. นายเรื อ งเดช สุพรรณฝ่ า ย ๑๔๖. นางสาวละออง ติยะ ๑๔๗. นางสาวลี ล าวดี วัชโรบล ๑๔๘. นายวรชั ย เหมะ ๑๔๙. นายวรวั จน์ เอื้ ออภิ ญญกุ ล ๑๕๐. นายวรสิ ท ธิ์ กั ล ป์ ติ นั นท์ ๑๕๑. นางวราภรณ์ ตั้ง ภากรณ์ ๑๕๒. นายวราวงษ์ พันธุ์ ศิ ล า ๑๕๓. นางวไลพร อัจฉริยะประสิ ท ธิ์ ๑๕๔. นายวั ฒ นา เมื อ งสุ ข ๑๕๕. นายวั นชัย เจริ ญนนทสิ ท ธิ์ ๑๕๖. นายวั นชัย บุ ษ บา วงศ์ ไพรัช ๑๕๗. นางวั นเพ็ ญ พร้ อ มพั ฒ น์ ๑๕๘. นายวาสิ ต พยัคฆบุ ต ร
 5. 5. แบบ ถ .ต . ๑ ๑๕๙. นายวิชัย สามิ ต ร ๑๖๐. นายวิชาญ มี นชัยนั นท์ ๑๖๑. นายทวี ศั ก ดิ์ อนรรฆพั นธ์ ๑๖๒. นายวิ ทยา ทรงคำา ๑๖๓. นายวิ ทยา บุ รณศิ ริ ๑๖๔. นายวิ ภู แ ถลง พัฒนภู มิ ๑๖๕. นายวิ รัช รั ต นเศรษฐ ๑๖๖. นางอุ ด มรั ต น์ อาภรณ์ ๑๖๗. พลตำา รวจเอก วุรฬห์ พื้นแสน ๑๖๘. พลตำา รวจโท วิโรจน์ ไท รั ต น์ เปาอิ นทร์ ๑๖๙. นายวิ วั ฒน์ชัย โหตระไวศยะ ๑๗๐. นางสาววิ ส าระดี เตชะ ธี ราวั ฒ น์ ๑๗๑. นายวี ร ะพล จิตสั ม ฤทธิ์ ๑๗๒. นายวี ร ะวั ฒ น์ โอสถานุ เคราะห์ ๑๗๓. นายเวี ยง วรเชษฐ์ ๑๗๔. นายศรั ญ ย์ วุ ฒิ ศรั ณย์ เ กตุ ๑๗๕. นายศราวุ ธ เพชรพนมพร ๑๗๖. นายศรี เ รศ โกฏิ คำา ลื อ ๑๗๗. นายศั ก ดา คงเพชร ๑๗๘. นายศิ ร สิ ท ธิ์ เลิ ศ ด้ ว ย ๑๗๙. นายเศกสิ ท ธิ์ ไวนิยมพงศ์ ๑๘๐. นายสงวน พงษ์ มณี ๑๘๑. นายรั ง สรรค์ มณี รั ต น์ ๑๘๒. นายสมคิ ด เชื้อคง ๑๘๓. นายสมชั ย อัศวชัยโสภณ ๑๘๔. พลเอก สมชาย วิษณุ ๑๘๕. นายสมบั ติ ศรี สุ ริ น ทร์ ๑๘๖. นายสมพล เกยุ ร าพั นธุ์ ๑๘๗. นายสมโภช สายเทพ ๑๘๘. นายสมศั ก ดิ์ ใจแคล้ ว ๑๘๙. นางสมหญิ ง บั ว บุ ต ร ๑๙๐. นายสรวงศ์ เที ยนทอง ลาภ วงศ์ ๑๙๑. นางสลิ ล ทิ พย์ สุขวัฒน์ ๑๙๓. นายสั ญชัย วงษ์ สุ นทร ๑๙๒. นายสหรั ฐ กุ ล ศรี ๑๙๔. นางบุ ศ ริ ณธญ์ วรพั ฒ นานั นน์ ๑๙๕. นายสั ม ภาษณ์ อัต ถาวงศ์ ๑๙๖. นายสามารถ แก้ ว มี ชัย ๑๙๗. นางสิ ริ น ทร รามสู ต ๑๙๘. นายสุ ชาติ ภิ ญโญ
 6. 6. แบบ ถ .ต . ๑ ๑๙๙. นายสุ ชาย ศรี สุ พ ล ๒๐๐. นางสาวสุ ณี ย์ เหลื อง วิจิต ร ๒๐๑. นายสุ ทธิ ชัย จรูญเนตร ๒๐๒. นายสุ ทั ศ น์ จันทร์ แ สงศรี ๒๐๓. นายสุ ทิ น นพขำา ๒๐๔. นางสาวสุ น ทรี ชัยวิรั ตนะ ๒๐๕. นายสุ นั ย จุลพงศธร ๒๐๗. นายสุ รจิ ต ร ยนต์ ต ระกู ล ๒๐๙. นายสุ รชาติ เที ยนทอง ๒๐๖. นายสุ พ ล ฟองงาม ๒๐๘. นายสุ รชาติ ชาญประดิ ษฐ์ ๒๑๐. พัน ตำา รวจโท สุ รทิ น พิ มารเมฆิ น ทร์ ๒๑๑. นายสุ รพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุ ล ๒๑๒. นายสุ รพงษ์ ปิ ยะโชติ ๒๑๓. นายสุ ร พงษ์ อึ้งอั มพรวิไล ๒๑๔. นายสุ รพล เกี ย รติ ไชยา ๒๑๕. พลเรื อ เอก สุ รพล จันทน์ แดง ๒๑๖. นายสุ ร วิ ทย์ คนสมบู ร ณ์ ๒๑๗. นายสุ ร ศั ก ดิ์ พันธ์ เจริ ญวรกุ ล ๒๑๘. นายสุ ร ศั ก ดิ์ อนรรฆ กร พันธ์ ๒๑๙. นายสุ ร สาล ผาสุ ก ๒๒๑. นายเสรี สาระนั นท์ ๒๒๐. นายสุ ริ สิ ทธิ์ เจีย มวิ จั กษณ์ ๒๒๒. นายหนู แ ดง วรรณกาง ช้าย ๒๒๓. นายองอาจ วงษ์ ป ระยู ร ๒๒๔. นายองอาจ วชิรพงศ์ ๒๒๕. นายอดิ ศั ก ดิ์ โภคกุ ล กานนท์ ๒๒๖. นายอธิ รั ฐ รั ตนเศรษฐ ๒๒๗. นายอนั น ต์ ผลอำา นวย ๒๒๘. นายอนั นต์ ลิ ม ปคุ ป ต ๒๒๙. นายอนั นต์ ศรี พั นธุ์ ๒๓๐. นายอนุ ชา สะสมทรั พ ย์ ถาวร ๒๓๑. นาวาอากาศเอก อนุดิ ษฐ์ นาครทรรพ ๒๓๒. นายอนุ รั ก ษ์ ตั้ ง ปณิ ธานนท์ ๒๓๓. นางอนุ รั กษ์ บุ ญศล ๒๓๕. นางอนุ ส รา ยังตรง ชัย ๒๓๔. นายอนุ ส รณ์ ปั้ นทอง ๒๓๖. นายอภิ ชาติ ตี ร สวั ส ดิ
 7. 7. แบบ ถ .ต . ๑ ๒๓๗. พันเอก อภิ วั นท์ วิริ ยะชัย ๒๓๘. นายอรรถกร ศิ ริ ลั ทธยา ๒๓๙. นายอรรถพล วงษ์ ป ระยู ร ๒๔๐. นางอรุ ณ ลั กษณ์ กิจเลิ ศ กร ไพโรจน์ ๒๔๑. นางสาวอรุ ณี ชำานาญยา ๒๔๒. นายอั ส นี เชิดชัย ๒๔๓. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย ๒๔๔. นายอำา นวย คลั งผา ๒๔๕. นายอิ ทธิ เ ดช แก้ วหลวง ๒๔๖. นายอิ ทธิ รั ต น์ จันทรสุ ริ น ทร์ ๒๔๗. นายอุ ด มเดช รั ต นเสถี ย ร ๒๔๘. นางเอมอร สิ นธุไพร ๒๔๙. นายเอี่ ย ม ทองใจสด ๒๕๐. นายกรวี ร์ ปริ ศ นานั น ท ๒๕๑. นายเกื้ อ กู ล ด่านชัยวิจิต ร ๒๕๒. นายชยุ ต ภุ ม มะกาญ กุ ล จนะ ๒๕๓. นายชาญชัย ประเสริ ฐ สุ ว รรณ ๒๕๔. นายชาดา ไทย เศรษฐ์ ๒๕๕. นายประดิ ษฐ์ ภั ท รประสิ ท ธิ์ ๒๕๗. นายธานิ น ทร์ ใจสมุทร ๒๕๖. นายตุ่ น จินตะเวช ๒๕๘. นายนพดล มาตรศรี ๒๕๙. นายนิ ติ วั ฒน์ จันทร์ สว่ า ง ๒๖๐. นางสาวพัชรี โพธสุ ธน ๒๖๑. นายภราดร ปริ ศ นานั น ทกุ ล ๒๖๒. นายยุ ท ธพล อังกิ นั นท์ ๒๖๓. นายวิ นั ย ภั ทรประสิ ท ธิ์ ๒๖๔. นายศิ ริ วั ฒ น์ ขจรประศาสน์ ๒๖๕. นายฐนนท์ ศ รณ์ เลิ ศ ฤทธ์ ศิ ริ กุ ล ๒๖๖. นายสรชั ด สุจิตต์ ๒๖๗. พ.ท.สิ นธพ แก้ วพิจิต ร ๒๖๘. นายชาญชัย ชัยรุ่ งเรื อ ง ๒๖๙. ร้ อยตรี ประพาส ลิ ม ปะพั น ธุ์ ๒๗๐. นายประสาท ตัน ประเสริ ฐ ๒๗๑. นายพลพี ร์ สุ วรรณฉวี ๒๗๒. นพ.วรรณรั ต น์ ชาญนุ กู ล ๒๗๓. นายวัชรพล โตมรศั ก ดิ์ ๒๗๔. นายปรเมศวร์ งามพิ เชษฐ์ ๒๗๕. นายพั นธุ์ ศั ก ดิ์ เกตุ วั ต ถา ๒๗๖. นายรณเทพ อนุวั ฒน์ ๒๗๗. นายสั นตศั ก ย์ จรูญ งามพิ เชษฐ์ ๒๗๘. นายสุ ชาติ ชมกลิ่ น
