Kvaliteedijuhtimistarkvara Helmet

480 views

Published on

Heino Levald'i ettekanne ISO-Klubis 22.05.2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvaliteedijuhtimistarkvara Helmet

 1. 1. HELMETHELMETOrganisatsiooniOrganisatsioonikvaliteetjuhtimistarkvarakvaliteetjuhtimistarkvaraHeino Levald
 2. 2. Arvutitarkvara HELMET 2KAVA1. Mis on HELMET?2. Organisatsiooni juhtimissüsteem jaselle arendaminekvaliteetjuhtimissüsteemiks3. Organisatsiooni protsess ja funktsioonid-- juhtimissüsteemi arendamise alus4. HL meetod5. HELMET kasutamine6. HELMET eelised7. Kokkuvõte
 3. 3. Arvutitarkvara HELMET 31. MIS ON HELMET?1.1. HELMET on arvutitarkvara, mishõlbustab organisatsiooni juhtimissüsteemideprotsessipõhist kavandamist jaarendamist ning kvaliteetjuhtimissüsteemiväljatöötamist, rakendamist jakasutamist.HELMET aluseks on standardi ISO9001:2008 nõuded ja uudne HLmeetod
 4. 4. Arvutitarkvara HELMET 41.2. Tarkvara on mõeldud kasutamiseksorganisatsioonide juhtidele ja nendeabilistele juhtimise korraldamise alal.Tarkvara on kasutatav igasugusesorganisatsioonides – ettevõtetes jaasutustes, äriühingutes, avalikusjuhtimises ja MTÜ-des.Tarkvara peaks pakkuma huvi kaärikorralduse ja muude erialadeüliõpilastele ning kõigilejuhtimishuvilistele.
 5. 5. Arvutitarkvara HELMET 51.3. Organisatsiooni kavandamisel jaarendamisel võimaldab tarkvara: välja selgitada kõik organisatsiooni funktsioonid– tööd, millised on vajalikud organisatsiooniülesannete täitmiseks ja eesmärkidesaavutamiseks; kavandada organisatsioonile sobivaim(optimaalne) struktuur, töötajate(ametikohtade) koosseis ja tööde jaotus täitjatevahel; hõlbustada organisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist,rakendamist ja kasutamist.
 6. 6. Arvutitarkvara HELMET 61.4. Organisatsiooni töös võimaldabtarkvara: omada püsivalt ülevaadet organisatsioonijuhtimissüsteemist ja tööjaotusest, koguda märkusi ja ettepanekuid arvestamiseksorganisatsiooni juhtimissüsteemi arendamisel, kavandada uusi organisatsioonijuhtimissüsteemi versioone selleks, etkõrvaldada ilmnenud puudusi ja valmistudauute ülesannete täitmiseks. süsteemselt hallata ja arendadaorganisatsiooni kvaliteetjuhtimissüsteemi.
 7. 7. Arvutitarkvara HELMET 72. ORGANISATSIOONI JUHTIMISSÜSTEEMJA SELLE ARENDAMINEKVALITEETJUHTIMISSÜSTEEMIKS
 8. 8. Arvutitarkvara HELMET 82.1. Kvaliteetjuhtimine on organisatsiooniselline juhtimine, mille toimel selletegevusetulemused vastavad püsivalt nii välis- kuisiseklientide vajadustele ja ootustele.Kvaliteetjuhtimise tagab organisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteem. Selle aluseks onstandardiISO 9001:2008 nõuetele vastav kvaliteedi-juhtimissüsteem ja muud nõuded.Kvaliteetjuhtimissüsteemi eesmärk ei ole ainultorganisatsiooni tegevuse tulemuste kõrge kvaliteeditagamine, vaid ka organisatsiooni majanduslikuedukuse, keskkonnakaitse, tööohutuse ja töötajaterahulolu kindlustamine.
 9. 9. Arvutitarkvara HELMET 92.2. Mistahes organisatsiooni edukus sõltubselle juhtimissüsteemist.Organisatsiooni kvaliteetsejuhtimissüsteemi peamised elemendid on organisatsiooni struktuur, töötajate (ametikohtade) koosseis, tööjaotus ja juhised (protseduurid) juhtimiskvaliteedisuhtes tähtsate tööde tegemiseksNõuded, millistele peab vastamaorganisatsiooni kvaliteetnejuhtimissüsteem, on esitatudkvaliteedijuhtimissüsteemide standardisISO 9001.2008 ning muudes standardites,eeskirjades ja soovitustes.
