Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

araling panlipunan III

24,036 views

Published on

Published in: Education

araling panlipunan III

  1. 1. Gaudete Study Center, Inc. 3rd Quarter AralingPanlipunan III T. Justine Pangalan:____________________________ I. Petsa:_____________ Tukuyinangsumusunodnakasagutansamgatanong: _________ 1. ito ay kaugalianngmga Hindu na kung saanangbyuda ay sumasamasakamatayanngkaniyangasawasapammagitanngpagsusunogsasarili. _________ 2. angtawagsamgasundalong Indian. _________ 3. angdigmaangnagbigay – wakassapamumunong East Indies Company. _________ 4. emperadornanagwikangganito :”walakamingpangangailangangnagmulasaBritanya.” _________ 5. anglupaingmalapitsaGwangzhounainangkinngBritanya. _________ 6. angpangkatngTsinonalumalabansamgakanluranin. _________ 7. angkasunduan kung saandalawangdaunganng Japan angnabuksansaAmerika. _________ 8. labanan kungsaannatalosaunangpagkakataonangmgaEuropeosakamayngisangAsyano. _________ 9. angtinaguriangpinakamatapangna Sea Dog saPanahonni Reyna Elizabeth I. _________ 10. anglabanannoong 1571 sarehiyong Mediterranean na kung saannataloangpwersang Ottoman. _________ 11. tinawagsiyangtagapagtanggolngsimbahangkatoliko. _________ 12. angdinastiyangkinabibilanganni Haring Philip II. _________ 13. angpulutongnasundalo, artillery at mgasasakyangpandigmangEspanya. _________ 14. angkasulatannanagbibigaykalayaansapananampalatayasamgaHuhuenotssapanahonni Charles. _________ 15. ang Bourbon ay mgaProtestantesamantalangangmgakatoliko ay kinabibilangannina. _________ 16. angpangunahing minister sapananalapisapanahonni Haring Louis XIII ay si__. _________ 17. angtinawagna haring arawngPransiya. _________ 18. “akoang Estado” saPransiya. _________ 19. angpinunongpransiya kung saannaganapanggintongpanahonngkulturangPranses. _________ 20. angsimbolongkarangyaanngPransiya. II. Pagtapat – tapatin. Hanapinsahanay B angnaglalarawansamgasalitananasahanay A. isualtlamangangletrangtamangsagot. A B ________1. Dinastiyang Tudor a. Tinanggapnina William at Mary ________2. Cavalier b. Walang dugong digmaan ________3. Roundhead c. PinalakasangmonarkiyangPransiya ________4. Glorious Revolution d. PanahonngrebolusyonsaInglatera ________5. Bill of Rights e. Pwersangtaongbayan ________6. Petition of Rights f. Pinamumunuanni Oliver Cromwell ________7. Act of supremacy g. Ginawaangharibilangpinunongsimbahang Anglican ________8. Gobyernong Commonwealth h. Angnilagdaanni Charles I ________9. Parliamento i. Pwersangtagasuportanghari _______10. Dinastiyang Stuart j. AngkongresongIngaltera III. Punanangpatlangngwastongkasagutan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. Kung ang Austria ay mgakatoliko, _____________________ namanangPrusya. Anglupaingnaismakamtanng Austria at Prusya ay ang ______________________. Angkasunduangnagbigaywakassa 30 years of war ____________________. Angumangkinng Silesia na nagging daansa War on Austrian Succession ay si _______________. Angmayamanglalawiganngmga Hapsburg nainangkinngPrusya ay ang ____________________. AngpamilyangmulasaPrusyana nag – ambisyongpag – isahinangmgaestadong Aleman ay ang _____. Angrepublikang Czech ngayon ay dating kilalabilang _______________. Angpamilyangnamunosa Austria ay angmga____________________. Magbigayngpinakamahalagangbunga o epektongmgasumusunodnapangyayari.
  2. 2. 1. Sa kaugaliang Hindi pagangbyudaangasawangbabae _______________________________________________________________________________ 2. Paggamitnglangisngbaboy at bakasa cartridge sa India _______________________________________________________________________________ 3. Paglabanng Japan sa Russia dahilsa Korea _____________________________________________________________________________ 4. Pagsugodng Invincible Armada _______________________________________________________________________________ 5. Pagbitiw at pagpasoksa monastery ni Charles V. _______________________________________________________________________________ 6. Pagpapatayongpalasyong Versailles. _______________________________________________________________________________ 7. Nagkainitanangprotestante at katolikosaarawngst.Bartolomew _______________________________________________________________________________ 8. Pagbuwagni Charles I saParlamentongIngaltera. _______________________________________________________________________________ 9. Roundhead VS Cavalier _______________________________________________________________________________ 10. Pagpasoksa confinement ni Frederick II nangmalamannasiya ay mahiligsasining _______________________________________________________________________________ V. Bumuong opinion sapagtugonsamgakatanungansaibaba. 1. Ihambingangpananawnina Hobbes, Rosseau, at Locke. Paanonasasalaminangpagkakaiba – ibang pang – unawanilasapag – uugalingtao? Ipakitaitosapamamagitanng Chart. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. Nang sinabini Patrick Henry ang :”give me liberty or give me death” anoangnaisniyangipahiwatig? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 3. Gumawangperspektibo: “ anumangedukasyon, at gaano man katapangangisangkatutubo, naniniwalaakongwalangranggoangmaipagkakaloobsakaniya, paramasabingkapantayniyaangisangopisyalna Briton.”_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ______

×