2nd monthly Fil III

490 views

Published on

3rd year exam

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2nd monthly Fil III

  1. 1. GAUDETE STUDY CENTER, INC. Unang Buwanang Pagsususlit A.Y. 2013 – 2014 Filipino III Pangalan:__________________________________ Petsa:_____________ MAKABAGONG BAYANI G. Catalino V. Flores Ikaw’y Pilipino sa kulay at dugo Pilipinong ganap sa tindig, sa anyo, Supling ka ng liping, kung lipi mang dungo Nagdidili- dili kahit nakayuko; Kung sa iyong muni’y ganap na matanto Sikil ang matuwid, ang pag-asa’y bigo, At ang naghahari’y kabuktutang liko Ikaw’y nakahandang maging buto’t bungo. Sa mga ugat mo nananalantay Ang dugong bayaning Dagohoy, Soliman, Ang buto’t bungo mo’y pinalit pinanday Kina Lapu-lapu, Lakandula’t Silang; Sa utak mo’y naroroon ang talino’t dangal Ng dakilang lumpo, Plaridel at Rizal At sa iyong puso ay nakahimaymay Sina Bonifacio, Luna, Goyo, Malvar. Ikaw’yPilipinong Silanganing ganap At iyan ang iyong dalisay na sangkap, Kaya ba nga ng ikaw’y hamaki’t iwasak Ng kapitbahay mong gahaman at sukab; Ang iyong tahanan, kabuhaya’t lahat, Piringa’t bulasan, gapusi’ ibilad, Agawan ng laya’t gawan ng di tumpak Pinag-aralan mong mamundok, manggubat. Hindi birong hirap ang iyong nadama Hindi birong gutom ang iyong binata, Pitong susong bundok ang iyong sinampa Nang may pitong pako sa kamay at paa; Hanggang kay Bathala, ibig mong madala Ang tutol ng iyong puso’t kaluluwa; Upang makita lang bukas-makalawa Naibsan ng hirap ang bayan mong sinta. Hanggang ngayo’y tipon ang tapang mo’t bangis At iginugupo ng sama at lupit Hanggang ngayon, ikaw’y naro’t nagbubuwis Ng buhay sa gitna ng paghihimagsik; Ang ibig mo’y bawat dugo mong umalis Sa bayan ay maging pataba’t pandilig; Ang hangad mo’y bawat hiningang mapatid, Maging kapurihan natin sa daigdig. Sa bunton ng iyong nagtalaksang buto, Umagos na dugo’t lamang naging abo May luha sa matang nakatingin ako Nagdidili-diling puso’y sumisikdo. Ikaw ay namatay, nilisan ang mundo, Nilisan ang lahat ng mahal sa iyo Ngunit ang gunita at puso kong ito Ay lalaging buhay ang alaala mo. Bagong bayani kang sasamba-sambahin At ang pangalan mo’y dadali-dalitin Lahat mong ginawa’y iisa-isahi’t Sisinuping parang gintong nagniningning Ang kabayanihang iyong itinanim; Ay aalagaan nang buong taimtim; Dahilan sa bayan kaya ka nakalibing Kaya ang pupuri sa iyo’y bayan din. I. A. Pagsagot sa mga tiyak na tanong ayon sa binasa. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sinasabi sa tula na nanalaytay sa ugat ng mga Pilipino ang dugo ng mga bayaning nakatala sa tula maliban sa isang hindi nabanggit. Sinong bayani ag hindi naisama ang pangalan sa tula? a. Dagohoy b. Soliman c. Andaya 2. Sinasabi sa tula na ang buto’t ungo ng mga Pilipino ay pinanday sa mga bayaning sina Lapulapu, Lakandula, at__? a. Silang b. Malvar c. Plaridel 3. Ang utak naman daw kung saan naroon ang talino’t dangal ay pamanang tglay ng Dakilang Lumpo, ______ at ni Rizal. a. Bonifacio b. Plaridel c. Luna 4. Sa puso naman ng mga Pilipino’y nakahimaymay ang mga katulad nina Bonifacio, Luna,Goyo, at_______. a. Malvar b. Silang c. Lakandula 5. Sa paghahangad ng kalayaa’y hindi birong hirap ang nadama ng mga Pilipino. Ang lahat ng ito’y nabanggit sa tula maliban sa isa. Alin ang hindi kabilang? a. Nagdanas nghindi birong gutom b. Umakyat sa hindi mabilang na bundok c. Lumangoysahindimabilang na karagatan B. Piliin at bilugan ang kasingkahulugan ng mga salitang italisado a mga pangungusap. 