Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD

1,100 views

Published on

דוח מפורט לגבי הפעולות שביצעה ממשלת ישראל ומשרד הכלכלה ביישום המלצות בשוק התעסוקה

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD

 1. 1. ‫ישראל‬ ‫דוח†התקדמות†שני†ביישום‬ ‫המלצות†הארגון†לשיתוף‬ (OECD)†‫פעולה†ולפיתוח†כלכלי‬ ‫שוק†העבודה†והמדיניות†החברתית‬ ≤∞±µ†‫אוגוסט‬ ‫מדינת†ישראל‬‫משרד†הכלכלה‬
 2. 2. ‫דוח‬‫שני‬‫על‬‫המלצות‬ ‫ביישום‬ ‫התקדמות‬ ‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬(OECD): ‫החב‬ ‫והמדיניות‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬‫רתית‬ ‫ירושלי‬‫ם‬,‫אוגוסט‬5102
 3. 3. ‫תוכן‬‫עניינים‬ ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬1 ‫פרק‬1‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ : ‫העבודה‬ ‫חוקי‬7 ‫פרק‬2‫התעסוקת‬ ‫ההכוון‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ :‫י‬‫וההכשרה‬, ‫והרחבה‬‫של‬‫מדיניות‬‫פעילה‬‫אפקטיבית‬‫בשוק‬‫העבודה‬11 ‫פרק‬3‫בילדים‬ ‫והטיפול‬ ‫התעסוקה‬ ‫בתחומי‬ ‫תומכים‬ ‫שירותים‬ ‫פיתוח‬ : ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫למקבלי‬92 ‫פרק‬4‫עובדים‬ ‫בהורים‬ ‫התמיכה‬ ‫והגדלת‬ ‫העבודה‬ ‫מענק‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬ :11 ‫פרק‬5‫חינוך‬ ‫באמצעות‬ ‫מיעוטים‬ ‫בקרב‬ ‫לתעסוקה‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬ :13 ‫פרק‬6‫שבהם‬ ‫ובאזורים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫בתשתיות‬ ‫ההשקעה‬ ‫הגברת‬ : ‫גדולה‬ ‫ערבית‬ ‫אוכלוסייה‬92 ‫פרק‬7‫תנאי‬ ‫והבטחת‬ ‫הציבורי‬ ‫במגזר‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬ : ‫ממשלתיים‬ ‫רכש‬ ‫מכרזי‬ ‫באמצעות‬ ‫העבודה‬31 ‫פרק‬8‫ידי‬ ‫על‬ ‫יעדים‬ ‫והצבת‬ ,‫גדולות‬ ‫בחברות‬ ‫המועסקים‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ : ‫שנדרש‬ ‫היכן‬ ‫בעבודה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫נציבות‬33 ‫פרק‬9:‫בדואיים‬ ‫יישובים‬ ‫חיבור‬‫ולתחבורה‬ ‫לביוב‬ ,‫לחשמל‬37 ‫פרק‬11‫אכיפתה‬ ‫וחיזוק‬ ‫החובה‬ ‫בפנסיית‬ ‫הרפורמה‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ :32 ‫פרק‬11‫יותר‬ ‫שתיטיב‬ ‫כך‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫מערכת‬ ‫שינוי‬ : ‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬11 ‫פרק‬12‫פרו‬ ‫מדיניות‬ ‫הבטחת‬ :-‫אקטיבית‬‫יותר‬‫המקבלים‬ ‫היקף‬ ‫לצמצום‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫יכולת‬ ‫ולניצול‬ ‫נכות‬ ‫קצבת‬11 ‫פרק‬13‫היתרים‬ ‫ושלילת‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫קריטריונים‬ ‫קביעת‬ : ‫אשר‬ ‫ממעסיקים‬‫א‬‫מינימליים‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫מספקים‬ ‫ינם‬12 ‫פרק‬14‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫להעסקת‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬ :71 ‫פרק‬15‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫כדי‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫בילטרליים‬ ‫הסכמים‬ ‫קידום‬ : ‫התיווך‬ ‫דמי‬ ‫גביית‬71
 4. 4. ‫פרק‬16‫זרים‬ ‫לעובדים‬ ‫קבועה‬ ‫שהייה‬ ‫אשרת‬ ‫הענקת‬ ‫שיאפשר‬ ‫מנגנון‬ ‫קביעת‬ :73 ‫נספח‬1‫הדוח‬ ‫בהכנת‬ ‫השותפים‬ ‫רשימת‬ :77 ‫לוחות‬ ‫רשימת‬‫ותרשימים‬ ‫לוח‬1:‫מדדים‬‫עיקריים‬‫לאכיפה‬‫של‬‫חוקי‬‫העבודה‬8 ‫לוח‬2:‫העלאת‬‫שכר‬‫המינימום‬:‫פעימות‬‫מתוכננות‬11 ‫לוח‬3:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-93,‫לפי‬‫מגזר‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9119‫ו‬-9119 17 ‫לוח‬4:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-93,‫לפי‬‫קבוצת‬‫אוכלוסייה‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9119‫ו‬-9119 99 ‫לוח‬5:‫מספר‬‫המשתתפים‬‫במרכזי‬‫ההכוון‬‫ואחוז‬‫ההשמה‬,911993 ‫לוח‬6:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-99,‫לפי‬‫קבוצת‬‫אוכלוסייה‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9111‫ו‬-911198 ‫לוח‬7:‫שיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫ושיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫העומדת‬‫בדרישות‬ ‫הסף‬‫של‬‫האוניברסיטאות‬,‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9119111, ‫בקרב‬‫גילאי‬17,‫לפי‬‫מגזר‬11 ‫לוח‬8:‫ממוצע‬‫תלמידים‬‫בכיתה‬‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9111119,‫לפי‬ ‫מגזר‬‫ולפי‬‫רמת‬‫החינוך‬17 ‫לוח‬9:‫שיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫ושיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫העומדת‬‫בדרישות‬ ‫הסף‬‫של‬‫האוניברסיטאות‬,‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9119111, ‫בקרב‬‫גילאי‬17,‫לפי‬‫אוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬91 ‫לוח‬11:‫עובדים‬‫ערבים‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬39 ‫לוח‬11:‫קליטת‬‫עובדים‬‫ערבים‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬12:‫עובדים‬‫יוצאי‬‫אתיופיה‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬13:‫קליטת‬‫עובדים‬‫יוצאי‬‫אתיופיה‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬14:‫אחוז‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫במספר‬‫מקבלי‬‫קצבת‬‫נכות‬‫כללית‬19
 5. 5. ‫לוח‬15:‫היקף‬‫התעסוקה‬‫של‬‫הפלסטינים‬‫בכלכלה‬‫הישראלית‬‫בשנים‬ 9119-911171 ‫תרשים‬1,‫וישראלים‬ ‫זרים‬ ,‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫השכיר‬ ‫משרות‬ ‫מספר‬ : ‫בשנים‬ ,‫הבינוי‬ ‫בענף‬9119-911979
 6. 6. ‫תשע"ה‬ ‫אלול‬ '‫א‬ ,‫ראשון‬ ‫יום‬ 11‫אוגוסט‬9113 ,‫יקרים‬ ‫עמיתים‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬‫האג'נדה‬ ‫במרכז‬ ‫נמצא‬ ‫החברתית‬-‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לקידום‬ ‫החתירה‬ ‫מן‬ ‫ונובע‬ .‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫ולצמצום‬ ‫ה‬ ‫סקירת‬-OECD‫משנת‬9111‫אשר‬ ,‫בישראל‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיניות‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫בנושא‬ ‫מספר‬ ‫כללה‬‫לצעדים‬ ‫המלצות‬‫מאז‬ ‫אותנו‬ ‫שימשה‬ ,‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫לקידום‬ ‫משמעותיים‬ .‫צעדינו‬ ‫וליישום‬ ‫לתכנון‬ ‫חשוב‬ ‫כבסיס‬ ‫הת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לשמחתנו‬‫קדמות‬‫משמעותית‬‫זה‬ ‫מדוח‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ‫השונים‬ ‫בתחומים‬. ,‫הרלוונטיים‬ ‫הממשלתיים‬ ‫והגופים‬ ‫המשרדים‬ ‫נרתמו‬ ‫הדוח‬ ‫להכנת‬‫אשר‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫להתקדמות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫משותפת‬ ‫לאומית‬ ‫תפיסה‬ ‫לגיבוש‬ ‫תרם‬‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬. ‫אנ‬‫י‬‫מוד‬‫ה‬‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫ליחסי‬ ‫וליחידה‬ ‫התעסוקה‬ ‫על‬ ‫לממונה‬‫הכלכלה‬‫ת‬ ‫על‬‫רומתם‬ ‫ול‬ ‫הדוח‬ ‫לגיבוש‬‫מכון‬‫מאיירס‬-‫ג׳וינט‬-‫החומרים‬ ‫באיסוף‬ ‫הרבה‬ ‫תרומתו‬ ‫על‬ ‫ברוקדייל‬ .‫הדוח‬ ‫ובהכנת‬ ‫זה‬ ‫דוח‬‫ציון‬ ‫מהווה‬‫והפורה‬ ‫הפתוח‬ ‫בדיאלוג‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫דרך‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬‫ה‬ ‫עם‬- OECD‫העמיתים‬ ‫ובלמידת‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ . .‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬ ‫מיטבית‬ ‫מדיניות‬ ‫עיצוב‬ ‫לטובת‬ ‫בזכותו‬ ‫המתאפשרת‬ ‫אני‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התעסוקה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫האמון‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫בראש‬ ‫שעומד‬ ‫כמי‬ ‫הפעול‬ ‫שיתוף‬ ‫חיזוק‬ ‫ובהמשך‬ ‫התעסוקה‬ ‫נושא‬ ‫בקידום‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬‫לבין‬ ‫בינינו‬ ‫ה‬ ‫ה‬-OECD. ‫לוועדת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫לדיווח‬ ‫בסיס‬ ‫יהווה‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ELSA‫בנובמבר‬9113. ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ ‫חה"כ‬‫דרעי‬ ‫מכלוף‬ ‫אריה‬ ‫שר‬‫הכלכלה‬
 7. 7. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬1 ‫מבוא‬‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬ ‫לארגון‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הצטרפותה‬ ‫עם‬‫לשיתוף‬‫כלכלי‬ ‫ולפיתוח‬ ‫פעולה‬(‫ל‬‫ה‬‫ה‬ ‫לן‬-OECD) ‫בשנת‬9111‫ע‬ ‫סקירה‬ )‫ורווחה‬ ‫עבודה‬ ,‫לתעסוקה‬ ‫(הוועדה‬ ‫הארגון‬ ‫פרסם‬ ,‫ל‬‫שוק‬‫העבודה‬ ‫ו‬‫על‬‫המדיניות‬‫החברתית‬‫ב‬‫ישראל‬‫כללה‬ ‫הסקירה‬ .11‫מרכזיות‬ ‫המלצות‬‫לשיפור‬‫במגוון‬ ,‫מתייחסות‬ ‫ההמלצות‬ .‫הישראלי‬ ‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫הנוגעים‬ ‫וכלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫תחומים‬ ‫לעידוד‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫ולהרחבה‬‫של‬‫הזדמנויות‬,‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫ל‬‫השקעה‬,‫בחינוך‬ ‫פערים‬ ‫בצמצום‬‫ל‬‫פיתוח‬‫במגזר‬ ‫ובמיוחד‬ ‫בפריפריה‬ ‫תחבורה‬ ‫תשתיות‬ ,‫הבדואי‬‫ל‬‫ביצוע‬‫רפורמה‬‫בכיסוי‬‫הפ‬‫נ‬‫סיוני‬‫ולהרחבתו‬‫ולמעמדם‬‫של‬‫עובדים‬‫זרים‬‫בשוק‬ ‫העבודה‬. ‫להגיש‬ ‫התבקשה‬ ‫ישראל‬‫דוח‬‫ה‬ ‫של‬ ‫ורווחה‬ ‫עבודה‬ ,‫לתעסוקה‬ ‫לוועדה‬ ‫התקדמות‬- OECD.‫הצטרפותה‬ ‫ממועד‬ ‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫ההמלצות‬ ‫ליישום‬ ‫בנוגע‬ ,,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ ‫בשנת‬9119‫ביקשה‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬‫הכלכלה‬ ‫משר‬‫להכין‬‫את‬‫דוח‬‫ה‬‫התקדמות‬‫השר‬ . ‫ל‬ ‫פנה‬‫מכון‬‫מאי‬‫ירס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫כדי‬‫שי‬‫סייע‬‫ו‬ ‫הרלוונטי‬ ‫החומר‬ ‫באיסוף‬‫בהכנת‬ ‫ה‬‫דוח‬. ‫ישראל‬‫התבקשה‬‫על‬-‫ה‬ ‫ידי‬-OECD‫בשנת‬ ‫להגיש‬9113‫דוח‬‫נוסף‬‫כדי‬‫על‬ ‫לעדכן‬ ‫הקודם‬ ‫הדוח‬ ‫הגשת‬ ‫מאז‬ ‫שנעשתה‬ ‫ההתקדמות‬‫בשנת‬ ,9119.