Successfully reported this slideshow.
NË EMËR TË ALLAHUT MËSHIRUESIT , TË GJITHËMËSHIRSHMIT!
 Dobia e diturisë  Në aspektin e kërkuesit të dijes Në aspektin e njohurive Nevoja për të Vlera e njohurive  Diferen...
<ul><li>Allahu i Lartësuar  thotë : “… Allahu i lartëson  ata  që  besuan  prej  jush  dhe i lartëson  në  ...
<ul><li>Dobia e diturisë është e ndërtuar në bazë të vlerës së njohurive . </li></ul><ul><li>Përderisa njohuria më e dobis...
<ul><li>Kur  dituria  është  nga  të  domosdoshmet , atëherë  njohja e saj  është  nga  më  të  dobishmet , ...
<ul><li>Transmetohet  nga  Ebu  Musa el Eshari ( Allahu  qoftë i kënaqur me të !) se Resulullahu ( salallahu ...
Normat  e kërkimit  të  dijes  Me dijetarët (hoxhallaret) e tij  Me kolegët (shokët)  e tij Me veten e tij  Dur...
<ul><li>Gjatë  kërkimit  të  dijës ka disa  norma : </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar duke treguar  për  lu...
<ul><li>Përsa i përket sinqeritetit, Allahu i Lartësuar thotë: “E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, përv...
<ul><li>Kurse  vepra  </li></ul><ul><li>Thënia e Allahut të Lartësuar: “A po i urdhëroni (thirrni) njerëzit për punë të ...
<ul><li>Modestia  </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëp...
<ul><li>Durimi   </li></ul><ul><li>“Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë pë...
<ul><li>Shoqërimi i mirë  </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë: “ Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të nje...
<ul><li>Konkurenca (rivaliteti )  </li></ul><ul><li>Realiteti i konkurencës  është  dëshira e plotë ndaj një gjëje m...
<ul><li>Respektimi i dijetarëve </li></ul><ul><li>Buhariu shënon nga Ebu  Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të ! )...
Metodologjitë (mjetet) gjatë kërkimit të dijes  Gjatë zbatimit Gjatë kërkimit të dijes  Përkujdesja ndaj kohës Mbajtj...
<ul><li>Pyetja e shpeshta  </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë:“ Pye s ni dijetarët nëse ju nuk dini . ” ( Nahl ,...
<ul><li>Mbajtja e shënimeve </li></ul><ul><li>Ibën  Rexhebi ( Allahu i Lartësuar ) thotë :  </li></ul><ul><li>“ Di...
<ul><li>Përkujdesja  në  mos  humbjen e kohës  </li></ul><ul><li> Në  sahihun e Buhariut , Abdullah ibën  Abas...
<ul><li>Përsëritja   </li></ul><ul><li>Ne  hadithin  ku  tregohet se Profetit ( salallahu  alejhi  ve  selem ) ...
<ul><li>Përcjellja e diturisë </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar  thotë : “Ata, të  cilët  fshehin  argumentet ...
<ul><li>Mosdhënia pas kësaj  bote </li></ul><ul><li>Seid  Huderiu ( Allahu  qoftë i kënaqur me të !) thotë : “U...
www.klubikulturor.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dituria

1,422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dituria

 1. 1. NË EMËR TË ALLAHUT MËSHIRUESIT , TË GJITHËMËSHIRSHMIT!
