Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Şehir müzesi

374 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Şehir müzesi

 1. 1. Ġsmail ÖZÇELĠK
 2. 2. ġEHRĠMĠZSarissaSebasteSipasMegalopolisKabiraDaniĢment ĠliEyalet-i RumEyalet-i SivasSivas
 3. 3. ġEHĠR MÜZESĠ   Nedir?  Tarihi  Örnekleri  Londra  New York  Tokyo  Hamburg  Oslo  Kayseri
 4. 4. MÜZE TANITIMI• Ana Bölümler • Ġlk YerleĢimler ve Hitit Salonu • Roma ,Bizans ve Anadolu Medeniyetleri Salonu • Beylikler Salonu • Selçuklu Salonu • Osmanlı Salonu • Cumhuriyet Salonu • Yemek Salonu • Bahçe • Sivas Kitaplığı
 5. 5. ANA BÖLÜMLER  Maketler  Minyatürler
 6. 6. ANA BÖLÜMLER  Tarihi Vesikalar  Fotoğraflar
 7. 7. ANA BÖLÜMLER  Paralar  Önemli ġahsiyetler
 8. 8. ANA BÖLÜMLER  Kıyafetler  Döneme Ait EĢyalar
 9. 9. YEMEK SALONU 
 10. 10. BAHÇE 
 11. 11. SĠVAS KĠTAPLIĞI 
 12. 12. NEDEN SĠVAS ġEHĠR MÜZESĠ ?  Çünkü;  SĠVAS olması gerekenden daha az tanınmaktadır.  SĠVAS turizm potansiyelini yeteri ölçüde kullanamamaktadır.  SĠVAS bir medeniyetler Ģehridir ve bunu sağlam bir Ģekilde geleceğe aktarabilmelidir.
 13. 13. SĠVAS’IN KAZANACAKLARI  Tarihinde yatan medeniyetleri her yönüyle ortaya çıkarmak Hem Ģehir halkına hem de turistlere SĠVAS’ı daha iyi bir Ģekilde tanıtmak Türkiye’de ve Dünya’da öncü olacak dünya standartlarında bir müzeye kavuĢmak Yapılacak çalıĢmalarla tarihi çalıĢmaların geliĢmesine katkıda bulunmak
 14. 14. SĠVAS’IN KAZANACAKLARI  Sivas hakkında yapılacak araĢtırmalar için kaynak teĢkil etmek Turizm potansiyelini artırmak ġehirdeki iĢ gücünü artırmak ve ekonomik canlanma oluĢmasını sağlamak
 15. 15. TeĢekkür Ederim 

×