‫בדוח‬‫הקודם‬‫הורחבה‬ ‫היריעה‬‫ש‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬‫עמדו‬‫על‬‫ועל‬ ‫הפרק‬‫המאמצים‬‫השונים‬‫לקידום‬‫ההמלצות‬, ‫וה‬‫דוח‬‫הנוכחי‬‫מתמקד‬‫בשינויים‬‫העיקריים‬‫שהתרחשו‬‫מאז‬. ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫כל‬‫דוח‬‫ב‬ ‫דן‬‫מ‬ ‫אחת‬-11‫ה‬ .‫ההמלצות‬‫דוח‬‫ה‬ ‫את‬ ‫מסכם‬‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫שננקטו‬ ‫צעדים‬ 9119,‫ו‬‫הוא‬‫הת‬ ‫כולל‬‫י‬‫מיושמות‬ ‫וכבר‬ ‫שהתקבלו‬ ‫להחלטות‬ ‫יחסות‬;‫ל‬‫החלטות‬ ‫יושמו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ ‫שהתקבלו‬;‫ו‬‫ל‬‫צעדים‬‫הנמצא‬‫ים‬‫אישור‬ ‫או‬ ‫תכנון‬ ‫בהליכי‬‫מתקדמים‬. ‫ש‬ ‫נציין‬‫בין‬ ‫מסוימת‬ ‫חפיפה‬ ‫יש‬‫תוכני‬‫ב‬ ‫אך‬ ,‫השונות‬ ‫ההמלצות‬‫דוח‬‫ניסינו‬ ‫עצמו‬‫במידת‬ , ,‫האפשר‬‫על‬ ‫חזרה‬ ‫למנוע‬-‫ידי‬‫הפניות‬‫הרלו‬ ‫לפרקים‬‫ו‬‫נטיים‬. ‫ה‬ ‫טיוטת‬‫דוח‬‫על‬ ‫הוכנה‬-‫ידי‬‫מכון‬‫מאיירס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫היחידות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫השונות‬‫ובגופים‬( ‫הרלוונטיים‬‫ה‬‫רשימת‬‫המלאה‬‫בנספח‬ ‫מצורפת‬1) ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫ותוך‬‫גור‬‫מים‬:‫אלו‬‫משרד‬‫ראש‬‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫ישראל‬ ‫בנק‬ ,‫הממשלה‬
 8. 8. 2‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫וג‬‫'וינט‬-‫הטיוטה‬ .‫ישראל‬‫הכוללת‬‫במשרד‬ ‫מגורמים‬ ‫הערות‬ ‫לקבלת‬ ‫הועברה‬‫הכלכלה‬, ‫ב‬‫בנק‬‫ישראל‬,‫ב‬‫משרד‬‫האוצר‬‫ובמוסד‬‫לביטוח‬‫לאומי‬.‫הבחינה‬‫הסופית‬‫של‬‫ה‬‫דוח‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬-‫ידי‬‫הממונה‬‫על‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫התעסוקה‬. ‫הדוח‬‫לחודש‬ ‫מעודכן‬‫אפריל‬9113.‫ש‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫שהתקיימו‬ ‫בישראל‬ ‫הבחירות‬ ‫בשל‬ ‫במרץ‬9113,‫חשובות‬ ‫והחלטות‬ ‫הואט‬ ‫מהנושאים‬ ‫בחלק‬ ‫ההתקדמות‬ ‫המשך‬‫בנוגע‬ ‫ל‬,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫עוכבו‬ ‫המשך‬ ‫תכניות‬‫החדשה‬ ‫שהממשלה‬ ‫ייתכן‬‫ה‬ ‫(הממשלה‬-19)‫תערוך‬ ‫ובסדרי‬ ‫במדיניות‬ ‫שינויים‬.‫השונים‬ ‫בתחומים‬ ‫העדיפויות‬‫לא‬ ,‫שיהיו‬ ‫ככל‬ ,‫אלה‬ ‫שינויים‬ .‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫שב‬ ‫המידע‬ ‫רוב‬‫דוח‬‫מתבס‬‫ס‬‫על‬‫דיווחים‬‫ו‬‫על‬‫התייחסויות‬‫מהיחידות‬ ‫שהתקבלו‬ ‫המוסמכות‬‫במשרדים‬‫הרלוונט‬‫נספח‬ ‫(ראו‬ ‫יים‬1).‫אם‬‫המידע‬‫שבדוח‬‫נתמך‬‫בהח‬‫לטות‬ ‫אלה‬ ‫להחלטות‬ ‫הפניות‬ ‫מובאות‬ ,‫ממשלה‬‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫ניסיון‬ ‫נעשה‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ . ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫נתוני‬ ‫כמו‬ ‫לאומיים‬ ‫ממקורות‬‫דוח‬‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ות‬, ‫דוח‬‫גורמים‬ ‫של‬ ‫ומחקרים‬ ‫ממשלתיות‬ ‫ועדות‬ ‫של‬ ‫ות‬.‫שונים‬ ‫תחומים‬ ‫במספר‬ ‫ניכרת‬ ‫התקדמות‬ ‫להצביע‬ ‫שמחים‬ ‫אנו‬‫זא‬ ‫ועם‬ ,‫ת‬‫לפנינו‬‫נותרו‬‫אתגרים‬ ‫רבים‬. ‫סיכום‬‫הממצאים‬ ‫של‬ ‫תמציתי‬‫מובא‬‫ל‬.‫הלן‬ ‫הממצאים‬ ‫סיכום‬ 1.‫העב‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬‫ודה‬. ‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬ ‫הממשלה‬ ‫מ‬ ‫חלק‬ .‫אפקטיבי‬‫ן‬:‫הם‬ ‫שננקטו‬ ‫הצעדים‬‫יי‬‫שום‬‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫העבודה‬‫לתוק‬ ‫שנכנס‬‫ביוני‬ ‫ף‬9119;‫הגדלה‬‫ניכרת‬‫לאכיפה‬ ‫המשמש‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫של‬, ‫רבות‬ ‫מפותחות‬ ‫במדינות‬ ‫הקיים‬ ‫היחס‬ ‫על‬ ‫עדיף‬ ‫ליחס‬ ‫עד‬;‫בהסכמים‬ ‫שימוש‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫בילטרליים‬,‫ל‬‫חי‬‫זוק‬‫האכיפה‬‫של‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬‫ולהבטחת‬ ‫נאותים‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬‫עבור‬‫אוכלוסייה‬‫זו‬. 2.‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬‫העבודה‬.‫הנסקר‬ ‫בתקופה‬‫ת‬‫הבשילו‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬‫חשובות‬‫חדשות‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬ ‫ונוספו‬‫ששיעור‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫לשילוב‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫נמוך‬ ‫השתתפותן‬‫היא‬ ‫שהבשילה‬ ‫מרכזית‬ ‫יוזמה‬ .‫משרד‬ ‫יוזמת‬ ‫הכלכלה‬‫הערבית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫ההכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫לפריסה‬
 9. 9. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬3 .‫החרדית‬ ‫ולאוכלוסייה‬‫כמה‬‫ה‬ ‫מן‬‫יוזמות‬‫ה‬‫תכנית‬ :‫הן‬ ‫חדשות‬‫החניכות‬ ((apprenticeship‫מגיל‬ ‫צעירים‬ ‫למבוגרים‬18‫ה‬ ‫תכנית‬ ;‫בקרוב‬ ‫שתושק‬‫מ‬‫תמקדת‬ ‫התעסוקה‬ ‫לקידום‬ ‫יוזמות‬ ;‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הקידום‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בחיזוק‬ ‫אתיופיה‬ ‫ליוצאי‬ ‫ייעודית‬ ‫תכנית‬ ‫כולל‬ ,‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫של‬;‫והרחב‬ ‫חיזוק‬‫של‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ,‫עסקית‬ ‫ביזמות‬ ‫לתמיכה‬ ‫התכניות‬;‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫דגש‬‫קונסולידציה‬ ‫ארבעה‬ ‫תחת‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫יוזמות‬ ‫של‬ .‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫תעסוקה‬ ‫מרכזי‬ 3.‫פיתוח‬‫שירותים‬‫תומכים‬‫בתחומי‬‫התעסוקה‬‫והטיפול‬‫בילדים‬‫למקבלי‬‫הבטחת‬ ‫הכנסה‬.‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫הכוללת‬ ‫רבה‬ ‫התפתחות‬ ‫קיימת‬ ‫בילדים‬ ‫הטיפול‬ ‫בנושא‬ ‫בגילאים‬ ‫אוניברסלי‬9-1‫בגילאים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫של‬ ‫והרחבה‬1-1‫משפחות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫נמוכה‬ ‫שהכנסתן‬ ‫עובדות‬.‫יוזמה‬‫נוספת‬‫תכנית‬ ‫היא‬ ‫התעסוקה‬ ‫בתחום‬‫פיילוט‬ ‫הבטחת‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫לתובעים‬ ‫אינטנסיביים‬ ‫שירותים‬ ‫המספקת‬ "‫תעסוקה‬ ‫"מעגלי‬ ‫הכ‬.‫נסה‬‫נוסף‬‫לכך‬‫גם‬ ‫ייהנו‬ ‫הרווחה‬ ‫ללשכות‬ ‫המוכרים‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫מקבלי‬ , ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫מתכניות‬ .‫החברתיים‬‫עדיין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ ‫ארצית‬ ‫תכנית‬ ‫מופעלת‬ ‫לא‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬. 4.‫מענק‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬‫העבודה‬‫התמיכה‬ ‫והגדלת‬ )"‫שלילי‬ ‫הכנסה‬ ‫("מס‬ ‫בהורים‬‫עובדים‬.‫לכניסה‬ ‫התמריץ‬ ‫לחיזוק‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫ננקטו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מר‬ ‫צעד‬ .‫העבודה‬ ‫לשוק‬‫הרחבת‬ ‫היה‬ ‫כזי‬‫שיעור‬‫מענק‬ ‫של‬ ‫המיצוי‬‫ה‬‫עבודה‬‫בקרב‬ ‫הזכאים‬‫לו‬.‫זאת‬ ‫לצד‬‫המענק‬ ‫הוגדל‬‫לא‬‫י‬‫מהות‬‫עובדות‬‫הורחבו‬ ;‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מס‬‫לילדים‬‫הורחבה‬ ;‫משמעותית‬‫במסגרות‬ ‫התמיכה‬‫חינוך‬ ‫לילדים‬ ‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫לילדים‬‫בני‬9-1;‫ו‬‫מספר‬ ‫הועלה‬‫הילדים‬ .‫יותר‬ ‫הצעירים‬ ‫בגילים‬ ‫לילדים‬ ‫במסגרות‬ ‫ממשלתי‬ ‫לסבסוד‬ ‫הזוכים‬‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫צעד‬ ‫הצהרי‬ ‫אחר‬ ‫מסגרות‬ ‫של‬ ‫מערך‬ ‫סבסוד‬‫י‬‫לילדים‬ ‫ם‬‫בני‬8-1‫ביישובים‬‫ה‬‫חלשים‬ ‫ביותר‬‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬-.‫חברתית‬ 5.‫נמוך‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ‫בעלות‬ ‫קבוצות‬ ‫בקרב‬ ‫לתעסוקה‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬‫בשוק‬ ‫העבודה‬‫באמצעות‬‫הגדלת‬‫ההשקעה‬‫בחינוך‬.‫המאמצים‬ ‫להגברת‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫לחיזוק‬‫מערכת‬‫ה‬‫ב‬ ‫חינוך‬‫קרב‬‫ה‬‫ב‬ .‫והחרדית‬ ‫הערבית‬ ‫אוכלוסייה‬‫קרב‬‫אוכלוסייה‬ ‫הערבית‬‫חלה‬‫הפ‬ ‫בצמצום‬ ‫התקדמות‬‫בתשומות‬ ‫ערים‬‫חינוכיות‬ ‫ובתוצאות‬: ‫ו‬ ‫ברובם‬ ‫נעלמו‬ ‫הכיתות‬ ‫בגודל‬ ‫הפערים‬‫חלה‬‫ומתמשכת‬ ‫משמעותית‬ ‫התקדמות‬