 2. 2. Dobia e diturisë Në aspektin e kërkuesit të dijes Në aspektin e njohurive Nevoja për të Vlera e njohurive Diferenca e njerëzve në dituri Dijetarë praktikues Dijetarë përcjellës I padijshëm (injorant)
 3. 3. <ul><li>Allahu i Lartësuar thotë : “… Allahu i lartëson ata që besuan prej jush dhe i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri ” ( Muxhadele , 11) </li></ul><ul><li>Gjithashtu thotë : “ Thuaj ! A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë ?” ( Zumer , 9) </li></ul><ul><li>Transmetohet nga Muavije ibën Ebi Sufjani ( Allahu qoftë i kënaqur me ata dy !) se Resulullahu ( salallahu alejhi ue selem ) ka thënë : “ Atij që Allahu ia do të mirën e bën studiues në fe .” ( Buhariu dhe Muslimi ) </li></ul><ul><li>Abdullah ibën Mesudi ( Allahu qoftë i kënaqur me të ) thotë se Resulullahu ( salallahu alejhi ue selem ) ka thënë : “E shëndritë Allahu atë njeri që dëgjon diçka nga ne dhe e përcjell ashtu si e ka dëgjuar . Është e mundur që ai që i përcillet atij të jetë më i vëmendshëm ( dijshëm ) se përcjellsi .” ( Tirmidhiu ) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Dobia e diturisë është e ndërtuar në bazë të vlerës së njohurive . </li></ul><ul><li>Përderisa njohuria më e dobishme është njohja e Allahut të Lartësuar, atëherë njohuritë më të dobishme janë ato që kanë të bëjnë me: </li></ul><ul><li>- Emrat dhe C ilësit ë e Tij. </li></ul><ul><li>- Kadaja dhe K aderi (caktimi). </li></ul><ul><li>- Urdhërat dhe ndalesat e Tij . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Kur dituria është nga të domosdoshmet , atëherë njohja e saj është nga më të dobishmet , për shkak të nevojës së njerëzve për të dhe pamundësisë së të mjaftuarit të tyre pa të . </li></ul><ul><li>Sa herë që dituria konsiderohet nga plotësueset ( pra , jo nga të domosdoshmet ), aq më pak është e nevojshme kërkimi dhe vlera e saj . </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Transmetohet nga Ebu Musa el Eshari ( Allahu qoftë i kënaqur me të !) se Resulullahu ( salallahu alejhi ue selem ) ka thënë : “ Shembulli i asaj me të cilën më ka dërguar Allahu me dituri dhe udhëzim , është si shembulli i shiut të madh kur bie në tokë . </li></ul><ul><li> Ka nga toka që është e pastër , e pranon ujin dhe në të rritet shumë bar dhe ushqim . </li></ul><ul><li>Ka nga toka që është jopjellore , por e mban ujin dhe Allahu u bën dobi njerëzve me të ; pijnë , ujisin dhe mbjellin . </li></ul><ul><li>Shiu bie edhe në pjesën tjetër të tokës që nuk e mban ujin e as nuk mbin bar. </li></ul><ul><li>Kjo është sikurse ai që merr njohuri në fenë e Allahut dhe ka dobi nga ajo me të cilën Allahu më ka dërguar . Pra mori dije për vete dhe i mësoi të tjerët . </li></ul><ul><li>Shembulli i atij që nuk e punoi kokën është si shembulli i atij që nuk pranoi udhëzimin me të cilin jam dërguar .” ( Buhariu dhe Muslimi ) </li></ul>
 7. 7. Normat e kërkimit të dijes Me dijetarët (hoxhallaret) e tij Me kolegët (shokët) e tij Me veten e tij Durimi Në konkurencë (garim) Rrespektimi i tyre Modestia Vepra Sinqeriteti Në shoqërim
