Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שנה טובה מישראל נגלית לעין

אגרות 'שנה טובה' בטעם של פעם

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

שנה טובה מישראל נגלית לעין

 1. 1. ‫כל‬‫אדם‬‫החי‬‫בארץ‬‫הוא‬‫שותף‬‫בבנייתה‬ ‫ובתולדותיה‬,‫ואלבום‬‫התמונות‬‫הפרטי‬‫מייצג‬‫את‬ ‫מסלולי‬‫החיים‬‫השונים‬‫המתקיימים‬‫בארץ‬‫ואת‬ ‫הקהילות‬‫המגוונות‬:‫בעיירות‬‫הפיתוח‬, ‫בהתיישבות‬‫העובדת‬,‫בהתיישבות‬‫החדשה‬ ‫ובערים‬.‫ישראל‬‫נגלית‬‫לעין‬‫הוא‬‫מיזם‬‫קהילתי‬ ‫לתיעוד‬,‫לגיבוי‬‫ולהצלה‬‫של‬‫תמונות‬‫המדינה‬ ‫והארץ‬,‫תושביה‬‫ותולדותיה‬.‫התצלומים‬‫נשמרים‬ ‫במרכז‬‫התיעוד‬‫המקומי‬‫ומגובים‬‫בארכיונים‬ ‫מרכזיים‬‫וברשת‬‫ארכיוני‬‫ישראל‬.‫הם‬‫ישמשו‬ ‫למחקר‬,‫לעיון‬,‫ללימוד‬,‫לתצוגות‬,‫לאירועי‬‫תרבות‬ ‫ואמנות‬‫חוצות‬,‫לפרסומים‬‫ופתוחים‬‫לציבור‬‫באתר‬ www.israelalbum.org.il.
 2. 2. ‫איגרת‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫גולבס‬ ‫וחנה‬ ‫ממרים‬,1935 ‫אויגן‬ ‫אלבום‬(‫יאנו‬)‫רוטשילד‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫יפו‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 3. 3. ‫סוכובולסקי‬ ‫שלמה‬ ‫של‬ ‫מחבריו‬ ‫שנים‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫לשנה‬ ‫ברכה‬ ‫איגרת‬,1926 ‫סוכובולסקי‬ ‫ושושנה‬ ‫שלמה‬ ‫אלבום‬-‫ורד‬ ‫עין‬,‫השרון‬ ‫לב‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 4. 4. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫וג‬ ‫מדוד‬'‫כהן‬ ‫ולייט‬,1957 ‫אלבום‬‫ג‬'‫כהן‬ ‫ודוד‬ ‫ולייט‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫שדרות‬
 5. 5. ‫נחשון‬ ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬,1956‫בערך‬ ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫נחשון‬,‫השרון‬ ‫הוד‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 6. 6. ‫ל‬ ‫ברכה‬ ‫כרטיס‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫פיינגולד‬ ‫ישראל‬ ‫משפחת‬ ‫בתמונת‬ ‫משובץ‬,‫נתניה‬,1947 ‫בקין‬ ‫רוט‬ ‫רנה‬ ‫אלבום‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 7. 7. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫פוניבז‬ ‫מישיבת‬,'1981 ‫אלבום‬‫שטיינברגר‬ ‫משה‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ברק‬ ‫בני‬
 8. 8. ‫בפולין‬ ‫וגמן‬ ‫וחיים‬ ‫לאה‬ ‫של‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫כרטיס‬,1931‫בערך‬ ‫אלבום‬‫מגן‬ ‫חיים‬–‫חרות‬,‫השרון‬ ‫לב‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 9. 9. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫העליון‬ ‫מהנציב‬,‫סמואל‬ ‫הרברט‬ ‫ר‬ ֵ‫ס‬,1922 ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫אלבום‬-‫צבי‬,‫ארכיון‬‫הצילומים‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 10. 10. ‫ל‬ ‫ברכה‬ ‫גלויית‬"‫טובה‬ ‫שנה‬"‫הצעירה‬ ‫חיותמן‬ ‫וגישה‬ ‫זכריה‬ ‫משפחת‬ ‫בתמונת‬ ‫משובצת‬, ‫חדרה‬,‫תרצ‬"‫א‬,1930 ‫אלבום‬‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫משפחת‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 11. 