 10. 10. 4‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫לתקצוב‬ ‫החדשה‬ ‫הנוסחה‬ .‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫הזכאות‬ ‫בשיעור‬ ‫תתרום‬ ‫ספר‬‫ל‬ ‫להביא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בתשומות‬ ‫הפערים‬ ‫לצמצום‬‫צמצום‬‫נוסף‬‫ה‬ ‫של‬‫פערים‬ ‫תביא‬ ‫היא‬ ,‫זאת‬ ‫בכלל‬ .‫בהישגים‬‫לגידול‬‫ב‬‫ש‬ ‫מספר‬‫בבתי‬ ‫הלימוד‬ ‫עות‬‫ספר‬ ‫ביישובים‬‫מ‬‫חברתי‬ ‫רקע‬-‫חלש‬ ‫כלכלי‬‫בכלל‬‫וב‬‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬‫בפרט‬.‫בתי‬ ‫במיוחד‬ ‫נהנו‬ ‫האלה‬ ‫הספר‬‫גם‬‫מ‬‫ן‬‫התכנית‬‫חדשה‬ ‫בפדגוגיה‬ ‫השימוש‬ ‫לקידום‬ .‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬‫עלתה‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬‫מיוחדת‬ ‫יוזמה‬ ‫ולשי‬ ‫גבוהה‬ ‫בהשכלה‬ ‫השילוב‬ ‫הזדמנויות‬ ‫להרחבת‬‫בלימודים‬ ‫ההצלחה‬ ‫מידת‬ ‫פור‬ ‫ב‬‫ה‬ ‫קרב‬‫נסיונות‬ ‫יש‬ ‫החרדית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬ .‫הערבית‬ ‫אוכלוסייה‬‫להרחבת‬ ‫היקף‬‫הליבה‬ ‫לימודי‬‫הביניים‬ ‫ובחטיבות‬ ‫היסודי‬ ‫בחינוך‬‫במקצועות‬ ‫במיוחד‬ , ‫אלה‬ ‫במקצועות‬ ‫ההוראה‬ ‫איכות‬ ‫ולחיזוק‬ ,)‫אם‬ ‫ושפת‬ ‫אנגלית‬ ,‫(מתמטיקה‬ ‫היסוד‬, ‫להרחבת‬ ‫שונים‬ ‫מאמצים‬ ‫וכן‬‫הגבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ההזדמנויות‬. 6.‫ערביי‬ ‫וביישובים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬‫ם‬.‫רבים‬ ‫מאמצים‬ ‫נעשים‬ ‫בשיפור‬ ‫ניכרים‬ ‫משאבים‬ ‫ומושקעים‬‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ .‫ערביים‬ ‫וביישובים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫לשדרוג‬‫הנסקרת‬ ‫בתקופה‬ ‫תכניות‬ ‫מומשו‬‫להרחבה‬‫משמעותי‬‫ת‬‫ש‬‫ל‬‫מערך‬‫בתוך‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫היישובים‬‫הערביים‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ותעסוקה‬ ‫השכלה‬ ‫למרכזי‬ ‫היישובים‬ ‫ובין‬‫הורחבו‬ ‫תשתיות‬‫התחבורה‬‫בפריפריה‬,‫עובדה‬‫שסייעה‬‫רבות‬.‫הערבית‬ ‫לאוכלוסייה‬ 7.‫ה‬ ‫במגזר‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬‫ציבורי‬.‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ב‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בשילוב‬ ‫רבה‬‫המדינה‬ ‫שירות‬,‫והיא‬‫צעדים‬ ‫כמה‬ ‫נקטה‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫ל‬‫קדם‬‫מיוחד‬ ‫דגש‬ .‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫ההולם‬ ‫ייצוגן‬ ‫את‬‫על‬ ‫הושם‬‫עובדים‬ ‫שילוב‬ ‫ומ‬ ‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫קהילת‬ ‫מקרב‬‫ן‬‫האוכלוסייה‬ ‫לרבות‬ ,‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫והצ'רקסית‬ ‫הדרוזית‬‫המדינה‬ ‫בשירות‬ ,.‫הצעדים‬ ‫לצד‬‫שהתבצעו‬‫בשנים‬ ‫האחרונות‬,‫כמו‬‫מספר‬ ‫הרחבת‬‫המיועדות‬ ‫המשרות‬‫אלה‬ ‫לעובדים‬‫ו‬‫הנחיות‬ ‫פרסום‬ ‫במכרזים‬ ‫מתקנת‬ ‫העדפה‬ ‫מתן‬ ‫לעניין‬ ‫חדשות‬‫מגובשת‬ ,‫כיום‬‫החלטת‬ ‫טיוטת‬ ‫כי‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫נציין‬ .‫שהצטבר‬ ‫הניסיון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫לקביעת‬ ‫ממשלה‬‫יש‬ ‫השילוב‬ ‫היקף‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫המאמצים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫שיש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הסכמה‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬ ‫בעבודה‬.‫ואיכותם‬ ‫התפקידים‬ ‫דרגת‬ ‫של‬ 8.‫הכנסת‬‫חובת‬‫דיווח‬‫של‬‫מעסיקים‬‫על‬‫ה‬‫רּכ‬‫ב‬‫המועסקים‬‫בחברות‬‫גדולות‬.‫בישראל‬ ‫אין‬‫חובת‬‫דיווח‬‫על‬‫הרכב‬‫המועסקים‬‫לנציבות‬‫שוויון‬‫הזדמנויות‬‫בעבודה‬‫אך‬ , ‫על‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫יכולה‬ ‫הנציבות‬‫במקרה‬ ‫המועסקים‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לקבלת‬ ‫חוק‬ ‫פי‬
 11. 11. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬5 ‫במקרה‬ ‫או‬ ‫תלונה‬ ‫קבלת‬ ‫של‬‫ש‬‫עולה‬‫חשד‬,‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬,‫אפליה‬ ‫של‬ ‫לקיומה‬ .‫העבודה‬ ‫במקום‬‫לאחרונה‬ ‫לקדם‬ ‫החלה‬ ‫הנציבות‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬‫תהליך‬‫של‬ ‫מיפוי‬ ‫התעס‬ ‫הגיוון‬ ‫מצב‬‫וקתי‬‫בארגונים‬‫בגדלים‬‫שונים‬‫ו‬‫מ‬‫ענפי‬‫כלכלה‬‫מגוונים‬,‫כבסיס‬ ‫לבחינה‬‫יזומה‬‫של‬‫מידת‬‫האפלייה‬‫במקומ‬.‫ולאום‬ ‫מגדר‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫ות‬ 9.‫ביישובים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביוב‬ ,‫חשמל‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח‬‫בדוא‬‫י‬‫י‬‫ם‬.‫הממ‬‫רואה‬ ‫שלה‬ ‫הבדואי‬ ‫במגזר‬ ‫תשתיות‬ ‫בפיתוח‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫היא‬‫ביישום‬ ‫ממשיכה‬ ‫בנגב‬ ‫הבדואית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫והפיתוח‬ ‫הצמיחה‬ ‫לקידום‬ ‫התכנית‬‫ושל‬ ‫התכנית‬‫בצפון‬ ‫הבדואיים‬ ‫היישובים‬ ‫של‬ ‫ולהעצמה‬ ‫לפיתוח‬.‫בינואר‬9119‫החליטה‬ ‫להסדרת‬ ‫כולל‬ ‫מתווה‬ ‫ליצור‬ ‫שנועד‬ ‫החוק‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫להשהות‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫להתיישבות‬ ‫חלופות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ‫נעשה‬ ,‫בינתיים‬ .‫ההתיישבות‬ .‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכרים‬ ‫שאינם‬ ‫ביישובים‬ ‫כיום‬ ‫החיים‬ ‫הבדואים‬ 11.‫אכיפת‬ ‫וחיזוק‬ ‫החובה‬ ‫בפנסיית‬ ‫הרפורמה‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬‫ה‬.‫ה‬ ‫בשנים‬‫חל‬ ‫אחרונות‬ ‫גידול‬‫ניכר‬‫החובה‬ ‫פנסיית‬ ‫של‬ ‫הכיסוי‬ ‫בשיעור‬,‫ו‬‫בינואר‬9119‫הו‬‫מתווה‬ ‫יישום‬ ‫שלם‬ ‫הגדלת‬.‫ההפקדות‬ ‫שיעורי‬‫כניסת‬‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬‫לתוקף‬ ‫ביוני‬9119.‫החובה‬ ‫פנסיית‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫לכלי‬ ‫משמעותי‬ ‫חיזוק‬ ‫סיפקה‬ 11.‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫מערכת‬ ‫שינוי‬‫שת‬ ‫כך‬‫י‬‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫טיב‬ ‫נ‬ ‫בשכר‬‫מוך‬.‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫את‬ ‫המגדיר‬ ‫החוק‬ ‫בפישוט‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫הממשלה‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫ההטבות‬ ‫התפלגות‬ ‫ובבחינת‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫לטובת‬ .‫באוכלוסייה‬‫על‬ ‫נבחנים‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫במערכת‬ ‫שינויים‬‫ידי‬ ‫משרד‬‫נוסף‬ .‫האוצר‬‫לכך‬‫קיי‬ ,‫ם‬‫מאמץ‬‫לחז‬‫ההשקעות‬ ‫תמהיל‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ ‫את‬ ‫ק‬ ‫החוסכים‬ ‫למאפייני‬‫העמית‬ ‫לגיל‬ ‫המותאמים‬ ‫השקעה‬ ‫מסלולי‬ ‫פתיחת‬ ‫באמצעות‬. 12.‫מדיניות‬ ‫הבטחת‬‫פרו‬-‫אקטיבית‬‫יותר‬‫לצמצום‬‫היקף‬‫המקבלים‬‫קצבת‬‫נכות‬ ‫ולניצול‬‫יכולות‬‫העבודה‬‫של‬‫אנשים‬‫עם‬‫מוגבלות‬.‫נושא‬‫שילוב‬‫ם‬‫של‬‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫הממשל‬ ‫במדיניות‬ ‫רבה‬ ‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫זוכה‬ ‫העבודה‬ ‫ובשוק‬ ‫בחברה‬ ‫מוגבלות‬‫ה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫ו‬‫לראיה‬,‫חלו‬‫והתשתיות‬ ‫התנאים‬ ‫ביצירת‬ ‫חשובות‬ ‫התפתחויות‬ :‫תעסוקה‬ ‫לקידום‬‫קביעת‬‫מכסה‬‫מינימלית‬‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫להעסקת‬ ‫ו‬ ‫בארגונים‬‫ב‬‫חברות‬‫ב‬;‫והפרטי‬ ‫הציבורי‬ ‫מגזר‬‫למעסיקים‬ ‫מרכזים‬ ‫רשת‬ ‫הקמת‬ ;‫בתעסוקה‬ ‫מוצלח‬ ‫בשילוב‬ ‫לסיוע‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ולאנשים‬‫ו‬‫רפורמה‬‫במפעלים‬ ‫כדי‬ )‫תעסוקה‬ ‫מקדמי‬ ‫מפעלים‬ ‫(כעת‬ ‫מוגנים‬.‫הפתוח‬ ‫בשוק‬ ‫לתעסוקה‬ ‫גשר‬ ‫שישמשו‬
 12. 12. 6‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ 13.‫קביעת‬‫קריטריונים‬‫להבאת‬‫עובדים‬‫זרים‬‫ו‬‫ל‬‫שלילת‬‫היתרים‬‫ממעסיקים‬‫אשר‬ ‫אינם‬‫מספקים‬‫תנאי‬‫עבודה‬‫מינימליים‬.‫ישראל‬‫מספר‬ ‫בצמצום‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫תו‬ ,‫והחקלאות‬ ‫הבניין‬ ‫בענפי‬ ‫הזרים‬ ‫העובדים‬‫ובחינת‬ ‫ישראלים‬ ‫תעסוקת‬ ‫עידוד‬ ‫ך‬ ‫האפשרות‬‫למיכון‬‫חלקים‬‫מתהליך‬‫הייצור‬.‫אחת‬‫האסטרטגיות‬‫העיקריות‬‫לחיזוק‬ ‫צ‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬‫ו‬‫הזרים‬ ‫העובדים‬ ‫גיוס‬ ‫להיקף‬ ‫המשק‬ ‫רכי‬‫ה‬‫י‬‫א‬‫צעדים‬ ‫קידום‬ ‫עובד‬ ‫הבאת‬ ‫של‬ ‫הכדאיות‬ ‫להפחתת‬‫באמצעות‬ ,‫לצורך‬ ‫שלא‬ ‫זרים‬ ‫ים‬‫כמו‬ ‫כלים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ,‫הפרטיים‬ ‫התיווך‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫עודף‬ ‫רווח‬ ‫מונעים‬ ‫אשר‬ ,‫בילטרליים‬ ‫הסכמים‬- ‫ייחוד‬ ‫מיסוי‬ ‫הטלת‬ ‫ידי‬.‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫מעסיקי‬ ‫על‬ ‫י‬‫החלטות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הזרים‬ ‫העובדים‬ ‫מכסות‬ ‫של‬ ‫להגדלה‬ ‫הביאו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ממשלה‬ ‫והח‬ ‫הבינוי‬ ‫בענפי‬.‫קלאות‬ 14.‫על‬ ‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫להעסקת‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬‫זר‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬ ‫פני‬‫ים‬.‫המלצה‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫זו‬‫מספר‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫גדל‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בארבע‬ . ‫הפלסטינים‬‫ה‬‫עובדים‬‫במשק‬‫הישראלי‬,‫ובש‬‫נת‬9119‫לכ‬ ‫הגיע‬ ‫הוא‬-29‫בענף‬ .‫אלף‬ ‫הבינוי‬,‫למשל‬,‫מ‬ ‫הפלסטינים‬ ‫העובדים‬ ‫שיעור‬ ‫עלה‬‫כ‬-2.1%‫שנת‬ ‫בתחילת‬9119‫לכ‬- 13.1%‫שנת‬ ‫בסוף‬9119. 15.‫קי‬‫דום‬‫הסכמים‬‫בילטרליים‬‫לגיוס‬‫עובדים‬‫זרים‬‫כדי‬‫לצמצם‬‫את‬‫גביית‬‫דמי‬ ‫התיווך‬.‫ממשלת‬‫ישראל‬‫מקדמת‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫מדיניות‬‫של‬‫גיוס‬‫עובדים‬‫זרים‬ ‫באמצעות‬‫הסכמים‬‫בילטרליים‬,‫תוך‬‫מתן‬‫עדיפות‬‫לביצוע‬‫אותם‬‫הסכמים‬‫בשיתוף‬ ‫ההגירה‬ ‫ארגון‬‫הבין‬-‫לאומי‬(IOM‫מ‬ ‫חלק‬ .)‫ן‬‫שננקטו‬ ‫הצעדים‬‫להל‬ ‫מפורטים‬‫ן‬: ‫ממשל‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ;‫החקלאות‬ ‫בענף‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫תאילנד‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬‫ו‬‫ת‬ ‫בולגריה‬‫ורומני‬ ‫מולדובה‬ ,‫ה‬‫הבנייה‬ ‫בענף‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬,‫גיבוש‬ ‫בתהליכי‬ ‫והסכם‬ ‫סין‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬;‫הסכם‬‫פיילוט‬‫עם‬‫סרי‬ ‫ממשלות‬-‫ונפאל‬ ‫לנקה‬‫להבאת‬‫עובדים‬ ‫זרים‬‫בתחום‬‫הסיעוד‬.‫מחקר‬‫ראשון‬‫על‬‫השפעות‬‫ההסכמים‬‫הבילטרליים‬‫בתחום‬ ‫הכסף‬ ‫בסכום‬ ‫חדה‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫ההסכמים‬ ‫בעקבות‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫והבניין‬ ‫החקלאות‬ ‫ראשונית‬ ‫אינדיקציה‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫ירידה‬ .‫לישראל‬ ‫להגיע‬ ‫המבקש‬ ‫עובד‬ ‫שמוציא‬ ‫לצמצום‬‫ממש‬ ‫של‬‫ב‬‫חוקיים‬ ‫בלתי‬ ‫תיווך‬ ‫דמי‬ ‫גביית‬. 16.‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫קליטת‬‫לש‬‫היית‬‫קבע‬.‫מהגרי‬ .‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫אין‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫לישראל‬ ‫מגיעים‬ ‫עבודה‬‫ומוגבלת‬,‫מיועד‬ ‫ששהייתם‬ ‫כך‬‫ת‬‫להיות‬ ‫זמני‬‫ת‬‫כעובד‬ ‫לישראל‬ ‫ההגעה‬ ‫עצם‬ .‫זר‬‫אינה‬‫מהווה‬‫לכשעצמה‬‫מסלול‬‫לתושבות‬ .‫לאזרחות‬ ‫או‬