 8. 8. <ul><li>Gjatë kërkimit të dijës ka disa norma : </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar duke treguar për lutjen e Ibrahimit ( alejhi selam ) thotë : “ Zoti ynë , dërgo ndër ta , nga gjiri i tyre të dërguar që t'u lexojë atyre ajetet e Tua , t'u mësojë atyre librin dhe urtësinë …” ( Bekare , 129) </li></ul><ul><li>Gjithashtu thotë : </li></ul><ul><li>“… Kur ndër ta , nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t`u lexoj shpalljen e Tij , t`i pastroj ata , t`ua mësojë Kuranin dhe urtësinë.”(Ali Imran , 164) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Përsa i përket sinqeritetit, Allahu i Lartësuar thotë: “E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, përveç që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij.” ( Bejine , 5) </li></ul><ul><li>Dhe thënia e Profetit ( salallahu alejhi ue selem ) ku tregon nga Zoti i tij: “Kush punon një vepër në të cilën e shoqëron dikë tjetër përveç Meje, do ta lë atë me shirkun e tij .” ( Muslimi ) </li></ul><ul><li>Predikuesi më i mirë në këtë kapitull është ajo që shënohet nga Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ku Resulullahu ( salallahu alejhi ue selem ka thënë): “Njëri nga të parët të cilët do të gjykohen D itën e Kiametit është njeriu i cili ka r ënë shehid dhe kur të d a l ë para Allahut dhe Ai i tregon begatin ë e Allahut ndaj dhe ai e pranon atë . ” </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Kurse vepra </li></ul><ul><li>Thënia e Allahut të Lartësuar: “A po i urdhëroni (thirrni) njerëzit për punë të mira e veten tuaj po e harroni? Ndërsa ju e lexoni librin. A nuk po mendoni.” ( Bekare , 44) </li></ul><ul><li>Në “ Sahihun ” e Muslimit shënohet nga Usame bin Zejdi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka dëgjuar Resulullahun ( salallahu alejhi ue selem ) duke thënë: “Sillet një njeri Ditën e Gjykimit dhe hidhet në zjarr dhe i dalin zorrët nga barku i tij dhe sillet me to ashtu siç sillet gomari rreth mokrës, i mblidhen banorët e zjarrit dhe i thonë: ‘O filan, çfarë ke kështu? A nuk ishe ti ai që na urdhëroje në të mirë dhe na ndalo j e nga e e keqja.’ Ai thotë: ‘Unë ju urdhëroja në të mirë dhe nuk e veproja, ju ndaloja nga e keqja dhe e veproja’.” </li></ul><ul><li>Në një transmetim nga Ebu Derda (Allahu qoftë i kënaqur me të ! ) thotë: “Vërtetë unë frikësohem që Ditën Gjykimit të më thuhet se a e ke ditur apo jo? Nëse them kam ditur, mos të mbetet asnjë ajet nga libri i Allahut e të mos më pyet për obligimin që e ka përmbajtur, urdhëroret ( ajete ) të më pyesin a i jam përmbajtur dhe ndalesa ve a i jam larguar, prandaj kërkoj mbrojtje nga ajo dituri që nuk ka dobi. ” </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Modestia </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë: “Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se Allahu nuk e do asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet.” ( Llukman , 18) </li></ul><ul><li>Në “ Sahihun ” e Muslimit nga Ajad (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmetohet se Resulullahu (Allahu qoftë i kënaqur me të!) ka thënë: “Allahu i Lartësuar më shpalli mua që të jeni modest dhe mos të mburret ndonjëri nga ju ndaj tjetrit dhe mos t`i bëjë padrejtësi ndonjëri nga ju tjetrit.” </li></ul><ul><li>Kurse në një transmetim nga Umer Ibën Hatabi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Mësojeni diturinë dhe mësojeni (gjatë kërkimit të diturisë) butësinë, vetëpërmbajtjen, bëhuni modest ndaj atij që e mësoni dhe bëhuni modest ndaj atij që mësoni ndaj tij. Mos u bëni dijetarë tiranë (arrogant) dhe mos të ngrihet dituria juaj së bashku me injorancën tuaj.” </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Durimi </li></ul><ul><li>“Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje, e