11. ‫פיליסדורף‬ ‫ואריה‬ ‫חנה‬ ‫של‬ ‫תמונתם‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫אגרת‬ ‫שבגרמניה‬ ‫קאסל‬ ‫הפליטים‬ ‫במחנה‬,1946 ‫פרינץ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 12. 12. ‫אחרק‬ ‫ניסים‬,‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫בברכת‬ ‫קרוואני‬ ‫לבית‬ ‫אסתר‬ ‫של‬ ‫בעלה‬,‫תר‬ ‫שנת‬"‫ץ‬,1929 ‫אלבום‬‫לוי‬ ‫חמדי‬ ‫לבית‬ ‫אושפיז‬ ‫רות‬,‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 13. 13. ‫סמואל‬ ‫ואדית‬ ‫קובה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביד‬ ‫שצוירה‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫סוריה‬ ‫ודבורה‬ ‫יהודה‬ ‫לחבריהם‬ ‫ונשלחה‬,1947 ‫אלבום‬‫סוריה‬ ‫משפחת‬(‫סוריא‬),‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רחובות‬
 14. 14. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫פפר‬ ‫משה‬ ‫עם‬,1934 ‫אלבום‬‫רוזנר‬ ‫משפחת‬,‫רעננה‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 15. 15. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫מליחי‬ ‫חממה‬ ‫ואמו‬ ‫מליחי‬ ‫מחיים‬,1954 ‫מליחי‬ ‫ומזל‬ ‫חיים‬ ‫אלבום‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 16. 16. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫יעקובוביץ‬ ‫שרה‬ ‫של‬ ‫תמונתה‬ ‫עם‬'(‫קליין‬ ‫לימים‬)‫העקורים‬ ‫ממחנה‬ ‫בגרמניה‬ ‫קאסל‬ ‫בעיר‬ ‫מנכברג‬,1948 ‫יעקובוביץ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,'‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 17. 17. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫אביבה‬ ‫והתינוקת‬ ‫בוזגלו‬ ‫ודוד‬ ‫עזרא‬ ‫לבית‬ ‫מאסתר‬,1950 ‫אלבום‬‫בוזגלו‬ ‫אביבה‬,‫רחובות‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 18. 18. ‫הרמטכ‬"‫בן‬ ‫דוד‬ ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ‫דורי‬ ‫יעקב‬ ‫ל‬-‫הכבוד‬ ‫בימת‬ ‫על‬ ‫גוריון‬ ‫צה‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫במצעד‬"‫ל‬,‫אביב‬ ‫תל‬,1948 ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫אלבום‬-‫השנים‬ ‫בין‬ ‫צבי‬1930-1952,‫בן‬ ‫יד‬ ‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬-‫צבי‬
 19. 19. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ישראל‬ ‫לארץ‬ ‫לעליה‬ ‫בדרך‬ ‫בגרמניה‬ ‫שצולמה‬,1954 ‫אלבום‬‫פרינץ‬ ‫משפחת‬,‫רעננה‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 20. 20. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫טייבלום‬ ‫יוסף‬ ‫ממנשה‬,1937‫בערך‬ ‫פינקלשטיין‬ ‫טייבלום‬ ‫רבקה‬ ‫אלבום‬, ‫לעין‬ ‫לנגלית‬ ‫השרון‬ ‫לב‬
 21. 21. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫לייזר‬ ‫מנחמיה‬,1933 ‫זסלבסקי‬ ‫רינה‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 22. 22. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫קנדינוף‬ ‫ויוסף‬ ‫בורטיניאנסקי‬ ‫לבית‬ ‫מהניה‬,‫נכדותיהם‬ ‫עם‬,1932 ‫אלבום‬‫קנדינוף‬ ‫יששכרוב‬ ‫לבית‬ ‫בנרון‬ ‫רות‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 23. 23. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫אלמליח‬ ‫מראובן‬,1963 ‫רוש‬ ‫לבית‬ ‫ושוש‬ ‫ראובן‬ ‫אלמליח‬ ‫אלבום‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫שמונה‬ ‫קריית‬