 13. 13. ‫פרק‬1‫חיזוק‬ :‫ה‬‫אכיפה‬‫ה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫אפקטיבית‬7 ‫פרק‬0‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ : ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫המלצה‬0 Invest in regulatory capacity and effectively enforce labor laws, including minimum wage legislation and employment conditions for Israeli and non-Israeli workers, this would require increased resources for the labor inspectors and the labor courts. ,‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫בחיזוק‬ ‫להשקיע‬ ‫ולא‬ ‫ישראלים‬ ‫לעובדים‬ ‫העסקה‬ ‫ותנאי‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫בנושא‬ ‫החקיקה‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬ ‫הדין‬ ‫ולבתי‬ ‫עבודה‬ ‫לפקחי‬ ‫המוקצים‬ ‫המשאבים‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬ ‫מצריכים‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫ישראלים‬ .‫לעבודה‬     ‫פועלת‬ ‫הממשלה‬‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫לחיזוק‬ ‫אפקט‬‫יבי‬‫ולשיפור‬‫תנאי‬‫העבודה‬‫בפועל‬‫ו‬ ‫במשק‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫של‬‫בפרט‬‫העובדים‬ ‫של‬ ‫נמו‬ ‫בשכר‬‫ך‬. ‫ה‬‫צעדים‬‫העיקריים‬‫שננ‬‫קטו‬‫מאז‬‫שנת‬9111‫להלן‬ ‫יפורטו‬: ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬‫דיני‬‫העב‬‫ודה‬.‫החוק‬‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬9119, ‫במטרה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫להגביר‬‫החוק‬ .‫לנקוט‬ ‫מאפשר‬ ‫מנהלי‬ ‫הליך‬‫קצ‬‫ר‬‫במקום‬‫באכיפה‬‫חוקי‬ ‫של‬ ‫קלות‬ ‫הפרות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫פלילית‬ ‫האכיפה‬ ‫את‬ ‫ולמקד‬ ‫העבודה‬‫הפלילית‬‫במפירים‬‫בוטים‬‫וסדרתיים‬.‫נציין‬‫שכדי‬ ‫לבחון‬‫האם‬‫לאחר‬‫מתן‬‫התראות‬‫מנהליות‬‫אכן‬ ‫ההפרות‬‫מתוקנות‬,‫החל‬‫מנהל‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬‫לבצע‬‫ביקור‬‫ו‬‫ת‬‫חוזרו‬‫ת‬‫אצל‬‫מעסיקים‬ ‫שהפרו‬‫הוראות‬‫חוקי‬‫עבודה‬‫נוהל‬ ‫הפעלת‬ ‫מאז‬ .‫זה‬‫נפתחו‬132‫תיקי‬‫חקירה‬ ‫כתוצ‬.‫חוזרת‬ ‫מביקורת‬ ‫אה‬ ‫תוספת‬‫של‬121‫תקני‬‫כ‬‫ו‬‫ח‬‫אדם‬‫ל‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬.‫יישום‬‫החלטה‬ ‫מינואר‬9119‫כך‬‫ש‬‫מספר‬‫ה‬‫לאחר‬ ‫משרות‬‫יישום‬‫ההחלטה‬‫הוא‬999‫משרות‬ ‫ו‬ ‫מלאות‬-112‫חלקיות‬ ‫משרות‬,‫בס‬ ‫שהן‬‫ך‬-‫הכול‬977‫מ‬ ‫תקנים‬‫כיום‬ .‫לאים‬‫יש‬
 14. 14. 8‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫משרת‬‫פיקוח‬‫אחת‬‫לכל‬11,111‫עובדים‬,‫יחס‬‫עדיף‬‫על‬‫היחס‬‫הקיים‬‫במדינ‬‫ות‬ .‫רבות‬ ‫מפותחות‬‫ש‬ ‫נציין‬‫המינהל‬‫מבצע‬‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫בחינה‬‫האכיפה‬‫ואופן‬ ,‫שיפורם‬‫בדו‬ ‫שנמצאו‬ ‫הליקויים‬ ‫תיקון‬ ‫לרבות‬‫מבקר‬ ‫ח‬‫המדינה‬. ‫החוק‬ ‫יישום‬‫החדש‬‫האכיפה‬ ‫להגברת‬‫ו‬‫לאכיפה‬ ‫המוקצים‬ ‫התקנים‬ ‫היקף‬ ‫הגדלת‬ ‫ב‬ ‫כבר‬‫א‬‫ו‬‫במדדים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬‫עיקריים‬‫של‬‫אכיפה‬,‫ש‬ ‫כפי‬‫מלוח‬ ‫עולה‬1.‫מגמה‬ ‫בולטת‬‫ה‬‫יא‬‫בהליכים‬ ‫הגידול‬‫מנהליים‬‫ב‬ ‫והצמצום‬‫פליל‬ ‫הליכים‬‫יים‬‫פי‬ ‫על‬ , .‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫שהתווה‬ ‫העקרון‬ ‫לוח‬1‫מדדים‬ :‫עיקריים‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫לאכיפה‬ ‫בשנת‬ ‫תוקן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫קבלני‬ ‫העסקת‬ ‫חוק‬2112.‫החוק‬‫הטיל‬‫על‬ ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מקבלן‬ ‫שירותים‬ ‫ששוכר‬ ‫מי‬‫מ‬‫קבלן‬‫האבטחה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫והניקיון‬,‫לצורך‬‫מ‬ ‫רישיון‬ ‫וללא‬ ‫עסקי‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫הטיל‬ ‫בכך‬ .‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫המשתמש‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫הקבלן‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אחריות‬ ‫המחוקק‬–‫בחוק‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫הא‬ ‫הגברת‬‫כיפה‬‫וזאת‬ ,‫כדי‬‫בשוק‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫למגר‬‫בלי‬ ‫רישיון‬‫מתוך‬ .‫מפוקחות‬ ‫אינן‬ ‫יוצא‬ ‫וכפועל‬811‫החברות‬‫בתחום‬ ‫הפועלות‬‫בשנת‬ , 9119,‫ניהל‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫ה‬‫הסדרה‬‫ו‬‫ה‬‫מנהלית‬ ‫חקירה‬ ‫אכיפה‬‫של‬911‫מתוכן‬ ,‫חברות‬139 ‫חקירות‬‫של‬,‫השמירה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫קבלני‬‫ה‬‫ו‬ ‫אבטחה‬‫ה‬.‫ניקיון‬ ‫פעולות‬‫נוספות‬‫שירות‬ ‫קבלני‬ ‫דרך‬ ‫המועסקים‬ ‫עובדים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬.‫משרד‬ ‫הכלכלה‬‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫תקנות‬ ‫להתקנת‬ ‫פועל‬‫ה‬‫שמטרת‬ ‫אכיפה‬‫ן‬‫להקנות‬ :‫עובדים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫נוסף‬ ‫בקרה‬ ‫רובד‬ -‫שעה‬ ‫ערך‬ ‫תקנות‬–‫תקנות‬‫אשר‬‫הרכיבים‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫נועדו‬‫ה‬‫את‬ ‫מרכיבים‬ ‫מזמיני‬ ‫שבין‬ ‫בחוזים‬ ‫קבלן‬ ‫לעובד‬ ‫העבודה‬ ‫שעת‬ ‫ערך‬ ‫ואת‬ ‫העבודה‬ ‫שעת‬ ‫ערך‬ .‫וההסעדה‬ ‫הניקיון‬ ,‫האבטחה‬ ,‫השמירה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫קבלני‬ ‫לבין‬ ‫שירות‬ ‫שנה‬ ‫תיקים‬ ‫שנפתחו‬ ‫תיקים‬ ‫שנסגרו‬ ‫התראות‬ ‫בהליך‬ ‫פלילי‬ ‫כתבי‬ ‫אישום‬ ‫קנסות‬ ‫פליליים‬ ‫התראות‬ ‫נהליות‬ ִ‫מ‬ ‫עיצומים‬ ‫כספיים‬ 91111,1181,131782981119-------- 91191,9911,972111791217,771 319‫עיצומים‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ 11,127,211₪
 15. 15. ‫פרק‬1‫חיזוק‬ :‫ה‬‫אכיפה‬‫ה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫אפקטיבית‬9 ‫בזכויות‬ ‫לפגיעה‬ ‫שהובילו‬ ‫הפסד‬ ‫מכרזי‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫העובדים‬. -‫שכר‬ ‫בודקי‬ ‫תקנות‬–‫תקנות‬‫ה‬‫ב‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫מגדירות‬‫שכר‬ ‫ודק‬‫מוסמך‬‫אשר‬ ‫עורך‬‫תקופתיות‬ ‫בדיקות‬‫ל‬ ‫השכר‬ ‫תשלומי‬ ‫של‬‫ומתריע‬ ‫עובדים‬‫על‬ ‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫אי‬-‫בעניין‬ ‫החוק‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬. ‫חיזוק‬‫ה‬‫במידע‬ ‫שיתוף‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫בין‬ ‫כדי‬.‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫אכיפת‬ ‫את‬ ‫להגביר‬‫בשני‬ ‫להתרחש‬ ‫עתיד‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫אפיק‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ :‫אפיקים‬‫מקרו‬‫ש‬‫ענפי‬ ‫כלפי‬ ‫אכיפה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבסס‬ ‫נועד‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫התחילה‬ ‫זה‬ ‫באפיק‬ .‫שונים‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫במשק‬ ‫שונים‬ ‫עבודה‬ ,‫מיקרו‬ ‫אפיק‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫האפיק‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫ו‬‫ה‬ ‫מבקש‬ ‫דרכו‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬‫מעסיקים‬‫המפרים‬.‫עובדיהם‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫כעת‬ ‫מצוי‬ ‫זה‬ ‫אפיק‬‫בשלבי‬‫גיבוש‬. ‫החלה‬‫ההקמה‬‫של‬ִ‫במ‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫נהל‬‫אשר‬‫ע‬‫ו‬‫סק‬‫ת‬‫בניתוח‬ ‫הנתונים‬‫המצויים‬‫חוץ‬ ‫גורמי‬ ‫ובידי‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫השונים‬ ‫האגפים‬ ‫בידי‬ ‫ו‬‫מ‬‫סייע‬‫ת‬.‫נתונים‬ ‫מבוססת‬ ‫אכיפה‬ ‫מדיניות‬ ‫לעיצוב‬ ‫עובדים‬ ‫בקרב‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫ייעודיים‬ ‫מאמצים‬ ‫מספר‬ ‫נציין‬ ,‫אלה‬ ‫צעדים‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ :‫ומעסיקיהם‬ ‫זרים‬ ‫היא‬ ‫תלונות‬ ‫להגיש‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫לאפשרות‬ ‫שתורמת‬ ‫חשובה‬ ‫התפתחות‬‫ייזום‬ ‫ה‬‫הגשת‬ ‫מתכונת‬ ‫מוסדרת‬ ‫ההסכמים‬ ‫במסגרת‬ .‫והרחבתם‬ ‫בילטרליים‬ ‫סכמים‬ ‫ע‬ ‫תלונות‬‫ידי‬ ‫ל‬‫העובדים‬‫התלו‬ .‫בשפתם‬ ‫חם‬ ‫לקו‬‫הממשלתי‬ ‫לגורם‬ ‫מועברות‬ ‫נות‬ ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫(רשות‬ ‫בהן‬ ‫לטפל‬ ‫המוסמך‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ , .‫טיפול‬ ‫לצורך‬ )‫ישראל‬ ‫משטרת‬‫נוסף‬‫כך‬ ‫על‬‫שעברו‬ ‫לאחר‬ ‫שמגיעים‬ ‫העובדים‬ , ( ‫הסברה‬ ‫תהליך‬ ‫בחו"ל‬‫אוריינטצי‬‫ה‬‫שלהם‬ ‫לזכויות‬ ‫יותר‬ ‫מודעים‬ )‫ולאפשרות‬ ‫להתל‬‫הפרתן‬ ‫על‬ ‫ונן‬.‫בירור‬ ‫מתכונת‬ ‫גם‬‫מסודרת‬ ‫התלונות‬‫יותר‬‫נהלים‬ ‫וגובשו‬ ‫הרשויות‬ ‫בין‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫סנכרון‬ ‫יותר‬ ‫המאפשרים‬. ‫ביוני‬9111‫ל‬ ‫הועברה‬ִ‫מ‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫נהל‬‫במשרד‬‫הכלכלה‬‫האחריות‬ ‫לאכיפ‬‫רוב‬ ‫של‬ ‫פלילית‬ ‫ה‬‫עבודה‬ ‫חוקי‬‫בקרב‬‫העובדים‬ ‫אוכלוסיית‬‫ה‬.‫זרים‬‫מ‬‫מועד‬ ‫ה‬ ‫פעל‬ ‫האחריות‬ ‫קבלת‬ִ ִ‫מ‬‫נהל‬‫אכיפה‬ ‫מערך‬ ‫לבניית‬‫ב‬‫תחום‬‫זה‬‫ב‬‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ו‬ ‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫ההגירה‬ ‫רשות‬‫עם‬‫זכ‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫ויות‬.
 16. 16. 11‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫שתי‬‫מרכזיות‬ ‫התפתחויות‬‫להלן‬ ‫יוצגו‬: -‫המשרות‬ ‫מספר‬‫הייעודיות‬‫ל‬ ‫המוקצות‬‫בקרב‬ ‫אכיפה‬‫העובדים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מ‬ ‫גדל‬ ‫הזרים‬-11‫תקנים‬‫מלאים‬(11‫מאוישים‬‫בשנת‬ )9119‫ל‬-11‫תקנים‬ ‫מלאים‬(97‫מאוישים‬)‫ו‬-91‫תקנים‬‫חלקית‬ ‫במשרה‬(13‫מאוישים‬)‫בשנת‬ 9113. -‫במהלך‬‫שנת‬9111‫ה‬ ‫ביצע‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫של‬ ‫לעניינם‬ ‫הנוגעות‬ ‫חקירות‬211‫עובדים‬ ‫ב‬ ‫החקירה‬ ‫הליכי‬ ‫והסתיימו‬ ,‫זרים‬-911‫שנת‬ ‫במהלך‬ .‫תיקים‬9119,‫ש‬‫בה‬ ‫האכיפה‬ ‫אגף‬ ‫התייעל‬‫והטמיע‬‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫יעדי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫שיטת‬ ‫ל‬ ‫הנוגעים‬ ‫בתיקים‬ ‫חקירות‬ ‫בוצעו‬ ,‫תיקים‬-211‫הליכי‬ ‫והסתיימו‬ ‫עובדים‬ ‫ב‬ ‫חקירה‬-711‫תיקים‬. ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫רשות‬‫לפעול‬ ‫ממשיכה‬‫פלילית‬ ‫לאכיפה‬‫להטלת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ , ‫נהליים‬ ִ‫מ‬ ‫קנסות‬‫או‬ ‫כדין‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫זר‬ ‫עובד‬ ‫להעסיק‬ ‫האיסור‬ ‫של‬ ‫הפרות‬ ‫בגין‬ ‫בניג‬‫לתנאי‬ ‫או‬ ‫למעסיק‬ ‫שניתן‬ ‫ההיתר‬ ‫לתנאי‬ ‫וד‬‫רישיו‬‫ן‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬.‫כן‬ ‫הרשו‬ ‫פועלת‬‫ת‬‫לאכיפת‬‫חובת‬‫ה‬‫מ‬‫רפואי‬ ‫וביטוח‬ ‫הולמים‬ ‫מגורים‬ ‫לספק‬ ‫עסיק‬ .‫כדין‬ ‫הממונה‬‫על‬‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫בעבודה‬‫ממשיכה‬‫ב‬‫נוהל‬ ‫גיבוש‬ ‫עבודה‬‫הן‬‫ו‬ ‫אזרחיים‬ ‫תביעה‬ ‫להליכי‬ ‫הממונה‬ ‫להצטרפות‬‫הן‬‫ל‬‫אזרחי‬ ‫הליך‬ ‫פתיחת‬ ‫ע‬ ‫יזום‬‫ידי‬ ‫ל‬.‫הממונה‬‫גובש‬ ‫טרם‬ ‫הנוהל‬‫אך‬‫מקודמים‬‫מקדמיים‬ ‫הליכים‬ ‫סמכות‬ ‫מימוש‬ ‫לקראת‬ ‫הנדרשים‬‫זו‬.‫נוסף‬‫ל‬,‫כך‬‫לשכלול‬ ‫פועלת‬ ‫הממונה‬‫הליכי‬ ‫הגישור‬‫עובד‬ ‫בין‬‫ים‬‫זרים‬‫ובין‬‫מעסיקיהם‬‫ולקביעת‬‫אשר‬ ‫ברורים‬ ‫נהלים‬‫יביאו‬ ‫השימוש‬ ‫לייעול‬‫ב‬‫הליך‬‫זה‬.‫חל‬‫שיפור‬‫גם‬‫בהליך‬‫בירור‬‫התלונות‬‫על‬‫ידי‬‫הממונה‬ ‫באמצעות‬‫ל‬ ‫שהוביל‬ ‫פנימי‬ ‫נוהל‬ ‫גיבוש‬‫חיזוק‬‫בי‬ ‫התקשורת‬‫נה‬‫רשויות‬ ‫לבין‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫האכיפה‬‫הטיפול‬ ‫לבירור‬ ‫דומה‬ ‫נוהל‬ ‫לגיבוש‬ ‫פועלת‬ ‫הממונה‬ . ‫בתלונות‬‫מ‬‫ו‬‫ל‬‫ההגירה‬ ‫רשות‬.‫הפנים‬ ‫במשרד‬
 17. 17. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬11 ‫פרק‬5‫חיזוק‬ :‫ה‬‫יכולות‬‫של‬‫התעסוקת‬ ‫ההכוון‬ ‫שירותי‬‫י‬ ‫וההכשרה‬,‫והרחבה‬‫של‬‫מדיניות‬‫פעילה‬‫אפקטיבית‬ ‫בשוק‬‫העבודה‬ ‫המלצה‬5 Invest more in the capacity of employment and training services, and the expansion of effective active labour market policies. Requirements for the extension of the Wisconsin Program include: a clear allocation in roles for public and private employment services; competition within markets; and a profiling system which allows differentiating fee payments to providers in line with client needs. ‫התעסוק‬ ‫ההכוון‬ ‫בשירותי‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬‫תי‬‫וההכשרה‬,‫ובהרחבה‬‫מדיני‬ ‫של‬‫פעילה‬ ‫ות‬ .‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬‫הדרישות‬‫להארכת‬‫תכנית‬‫ויסקונסין‬‫כוללות‬:‫הקצאת‬ ;‫השווקים‬ ‫בתוך‬ ‫תחרות‬ ;‫וציבוריים‬ ‫פרטיים‬ ‫תעסוקה‬ ‫שירותי‬ ‫בין‬ ‫ברורה‬ ‫תפקידים‬ ‫צורכי‬ ‫לפי‬ ‫לספקים‬ ‫דיפרנציאליים‬ ‫תשלומים‬ ‫המאפשרת‬ ‫פרופיל‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫הלקוחות‬.     ‫עו‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬‫מדת‬‫במרכז‬‫הי‬ ‫סדר‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫ום‬‫הרחבת‬ . ‫נ‬ ‫הפעילה‬ ‫המדיניות‬‫במיוחד‬ ‫עשית‬‫בנוגע‬‫בשוק‬ ‫נמוך‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ‫עם‬ ‫לאוכלוסיות‬ ,‫העבודה‬‫הרווחה‬ ‫לשירותי‬ ‫המּוּכרת‬ ‫והאוכלוסייה‬ ‫החרדית‬ ,‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כמו‬. ‫הצעדי‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬‫ם‬‫העיקריים‬‫שננקטו‬‫כדי‬‫בשוק‬ ‫הפעילה‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ .‫העבודה‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ההשתתפות‬ ‫לחיזוק‬ ‫כלליים‬ ‫מאמצים‬–‫של‬ ‫יוזמות‬‫משרד‬ ‫הכלכלה‬ ‫שירות‬‫התעסוקה‬ ‫שהוא‬ ‫השירותים‬ ‫סל‬ ‫להרחבת‬ ‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫פעל‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫מעניק‬‫הבטחת‬ ‫קצבאות‬ ‫לתובעי‬ ‫בסיוע‬ ‫מיקוד‬ ‫תוך‬ ,‫אותו‬ ‫הפוקדים‬ ‫לאזרחים‬ .‫הכנסה‬
 18. 18. 12‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫בשנת‬9119‫שירות‬ ‫החל‬‫"מעגלי‬ ‫בשם‬ ‫פילוט‬ ‫תכנית‬ ‫בהפעלת‬ ‫התעסוקה‬ ‫מופעל‬ ‫במסגרתה‬ ‫אשר‬ ,"‫תעסוקה‬‫כלים‬ ‫וניתנים‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫תעסוקה‬ ‫מבחן‬ ‫הנכנסים‬ ‫(זרם‬ ‫חדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫לתובעי‬ ‫ביחס‬ ‫וזאת‬ ,‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ .)‫הקצבאות‬ ‫למערכת‬ ‫בשנת‬9119‫בתכנית‬ ‫השתתפו‬‫זו‬‫כ‬-1,311‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫(בעלות‬ ‫אנשים‬-3.3‫מליון‬ ₪‫ב‬ ‫הופעלה‬ ‫והיא‬ ,)-13‫הלשכות‬ .‫תעסוקה‬ ‫לשכות‬‫ש‬‫נבחרו‬ ‫התכנית‬ ‫הופעלה‬ ‫בהן‬ ‫כך‬‫א‬ ‫למגוון‬ ‫ייצוג‬ ‫שיינתן‬.‫וכלוסיות‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מראים‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫המלווה‬ ‫ההערכה‬ ‫מחקר‬ ‫ממצאי‬‫עשרה‬ ‫לאחר‬ ‫הפעלה‬ ‫חודשי‬‫גבוה‬ ‫ההשמה‬ ‫שיעור‬‫התכנית‬ ‫משתתפי‬ ‫בקרב‬‫קבוצת‬ ‫לעומת‬ .‫הביקורת‬ ‫זאת‬ ‫לצד‬‫יצוין‬,‫ה‬ ‫להמלצת‬ ‫ביחס‬-OECD‫תכניות‬ ‫בדבר‬Welfare to Work,‫לא‬ ‫כי‬ .‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ ‫ארצית‬ ‫תכנית‬ ‫מופעלת‬ ‫ולא‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫התפתחות‬‫חשובה‬‫היא‬‫מימוש‬‫ההחלטה‬‫מ‬‫שנת‬9111‫שנועדה‬‫להסב‬‫חלק‬ ‫מהתקציב‬‫למימון‬‫הכשרה‬‫מקצועית‬‫להכשרה‬‫באמצעות‬‫"שוברים‬‫אישיים‬." ‫השובר‬‫מהווה‬‫התחייבות‬‫למימון‬‫חלקי‬‫של‬‫הכשרה‬‫מקצועית‬‫לדורשי‬‫עבודה‬‫בכל‬ ‫מוסד‬‫לימודים‬‫מוכר‬,‫ו‬‫הוא‬‫מאפשר‬.‫הפרט‬ ‫לצורכי‬ ‫מותאמת‬ ‫הכשרה‬‫כדי‬‫להרחיב‬ ‫את‬‫הנגישות‬,‫לשוברים‬‫בשנת‬ ‫פורסם‬9111‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫המאפשר‬ ‫חדש‬ ‫נוהל‬ ‫של‬‫מרכזי‬ ‫כמו‬ ,‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫שובר‬ ‫לקבלת‬ ‫להפנות‬ ‫גופים‬‫ההכו‬.‫ון‬,‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫בהתאם‬ .‫הכשרה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬ ‫המקצועות‬ ‫מגוון‬ ‫הורחב‬‫מספר‬‫מקבלי‬ ‫השוברים‬‫גדל‬‫מ‬-1,931‫בשנת‬9111‫ל‬-9,181‫בשנת‬9119,‫מתוכם‬1,191‫במגזר‬ ‫המיעוטים‬‫ו‬-993‫במגזר‬‫החרדי‬.‫לשנ‬ ‫התקציב‬‫ת‬9113‫על‬ ‫עומד‬93‫מיליון‬₪. ‫חניכות‬((apprenticeship‫למבוגרים‬‫היא‬‫מקצ‬ ‫להכשרה‬ ‫כלי‬‫ועית‬‫המשלב‬‫בין‬ ‫עיוניים‬ ‫לימודים‬‫לבין‬.‫מעשית‬ ‫הכשרה‬‫בעולם‬ ‫העניין‬ ‫גובר‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬.‫בסיס‬ ‫על‬‫ו‬‫מפתחים‬‫וג'וינט‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫האגף‬ ‫ישראל‬-‫פיילוט‬ ‫תכנית‬ ‫תבת‬‫הכוללת‬‫הכשרה‬ ‫המשלב‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלול‬ ‫עיונית‬‫בני‬ ‫הוא‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ .‫מעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודה‬ ‫לצד‬18‫ויותר‬‫ע‬ ‫שאינם‬‫ובדים‬‫או‬ ‫ש‬‫עובדים‬‫מקצועיות‬ ‫שאינן‬ ‫בעבודות‬‫לאורך‬‫זמן‬.‫במסגרת‬,‫התכנית‬‫כל‬‫חניך‬‫יקבל‬