që kanë për qëllim kënaqësinë e Tij dhe mos i hiq sytë e tu prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos iu bind atij që ia kemi shmangur zemrën e tij prej përkujtimit ndaj Nesh dhe i është dhënë epshit të vet, sepse puna e tij ka mbaruar.” ( Kehf , 28) </li></ul><ul><li>Ubej Ibën Kabi thotë: “I Dërguari i Allahut ( P aqja bekimi i Allahut qofshin mbi të!) kur bënte lutje fillonte së pari me veten e tij. Ai tha: “Allahu na mëshiroftë neve dhe Musa në ! Po të duronte do të mësonte nga miku i tij ( Hidri ) çudira, por ai i tha atij se nëse të pyes diçka pas kësaj mos më shoqëro, tashmë ndaj meje ke arsyetim.” ( Ebu Daudi ) </li></ul><ul><li>Në një transmetim Jahja Bin Kethiri ka thënë: “Nuk fitohet dituria me trup të pushuar.” </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Shoqërimi i mirë </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë: “ Atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njeri-tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësi.” ( Zuhruf , 67) </li></ul><ul><li>Te Tirmidhiu , Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) th uhet se Profeti ( salallahu alejhi ue selem ) thotë: “Njeriu qëndron në fenë e shokut të tij, prandaj le të ketë kujdes ndonjëri nga ju kë e shoqëron.” </li></ul><ul><li>Kurse në “ Sahihul ” Muslim transmetohet nga Ebu Musa ( Allahu qoftë i kënaqur me të !) se Profeti ( salallahu alejhi ue selem ) ka thënë : “ Vërtet , shembulli i shokut të mirë dhe atij të keq është sikurse shembulli i shoqërimit me shitësin e miskut (parfumeve) dhe ai që shkrin hekur (farkëtarit), shitësi i parfumeve mund të dhuroj ë nga erërat e mira (që i shet), ose ti blen nga ai, ose nd i en erë të mirë nga ai. Kurse farkëtari ose do t ’ i djeg ë rrob e t ose do të nd i esh erë të keqe nga ai . ” ( Buhariu dhe Muslimi ) </li></ul><ul><li>Aliu ( radijallahu anhu ) thotë : “ Mos e shoqëro vëlla në e injorancës, ruaju nga ai! ” </li></ul><ul><li>Sa herë ka ndodhur që injoranti ta prish ë mendjemprehtin kur ai e shoqëroi atë. </li></ul><ul><li>Vlerësohet njeriu me njeriut me të cilin ecën. </li></ul><ul><li>Prandaj është thënë se shoqëruesi është ai që të tërheq, kurse ai i cili rri me ty të ndotë.&quot; </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Konkurenca (rivaliteti ) </li></ul><ul><li>Realiteti i konkurencës është dëshira e plotë ndaj një gjëje me vlerë dhe ajo është e kundërta e mposhtjes. Dallimi ndërmjet konkurencës dhe mposhtjes është se konkurenca apo rivaliteti është ini s iativa në arritjen e përsosshmëris ë që e vërejtëm te dikush tjetër dhe ti i bën konkurencë atij për ta arritur atë apo edhe tejkaluar, kjo është ambicia e lartë. Allahu i Lartësuar thotë:”…E për shpërblim të tillë le të garojnë (bëjnë konkurencë ) ata që lakmojnë të mirën . ”( Mutafifin , 26). Nga ambicia e lartë është edhe kur atë e shoqëron dikush tjetër në kërkim të mirës, ashtu si shokët e Resulullahut ( salallahu alejhi u e selem ) i bënin konkurencë njëri - tjetrit në të mira dhe e përgëzonin njëri - tjetrin duke marrë pjesë s ë bashku, e edhe duke e nxitur njëri tjetrin dhe duke treguar rivalitet dhe k y është lloj i garimit . Allahu i Lartësuar thotë: “ … J u garoni në punët e mbara…”, gjithashtu thotë: “ Garoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe x henetit që gjër ë sia e tij është si gjerësia e qiellit dh e e tokës…” ( Hadid ,21). U meri garonte me Ebu B ekrin (Allahu qoftë i