 24. 24. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫העברי‬ ‫הגדוד‬ ‫ממחנה‬,1918 ‫אלבום‬‫גרא‬ ‫גרשון‬,‫ארכיון‬‫הצילומים‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 25. 25. ‫איגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫קלאצ‬ ‫לבית‬ ‫ואידה‬ ‫סוזן‬ ‫מהאחיות‬'‫י‬,1940 ‫קלאצ‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬'‫י‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬
 26. 26. ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫בגלוית‬ ‫משובצים‬ ‫בנימין‬ ‫לבית‬ ‫ושרה‬ ‫יעקב‬ ‫דנינו‬,1974 ‫ומרים‬ ‫ידיד‬ ‫בנימין‬ ‫אלבום‬,‫שמונה‬ ‫קרית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 27. 27. ‫קולאז‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫גלוית‬'‫תפילות‬ ‫של‬,‫ואיזכור‬ ‫ברכות‬ ‫רבנים‬ ‫שמות‬,‫תוניסיה‬ ‫אלבום‬‫תוניס‬ ‫יהדות‬,‫הצילומים‬ ‫ארכיון‬,‫בן‬ ‫יד‬-‫צבי‬
 28. 28. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ברדך‬ ‫וצביקה‬ ‫מאביבה‬ ‫ברעננה‬ ‫אתרים‬ ‫של‬,1953 ‫אלבום‬‫ברדך‬ ‫משפחת‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 29. 29. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫וילדיהם‬ ‫כהן‬ ‫ושרה‬ ‫יהושוע‬ ‫מאת‬,1932 ‫אלבום‬‫יעקב‬ ‫משדה‬ ‫כהן‬ ‫משפחת‬,‫טבעון‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 30. 30. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫זילברשטיין‬ ‫ממשפחת‬,1974 ‫אלבום‬‫זילברשטיין‬ ‫ופטר‬ ‫ברניקה‬,‫מעלות‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫תרשיחא‬
 31. 31. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫חיותמן‬ ‫שולמית‬ ‫הפעוטה‬ ‫עם‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 32. 32. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫לאורה‬‫זמירה‬ ‫רחל‬ ‫ממורתה‬ ‫יצהרי‬,1951 ‫אלבום‬‫יצהרי‬ ‫ואורה‬ ‫מרדכי‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 33. 33. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬' ‫רקוב‬ ‫אלבום‬–‫בן‬-‫ציון‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫עתלית‬
 34. 34. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ממשפחת‬‫פלדמן‬,1946 ‫אלבום‬‫גלינינסקי‬ ‫משפחת‬-‫גונן‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫רעננה‬
 35. 35. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫גולי‬ ‫מאמנון‬,1964 ‫אלבום‬‫ברקוביץ‬ ‫משפחת‬-‫ברזילי‬, ‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 36. 36. ‫גלוית‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫טבצ‬ ‫ונחמה‬ ‫משמעון‬'‫ניק‬,1931 ‫אלבום‬‫לוין‬ ‫משפחת‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ביאליק‬ ‫קריית‬