 19. 19. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬13 ‫הכשרה‬‫עיונית‬‫ל‬‫תקופה‬‫של‬‫חודש‬‫עד‬‫חודשיים‬.‫לאחר‬‫מכן‬‫ישולבו‬‫ב‬‫ה‬‫כשרה‬ ‫העיונית‬‫גם‬1-9‫ימים‬‫בשבוע‬‫ל‬‫רכישת‬‫מיומנויו‬‫ת‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫באמצעות‬ ‫חונך‬,‫תוך‬‫קבלת‬‫שכ‬‫ר‬.‫משך‬‫התכנית‬‫הוא‬‫כשנה‬‫ובסיומה‬‫החניך‬‫יידרש‬‫לעבור‬ ‫בחינות‬‫הסמכה‬‫תעודה‬ ‫לקבלת‬,‫ו‬‫יוכל‬‫באותו‬ ‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫כעובד‬ ‫להשתלב‬ ‫החניך‬ ‫שכר‬ ‫עבור‬ ‫חלקי‬ ‫תשלום‬ ‫המעסיק‬ ‫יקבל‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ .‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫ו‬ ,‫החונך‬ ‫ושכר‬‫כן‬‫הצלחה‬ ‫מענק‬‫יעבור‬ ‫החניך‬ ‫אם‬‫בהצלחה‬‫את‬.‫ההסמכה‬ ‫בחינות‬ ‫פ‬ ‫במסגרת‬ ‫יישום‬ ‫בשלבי‬ ‫שנמצא‬ ‫נוסף‬ ‫כיוון‬‫י‬"‫קידום‬ ‫"תכנית‬ ‫הוא‬ ‫ילוט‬‫המופעלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ישראל‬ ‫ג'וינט‬-.‫הלאומי‬ ‫והביטוח‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫בשותפות‬ ‫תבת‬ ‫ה‬‫בנ‬ ‫מתמקדת‬ ‫תכנית‬‫י‬‫סיון‬‫ל‬‫יותר‬ ‫יצור‬‫הזדמנויות‬‫ל‬‫עובדים‬‫בני‬93-91 ‫שונות‬ ‫מאוכלוסיות‬,‫המרוויחים‬‫נמוך‬ ‫שכר‬,‫ל‬‫י‬ ‫הרוויח‬‫ב‬ ‫ולהתקדם‬ ‫ותר‬.‫תפקידם‬ ‫במסגרת‬‫התכנית‬,‫נבני‬‫ת‬‫משתתף‬ ‫לכל‬‫תכ‬‫ו‬ ‫אישית‬ ‫נית‬‫הוא‬‫משתלב‬‫בפעילויות‬ ‫קבו‬‫צתיות‬.‫מאיירס‬ ‫מכון‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫התכנית‬ ‫את‬ ‫מעריך‬.‫ב‬‫שנת‬9119 ‫השתתפו‬‫בה‬‫כ‬-111‫איש‬‫ובשנת‬9113‫ישתתפו‬‫בה‬‫כ‬-931‫איש‬.‫בקרוב‬‫פיילוט‬ ‫יחל‬ ‫לקידום‬ ‫נוסף‬‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫של‬‫בשיטת‬ ‫הערכה‬ ‫תעשה‬ ‫במסגרתו‬ ‫אשר‬ ‫ייבחר‬ ‫המדגם‬ ."‫מקרית‬ ‫"הקצאה‬‫ק‬ ‫מתוך‬‫ו‬‫בצי‬‫של‬ ‫השכר‬‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬. ‫מרכז‬‫ההשקעות‬ ‫ה‬‫מרכז‬‫מפעיל‬‫כלי‬‫תמיכה‬‫שונים‬‫תומכים‬ ‫אשר‬‫ישירות‬‫בתעסוקה‬.‫דוגמה‬‫לכך‬ ‫היא‬‫ה‬‫התעסוקה‬ ‫מסלולי‬ ‫במסגרת‬ ‫לחברות‬ ‫הניתנים‬ ‫מענקים‬‫ה‬‫מיועדים‬‫לעידוד‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בקרב‬ ‫תעסוקה‬‫ובעלי‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ,‫(מיעוטים‬ "‫"מיוחדות‬ ‫המ‬ )‫מוגבלויות‬‫ת‬‫נמוכים‬ ‫תעסוקה‬ ‫בשיעורי‬ ‫אפיינות‬.‫ל‬ ‫נועדו‬ ‫המענקים‬‫סבסוד‬ .‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השכר‬ ‫מעלות‬ ‫חלק‬‫התקציב‬‫למסלולים‬‫אלה‬‫משמעותית‬ ‫הורחב‬ ‫ואנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫נדווח‬‫על‬‫תכניות‬‫חדשות‬‫עבור‬‫אוכלוסיות‬‫אלה‬‫בהמשך‬ ‫הפרק‬. ‫נוסף‬ ‫כלי‬‫המעודד‬ ,‫באופ‬ ‫תעסוקה‬‫עקיף‬ ‫ן‬,‫הוא‬‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫החוק‬ ‫ה‬‫תעשייה‬ ‫באזורי‬ ‫מפעל‬ ‫מרחיבות‬ ‫או‬ ‫מקימות‬ ‫אשר‬ ‫לחברות‬ ‫הטבות‬ ‫מעניק‬ ‫בפריפריה‬ ‫הנמצאים‬‫תורמות‬ ‫ובכך‬ ,‫התעסוקה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫להרחבת‬‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ . ‫שניתן‬ ‫המענק‬ ‫כדוגמת‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫בגיוס‬ ‫מותנים‬ ‫מסוימים‬ ‫מענקים‬ ‫בשנת‬ ‫אינטל‬ ‫לחברת‬9119,‫ו‬‫במסגרתו‬‫התחייבה‬‫כ‬ ‫לקלוט‬ ‫החברה‬-1,311‫עובדים‬ .‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫נוספים‬‫על‬ ‫נוסף‬‫הקריטריונים‬ ‫שונו‬ ,‫התקציב‬ ‫הרחבת‬
 20. 20. 14‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫במפעלים‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬‫המתמ‬‫קדים‬‫ובמפע‬ ‫המקומי‬ ‫בשוק‬‫לים‬‫המקדמים‬‫חדשנות‬ ‫ל‬‫פריון‬ ‫שיפור‬‫ה‬‫עבודה‬‫כדי‬.‫נמוך‬ ‫שכר‬ ‫בעלי‬ ‫עובדים‬ ‫לקידום‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ליצור‬ ‫קטני‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬‫ם‬‫ובינוניים‬ ‫מפעילה‬ ‫הסוכנות‬‫מספר‬‫כלים‬‫שמטרתם‬,‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫לסייע‬‫ובהם‬ ‫סניפים‬ ‫מערך‬ ,‫זול‬ ‫אשראי‬ ‫לקבל‬ ‫לעסקים‬ ‫שמסייעת‬ ‫מדינה‬ ‫בערבות‬ ‫הלוואות‬ ‫קרן‬ ‫עסקי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫שמספק‬ ‫ארצית‬ ‫בפריסה‬‫לעסקים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬‫וכן‬ ‫פעילויות‬‫ייעודיות‬‫בפריפריה‬‫ככלל‬,‫ו‬‫בפרט‬‫בקרב‬‫האוכלוסייה‬‫הערבית‬,‫כפי‬ ‫שיפורט‬‫בהמשך‬‫הפרק‬‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫גדל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫שמציע‬‫ה‬‫ה‬‫סוכנות‬ ‫באופן‬‫ניכר‬. ‫נהל‬ ִ‫מ‬‫אזורי‬‫תעשייה‬ ‫נהל‬ ִ‫מ‬‫לסבסוד‬ ‫פועל‬ ‫פיתוח‬ ‫אזורי‬‫של‬‫פיתוח‬‫קרקעות‬‫ושיווק‬‫קרקעות‬‫לאזורי‬ ‫תעשייה‬‫בפריפריה‬.‫הקמת‬‫מיועד‬ ‫בפריפריה‬ ‫תעשייה‬ ‫אזורי‬‫ת‬‫להביא‬‫לניתוב‬ ‫ה‬‫ביקוש‬‫לעובדים‬‫ממרכז‬‫הארץ‬‫לפריפריה‬‫ולהגדלת‬‫התעסוקה‬‫והפריון‬‫באזורים‬ ‫אלה‬.‫היקף‬‫נרחב‬‫מפעילות‬‫ה‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫מיעוטים‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫יישובי‬ ‫בקרבת‬ ‫נעשה‬ ‫ו‬ ‫בדרום‬‫ב‬‫צפון‬‫הארץ‬,‫כפי‬‫שיפורט‬‫בהמשך‬‫הפרק‬. ‫חד‬ ‫למשפחות‬ ‫מיוחדת‬ ‫תכנית‬-‫הוריות‬ ‫בשנת‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫אישרה‬9121‫כ‬ ‫להקצאת‬-111‫מיליון‬₪‫בשנים‬ 9111-9119‫חד‬ ‫למשפחות‬ ‫סיוע‬ ‫לצורך‬-,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנתמכות‬ ‫הוריות‬ ‫זאת‬ .‫בעבודה‬ ‫ולקידום‬ ‫המשרות‬ ‫היקפי‬ ‫להגדלת‬ ,‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫השתלבותן‬ ‫לעידוד‬ ‫נוסף‬‫ל‬.‫העת‬ ‫באותה‬ ‫התקיימו‬ ‫שכבר‬ ‫הטבות‬ ‫במסגרת‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫הפעילות‬‫שהיית‬ ‫במימון‬ ‫מסייע‬‫הילדים‬,‫יום‬ ‫במעונות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מוכרים‬ ‫ושאינם‬ ‫מוכרים‬ ,‫וצהרונים‬ ‫משפחתונים‬‫הוא‬‫במימון‬ ‫סיוע‬ ‫מציע‬ ‫שיעו‬ ,‫חוגים‬ ,‫שמרטפות‬ ‫כגון‬ ,‫הפורמליות‬ ‫החינוך‬ ‫לשעות‬ ‫מחוץ‬ ‫הפועלות‬ ‫מסגרות‬‫עזר‬ ‫רי‬ ‫וקייטנות‬‫החגים‬ ‫במהלך‬‫הקיץ‬ ‫וחופשת‬. ‫נוסף‬‫ל‬‫כך‬‫המשרד‬‫להורים‬ ‫השוברים‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫שוברים‬ ‫מממן‬ ‫חד‬ ‫משפחות‬ ‫בחוק‬ ‫(כהגדרתם‬ ‫יחידים‬-‫הוריות‬)‫המימון‬ ‫תכניות‬ ‫מלבד‬ .,,‫מפעיל‬ ‫המשרד‬ ,‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫באמצעות‬‫את‬‫להעצמה‬ ‫מובטלים‬ ‫יחידים‬ ‫להורים‬ ‫סטרייב‬ ‫תכנית‬ .‫העבודה‬ ‫למעגל‬ ‫חזרה‬ ‫ועידוד‬
 21. 21. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬15 ‫תכניות‬‫תעסוקה‬‫לאוכלוסיות‬‫המוכרות‬‫לשירותי‬‫הרווחה‬ ,‫הקודם‬ ‫בדוח‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬‫הרווחה‬ ‫שירותי‬‫ויות‬ ‫יותר‬ ‫הדגישו‬‫ר‬‫את‬‫הרחבת‬‫הזדמנויות‬ ‫התעסוקה‬‫לאוכלוסיות‬‫הרבות‬‫הפונות‬‫אליהם‬‫לקבלת‬‫שירות‬‫ש‬ ‫למרות‬‫באופן‬‫מסורתי‬ ‫הם‬‫התייחס‬‫ו‬‫בעיקר‬‫לתעסוקת‬‫אנשים‬‫עם‬‫מוגבלות‬.‫בשנ‬‫הורחבו‬ ‫אלו‬ ‫ים‬‫כמה‬‫תכניות‬ ‫מרכזיות‬‫ובהן‬"‫חיל‬ ‫אשת‬",‫לנשים‬"‫מעברים‬"‫לאזורים‬‫חקלאיים‬‫פריפריל‬‫י‬‫ים‬ ‫ו‬"‫לרווחה‬ ‫תעסוקה‬"‫למשפחות‬,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫עניות‬‫חדשות‬ ‫יוזמות‬ ‫קודמו‬‫להלן‬ ‫נפרט‬ . ‫שננקטו‬ ‫העיקריים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬. ‫מרכזית‬ ‫יוזמה‬‫שהחלה‬‫ב‬‫שנת‬9119‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬‫של‬ ‫קונסולידציה‬‫הסיוע‬ ‫בתעסוקה‬‫הקמת‬ ‫באמצעות‬‫ארבעה‬‫מרכזי‬‫תעסוקה‬‫אזוריים‬‫הערים‬ ‫בארבע‬ ‫הגדולות‬:‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬.‫ב‬-9113‫מרכזים‬ ‫שלושה‬ ‫יוקמו‬ ‫נוספים‬.‫מוקמים‬ ‫המרכזים‬‫ב‬‫ש‬‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫יתוף‬‫(למשל‬‫משרד‬ ‫הכלכלה‬,)‫ו‬‫הם‬‫לכלל‬ ‫מיועדים‬‫אוכלוסיות‬‫כ‬ ‫לשרת‬ ‫אמור‬ ‫מרכז‬ ‫כל‬ .‫הרווחה‬- 1,111.‫בשנה‬ ‫פונים‬ ‫הו‬‫ו‬‫הממלכתית‬ ‫עדה‬‫ל‬‫בעוני‬ ‫מלחמה‬‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫הגישה‬9119. ‫בעק‬‫בות‬‫הדוח‬‫ל‬ ‫הוליסטית‬ ‫תכנית‬ ‫להקים‬ ‫הוחלט‬‫משפחות‬‫עם‬‫ילדים‬‫החיים‬ ‫בעוני‬–‫תכנית‬"‫לרווחה‬ ‫"נושמים‬.‫התעסוקה‬ ‫קידום‬‫הוא‬‫אחד‬‫מ‬‫מרכיביה‬ ‫ה‬‫מרכזי‬‫ים‬‫והיא‬ ,‫התכנית‬ ‫של‬‫ישראל‬ ‫וג'וינט‬ ‫רש"י‬ ‫קרן‬ ‫בשיתוף‬ ‫פועלת‬-‫אשלים‬. ‫יישו‬‫מה‬‫להתחיל‬ ‫צפוי‬‫כ‬ ‫ולהקיף‬ ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬-1,111‫משפחות‬‫ב‬-23 ‫יישובים‬‫הארץ‬ ‫ברחבי‬. ‫בסיכון‬ ‫צעירים‬‫אוכלוסיית‬ ‫להיות‬ ‫ממשיכים‬‫מרכזי‬ ‫יעד‬‫ת‬.‫ב‬-9119‫כ‬ ,-1,311 ‫צעירים‬‫בעבודה‬ ‫בשילוב‬ ‫סיוע‬ ‫קיבלו‬‫תכניות‬ ‫במגוון‬‫לעומת‬‫כ‬-1,111‫ב‬-9111. ‫תכנית‬"‫מעברים‬"‫חק‬ ‫לאזורים‬‫לאיים‬‫מאד‬ ‫הורחבה‬ ‫חלשים‬‫היא‬ ‫וכיום‬‫משרתת‬ ‫כ‬-19,111.‫משתתפים‬ "‫חיל‬ ‫"אשת‬ ‫תכנית‬,‫המיועדת‬‫ל‬‫חלשות‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫נשים‬,‫ה‬‫ורחבה‬‫מא‬‫ו‬‫מאז‬ ‫ד‬ ‫שנת‬9111,‫ו‬‫כיום‬‫במסגרתה‬ ‫מופעלות‬71‫קבוצות‬‫בהשתתפות‬‫כ‬-1,111.‫נשים‬ ‫במסגרת‬"‫לרווחה‬ ‫"תעסוקה‬ ‫תכנית‬‫ע‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫מוטמע‬‫ו‬.‫תעסוקתי‬ ‫"ס‬ ‫הור‬ ‫התכנית‬‫חבה‬‫מאז‬9111‫לכ‬-91‫ב‬ ‫רווחה‬ ‫מחלקות‬-91.‫יישובים‬
