Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ap 7 monthly test

1,389 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ap 7 monthly test

  1. 1. Tayabas Western Academy Founded 1928 Recognized by the Government Candelaria, Quezon Score: _____________ ID#: ___ ___ ___ ___ Araling Panlipunan 7 1st Monthly Test Name :________________________________________ ___ ________________________________________ Section :________________________________________ Date: June_______2014 I. Alamin (Knowledge) A. Pagtiyak sa kaalaman sa Kabihasnang Asyan. Piliin ang tamang sagot sa hanay B sa pamamagitan ng pagsulat ng letra ng tamang sagot. A B __________1.Pag – aaral tungkol sa mga katangian ng ibabaw ng daigdig. __________2. Pinakamalaking kontinente sa mundo. __________3. Moonsoon mula north ng east. __________4. Kilala sa tawag na 'yellow race'. __________5. Pinakamataong siyudad sa Asya. __________6. Populasyon ng bansa na umaasa. A. Heograpiya B. Asya C. Amihan D. Mongoloid E. Japan F. Dependency ratio G. Habagat H. China B. Enumerasyon. Itala sa likod ng papel ang 7 kontinente sa mundo. II. Paunlarin (Process) A. Klasipikasyon ng bansa sa Asya. Ilagay ang sumusunod na sagot sa tamang hanay. Pilipinas Indonesia Kazakhstan Georgia Japan China India Pakistan Timog - silangan Silangan Hilaga Timog
  2. 2. B. Suriing mainam ang tsart sa ibaba nito. Ibigay ang mga hinihingi sa pamamagitan ng pagsulat lamang ng letra ng sagot sa patlang. Rehiyon sa Asya Populasyon <15 Populasyon >65 Population Growth rate (%) Literacy rate (%) Urbanization Population A. Silangan 29.4 7.03 5.8 569 64.3 B. Timog 40.0 3.8 15.4 366 22.1 C. Timog - silangan 35.9 4.0 17.1 84.3 41.1 D. Timog - kanluran 38.5 531 39.1 1,080.50 66.4 E. Hilagang Asya 28.06 34.3 11 780 50 ________________________________1. Aling rehiyon ang pinakamataas ang Population Growth Rate? ________________________________2. Aling rehiyon ang pinakamababang Population Growth Rate? ________________________________3. Aling rehiyon ng pinakamataas na Dependency ratio? ________________________________4. Aling rehiyon ang pinakamababa na Dependency ratio? ________________________________5. Aling rehiyon ang may pinkamataas na Literacy rate? ________________________________6. Aling rehiyon ang may pinakamababang Literacy rate? ________________________________7. Aling rehiyon ang pumapangalawa sa mataas na Literacy rate? ________________________________8. Aling rehiyon ang pinakamataong lungsod? ________________________________9. Aling rehiyon ang pinakakaunting tao sa lungsod? ________________________________10. Aling rehiyon ang posibleng magkaroon ng kakulangan sa lakas manggagawa pagdating ng panahon? II. Unawain at Pagnilayan (Understanding). Ipaliwanag ang iyong sagot. Pumili ng 1 bansa sa ibaba at ibigay ang iyong pahayag ng hindi hihigit sa 5 pangungusap kung bakit ito ang may kalamangan pagdating sa lokasyon ng seguridad. (19 puntos). a. Mongolia b. Kuwait c. Philippines D. Maldives E. Nepal F. Iraq Prepared by: CJPE
  3. 3. Tayabas Western Academy Founded 1928 Recognized by the Government Candelaria, Quezon Score: _____________ ID#: ___ ___ ___ ___ Araling Panlipunan 8 1st Monthly Test Name :________________________________________ ___ ________________________________________ Section :________________________________________ Date: June_______2014 I. Alamin (Knowledge) A. Pagtiyak sa kaalaman sa Kabihasnang Asyan. Piliin ang tamang sagot sa hanay B sa pamamagitan ng pagsulat ng letra ng tamang sagot. __________________________1.Pag – aaral tungkol sa mga katangian ng ibabaw ng daigdig. __________________________2. Pinakamalaking kontinente sa mundo. __________________________3. Moonsoon mula north ng east. __________________________4. Kilala sa tawag na 'yellow race'. __________________________5. Pinakamataong siyudad sa Asya. __________________________6. Populasyon ng bansa na umaasa. B. Enumerasyon. Itala sa likod ng papel ang 7 kontinente sa mundo at isulat ito batay sa pagkakasunud – sunod na laki. II. Paunlarin (Process) A. Klasipikasyon ng bansa sa Asya. Ilagay ang sumusunod na sagot sa tamang hanay. Pilipinas Indonesia Kazakhstan Georgia Japan China India Pakistan Timog - silangan Silangan Hilaga Timog B. Suriing mainam ang tsart sa ibaba nito. Ibigay ang mga hinihingi sa pamamagitan ng pagsulat lamang ng letra ng sagot sa patlang.