 8. 8. แบบ ถ .ต . ๑ ๒๗๙. นายอุ ก ฤษณ์ ตั๊นสวั ส ดิ์ ๒๘๐. นายจั ก รกฤษณ์ ทองศรี ๒๘๑. นายจั ก รวาล ชัยวิรั ตน์ นุ กู ล ๒๘๒. นางสาวชะวรลั ท ธิ์ ชิน ธรรมมิ ต ร ๒๘๓. นายชัย ชิดชอบ ๒๘๔. นางนั นทนา สงฆ์ ป ระชา ๒๘๕. นางนาที รัชกิจประการ ๒๘๖. นายบุ ญ ดำา รง ประเสริ ฐ ๒๘๗. นางบุ ญ ยิ่ ง นิติ ก าญจนา ๒๘๘. นายปกรณ์ มุ่ ง เจริ ญพร ๒๘๙. นายประนอม โพธิ์ คำา ๒๙๐. นางเพชริ นทร์ เสี ย ง ๒๙๑. นายมนต์ ไชย ชาติวัฒนศิ ริ ๒๙๒. นายมนู พุก ประเสริ ฐ ๒๙๓. นางสาวมั ล ลิ ก า จิระพั นธุ์ ว าณิช ๒๙๔. นายมานิ ต นพอมรบดี โสภา เจริ ญ ๒๙๕. นายรั ง สิ ก ร ทิ ม าตฤกะ ๒๙๖. นายรุ่ งโรจน์ ทองศรี ๒๙๗. นางสาวเรวดี รั ศ มิ ทั ต ๒๙๘. นายเรื อ งศั ก ดิ์ งามสม ๒๙๙. นายวัชรพงศ์ คูวิจิต รสุ ว รรณ ๓๐๐. นายวิ สิ ทธิ์ พิทยาภรณ์ ๓๐๑. นายวุ ฒิชัย กิ ตติ ธเนศวร ๓๐๒. นายศุ ภชั ย ใจสมุทร ๓๐๓. นายสนอง เทพอั กษรณรงค์ ๓๐๔. นายสมมุ ติ เบ็ ญ ภาค จลักษณ์ ๓๐๕. นายโสภณ ซารั ม ย์ ๓๐๖. นายอำา นาจ วิล าวั ล ย์ ๓๐๗. นางอุ ด มลั ก ษณ์ เพ็งนรพั ฒ น์ ๓๐๘. นายโอชิษฐ์ เกี ย รติ ก้ อง ๓๐๙. น.ส.พัชรินทร์ มั่ น ปาน ๓๑๐. นายอภิ รั ต ศิ ริ น าวิ น ชูชย ั ทั้งนี้ เนื่ องจากผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง ดั ง กล่ า ว มี พฤติ ก ารณ์ ห รื อ ส่ อว่ า กระทำา ผิ ด ดังนี้ ๑. สื บ เนื่ องจากมี ผู้ เ สนอร่ า งพระราชบั ญญั ติ นิ รโทษกรรมแก่ ผู้ ซึ่ งกระทำา ความผิ ด เนื่ องจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง การแสดงออกทางการเมื อ งของ ประชาชน พ.ศ. .... เข้าสู่ ก ารพิ จารณาของฝ่ า ยนิ ติ บั ญญั ติ เพื่ อ ประกาศใช้เป็ น กฎหมายบั ง คั บใช้กับ ประชาชนโดยทั่ วไป รวมทั้ งฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยตุ ล าการ
 9. 9. แบบ ถ .ต . ๑ ดังนั้ น การพิ จารณากฎหมายหรื อพระราชบั ญญั ติของฝ่ ายนิ ติ บั ญญั ติ จึงจำา เป็ น ต้องพิจารณาเนื้ อหาของพระราชบั ญญั ติโดยละเอี ย ดรอบครอบ ด้ว ยความ ซื่อสั ต ย์ สุ จริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ส่ วนรวมของปวงชนชาวไทย การพิ จารณาร่ า งพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล่ า วในวาระที่ หนึ่ ง ขันรั บหลั ก การ ้ เมื่ อสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรลงคะแนนเสี ย งส่ ว นมากเห็ นชอบด้ ว ยหลั ก การ ของร่ า งพระราชบั ญญั ติ ที่ เ สนอเข้ า มาแล้ ว จนนำา มาสู่ ก ารพิ จารณาแปรญั ต ติใน วาระที่ สอง ปรากฎว่ า มี ก ารเปลี่ ยนแปลงร่ า งพระราชบั ญญั ติ จนขัดกั บหลั ก การ ที่ รั บไว้พิจารณาในวาระที่ ห นึ่ ง เช่น เดิ ม กำา หนดให้นิ รโทษกรรมเฉพาะความผิ ด จากการชุ ม นุ ม ประท้ ว งทางการเมื อ งอั น เนื่ องมาจากเหตุ ก ารณ์ รั ฐ ประหาร ๑๙ กั นยายน ๒๕๔๙ เมื่ อ มี ก ารแปรญั ต ติในชันกรรมาธิ ก