 22. 22. 16‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫היא‬ ‫חדשה‬ ‫נוספת‬ ‫יוזמה‬‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫למקבלי‬ "‫"תנופה‬ ‫תכנית‬‫בעלי‬‫חסמים‬ ‫ע‬ ‫ניתן‬ ‫השירות‬ .‫מורכבים‬ ‫תעסוקתיים‬‫ידי‬ ‫ל‬‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫השיקום‬ ‫מרכזי‬ ‫והוא‬ ,‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬‫מתעת‬‫ד‬‫לכלול‬111 ‫ב‬ ‫איש‬‫שנת‬9113. ‫שיפור‬‫תנאי‬‫ההעסקה‬‫של‬‫עובדי‬‫ם‬‫ששכרם‬‫נמוך‬ ‫קבלן‬ ‫עובדי‬ ‫ההסכמות‬‫בנושא‬ ‫העקרוניות‬‫שיפור‬‫קבלן‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬‫בתחום‬‫הניקיון‬ ‫והשמירה‬‫שאליהן‬‫הגיעו‬‫הסתדרות‬‫העובדים‬‫הכללית‬,‫הממשלה‬‫ולשכת‬‫התיאום‬‫של‬ ‫הארגונים‬‫הכלכליים‬‫(מעסיקים‬‫פרטיים‬)‫בשנת‬9119,‫ובהסכמים‬ ‫בחקיקה‬ ‫עוגנו‬ ‫קיבוציים‬.‫אלה‬ ‫להסכמות‬ ‫בנוגע‬,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫הוצאו‬‫והן‬‫חלות‬‫כעת‬‫על‬‫כלל‬‫העובדים‬ ‫במגזר‬‫הציבורי‬‫והפרטי‬.‫כתוצאה‬‫מכך‬‫שופרו‬‫העבודה‬ ‫תנאי‬‫של‬‫הם‬‫כגון‬ ‫בתחומים‬ ,‫לפנסיה‬ ‫הפרשה‬ ‫אחוזי‬‫ל‬ ‫הפרשה‬‫המינימום‬ ‫לשכר‬ ‫תוספת‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬‫ובמתן‬‫שי‬ .‫לחגים‬ ‫מינ‬ ‫שכר‬ ‫מקבלי‬‫ימום‬ ‫את‬ ‫ומחזק‬ ‫נמוך‬ ‫ששכרם‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫שמשפר‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫צעד‬ .‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫הוא‬ ‫לעבוד‬ ‫התמריץ‬‫הסכם‬ ‫בעקבות‬‫שנחתם‬‫שנת‬ ‫בסוף‬9119 ‫בין‬‫העסקיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נשיאות‬‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫לבין‬‫ו‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עוגן‬ ‫מדורג‬ ‫במתווה‬ ‫יועלה‬ ‫במשק‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ,‫בחקיקה‬‫מ‬-9,111₪‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫ויגיע‬ ‫ל‬-3,111₪‫פעימות‬ ‫בשלוש‬ ‫יעודכן‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ .‫בלוח‬ ‫שמוצג‬ ‫כפי‬ ,9. ‫לוח‬2:‫העלאת‬‫שכר‬‫המינימום‬:‫פעימות‬‫מתוכננות‬ ‫מועד‬‫השכר‬ ‫אחוז‬‫הגידול‬‫מה‬‫שכר‬ ‫של‬ ‫רמה‬ ‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫בעת‬ ‫המינימום‬ ‫ראשונה‬ ‫פעימה‬‫אפריל‬91139,131₪8.1 ‫שנייה‬ ‫פעימה‬‫יולי‬91119893₪19.9 ‫שלישית‬ ‫פעימה‬‫ינואר‬91173,111₪11.1 ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫כי‬‫במרץ‬9113‫החליטו‬‫העסקיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נשיאות‬‫העובדים‬ ‫והסתדרות‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הכללית‬‫ולהוסיף‬‫פעימה‬ ‫לו‬.‫יעלה‬ ‫לכך‬ ‫בהתאם‬‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫בדצמבר‬9117‫ל‬-3,111₪‫אושרה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זו‬ ‫חדשה‬ ‫הסכמה‬ .‫על‬‫הממשלה‬ ‫ידי‬.
 23. 23. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬17 ‫מאמצים‬‫מיוחדים‬‫עבור‬‫קבוצות‬‫אוכלוסייה‬‫ש‬‫שיעור‬‫השתתפות‬‫ן‬ ‫בשוק‬‫העבודה‬‫נמוך‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעור‬ ‫מאז‬‫פרסום‬‫הקודם‬ ‫הדוח‬‫חל‬‫גידול‬‫בשיעור‬‫ה‬‫תעסוקה‬‫בקרב‬‫גברים‬‫ונשים‬‫באוכלוסייה‬ ‫הערבית‬‫היהודים‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ .‫חל‬‫גידול‬‫ב‬‫מהלך‬‫זו‬ ‫תקופה‬,‫אך‬‫הפערים‬‫בין‬‫האוכלוסיות‬ ‫הצטמצמו‬.‫הגידול‬‫בקרב‬ ‫באחוזים‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ‫אחוז‬ ‫בנקודות‬ ‫במיוחד‬ ‫משמעותי‬‫נשים‬ ‫ערביות‬.‫השינויים‬‫בלוח‬ ‫מוצגים‬1. ‫לוח‬3:‫שיעור‬‫י‬‫ה‬‫תעסוקה‬‫בני‬ ‫בקרב‬25-64‫לפי‬ ,‫מגזר‬‫ו‬‫לפי‬‫מין‬,‫בשנים‬2112‫ו‬-2114 )‫(באחוזים‬1 91199119‫אחוז‬ ‫בנקודות‬ ‫שינוי‬ ‫יהודים‬ ‫נשים‬77.972.11.2 ‫גברים‬81.289.31.1 ‫ערבים‬ ‫נשים‬92.111.91.2 ‫גברים‬79.173.91.1 ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫מרכזיות‬ ‫החלטות‬ ‫בקצרה‬ ‫נתאר‬ ‫תחילה‬‫מספר‬‫החלטות‬‫ממשלה‬‫ותכנית‬‫מרכזיות‬‫קודמות‬,‫כרקע‬ ‫ולהתפתחויות‬ ‫להחלטות‬‫מאז‬‫פרסום‬‫הדוח‬‫הקודם‬. ‫תכנית‬‫החומש‬‫לפיתוח‬‫כלכלי‬‫של‬‫יישובים‬‫במגזר‬‫המיעוטים‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ 1312)‫החלה‬‫ב‬‫שנת‬9111.‫התכנית‬‫ה‬‫בי‬‫ן‬-‫משרדית‬‫הרשות‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫באחריות‬ ‫הופעלה‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬‫של‬‫המגזר‬‫הערבי‬,‫הדרוזי‬‫והצ‬'‫רקסי‬‫במש‬‫רד‬‫הממשלה‬ ‫ראש‬‫("הרשות‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬‫ה‬ ‫מגזר‬)"‫מיעוטים‬.‫ה‬‫תכנית‬‫כללה‬‫מספר‬‫תכניות‬‫ארציות‬‫אבל‬‫ריכז‬‫ה‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬‫ה‬‫ב‬-11‫י‬‫י‬‫שובים‬‫כדי‬‫להשי‬‫ג‬‫השפעה‬‫עמ‬‫יותר‬ ‫וקה‬.‫ההקצבה‬‫ל‬‫זו‬ ‫תכנית‬‫עמדה‬ ‫כ‬ ‫על‬-811‫מ‬‫י‬‫ליון‬₪.‫בשנת‬ ‫הסתיימה‬ ‫התכנית‬9119. 1 ‫שנת‬ ‫בסוף‬9111‫המהווה‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫בסקר‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫משנת‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעורי‬ ‫מוצגים‬ ‫הנוכחי‬ ‫בדוח‬ ‫לכן‬ .‫לנתונים‬ ‫בסיס‬9119.‫השינויים‬ ‫לאחר‬ .‫בעייתית‬ ‫היא‬ ‫קודמות‬ ‫לשנים‬ ‫השוואה‬
 24. 24. 18‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫ב‬‫שנת‬9111‫החלטות‬ ‫מספר‬ ‫התקבלו‬‫ממשלה‬‫לתת‬ ‫שיועדו‬-‫אוכלוסי‬ ‫בתוך‬ ‫קבוצות‬‫ית‬ ‫המיעוטים‬:‫מספר‬ ‫החלטה‬9811‫אשר‬ ‫והצ'רקסי‬ ‫הדרוזי‬ ‫למגזר‬‫ב‬ ‫הסתיימה‬‫שנת‬9119, ‫מספר‬ ‫החלטה‬1911‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫תוקפה‬ ‫אשר‬ ‫בצפון‬ ‫הבדואית‬ ‫לאוכלוסייה‬9117‫ו‬ ,‫החלטה‬ ‫מספר‬1718‫ל‬‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫תוקפה‬ ‫אשר‬ ‫בנגב‬ ‫הבדואית‬ ‫אוכלוסייה‬9111. ‫בשנת‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬9121‫אך‬ ,‫האוכלוסייה‬ ‫לכלל‬ ‫שהתייחסה‬‫במסגרתה‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לטובת‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬ ‫הוקצבו‬.‫במיוחד‬ ‫התמקדה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫בתח‬‫ום‬,‫התעסוקה‬ ‫עידוד‬‫בדגש‬.‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫על‬ ‫בקצרה‬ ‫נציין‬ ,‫אלו‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬‫עיקריות‬ ‫החלטות‬‫שה‬ ‫נוספות‬‫ת‬‫מאז‬ ‫קבלו‬‫פרסום‬ ‫הקודם‬ ‫הדוח‬. ‫בספטמבר‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬9193‫רב‬ ‫תכנית‬ ‫בדבר‬-,‫הדרום‬ ‫לפיתוח‬ ‫שנתית‬ .‫בנגב‬ ‫הבדואים‬ ‫של‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫וקידום‬ ‫בפיתוח‬ ‫הדן‬ ‫פרק‬ ‫הכוללת‬‫תקציב‬ ‫לשנים‬ ‫מתייחס‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הפיתוח‬9117-9119. ‫בדצמבר‬9119‫אישרה‬‫המשך‬ ‫תכנית‬ ‫הממשלה‬‫לשנת‬9113‫במגזר‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ ‫המיעוטים‬9113),‫כ‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫בהיקף‬-171‫מיליון‬₪‫החלט‬ .‫זו‬ ‫ה‬, ,‫קודמות‬ ‫מהחלטות‬ ‫בשונה‬‫בתיקון‬ ‫גם‬ ‫התמקדה‬‫במנגנוני‬ ‫עיוותים‬‫ההקצאה‬ ‫לא‬‫המיעוטים‬ ‫וכלוסיית‬.‫לדוגמה‬,,‫מוחלט‬ ‫תקציב‬ ‫סכום‬ ‫לקבוע‬ ‫במקום‬‫סעיפים‬ ‫במספר‬ ‫נקבע‬‫כ‬ ‫תקציב‬‫כמו‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫לכלל‬ ‫ההקצבה‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫מוגדר‬ ‫אחוז‬-‫בניגוד‬ ,‫כן‬ ‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ,‫הקודמת‬ ‫לתכנית‬‫מיועדת‬.‫היישובים‬ ‫לכלל‬ ‫החודש‬ ‫באותו‬‫אישרה‬‫המשך‬ ‫תכנית‬ ‫הממשלה‬‫לשנת‬9113‫ו‬ ‫לפיתוח‬‫ל‬‫העצמת‬‫היישובים‬ ‫והצ'רקס‬ ‫הדרוזים‬‫י‬‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ ‫ים‬'‫מס‬9119.)‫צרכים‬ ‫למגוון‬ ‫מתייחסת‬ ‫ההחלטה‬ .‫ותעסוקתיים‬ ‫חברתיים‬ ,‫חינוכיים‬‫תקציב‬ ‫מוקצה‬ ‫במסגרתה‬‫ולמגוון‬ ‫הכוון‬ ‫למרכזי‬ ‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫לעידוד‬ ‫פעילויות‬‫כגון‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬‫ו‬.‫תיירות‬ ,‫לכך‬ ‫נוסף‬‫החלטות‬ ‫התקבלו‬‫ייעודיות‬‫ל‬‫מזרח‬‫ירושלים‬('‫מס‬ ‫החלטה‬1773)‫ולעיר‬ ‫טייבה‬ ‫הערבית‬('‫מס‬ ‫החלטה‬1928).‫המרכזיים‬ ‫מהמוקדים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫התעסוקה‬ ‫נושא‬ ‫בהחלטות‬‫אלה‬. ‫לציין‬ ‫יש‬‫גם‬‫תכנית‬ ‫מכל‬ ‫במיוחד‬ ‫שנהנות‬ ‫הקבוצות‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫הערבית‬ ‫שהאוכלוסייה‬ ‫פריפריליי‬ ‫ולאזורים‬ ‫החלשות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫לכלל‬ ‫המיועדת‬‫ם‬.
