Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת לאופר לחילופי נשיאים

974 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת לאופר לחילופי נשיאים

 1. 1. חזון , יעדים והנחיות לפעילות המועדון ישראל לאופר - נשיא לשנת 2008/9 מועדון ליונס גור-אריה גבעתיים חזון פעילויות 2008/9 ועתידיות הפעילויות בשנים הקודמות עקרונות הליונס שבבסיס המועדון וערכיו : חברותא ועזרה לנזקק
 2. 2. <ul><li>כל התכנים המוצגים במצגת זו מבטאים את דעותיי האישיות </li></ul><ul><li>בלבד , לא נועדו להביע בקורת על חברים או נושאי תפקידים </li></ul><ul><li>כלשהם בעבר , </li></ul><ul><li>( להם אנו באמת חבים תודה על פעילותם הרבה והישגיהם המרשימים !). </li></ul><ul><li>מטרות המצגת הם : </li></ul><ul><li>הכרות של החברים עם השקפותיי ( נשיא נכנס חדש ...) </li></ul><ul><li>עידוד יצירת התהליך של גיבוש חברי המועדון סביב חזון משותף , הגדרת יעדים ופעילויות ( תוך שיתוף והסכמה ). </li></ul><ul><li>פעילות קווים מנחים לעבודת הוועדות </li></ul><ul><li>רענון הפעילויות במועדון וגירוי להתחדשותו </li></ul>הקדמה אני מציע להוסיף &quot;קומה נוספת&quot; של פעילויות לבנין המפואר שהחברים בנו
 3. 3. <ul><li>המועדון מיועד לאפשר לחבריו לקיים ולהגשים , ביעילות , באפקטיביות ובהתמדה , את יעדיו החברתיים וההתנדבותיים כדי להעצים את המימוש העצמי של כל חבר תוך כדי סיוע לאוכלוסיות הנזקקות בקהילה . </li></ul><ul><li>המועדון ישאף למצוינות ומובילות בעיר בתחומי ההתנדבות , ייזום ויעודד פרויקטים יחודיים . </li></ul><ul><li>הפעילות החברתית של המועדון תהפוך לאבן מושכת לחברים / מתנדבים חדשים . </li></ul>החזון שלי
 4. 4. <ul><li>ועדת החברים תטפל בפרט , בחבר המועדון ( בדומה למחלקת משאבי אנוש בארגון ), במצוקותיו , יחסיו עם חברים אחרים ( בעיקר בעתות משבר ), הגברת המוטיבציה לפעילות חברתית והתנדבותית על בסיס יכולותיו ורצונותיו . </li></ul><ul><li>צרוף חברים חדשים למועדון על בסיס קריטריונים מתאימים , ומוסכמים וקפדניים . הועדה תפעל כועדת קבלה ראשונית ותוליך תכנית לעידוד ההצטרפות כחברים או כידידים בשיתוף ועדת הפרסום והאינטרנט . </li></ul><ul><li>הועדה תיצור , בשיתוף ועדת קשרי חוץ , מאגר של &quot; ידידי המועדון &quot; שיסייעו בפעילויות וישמשו עתודה להצטרפות למועדון כחברים , </li></ul><ul><li>הועדה תסייע לועדת האירועים במכירת הכרטיסים ע &quot; י הנעת החברים למכירה וגיוס תרומות . </li></ul><ul><li>ייזום פעילויות לגיבוש המועדון .( ממשלוח פרחים , ברכות וניחומים ועד מפגשי גיבוש בבתים או מחוצה להם .) עם זאת ועדת האירועים תמשיך להפיק את המסיבות ואת האירועים המורכבים . </li></ul><ul><li>יזום הדרכות וקורסים לחברים בתחומי המחשב , סדנאות גיבוש והעצמה , גיוס כספים . </li></ul><ul><li>בראש הועדה תעמוד חברתנו רותי שריג , בוועדה ישתתפו : אבי טייך ( למען הרציפות ), זמירה פראג ' , רחל גילרן ( קואוצ ' ינג ?) ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת חברים יעדים בואו לתרום לגבוש החברתי והצטרפו לוועדה!