kënaqur me të dy !) por ai nuk arriti ta fitoj atë asnjëherë. Kur e kuptoi se ai do të bëhet udhëheqës i tha : “V allahi , nuk do të garoj më kurrë. ” Gjithashtu ka thënë : “K urdo që kam garuar me të në ndonjë të mirë ai më ka mundur. ” Dy garuesit janë si dy robër ndaj zot ë riut të tyre, ata dy garojnë dhe bëjnë konkurencë që ta kënaqin zot ë riun e tyre dhe bëjnë rivalitet në ato gjëra që i do ai dhe është zemërdhembshur ndaj tyr e . Secili nga ata dy e do tjetrin dhe e nxit në kryerjen e punëve që i do zot ë riu i tyre. </li></ul><ul><li>Kurse të munduarit e mposhtjes së njëri - tjetrit mbjell neveri (urrejtje), zili dhe e shkatërron fenë , ashtu si ç thotë Esmeiu . </li></ul><ul><li>Në të shumtën e rasteve ajo quhet edhe me zili , pasi ajo na dërgon në këtë, pasi ajo është një ves i keq , i pavlerë dhe nuk ka në të nxitje për të mirë , pasi ai për shkak të paaftësisë së tij dhe pamundësis ë dhe turpit mbanë zili ndaj atij që fiton të mira dhe falënderohet dhe fiton ndaj të tjerëve, prandaj ai bën , zili shpreson që ai të pësoj ë nga suksesi i tij që të mundet ky ta arrij atë. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata dëshirojnë që edhe ju të mos besoni sikurse nuk besuan vetë dhe bëheni të njëjtë “ (Nisa, 89). Gjithashtu thotë: “Shumë ithtarë të librit ( çifutë , të krishterë), edhe pasi që iu është bërë e qartë e vërteta, nga vetë zilia e tyre personale dëshiruan që pas besimit tuaj t'iu kthejnë në mosbesimtarë, “ ( Bekare , 109). Ziliqari është armik i begatis ë së tjetrit, shpresues që të zhduket ajo e mirë ndaj personit të cilit i bën zili. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Respektimi i dijetarëve </li></ul><ul><li>Buhariu shënon nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të ! ) se R esulullahu ( salallahu alejhi u e selem ) ka thënë: “Allahu i Lartësuar thotë: ‘ Kush më ofendon (lëndon) (robin) e dashur, i kam shpallur atij luftë ’.” </li></ul><ul><li>Aliu ( radijallahu anhu ) thotë: “ Prej obligimeve ndaj dijetarëve që ke është (kur të hysh në ndejë) që t`ju japësh selam njerëzve në përgjithësi dhe t ’ i veçosh ata me përshëndetje, të ulesh para tij, të mos bësh me dorë para tij, të mos bësh me sy, të mos thuash ka thënë filan të kundërtën që e thua ti dhe të mos përgojosh ( gibet ) para tij ask ënd ”. Gjithashtu ka thënë: “Mos shpeshto ndaj tij pyetje, mos e detyro në përgjigje, mos insisto nëse ai përton, mos e kap për rrobe nëse ai ngri h et (për të shkuar) dhe mos ia përhap ndonjë fshehtësi .” </li></ul>
 16. 16. Metodologjitë (mjetet) gjatë kërkimit të dijes Gjatë zbatimit Gjatë kërkimit të dijes Përkujdesja ndaj kohës Mbajtja e shënimeve Pyetje të shpeshta Mosdhënia e tepërt pas kësaj bote Përcjellja Përsëritja e mësimeve
 17. 17. <ul><li>Pyetja e shpeshta </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë:“ Pye s ni dijetarët nëse ju nuk dini . ” ( Nahl , 43) </li></ul><ul><li>Në sunenin e Ebu Davudit në hadithin e personit që ishte i plagosur në kokë, ku thotë Profeti ( salallahu alejhi u e selem ): “E kanë mbytur, i mby t të Allahu ! P se nuk kanë pyetur pasi nuk kanë ditur , V ërtet shërimi i pa dij e s është pyetja . ” </li></ul><ul><li>Aishja (Allahu qoftë i kënaqur me të ! ) thotë: “Allahu i m ëshiroftë gratë e ensar ë ve ! N uk i ndalonte turpi që të pyesnin për çështjet e fesë së tyre . ” </li></ul><ul><li>Abdullah i bën Abasi n (Allahu qoftë i kënaqur m e të ! ) e pyetën me