 25. 25. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬19 ‫כמה‬‫מרכזיים‬ ‫צעדים‬‫לאוכלוסייה‬ ‫המיועדים‬‫הערבית‬‫להלן‬ ‫בהרחבה‬ ‫יוצגו‬. ‫הכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫הוקמו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .‫ההכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫הארצי‬ ‫המערך‬ ‫השלמת‬12‫מרכזים‬,‫לאמצע‬ ‫ועד‬ ‫שנת‬9113‫לפעול‬ ‫צפויים‬99‫בשנת‬ .‫מרכזים‬9119‫שבעת‬ ‫העניקו‬‫ה‬‫מרכזים‬‫שהיו‬ ‫קיימים‬‫באות‬‫ה‬‫ל‬ ‫שירות‬ ‫עת‬‫כ‬-9,111‫אי‬‫ש‬,‫ועד‬‫לסוף‬‫שנת‬9119‫הוענק‬‫שירות‬‫ל‬‫כ‬- 91,111‫איש‬.‫ב‬‫סוף‬‫שנת‬9119‫היו‬‫במרכזים‬‫כ‬-11,111.‫פעילים‬ ‫משתתפים‬‫לפי‬ ‫מתוך‬ ,‫התכנית‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫מערכת‬91,111‫כ‬ ‫המשתתפים‬-31%‫בעבודה‬ ‫הושמו‬ ‫סוף‬ ‫עד‬9119.‫בשנת‬9119‫נחתם‬‫הסכם‬‫עם‬‫מכון‬‫מאיי‬‫רס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫על‬ ‫מחקר‬ ‫עריכת‬‫הערכה‬.‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫מלווה‬ ‫צעדים‬‫ייעודיים‬‫ערביות‬ ‫לנשים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬–‫והקלה‬ ‫המקומות‬ ‫מספר‬ ‫הרחבת‬‫ב‬,‫הזכאות‬ ‫תנאי‬‫כדי‬ ‫במיוחד‬ ‫לאפשר‬‫חלקית‬ ‫במשרה‬ ‫שעובדות‬ ‫לנשים‬‫ליהנות‬.‫מהסבסוד‬‫נושאים‬‫אלו‬‫יפ‬‫ורטו‬ ‫בפרק‬9. ‫תכנית‬"‫חיל‬ ‫אשת‬"‫מ‬ ‫הורחבה‬ )"‫("ריאדיאה‬-11‫בשנת‬ ‫קבוצות‬9111‫ל‬-92 ‫בשנת‬ ‫קבוצות‬9119.‫מתוך‬1,111‫נשים‬‫המשתתפות‬‫כיום‬,‫בתכנית‬1,111‫הן‬ .‫ערביות‬ ( ‫ההלוואות‬ ‫קרן‬ ‫הרחבת‬micro finance‫לעסקים‬ )‫קטנים‬‫קרן‬ .‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ה‬‫בשותפות‬ ‫הוקמה‬ ‫הלוואות‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬ ‫בין‬,‫קרן‬ "‫קורת‬"‫וגור‬‫נוספים‬ ‫מים‬‫ב‬ .‫שנת‬9119‫כ‬ ‫הקרן‬ ‫העניקה‬-1,132‫לעומת‬ ‫הלוואות‬ 393‫שהוענקו‬ ‫הלוואות‬‫בשנת‬9111. ‫הורחבו‬‫שירותים‬ ‫של‬ ‫מעטפת‬ ‫עם‬ ‫לאומי‬ ‫אזרחי‬ ‫לשירות‬ ‫התקנים‬‫כדי‬‫את‬ ‫לעודד‬ ‫ב‬ ‫הוגדלה‬ ‫האזרחי‬ ‫בשירות‬ ‫ההשתתפות‬ .‫גבוהה‬ ‫ולהשכלה‬ ‫לתעסוקה‬ ‫המעבר‬-711 ‫ל‬ ‫והגיעה‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫משתתפים‬-9,911‫משתתפים‬‫רובם‬ ,.‫נשים‬‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫בהחלטת‬ ‫שנקבעו‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫יעלה‬ ‫המתנדבים‬ ‫מספר‬.‫הממשלה‬ ‫נעשה‬‫בנגב‬ ‫הבדואי‬ ‫המגזר‬ ‫עבור‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מיוחד‬ ‫מאמץ‬,‫ב‬‫מיוחד‬ ‫בשנת‬ .‫נשים‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫היזמות‬ ‫בתחום‬9119‫יזמות‬ ‫לעידוד‬ ‫קורסים‬ ‫שני‬ ‫נפתחו‬ ‫עסקית‬‫סיוע‬ ‫ניתן‬ ,‫ל‬-118‫עסקים‬‫עסקיות‬ ‫תכניות‬ ‫בהכנת‬‫כנסים‬ ‫עשרה‬ ‫ואורגנו‬ ‫ה‬ ‫העסקים‬ ‫עבור‬‫ב‬ ‫מוקמים‬‫י‬.‫הבדואים‬ ‫ישובים‬
 26. 26. 21‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫ב‬ ‫שילוב‬‫ידע‬ ‫עתירת‬ ‫תעשייה‬ ‫בפברואר‬9113‫לפעול‬ ‫החלה‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬‫אקדמאים‬ ‫לשילוב‬ ‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫ההי‬ ‫בתחום‬‫י‬-‫הידע‬ ‫עתירת‬ ‫בתעשייה‬ ‫טק‬,‫באמצעות‬,‫ומנטורינג‬ ‫אישי‬ ‫ליווי‬ ‫ב‬ ‫וסיוע‬ ‫ומקצועיות‬ ‫רכות‬ ‫הכשרות‬‫ה‬‫שמה‬. ‫בשנת‬9119‫הוקם‬‫ה‬‫מאיץ‬‫להיי‬-‫טק‬,‫הערבי‬ ‫במגזר‬‫ה‬‫ליוזמות‬ ‫בסיוע‬ ‫מתמקד‬ ‫בתחום‬‫הטכנולוגי‬‫כדי‬ ,‫למצ‬ ‫להביאן‬‫ב‬‫ש‬.‫ראשונית‬ ‫להשקעה‬ ‫מוכנות‬ ‫הן‬ ‫בו‬‫בשנת‬ 9119‫המאיץ‬ ‫של‬ ‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫נטלו‬11.‫מיזמים‬ ‫נעשה‬‫בהיי‬ ‫להשתלב‬ ‫הערבי‬ ‫מהמגזר‬ ‫משכילים‬ ‫לעודד‬ ‫מיוחד‬ ‫מאמץ‬-‫טק‬,‫הן‬‫על‬ ‫ו‬ ‫מתמחים‬ ‫משרות‬ ‫מימון‬ ‫ידי‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬‫או‬ ‫כמתווכים‬ ‫הפועלים‬ ‫בגורמים‬ ‫תמיכה‬ .‫כמתכללים‬ ‫בשנת‬9119‫הקימה‬‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬‫המיעוטים‬ ‫מגזר‬ ‫של‬,‫בשיתוף‬‫משרד‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫המדע‬‫והחלל‬‫ועמותת‬‫תפוח‬,‫תנועת‬‫נוער‬‫טכנולוגית‬‫חדשה‬.‫על‬ ‫נוסף‬ ‫היותה‬‫תנועת‬‫נוער‬,‫היא‬‫ב‬ ‫עוסקת‬‫הקניית‬‫מיומנויות‬‫מחשב‬‫ברמה‬‫של‬‫מקצ‬‫וע‬ ‫בוגר‬‫תיכון‬‫ו‬‫כן‬‫ידע‬‫בתיקון‬.‫מחשבים‬‫ההשתתפות‬‫מקנה‬‫לצעירים‬‫מקצוע‬‫בתחום‬ ‫נדרש‬‫ומאפשר‬‫ת‬‫להם‬‫נקודת‬‫זינוק‬‫מתקדמת‬‫יותר‬‫בשוק‬‫העבודה‬.‫בעתיד‬ ‫תעסוקה‬ ‫מסלול‬ ‫בסוף‬‫שנת‬9111‫ה‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫חליט‬‫לפתוח‬‫מסלול‬‫תעסוקה‬‫המיועד‬ ‫חדש‬ ‫לשילוב‬‫בדואים‬‫בענפ‬ ‫בנגב‬‫התעשייה‬ ‫י‬.‫בשנת‬9119‫הושקעו‬‫בו‬13‫מ‬‫יליון‬₪. ‫שולבו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬‫בעבודה‬‫כ‬-991‫בשנת‬ ‫בדואים‬9119. ‫עסקית‬ ‫יזמות‬ ‫עידוד‬ ‫ב‬‫שנת‬9111‫ה‬‫ההשקעות‬ ‫קרן‬ ‫וקמה‬‫ייעודי‬‫ת‬‫ב‬ ‫לעסקים‬‫מגזר‬‫הערבי‬‫הוקמה‬ ‫הקרן‬ . ‫משותף‬ ‫במימון‬‫ממשלתי‬-‫פרטי‬‫בסכום‬‫כולל‬‫של‬177‫מיליון‬₪‫ו‬ ,‫במסגרתה‬ ‫הוקמו‬‫שבעה‬‫עסקים‬.‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ינוצל‬ ‫הסכום‬ ‫כל‬‫שנת‬9113. ‫תכנית‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬ ‫של‬ "‫עסקים‬ ‫"מרכזי‬‫החלה‬‫לפעול‬ ‫בשנת‬9111.‫במסגרתה‬‫הוקמו‬‫שישה‬,‫מרכזים‬‫שלושה‬‫מהם‬‫הערבי‬ ‫במגזר‬ (‫ב‬‫נצרת‬,‫ב‬‫ו‬ ‫ירכא‬‫ב‬‫שפרעם‬.)‫העבודה‬ ‫בשנת‬9113‫יוקמו‬‫שלושה‬‫מרכזי‬‫ם‬‫נוספים‬ ‫ב‬:‫הערבי‬ ‫מגזר‬‫ב‬,‫רהט‬‫ב‬‫ו‬ ‫סחנין‬‫ב‬‫גרביה‬ ‫אל‬ ‫באקה‬.

×