 37. 37. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫ודוד‬ ‫ממיכל‬‫צרפתי‬,1950 ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫קצנשטיין‬‫וענת‬,‫העין‬ ‫ראש‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 38. 38. ‫ברכה‬‫החדשה‬ ‫לשנה‬‫לרפאל‬‫מאיר‬‫בית‬ ‫מקבוצת‬ ‫מחבריו‬‫הערבה‬,1949 ‫אלבום‬‫מאיר‬ ‫משפחת‬,‫ביאליק‬ ‫קריית‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 39. 39. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫חיותמן‬ ‫מתחיה‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 40. 40. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫רצאבי‬ ‫מאוהד‬,1970 ‫אלבום‬‫רצאבי‬ ‫וישורון‬ ‫רינה‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫העין‬ ‫ראש‬
 41. 41. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫מולכו‬ ‫לימים‬ ‫גטניו‬ ‫מעליזה‬,1935 ‫מולכו‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬
 42. 42. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫כהני‬ ‫ומאיר‬ ‫מידידה‬,‫אביב‬ ‫תל‬,1929 ‫סגל‬ ‫ואביה‬ ‫אליעזר‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫טבעון‬ ‫קריית‬
 43. 43. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬,'1935‫בערך‬ ‫אלבום‬‫ברקוביץ‬ ‫משפחת‬–‫ברזילי‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬
 44. 44. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫שנה‬'‫משלום‬‫אשוול‬,1965‫בערך‬ ‫בית‬ ‫תנועת‬ ‫אלבום‬"‫ר‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫העין‬ ‫ראש‬
 45. 45. ‫ברכת‬'‫טובה‬ ‫לשנה‬'‫חיה‬ ‫ממשפחת‬ ‫רבינוביץ‬ ‫לבית‬'‫פרנק‬ ‫וצבי‬,1931 ‫אלבום‬‫פרנק‬ ‫וחוה‬ ‫מאיר‬ ‫משפחת‬, ‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 46. 46. ‫אגרת‬'‫טובה‬ ‫לשנה‬'‫גליק‬ ‫לבית‬ ‫מהאחיות‬,‫שבח‬ ‫וציפי‬ ‫כהן‬ ‫אלכסנדר‬,1931 ‫אלבום‬‫כהן‬ ‫צבי‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫יפו‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 47. 47. ‫בחיפה‬ ‫צוקר‬ ‫ממשפחת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬,1951 ‫שטייגמן‬ ‫משפחת‬ ‫אלבום‬,‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫ביאליק‬ ‫קריית‬
 48. 48. ‫אגרת‬'‫ומאושרת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬',1933 ‫אלבום‬‫גלוסקא‬ ‫משפחת‬‫ידי‬ ‫על‬‫גל‬ ‫אילנה‬,‫אביב‬ ‫תל‬-‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫יפו‬
 49. 49. ‫נחשון‬ ‫וברוניה‬ ‫אליעזר‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫עם‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬ ‫ברכת‬, 1948‫בערך‬ ‫אלבום‬‫אליעזר‬ ‫נחשון‬,‫השרון‬ ‫הוד‬‫לעין‬ ‫נגלית‬
 50. 50. ‫חברים‬‫ושותפים‬‫יקרים‬, ‫בפרוס‬‫עלינו‬‫השנה‬‫המתחדשת‬‫אנו‬‫מבקשים‬‫למסד‬‫את‬‫הקשר‬‫עם‬ ‫קהילת‬'‫ישראל‬‫נגלית‬‫לעין‬'‫ולהיערך‬‫לשנת‬‫הפעילות‬‫הקרבה‬. ‫כדי‬‫להמשיך‬‫לקבל‬‫עדכונים‬,‫מידע‬‫ורגעים‬‫מיוחדים‬‫מן‬‫העבר‬ ‫אנא‬‫הירשמו‬‫בלינק‬‫המצורף‬. ‫כאן‬ ‫לחץ‬ ‫להרשמה‬‫כאן‬ ‫לחצו‬ ‫להרשמה‬ ‫לעין‬ ‫נגלית‬ ‫בישראל‬ ‫חדשה‬ ‫שנה‬

×