  4. 4. Rehiyon sa Asya Populasyon <15 Populasyon >65 Population Growth rate (%) Literacy rate (%) Urbanization Population A. Silangan 29.4 7.03 5.8 569 64.3 B. Timog 40.0 3.8 15.4 366 22.1 C. Timog - silangan 35.9 4.0 17.1 84.3 41.1 D. Timog - kanluran 38.5 531 39.1 1,080.50 66.4 E. Hilagang Asya 28.06 34.3 11 780 50 ________________________________1. Aling rehiyon ang pinakamataas ang Population Growth Rate? ________________________________2. Aling rehiyon ang pinakamababang Population Growth Rate? ________________________________3. Aling rehiyon ng pinakamataas na Dependency ratio? ________________________________4. Aling rehiyon ang pinakamababa na Dependency ratio? ________________________________5. Aling rehiyon ang may pinkamataas na Literacy rate? ________________________________6. Aling rehiyon ang may pinakamababang Literacy rate? ________________________________7. Aling rehiyon ang pumapangalawa sa mataas na Literacy rate? ________________________________8. Aling rehiyon ang pinakamataong lungsod? ________________________________9. Aling rehiyon ang pinakakaunting tao sa lungsod? ________________________________10. Aling rehiyon ang posibleng magkaroon ng kakulangan sa lakas manggagawa pagdating ng panahon? III. Unawain at Pagnilayan (Understanding). Ipaliwanag ang iyong sagot. Pumili ng 1 bansa sa ibaba at ibigay ang iyong pahayag ng hindi hihigit sa 5 pangungusap kung bakit ito ang may kalamangan pagdating sa lokasyon ng seguridad. (19 puntos). a. Mongolia b. Kuwait c. Philippines D. Maldives E. Nepal F. Iraq Prepared by: CJPE
  5. 5. Tayabas Western Academy Founded 1928 Recognized by the Government Candelaria, Quezon Score: _____________ ID#: ___ ___ ___ ___ Edukasyon Sa Pagpapakatao 8 1st Monthly Test Name :________________________________________ ___ ________________________________________ Section :________________________________________ Date: June_______2014 I. Alamin ang mga sumusunod na sitwasyon at kondisyon sa pamamagitan ng pagbilog ng tamang sagot. 1. Pagsampa ng kaso sa pabayang school bus driver. a. Karapatan b. Paninidiganc. Tiwala 2. Piliin mo ang magmahal kaysa masuklam. a. Pagtanggap b. Pagmahal c. Tapat 3. Tiwala sa Maykapal. a. Pananampalataya b. Pag – ibig c. Pagtanggi 4. Buong sikap na kinakamit a. Pursigido b. Pag – asa c. Pangkatin 5. Pagalam sa nararamdaman ng kapuwa. ` a. Unawa b. Pagtanong c. Paghihintay 6. Pagbangon sa hirap at kasadlakan. a. Pagsisimula b. Karapatan c. Pagtangis 7. Pagpapamalas ng galing a. Mapanlikha b. Mapanlinlang c. Masikap 8. Senyas o simbulo a. Komunikasyon b. Pasalita c. Wika 9. Paghintay sa lunas a. Pagtitiis b. Pagtangis c. Pagbati 10. Pagpapasakop sa nakakataas a. Pagsunod b. Katapatan c. Pagibig 11. Paggamit ng 'po' at 'opo' a. Paggalang b. Pagsisikap c. Pagibig 12. Hindi pagbali sa pangako. a. Katapatan b. Pagsunod c. Pagtanggi 13. Paggalang sa kababaihan at nakatatanda a. Maginoo b. Masikap c. Tiwala II. Pagsusuri ng Kalakasan, Kahinaan at Banta (SWT analysis) tungkol sa pamilyang Pilipino. Isulat sa bawat hanay ang iyong mga pahayag. (6puntos/hanay).
  6. 6. Dahilan KALAKASAN KAHINAAN BANTA Ang Pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag – iral at pamumuhay at nakabatay sa ugnayan. III. Unawain at Pagnilayan. Basahin ang mga aytem sa bawat bilang. Piliin ang pinakaangkop na sagot sa pamamagitan ng pagbilog ng letra. 1. Bakit mahalagang maturuan ang mga anak na mamuhay nang simple? a. upang maisabuhay nila ang pagiging mapagpakumbaba. b. upang masanay sila na maging masaya at kuntento sa mga munting biyaya. c. upang hindi sila luamking hindi marunong magpahalaga sa perang kanilang pinaghirapan. d. upang maisapuso ng mga anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. 2. Ang pagtuturo ng simpleng pamumuhay sa mga ank at maaring magbunga ng sumusunod na pagpapahalaga maliban sa: a. Pagtanggap b. Pagmamahal c. Katarungan d. Pagtitimpi 3. Ang mga sumusunod ay mga paraan upang mahubog sa mga anak ang pagpapahalaga sa mga gawaing ispiritwal maliban sa: a. ilagay ang Dyos sa sentro ng pamilya b. iparanas ang tunay na mensahe ng mga aral ng pananampalataya. c. maglaan ng tiyak na panahon upang makinig at matuto sa mga aral ng pananampalataya. d. ituon ang pansin sa ganpa na pag – unawa sa nilalaman ng mga aklat tungkol sa pananampalataya. 4. Ang sumusunod ay makatutulong sa isang bata upang matuto ng mabuting pagpapasiya maliban sa: a. Pagtitiwala b. Pagtataglay ng karunungan c. Ganap na kalayaan d. Pagturo sa pagpapahalaga B. Ipaliwanag ng hindi hihigit sa 5 pangungusap. (15 puntos) 1. Sa paanong paraan matuturuan ng pamilya ang mga anak sa mabuting pagpapasiya? Prepared by: CJPE
  7. 7. Table of Specification

×