 10. 10. Arvutitarkvara HELMET 102.3. Organisatsiooni otstarbekajuhtimissüsteemi kujundamise alusekson organisatsiooni missioon, visioon,eesmärgid ja ülesanded ning tööd ehk funktsioonid, mis peavad nendeeesmärkide täitmiseks olema täidetud.Tööjaotus peab hõlmama kõik funktsioonidja delegeerima need konkreetseteletäitjatele.Juhised (protseduurid) peavad hõlmamakõiki töid (alamprotsesse), millestsõltuvad organisatsiooni tegevusetulemused
 11. 11. Arvutitarkvara HELMET 112.4. Paraku mõeldakse organisatsioonideloomisel ja arendamisel tihti vaidpeamistele eesmärkidele.Tähelepanu alt võivad välja jääda paljudasjad, mida on vaja teha või hoolespidada selleks, et organisatsioon toimikssujuvalt, tulemuslikult ja ökonoomseltning et talle esitatavad nõuded oleksidtäidetud.
 12. 12. Arvutitarkvara HELMET 122.5. Organisatsioonides, kus polepiisavalt selgeks tehtud, milliseidfunktsioone on vaja täita, ega olemääratud, kes neid täidavad, nõuabtööjaotus juhtide pidevat tähelepanuning ikkagi võivad jääda mitmedvajalikud funktsioonid täitmata ja töödtegemata. See koormab juhte ega laseneil tegeleda strateegilisteprobleemidega, pingestab suhteid ningpidurdab organisatsiooni arengut jakasvu.Selle vältimiseks tuleb organisatsioonijuhtimissüsteemi kavandamist jaarendamist alustada organisatsiooniprotsessi kavandamisest ja analüüsist.
 13. 13. Arvutitarkvara HELMET 133. ORGANISATSIOONI PROTSESS JAFUNKTSIOONID - JUHTIMISSÜSTEEMIARENDAMISE ALUS
 14. 14. Arvutitarkvara HELMET 143.1. Kvaliteedijuhtimissüsteemide standardiISO 9000 kõikides väljaannetes onjärgmine tekst: „Käesolev rahvusvaheline standard edendabprotsessikeskse lähenemisviisi omaksvõtmistkvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamisel,rakendamisel ja selle mõjususe parendamisel,et suurendada kliendi rahulolu tema nõueterahuldamise teel“. Protsessikeskne lähenemisviis võimaldab väljaselgitada kõik tööd ja tegevused, mis peaksidorganisatsioonis toimuma. Paraku ei täideta paljudes organisatsioonidesmitmeid olulisi töid just seetõttu, et need onteadvustamata ega ole kellelegi täitmiseksantud.
 15. 15. Arvutitarkvara HELMET 153.2. Organisatsiooni protsess on tegevustekompleks, mis on vajalik organisatsioonieesmärkide saavutamiseks ja ülesannetetäitmiseks.Organisatsiooni protsess koosnebalamprotsesssidest ja tegevustest.Organisatsiooni protsess kavandatakseorganisatsiooni eesmärkide, missiooni ja visioonialusel.Organisatsiooni protsessi on vaja pidevalttäiustada ja otstarbekamaks muuta.
 16. 16. Arvutitarkvara HELMET 163.3. Protsessikeskse lähenemisviisirakendamiseks on vaja: kavandada või välja selgitada organisatsiooniprotsess, alamprotsessid ja tegevused ning neidotstarbekalt arendada, koostada organisatsiooni protsessiorganisatsioonis tegemist vajavate tegevuste -organisatsiooni funktsioonide võimalikult täieliknimistu ja kavandada organisatsiooni selline struktuur,täitjate koosseis ja tööde jaotus täitjate vahel,mis tagavad kõikide funktsioonide täitmisevähimate kuludega, koormamata täitjaid ülenende võimete.
 17. 17. Arvutitarkvara HELMET 173.4. Organisatsiooni protsessikesknekavandamine ja arendamine on keerukasja mahukas töö.Protsessikeskse lähenemisviisi kasutamisttakistas suuresti asjaolu, et sellekspuudus konkreetne metoodika.Nüüd on selleks olemasHL meetod ja seda kasutada võimaldavarvutitarkvaraHELMET
 18. 18. Arvutitarkvara HELMET 184. HL MEETOD
 19. 19. Arvutitarkvara HELMET 194.1. HL meetodi põhisisuks on:1. Organisatsiooni funktsioonide (vajaliketegevuste) liigitamine kahel viisil:ühelt poolt organisatsiooni protsessialamprotsessidest tulenevatetemaatiliste funktsiooniliikide ja -gruppidejärgi,teiselt poolt täitjate (organisatsioonistruktuuriüksuste ja ametikohtade) järgi.2. Kahel nimetatud viisil liigitatudfunktsioonide nimistute koondamineinfootsisüsteemi tüüpi ja spetsiaalseteseostega varustatud andmebaasiOrgABC.