ารมี ก ารขยายการนิ รโทษกรรมจน ้ ครอบคลุ ม เหตุ ก ารณ์ ตั้ ง แต่ เ ดื อนมกราคม ๒๕๔๗ จนถึ งวั นที่ ๘ สิ งหาคม ๒๕๕๖ ภายใต้การบริ ห ารของรั ฐ บาลนายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลั กษณ์ ชินวัต ร ครอบคลุ ม ระยะ เวลา ๙ ปี จนได้ร่ างพระราชบั ญญั ติใหม่ ที่ มี เนื้ อหาที่ ขัดต่ อรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราช อาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หลายประการ ตัวอย่ า งเช่น ร่ างพระราชบั ญญั ติ มาตรา ๓ ขัดต่อรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๒ (เรื่ องสิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพในชีวิตและ ร่ างกาย เพราะยกเว้ น การการทำา ผิ ด อั น เป็ น การทารุ ณ กรรม ในเหตุ การณ์ ก รื อ เซะ ตากใบ ภายในรั ฐ บาลพ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร ที่ เกิ ดในปี ๒๕๔๗ ด้วย) ร่ าง พระราชบั ญญั ติ มาตรา ๔ ขัดต่อรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๙๗ (คดี ต่ าง ๆ ที่ ศาลได้ ตั ด สิ นไปแล้ วให้ถือเป็ นไม่ มี ความผิ ด อันเป็ น การแทรกแซงอำา นาจตุ ล าการ ) นอกจากนี้ ร่ างพระราชบั ญญั ติฉบั บ นี้ ร ะบุ ว่ าให้ยกเว้ น ความผิ ด ที่ พิจารณา โดย “ คณะบุ ค คลหรื อ องค์ ก รที่ ตั้ งขึ้น มาหลั ง การรั ฐ ประหาร ” นอกจากคณะ กรรมการตรวจสอบการกระทำา ที่ ก่ อให้เกิ ด ความเสี ย หายแก่ รั ฐ (ค.ต.ส.) (ซึ่ง พิจารณาดำา เนิ น การจนยึ ด ทรั พ ย์ น ายกทั ก ษิ ณ ชินวัต ร จำานวน ๔.๖ หมื่ นล้ า น บาท ) ยังรวมถึ ง คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ (ป.ป .ช.) ซึ่งคณะกรรมการป .ป.ช. ปัจจุบั น แต่ ง ตั้ งโดยคณะรั ฐ ประหาร ๑๙ กั นยายน ๒๕๔๙ ซึ่งคดี ต่ า ง ๆ ของป.ช.ช. จำานวน ๒๕,๓๓๑ คดี ซึ่งประกอบด้ ว ยคดี ที่ ศ าล มี คำา พิ พากษาไปแล้ ว ๖๖๖ คดี และคดี ของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร ๒๔ คดี ที่โอน มาจากค .ต.ส.ที่ศาลยั งไม่ พิพากษาก็ ได้ รั บผลให้ไม่ เ ป็ นความผิ ดไปทั้ ง สิ้ น ซึ่งเป็ น
 10. 10. แบบ ถ .ต . ๑ คดี ที่ เ กี่ ยวเนื่ องกั บ การทุ จ ริ ต ในขณะที่ความผิ ด ที่ ดำา เนิ น การโดยองค์ ก รอื่ นยั ง คงเป็ น ความผิ ด อยู่ ก็ ทำาให้ขัดต่อหลั ก ความเสมอภาคตาม มาตรา ๓๐ แห่ ง รั ฐธรรมนู ญ เมื่ อพิจารณาร่ า งพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล่ า วที่ แ ก้ไขจนเป็ นที่ ส รุ ปให้ล ง คะแนนเสี ย งรั บ ร่ า งการแก้ ไขดังกล่ าวในวาระที่ ส ามแล้ ว จะพบว่ า ร่ างพระราช บั ญญั ติ ดั ง กล่ า วหากประกาศใช้เป็ น กฎหมายจะเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ดกั บพ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัต ร และนายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชินวัต ร โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร จะได้กลั บ ประเทศโดยไม่ มี ความผิ ด ติ ด ตั ว เลย ซึ่งนาย ประยุ ทธ์ ศิ ริ พานิชย์ ส.ส.พรรคเพื่ อไทย ผู้เสนอการแปรญั ต ติ จนมี ก าร เปลี่ ยนแปลงมาเป็ น ร่ า งพระราชบั ญญั ติ นิ รโทษกรรมที่ ผ่ า นวาระที่ ส าม นั้นได้ให้ สั ม ภาษณ์ ต่ อ สื่ อ มวลชนว่ า ตนได้คุ ยกั บ พ .ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัต ร และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร บอกว่ าอยากกลั บ บ้ า นขอให้ตนช่วย ตนจึงแปรญั ต ติ ดั งที่ ปรากฏเป็ น ร่ า งพระราชบั ญญั ติ ที่ เ ป็ น ปั ญหา และเนื้ อหาร่ า งพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล่ าวก็ เ ป็ นไปตามความประสงค์ ของพ๗ - .ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัตร ดังที่ ป รากฏในคลิ ป เสี ย งที่ ชาย ๒ คนคุ ย กั นที่ สั ง คมเรี ย กกั น ว่ า คลิ ป ถั่ ง เช่ า ยิ่ งกว่ านั้ นพ.ต.ท.ทักษิ ณ ชินวัต ร ยังจะได้รั บ เงิ น ๔.๖ หมื่ น ล้ านบาทคื นพร้ อ มดอกเบี้ ยร้ อ ยละ ๗.๕ ต่อปี นั บ แต่ วั นที่ ถู ก ยึ ด ทรั พย์ ถึ งวั นที่ คื น ส่ วนรั ฐ บาลนายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชินวัต ร จะพ้นจากข้อกล่ าวหาที่ ป .ป.ช. กำา ลั ง สอบสวนอยู่ ก รณี ทุ จริ ต จำา นำา ข้าว และเงิ น กู้ ๓.๕ แสนล้ า นบาท ฯลฯ ซึ่งการกระทำา ดั ง กล่ า วเป็ น ประจั กษ์ พยานอย่ า งชั ด แจ้ ง ว่า นายประยุ ท ธ์ ศิ ริ พานิชย์ ได้ดำา เนิ น การตามคำา สั่ ง มอบหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร ซึ่งขัดรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๑๒๒ ข้อเท็จจริ ง ปรากฏว่ า วันที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ เวลา ๔.๒๕ นาฬิ ก า ผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง ทั้ ง ๓๑๐ คน ที่ข้าพเจ้าขอให้ถอดถอนออกจากตำา แหน่ งได้ ล ง คะแนนเสี ย งเห็ น ด้ ว ยกั บ การพิ จารณา ร่ างพระราชบั ญญั ติ นิ รโทษกรรมแก่ ผู้ ซึ่ ง กระทำา ความผิ ด เนื่ อ งจากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง การแสดงออกทางการเมื อ ง ของประชาชน พ.ศ. .... วาระที่ ส าม โดยพิจารณาร่ า งพระราชบั ญญั ติ ดั งกล่ า ว อย่ างเร่ ง รี บ รวบรั ด ต่อเนื่ องตั้ งแต่ ก ลางวั นจนถึ ง กลางคื น และลงมติ เ ห็ นชอบ ร่ างพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล่ า วในเวลาที่ คนปกติ ทั่ วไปนอนหลั บ กั น คือเวลา ๔.๒๕ นาฬิ ก า ทั้งที่ไม่ มี ความจำา เป็ น ต้ อ งเร่ ง รี บ เช่ นนั้ น และยั งไม่ เคยปรากฏใน
