Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson plan K12 Araling Panlipunan

225,697 views

Published on

Published in: Education

Lesson plan K12 Araling Panlipunan

  1. 1. RepublikangPilipinas Tayabas Western Academy Candelaria, Quezon TaongPanuruan 2013 – 2014 I. Layunin - Naipapakitaangpag – unawangpagigingkasapingKatipunansapamamagitanngpagsagotngmgatanongsamodyul, pagpilingpangalan, at panunumpabilangkatipunero. - Naibabahagiangdamdamin at nabibigyanginterpretasyonangKartilyabataysakasalukuyan. - Nasusuriangmgagampanin at simbolosalarawankaugnaysapagsapisaKatipunan. - NahihinuhaangkalagayangpanlipunanngPilipinas: noon, kasalukuyan at sahinaharap. - NaipapaliwanagangdahilanngpagkakatatagngKatipunanmagingangpagtuklasnghimagsikang Pilipino. II. Nilalaman Paksa: HimagsikanparasaKalayaan Mailalangsesyonnagugugulin: 2 araw Batayangaklat: KasaysayanngPilipinas (Cruz et.al.) Pahina 195 – 200 Electronic Reference(s): www.kartilya – katipunan.blogspot.com III. Pamamaraan A. Paghahanda - Panalangin - Pagbati - Pagtatalang may libansaklase B. Mga Gawain (Activities) Gawain 1.Kahapon, Kasalukuyan, at KinabukasansaKatipunan Gawain 2.PagsusurisaSimbolo Gawain 3.PaglalahaddamdaminukolKartilya (with video presentation) Gawain 4.AkobilangKatipunerosapamamagitannggraphic organizer. C. Paunlarin (Analysis) Pagbibigayngpinaka - akmangpangyayari o nagresultasa kondisyon.ng sumusunod. (magbigaylangngisangpahayagbawatbilang). 1. Anoangnagingposiblengdahilanngpagpunitngsedulangmgakatipunero? 2. Anoangrelasyonngmgasalitang “Politikal, Moral, at Sibika” sasamahangKatipunan? D. Pagnilayan at Unawain (Abstraction) 1. Paanoipinakitangmga Pilipino angpagmamahalsabayannoongpanahonnghimagsikan? 2. Kung ikawangKatipuneronasiTeodoroPatiñogagawinmorinbaangginawaniyangpagtatapatsasamahan? 3. Paanomopaninidiganangpagsapisasamahang K.K.K.? magbigayngilanggawainnaisasaalang – alang mo. E. Isabuhay (Application) Tula parasa Bayan. Ngayonghigitnanauunawanngmga mag – aaralangmga nag – udyoksahimagsikan at tungkolsapagmamahalsabayan, pagkakataonmonaupangkumathangsarilingtula (May tatlohangganglimangsaknong)tungkolsaiyongpagmamahalsasarilingbayan. IV. Pagtataya
  2. 2. A. Knowledge Ibigayangsumusunod: 1. Anoang acronym ng K.K.K. o Katipunan? 2. Anongpetsabinuoangsamahanghimagsikang KKK? 3. Ibigayangtatlonglayuninng KKK? B. Process Bigyanngpahayagangmgasumusunodnatanong: 1. Para saanangKartilyanaginawani Emilio Jacinto? 2. AnoangpakahuluganngmgasalitangPolitika, Moral at SibikapatungkolsaKatipunan? C. Understanding Bigyanngpagpapaliwanagangmga piling sipisaKartilya. 1. “Angtaong may hiya, salita'ypanunumpa.” 2. “Angtaongmatalino'yang may pagiingatsabawatsasabihin, at matutongipaglihimangdapatipaglihim.” 3. “Sa daangmatinikngkabuhayan, lalaki ay siyangpatugotngasawa'tmgaanak: kung angumaakay ay tungosamasama, angpagtutunguhannginaakay ay kasamaan din.” V. Kasunduan 1. Sa kontemporaryongpanahon,paanomoihahambingang KATIPUNANsaatinggobyerno? 2. Sinu – sinoangmgadakilang KATIPUNERO sakasalukuyanghenerasyon? *RUBRIC PARA SA PAGMAMARKA NG TULA Pamantayan Deskripsyon Puntos NakuhangP untos Mensahe Nakatuonangmensahengtulasapagmamahalng may – akdasabayan. 40 Nilalaman Wastoangnilalamanngtula. Gumagamitngmgaprimarya at sekondaryangsanggunianupangmagingkapani – paniwalaangmgabinanggtnadatos. 40 EstilongPagsulat Madalingmaunawaanangtuladahilsamgaginamitnasalita. Makahuluganangnabuongtula. 20 KABUUAN 100 *gamitinsaletrang E. Isabuhay o paggawangtula. Inihandani: Gn. Carie Justine P. Estrellado MARAMING SALAMAT PO!

×