 20. 20. Arvutitarkvara HELMET 204.2. Andmebaasi OrgABC seosedvõimaldavad hõlpsasti kavandadaorganisatsiooni struktuuri, ametikohtadekoosseisu ja tööjaotuse mitmeidversioone ning valida nende hulgastrakendamiseks sobivaim - optimaalne.Optimaalne on organisatsiooni sellinejuhtimissüsteem, mille puhul organisatsioonistruktuur, täitjate koosseis ja tööde jaotusnende vahel, mis tagavad kõikide tööde jaülesannete täitmise vähimate kuludega,koormamata täitjaid üle nende võimete.HL meetod on originaalne ning kaitstud EVkasuliku mudeli tunnistustega EE00803 jaEE00899. (autor Heino Levald).
 21. 21. Arvutitarkvara HELMET 214.3. HL meetodi kasutamiseks on vajalikarvutitarkvara, mis võimaldab sooritadakõiki operatsioone, mis on ette nähtudteostada andmebaasis OrgABC.Selline arvutitarkvara on HELMETSelle on välja töötanud OÜ DELTMARprogrammeerija Meelis Lilbok
 22. 22. Arvutitarkvara HELMET 224.4. Selleks, et hõlbustadaorganisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist,rakendamist ja kasutamist ning sellesüsteemset haldamist ja arendamist, onarvutitarkvara HELMET koosseisusorganisatsiooni KJS dokumentide plokk.
 23. 23. Arvutitarkvara HELMET 235. ARVUTITARKVARA HELMETKASUTAMINE
 24. 24. Arvutitarkvara HELMET 245.1. Organisatsiooni juhtimissüsteemikavandamiseks ja arendamiseksarvutitarkvara HELMET abil on vaja: Sisestada organisatsiooni andmebaasiorganisatsiooni protsessi analüüsi aluselkoostatud ning funktsiooniliikide ja –gruppide kaupa liigitatud funktsioonidenimistu. Sisestada organisatsiooni andmebaasifunktsioonide täitjate - struktuuriüksuste jaametikohade - nimistu. Jaotada funktsioonid täitjate vahel.
 25. 25. Arvutitarkvara HELMET 255.2. Tulemuseks on kaks organisatsioonifunktsioonide nimistut üks - liigitatud funktsiooniliikide ja –gruppide kaupa, teine – liigitatud funktsioonide täitjatekaupa.Esimest nimistut võib muuta ainult siis, kuimuutub protsess või täpsustatakse sellekirjeldust.Teine nimistu määrab tööjaotuse täitjatevahel. Sellega kaasneb ka organisatsioonistruktuuri ja täitjate , töötajate koosseisumuutmise võimalus.
 26. 26. Arvutitarkvara HELMET 265.3. Funktsioonide täitjate kaupa liigitatudnimistu võimaldab luua erinevaidorganisatsiooni struktuuri ja täitjatekoosseisu versioone ning tööjaotuseversioone täitjate vahel, neid versiooneomavahel võrrelda ja valida sobivaim -optimaalne.Märkimisväärne on see, et kuimuudetakse, lisatakse võilikvideeritakse funktsioonide või täitjatenimetusi ühes nimistus, siis toimuvadvastavad muutused ka sama versiooniteises nimistus. See hõlbustab oluliseltorganisatsiooni juhtimissüsteemi loomistja viimistlemist.
 27. 27. Arvutitarkvara HELMET 275.4. Edasine organisatsiooni kavandamineja arendamine toimubvariantprojekteerimise teel. Selleks luuakse lisaks algselt kavandatud võiolemasolevale organisatsiooni struktuurile jatööjaotusele mitmeid organisatsiooni struktuuri,täitjate koosseisu ja tööjaotuse täiendavaidversioone. Nende hõlpsa teostamise javersioonide võrdlemiseks sobivate aruannetesaamise tagab andmebaasi teenindavarvutitarkvara. Versioone võrreldakse ekspertide abigaomavahel ning valitakse nende hulgastkasutamiseks kõige otstarbekam – optimaalne.
 28. 28. Arvutitarkvara HELMET 285.5. Organisatsiooni juhtimissüsteemiversioonide väljatöötamiselvõimaldab HELMET hõlpsasti: lisada või likvideerida funktsiooniliike, –gruppe jafunktsioone ning täitjaid, samuti muuta täitjate(struktuuriüksuste ja ametikohtade) nimetusi jafunktsioonide sõnastust, ümber jaotada funktsioone täitjate vahelarvestades funktsioonide töömahukust jatäitmiseks vajalikku kvalifikatsiooni, koguda jooksvalt märkusi ja ettepanekuidjuhtimissüsteemi toimimise ja selle edasisearendamise vajaduste kohta, väljastada aruandeid juhtimissüsteemiversioonide kohta, mis võimaldavad neidekspertide abiga omavahel võrrelda ja leidaoptimaalne edasiseks kasutamiseks.