6. Ang mga mamamaya’y piniringan pang maisagawa ng mga mananakop ang kanilang masamang balak. a. Binulag b. Iginapos c. Tinakpan ng mata 7. Kinailangan dn silang busalan upang lalo pang magtagumpay ang masasamang loob. a. Takpan ang bibig b. Takpan ang tainga c. Takpan ang mata 8. Sumisikdo man ang dibdib ay hindi hinayaan ng mga Pilipinong sila’y patuloy na magapi.
  2. 2. a. Sumisikip b. Kinakabahan c. Sinasaktan 9. Masasabi bang dungo an isang liping nagtiis masakop nang mahabang panahon? a. Duwag b. Pulubi c. Matiisin 10. Lahat ngnagawa ng mga bayani’y sisinuping parang ginto sapagkat ang kalayaang dulot nila’y higit pa sa anumang kayamanan. a. Bibilhin b. Dadamhin c. Isasaayos C. hanapin at bilugan mula sa iba pang salitasapangungusapangkasingkahuluganngsalitang may salungguhit. 1. Ang bawat supling ay pinag – uukulan ng pagmamahal sapagkat pantay ang pagtingin ngmgamagulangsalahatngkanilang mga anak. 2. Kung masikil man minsan ang kanilang kalayaan ay sapagkat nais lamang ng mga magulang na mapigil ang anumang masamang maaring mangyari a kanila. 3. Maraming kasamaanangnagkalatsamgalansangan at ang kabuktutan ng ibang tao’y hindi maaring ipagpawalangbahala. 4. Katulad din itongpagmamalasakitngInangbayansa anyang mg anak laban sa mga gahamang mananakop na ang ibig ay ipatupad and sukab nilang hangarin. 5. Naibsan lamang ang paghihirap ngbayannan gangmgabayani’ygumawang paraan itaya ang sariling buhay kaya’t nabawasan ang pagsasamantala at pang – aabuso. II. piliinsaloobngkahonangtinutukoysabawatbilang. isulatangsagotsapatlang. Tauhan tema pamagat kuwento diyalogo ____________ 1. karakternagumaganap at nagbibigay – buhaysakuwentongpelikula. ____________ 2. paksangkuwento. ____________ 3. naghahatidngpinakamensahenito. ____________ 4. itoangistorya o mgapangyayari kung saanumiikotangpelikula. ____________ 5. linyangbinabanggitngmgatauhansakuwento. III. A.biluganangtitikngsalitangkasalungatngsalitasabaw atbilang. 1. Takipsilim a. tanghali c. dapithapon b.hatinggabi d. bukang –liwayway 2. Maluho a. simple c. matapobre b. marangya d. dukha 3. Nakahiwalay a. naiwan c. nakatago b. nakalas d. nakadikit 4. Winasak a. pinulot c. sinira b. binuo d. inipon 5. Pobre a. mayaman c. maralita c. mahirap d. maluho II. B. basahinangbawatpangungusap .bilugansaikalawangpangungusapangkasingkahulug anngsalitang may salungguhitsaunangpangungusap. 1. maaliwalasangdapithapongiyon. maliwanagangkapaligiran. 2. isangmagarangkotseangpumaradasaharapngrestaw ran. sakasamaangpalad, nabanggaangmagandangkotse. 3. galit nag galitnapinagmasdannglalakiangkaniyangkotse. nagngingitngitnahinarapnyangnakabangga. 4. maramingtaongnag – uusyososakalye. nakikibalitaslaunganobatalagaangnangyari. 