 11. 11. แบบ ถ .ต . ๑ ประวั ติ ศ าสตร์ ชาติไทยว่ า เสี ย งข้ างมากในสภานิ ติ บั ญญั ติ จะลงมติ ผ่ าน กฎหมายที่ ขัดต่ อ รั ฐธรรมนู ญ และขัด ต่ อหลั ก ศี ล ธรรมของบ้ า นเมื อ งอย่ า งเป็ น เอกฉันท์ ต ามคำา สั่ งของคนภายนอกสภาอย่ า งชั ด แจ้ ง เช่นนี้ ต่อ มาเมื่ อประชาชนชาวไทยจำา นวนมากออกมาคั ด ค้ า น นายกรั ฐ มนตรี ยิ่ ง ลั กษณ์ ชินวัต ร ก็ออกโทรทั ศ น์ ร วมการเฉพาะกิ จชี้แจงกั บ ประชาชนว่ า เมื่ อ ประชาชนยั งไม่พร้ อ มจะให้อภั ย รั ฐ บาลก็ จ ะไม่ นำา เรื่ อ งพระราชบั ญญั ติ นี้ ม า พิจารณาในสถานการณ์ ก ารเมื อ งที่ มี ค วามวุ่ นวาย ส่ วนหั วหน้ าพรรคการเมื อ ง ของผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง ทั้ ง ๓๑๐ คนที่ขอให้ถอดถอนก็ อ อกมาให้ สั ต ยาบั น ว่ า จะไม่ นำา ร่ า งพระราชบั ญญั ติฉบั บ นี้ ขึ้นมาพิ จารณาอี ก หากวุ ฒิ ส ภามี ม ติ ไ ม่ รั บ หลั ก การ ย่อ มแสดงให้เห็ นว่ าผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง ทั้ ง ๓๑๐ คนออกเสี ย งลงคะแนนในลั กษณะ ที่ต กอยู่ ภ ายใต้อาณั ติ มอบหมาย หรื อความครอบงำา ของบุ ค คล หรื อคณะบุ ค คล ซึ่งได้รั บ ประโยชน์ ทั้ งทางตรงและทางอ้ อ มจากพระราชบั ญญั ติ ดั ง กล่ า ว อัน เป็ น การกระทำา ผิ ด ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๒ ซึ่งบั ญญั ติ ว่ า สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาย่ อ มเป็ น ผู้ แ ทน ปวงชนชาวไทยโดยไม่ อยู่ในความผู ก มั ด แห่ ง อาณั ติ มอบหมาย หรื อความ ครอบงำา ใด ๆ และต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จริ ต เพื่ อ ประโยชน์ ส่ วน รวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขั ด กั น แห่ งผลประโยชน์ ในการนี้ ข้าพเจ้ าผู้ มี ร ายชื่ อข้างท้ ายนี้ ขอมอบหมายให้ (ชือ) .................. (ชือสกุ ล ) ...................... อายุ ……….…… ปี อยู่ บ้ า นเลข ่ ่ ที่ ................. หมู่ ที่ ........... ตรอก /ซอย …………….........…………..……. ถนน …………..….…….……... ตำา บล /แขวง ………….…….…… อำา เภอ /เขต ......................................... จังหวัด .................................... รหั ส ไปรษณี ย์ ………….……………... โทรศั พท์ ………….…….