Successfully reported this slideshow.

noli me tangere TEST

19,831 views

Published on

  • Be the first to comment

noli me tangere TEST

  1. 1. GAUDETE STUDY CENTER, INC. 3rd Quarter Filipino III NOLI ME TANGERE T. Justine Pangalan:_____________________________ KaragdagangPuntos:___________________ I. 1. 2. 3. 4. Petsa:_____________ Ipaliwanagangsumusunodnagintongkaisipan (5 puntos).Isulatsalikurangbahagingpapel “Angumilagsapunlo ay hindinangangahuluganngkaruwagan”. “kungangkatarungan ay marunongmagparusa, marunong din namanitongmagbigaynggantimpala”. “ikinatutuwakongipagtanggolngmgaanakangalaalangmgamagulang”. “angbibignanasasarhan, di papasukinnglangaw”. II. Pagkilalasamgatauhan. Dapat may ‘first & last name’ ___________________ 1. binatang nag – aralsa Europa; nangarapnamakapagtayongpaaralan. ___________________ 2. ama – amahanni Maria Clara. ___________________ 3. tatayniCrisostomo. ___________________ 4. paringnagkaroonnglihimnapagtatangikay Ma. Clara. ___________________ 5. mataliknakaagawngkurasakapangyarihansabayanng San Diego. ___________________ 6. napangasawangalperes; dating labanderang may malaswangbibig at pag – uugali. ___________________ 7. iniirogni Maria Clara ___________________ 8. babaingnagpapanggapnamestisangkastila. ___________________ 9. maalamnamatandangtagapayongmgamarurunongnamayayamanng San Diego. ___________________ 10. nanayni Maria Clara. III. SuriingPangnilalaman Sabihinang nagging kapalaranngmgasumusunodnatauhan. (2puntos). 1. Maria clara 2. PariDamaso 3. DonyaVictorina 4. Linares 5. KapitanTiyago 6. Sisa 7. Elias IV. Isulatangmaiklingbuodng ‘Noli Me Tangere’ saiyongsarilingpangungusap .Higitdapatsa 20 pangungusap(20 puntos).

×