5. nalamanniyangisangkutseroang may kasalanan. maliitlangngkinikitangisangtagapagtakbongkalesaka ya’tpaano kaya niyaitomababayaran? III. tukuyinangmgasumusunodnamgapagdulogsapanitik an. isulatlamangangsagotsapatlang. __________________ 1. sapagdulognaitosinusuriangpanitikanbataysapagpa pahalagangginamit. __________________ 2. mahihinuhaangkalagayannglipunannangpanahongki nathaangpanitikan. __________________ 3. mahihinuhaangtakbongisipng may kathagamitangpagdulognaito. __________________ 4. binibigyang – pansinngmanunuriangkaisahanngmgabahagi, mgateknik,atangpagkakabuongakdakaysasanilalama n. __________________ 5. nagiging mas epektiboangpagpapahayagngmensahesakadahilana ngnabibigyang – buhayng may – akdaangmgakaisipangnaisipahiwatig. _________________6. pagdulognaitoangkakayahan o katangianngtaosamaramingbagay. _________________7.pagpapahalagasatunggal ianngtaosamaramingbagay.
  3. 3. _________________8. gumagamitnghuwaranupangmasuriangelement ongakda. _________________9. sinusuri kung pantaybaangkatayuanngbabae o lalakisapanitikan. _________________10.pagpapakitangmalayan gpagpapasyaparasasariliupangmapalutangangp agigigngindibidwal. IV. Noli Me Tangere A. Isulatangtitikngtamangsagotsapatlang _____ 1. angmakapangyarihansabayanng San Diego ay— a. angalperes at mgasibil b. kapitanTiyago at Don Rafael c. PariDamaso at Don Filipo d. alperes at kura _____ 2. hinukayngtagapaglibingangbangkayni Don Rafael sapagkat – a. siya’ykinagalitan at pinagpapalongkura b. iniutositongkura c. ililipatsamagandanglibingan d. aayusinanglibingan _____ 3. ayonkaypilosopoTasyo, angsigwa ay isang – a. pag – asa b. panganib c. babala _____ 4. ayonkaypilosopongtasyo, angpagdupikalngkampana ay – a. hudyatngorasngpagdarasal b. babalangnagbabantangpanganib c. mapanganibkapagkumukulog d. paghahanapbuhayngprayle. _____ 5. sabiknasabikmakauwiangmagkapatidnasinaBasilio at Crispin dahil – a. naghihintayangkanilangina b. may masarapnapagkainsabahay c. gusto ilangmakitangama _____ 6. angpaniniwalatungkolsaIndulgenciaPlenaria ay – a. paraanngpaghangongmgakaluluwasapurgatoryo b. daansapagiging banal c. pagtatamongbiyaya. B. Isulatkungsanhi o bungaangmgasumusunodnapahayag. _____ 1. inalipustaanggurosaharapngmga mag – aaral _____ 2. maliit at mahirap pang kuninangsahod. _____ 3. walangsilidaralangginagamitangmga mag – aaral. _____ 4.maraming mag – aaralangnagsipaghinto. _____ 5. hindiiginagalangangguro ay may orasnainiinsultosiya. C. Pagpapahayagngkaalaman. ibigayngmgamahahalagangpangyayarisamgasumus unodnakabanata: 1. kasaysayanngisangina __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ `__________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________ 2. pilosopongtasyo __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________ 3. mgakaluluwangnadurusa __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________ Pamantayan: 5 – malinaw/maayos/may sapatnaideya/bataysanilalaman 4 – maayosangpagbibigayngpahayag at may sapatnapunto. 3 - kauntiangpahayagngunitmaayos 2 – hindimalinawangpahayag 1 – walasanilalaman

×