………. โทรสาร ................................... โทรศั พท์ มื อ ถื อ ............................. หมายเลขประจำา ตั ว ประชาชน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อคนหนึ่ ง เป็ นผู้ แทนของผู้ ริ เ ริ่ ม ทั้ งหมดในการ ติ ดต่ อ ประสานงานหรื อ รั บ แจ้ ง เรื่ อ งใด ๆ ที่เกี่ ยวกั บ การแสดงตน การรวบรวม รายชื่ อ การจั ด ทำา คำา ร้ อ ง การแก้ ไขคำา ร้ อง และการอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้องจนเสร็ จ
 12. 12. แบบ ถ .ต . ๑ การ เพื่ อยื่ นต่ อ ประธานวุ ฒิ ส ภาเพื่ อให้วุฒิ ส ภามี ม ติ ถ อดถอนผู้ ดำา รงตำา แหน่ ง ดั ง กล่ าวข้างต้ นออกจากตำา แหน่ ง ทั้งนี้ การใดที่ ผู้ได้รั บ มอบหมายให้ ก ระทำา แทนผู้ ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ทั้งหมดข้ างต้ น ได้กระทำาไปดังกล่าว ทางผู้ริเริ่มรวบรวมรายชื่อขอรับผิดชอบ โดย ถือเสมื อนว่า ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อทั้ งหมดเป็ น ผู้ ก ระทำา การเองทั้ ง สิ้ น จึงกราบเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จารณา ขอแสดงความนั บ ถื อ อย่ า งยิ่ ง (ลงชื่อ ) .................................................................. (................................................................) ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ๒. ............................................................. ๓. ............................................................. (............................................................) (............................................................) ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ๔. ............................................................. ๕. ............................................................. (............................................................) (............................................................) ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ๖. ............................................................. ๗. ............................................................. ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ
 13. 13. แบบ ถ .ต . ๑ (............................................................) (............................................................) ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ ผู้ริ เ ริ่ ม รวบรวมรายชื่ อ -----------------------------

×