një rast si e arrite diturinë? Ai tha: “Me gjuhë të pyet ë sit dhe zemër të mprehtë . ” </li></ul><ul><li>Ibën Shihabi thotë: “Dituria është arkë (thesar), kurse çelësi i saj është pyetja . ” </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Mbajtja e shënimeve </li></ul><ul><li>Ibën Rexhebi ( Allahu i Lartësuar ) thotë : </li></ul><ul><li>“ Dituria është gjueti , kurse shkrimi është nxënia ( kapja)e saj . </li></ul><ul><li>Prandaj , lidhe gjahun tënd me litarë të fortë ! </li></ul><ul><li>Prej ahmakllëkut ( budallallëkut ) është që të gjuash sorkalle pastaj ta lesh të lirë në hapësirë .” </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Përkujdesja në mos humbjen e kohës </li></ul><ul><li> Në sahihun e Buhariut , Abdullah ibën Abasi ( Allahu qoftë i kënaqur me të ) transmeton se Resulullahu ( salallahu alejhi ue selem ) ka thënë : “ Për dy begati shumë nga njerëzit mashtrohen : shëndeti dhe koha e lirë .” </li></ul><ul><li>Hasan Basriu ( Allahu e mëshiroftë !) thotë : </li></ul><ul><li>“ Ruaju nga zvarritja ( vonimi ) i ditëve , vërtet ti je me ditën tënde e jo me të nesërmen . Nëse ti ke të nesërmen , atëherë bëhu të nesërmen ashtu si je sot, por nëse nuk ke të nesërme nuk do të pendohesh pse e ke humbur një ditë .” </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Përsëritja </li></ul><ul><li>Ne hadithin ku tregohet se Profetit ( salallahu alejhi ve selem ) e përsëriste Kuranin me Xhibrilin ( alejhi selam ). </li></ul><ul><li>Abdullah ibën Xhafer ibën Muhamed ka thënë : “ Zemrat janë tokë ( vendmbjellje ), dituria është ajo që mbillet , përsëritja është ujitja . Kur t`i ndërpritet tokës uji , thahet ajo që është mbjellur .” </li></ul><ul><li>Zuhriu thotë : “ Vërtet , harresa dhe mospërsëritja janë ato që e humbin diturinë .” </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Përcjellja e diturisë </li></ul><ul><li>Allahu i Lartësuar thotë : “Ata, të cilët fshehin argumentet dhe faktet që Ne i shpallëm , e pasi që ato ua sqaruam njerëzve në librin , të tillët i mallkon Allahu , i mallkojnë edhe ata që mallkojnë.”(Bekare , 159) </li></ul><ul><li>Në një transmetim të saktë Profeti ( salallahu alejhi ue selem ) thotë : “ Kush e fsheh diturinë Allahu i Lartësuar do t`i vërë frerët e zjarrit Ditën e Gjykimit .” </li></ul><ul><li>Përcjellja e diturisë bëhet në formë të shkallëzuar . </li></ul><ul><li>Dahaku ( Allahu i mëshiroftë !): “ Kapitulli i parë në dituri është heshtja , i dytë dëgjimi i diturisë , e treta të punuarit me të , kurse e katërta shpërndarja dhe të mësuarit e të tjerëve .” </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Mosdhënia pas kësaj bote </li></ul><ul><li>Seid Huderiu ( Allahu qoftë i kënaqur me të !) thotë : “U ul Profeti ( salallahu alejhi ue selem ) në minber , ne u ulëm rreth tij dhe ai tha : ‘ Vërtet ajo nga e cila frikësohem për ju pas meje është që Allahu do t`ua hapë dynjanë me lulëzimet e saj dhe zbukurimet .” ( Muslimi ) </li></ul><ul><li>Imam Muhasibiu ( Allahu e mëshiroftë !) thotë : Dije se drita e ditës nuk i bën dobi qorrit e gjithashtu edhe drita e diturisë nuk u bënë dobi vetëm se të devotshmëve . Sikur të vdekurit nuk i bën dobi ilaçi ( bari ) ashtu edhe etika ( morali ) nuk i bën dobi pretenduesit . Dhe sikur që shiu nuk gjallëron tokën me gurë ( jopjellore ), ashtu edhe zemra e cila është e dhënë pas dynjasë nuk mundet të shfaqë urtësi .” </li></ul>
 23. 23. www.klubikulturor.com

×