 29. 29. Arvutitarkvara HELMET 295.6. Arvutitarkvara KJS dokumentideplokk hõlbustab organisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist,rakendamist, kasutamist ja arendamist.
 30. 30. Arvutitarkvara HELMET 305.7. Juhul, kui organisatsioonis onfunktsioonid jaotatud ainult täitjate kaupaja protsessipõhine funktsioonide jaotus puudub,siis on võimalik organisatsiooni arendada vaidtäitjatekeskselt. Nii see tavaliselt ka toimub. Ent ainult täitjate kaupa jaotatud nimistu eisisaldada tihti kõiki funktsioone, mis on vajalikudorganisatsiooni protsessi seisukohast. Funktsioonide täielikku nimistut võimaldab väljaselgitada vaid organisatsiooni juhtimissüsteemiprotsessipõhine käsitlus ja funktsioonideliigitamine funktsiooniliikide ja gruppide järgi. Organisatsiooni täitjakesksel arendamisel jääbandmebaasi OrgABC protsessipõhine osa täitmataega võimalda arvutitarkvara HELMETitkompleksselt kasutada. Nii muudavad HL meetod ja arvutitarkvaraHELMET organisatsiooni protsessipõhisekäsitluse möödapääsmatuks. See on nendetäiendav väärtus.
 31. 31. Arvutitarkvara HELMET 316. KOKKUVÕTTEKS
 32. 32. Arvutitarkvara HELMET 326.1. Üldised tulemusedHL meetodi ja arvutitarkvara HELMET raken-damise tulemuseks on organisatsioonivirtuaalne mudel, mis hõlbustabkvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist,rakendamist, kasutamist ja arendamist HL meetodi abil saab hõlpsa lahenduse ISOstandardite keskne probleem –organisatsiooni kvaliteetjuhtimissüsteemiprotsessikesksuse tagamine ja kõikidetäitmist vajavate funktsioonide hõlmamine. HL meetod ja seda teenindav tarkvaravõimaldavad kvaliteetselt täita standardiISO 9001:2008 nõuet, et tippjuhtkond peabtagama, et organisatsioonis oleksidkohustused ja volitused määratud jateatavaks tehtud.
 33. 33. Arvutitarkvara HELMET 336.2. Organisatsiooni kavandamisel jaarendamisel võimaldab tarkvara organisatsiooni protsessi konstruktiivseanalüüsi alusel hõlpsasti välja selgitadakõik organisatsiooni funktsioonid – tööd,millised on vajalikud organisatsiooniülesannete täitmiseks ja eesmärkidesaavutamiseks; leida variantprojekteerimise teelorganisatsiooni sobivaim (optimaalne)struktuur, töötajate (ametikohtade)koosseis ja tööde jaotus täitjate vahel; hõlbustada organisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteemi väljatöötamist,rakendamist ja kasutamist.
 34. 34. Arvutitarkvara HELMET 346.3. Organisatsiooni töös võimaldabtarkvara omada püsivalt ülevaadet organisatsioonijuhtimissüsteemist ja tööjaotusest, koguda märkusi ja ettepanekuidarvestamiseks organisatsioonijuhtimissüsteemi arendamisel, kavandada uusi organisatsioonijuhtimissüsteemi versioone selleks, etkõrvaldada ilmnenud puudusi javalmistuda uute ülesannete täitmiseks. süsteemselt hallata ja arendadaorganisatsioonikvaliteetjuhtimissüsteemi.
 35. 35. Arvutitarkvara HELMET 356.4. Meetod ja tarkvara onrakendatavad mistahes tegevusalaja suurusega organisatsioonides.
 36. 36. Arvutitarkvara HELMET 36Jääb üle soovida kõigile pealehakkamist jaedu uudse HL meetodi ja sedarealiseeriva tarkvara HELMETkatsetamisel ja kasutamisel. Allespraktikas tulevad välja nende tõelisedeelised ja puudused ning ainult neidarvestades on võimalik tarkvara täiustadaja selle uusi versioone välja töötada.Edu sel alal on meie kõikide edu.
 37. 37. Arvutitarkvara HELMET 37TÄNANParimat soovidesHeino Levaldheino.levald@mail.ee GSM 5116652

×