Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A.p. 8

3,854 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A.p. 8

  1. 1. Tayabas Western Academy Founded 1928 Recognized by the Government Candelaria, Quezon GRADE 8 ARALING PANLIPUNAN 8 PRETEST Name :________________________________________ Date: June_______2013 I.D. Number_ _ _ _ Section :________________________________________ Parent's signature:__________________________ I. Alamin (Knowledge). Pagtiyak sa kaalaman sa kabihasnang Asyano. Tukuyin ang mga natatanging anyong lupa at anyong tubig ng Asya. Isulat ang mga titik ng sagot sa patlang. 1. pinakamataas na bundok sa Asya at sa daigdig. E__E__E__T 2. pinakamalaking kapuluan sa Asya at sa daigdig. __N__O__E__I__ 3. pinkamalaking lawa sa Asya at sa daigdig. C__ __ P__A__ S__A 4. pinakamataas na bulubundukin sa Asya at daigdig. __I__ __ L__Y__ __ 5. pinakamalaking disyertong buhangin sa Asya at sa daigdig R__ __ __ __ KHA__I B. Pagtapat – tapatin ang tamang kabisera sa hanay A at isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa patlang. A B ___________1. China a. Manila ___________2. Japan b. Beijing ___________3. North Korea c. Tokyo ___________4. South Korea d. Pyongyang ___________5. Taiwan e. Seoul ___________6. Indonesia f. Taipei ___________7. Philippines g. Singapore ___________8. Singapore h. Male
  2. 2. ___________9. Maldives I. Jerusalem ___________10. Israel j. Jakarta C. Tukuying ang tamang rehiyon na kinabibilangan ng mga sumusunod na bansa at ilagay ito sa tamang hanay. China Hongkong Japan Mongolia Korea Philippines Laos Vietnam Brunei East timor India Bangladesh Maldives Sri Lanka Nepal Iran Iraq Qatar Syria Turkey East Asia Southeast Asia South Asia Southwest Asia II. Paunlarin (Process). Sa pamamagitan ng dalawang hanay ay paghambingin ang dalawang bansa batay sa hinihingi sa bawat bilang. Ihayag ito sa hindi hihigit sa 1 pangungusap sa bawat hanay. (2puntos kada bilang) A B 1. lokasyon sa Asya China Pilipinas
  3. 3. 2. dami ng populasyon India Saudi Arabia 3. laki ng teritoryo Indonesia South Korea B. Pagsunud – sunurin ang bayolohikal na ebolusyon ng tao ayon sa pananaw ng agham. Isulat ang A hanggang D sa patlang. _____1. Homonoid ______3. Homo Habilis _____2. Homo Erectus ______4. Homo Sapiens C. Batay sa mga nakasaad na mga anyong lupa at tubig. Ibigay ang tamang rehiyon sa Asya na kinapapalooban nito. Ilagay ang sagot sa patlang. _____________1. Empty Quarter, Mt. Arayat, Mt. Zagros _____________2. Tambora, Indonesia, Borneo _____________3. Gobi Desert, Hwang – Ho, river, Chiang Jiang _____________4. Bay of Bengal, Ghats, Ganges _____________5. Honshu, Hokkaido, Kyushu III. Pagnilayan at Unawain. Sa mga sumusunod na pahayag isulat ang salitang tama kung ang ideya ng pangungusap ay wasto at kung mali ay guhitan ang salita o grupo ng mga salitang nagpapamali sa bilang at ilagay ang wastong sagot sa inilaang patlang.
  4. 4. _______________1. Ang Mt. Everest ang pinakamataas na bundok sa Japan. _______________2. Pilipinas ang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. _______________3. Rub'al Khali ay kilala bilang empty quarter. _______________4. Sa Bahrain matatagpuan ang Persian gulf. _______________5. Ang Van lake at Caspian Sea ay matatagpuan sa Asya. _______________6. Asya ang tinaguriang pinakamalaking kontinente. _______________7. Lima ang mga bansang matatagpuan sa silangang asya. _______________8. Ang USSR ang kilala ngayon bilang Russia. _______________9. Ang tangway ay anyong lupa na halos nakausli sa karagatan. ______________10. Ang Mongoloid ay kilala sa tawag na 'yellow race'. B. ipaliwanag ang mga sumusunod ng hindi hihigit sa 3 pangungusap. 1 - 5. Bakit naging kontrobersyal ang Teorya ng Ebolusyon ng sangkatauhan? 6 - 10. Ano ang pinagkaiba ng Batayang Teorya sa Pagsisimula ng Tao sa Ebolusyong Bayolohikal ng Tao? 11 – 15. Ipaliwanag ang kahalagahan ng mga pagkakahukay ng mga labi ng sinaungang tao sa Asya. Prepared by: C.J.P.E.

×