 5. 5. <ul><li>ועדת החברים תטפל בהפקת האירועים של המועדון : </li></ul><ul><li>מסיבות חגים : ט &quot; ו בשבט , חנוכה , פורים ועוד .. </li></ul><ul><li>אירוע התרמה שנתי , מבצעי התרמה ובזארים </li></ul><ul><li>אירועים מיוחדים : איש השנה , פוסטר השלום , </li></ul><ul><li>מפגשי מועדון חודשיים , רכישת הצגות מיוחדות והפקת אירועים מיוחדים </li></ul><ul><li>ועדת האירועים תיערך להשתתפות מוגברת באירועים של ידידים וחברי </li></ul><ul><li>מועדונים אחרים ביוזמה וסיוע של ועדות החברים וועדת קשרי החוץ </li></ul><ul><li>האירועים ייערכו בשיתוף פעולה עם מועדונים אחרים ורצוי גם בהשתתפות </li></ul><ul><li>( חלקית של ) אורחים מהקהילה </li></ul><ul><li>בראש הועדה יעמוד חברנו פיני אורן , בוועדה ישתתפו : שולה רובין ( למען הרציפות ), קלרה בןטאטא , יפה דביר , משה פוקס , משה פארג ' ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת אירועים יעדים בואו להשתתף בהפקת האירועים והצטרפו לוועדה!
 6. 6. <ul><li>גיוס תרומות </li></ul><ul><li>הגברת ההתמקצעות בעזרת : </li></ul><ul><li>הקמת מאגר תורמים ( מיפוי ) </li></ul><ul><li>הכשרה מקצועית של צוות פנימי ( אסרטיבי ....) </li></ul><ul><li>גיוס מסודר לאירועים ולמבצעים המתוכננים </li></ul><ul><li>חשיפה תקשורתית בעזרת ועדת הפרסום ומוצריה </li></ul>קווים מנחים ועדת רווחה יעדים תפקידים בואו לסייע לאוכלוסיות הניזקקות והצטרפו לוועדה ליזום פעילויות חדשות! סיוע לקהילה &quot; ועדת הרווחה היא לב ליבה של הפעילות במועדון ומהווה את מהות קיומו &quot; ( ההנהלה הקודמת ) המשך הפעילויות הקיימות : בית פריימן - רבקה לאופר בית אנוש - יהודה ונטורה מעון לנשים מוכות - ליליאן בשי טוענים משפטיים - ליליאן בשי מלגות ואיש השנה - מחליפה לציפי האגודה למלחמה בסרטן - דובי וולף 1 העמקת הקשר עם גורמי הרווחה לייזום פרויקטים נוספים למען הקהילה !
 7. 7. <ul><li>בראש הועדה י / תעמוד חברתנו רבקה טייך (?) , בוועדה ישתתפו : מרטה וייס , יהודה ונטורה ( למען הרציפות ), ציפי ואלי טורבן , רבקה לאופר ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת רווחה יעדים בואו לסייע לאוכלוסיות הניזקקות והצטרפו לוועדה ליזום פעילויות חדשות! סיוע לקהילה המשך <ul><li>פרויקט חדש : אימון נזקקים בכלכלת המשפחה </li></ul><ul><li>היעדים לעזור לנזקקים להשיג : </li></ul><ul><li>איזון כלכלי שוטף ( חודשי , בין הוצאות להכנסות , טווח קצר ), </li></ul><ul><li>השגת יעדים כלכליים של המשפחה ( מימון , טווח ארוך ), </li></ul><ul><li>הבטחת איזון כלכלי לאחר הפרישה מהעבודה ( חסכון לפנסיה וכו '), </li></ul><ul><li>כיסוי סיכונים כלכליים ( ביטוחים ועוד ) </li></ul><ul><li>יש להגדיר את קהל היעד ( תיכוניסטים , נכים , עולים , מוגבלים , חד הוריות ?) </li></ul><ul><li>יש להכשיר צוות מאמנים פנימי ( בעיקר על ידי - י . לאופר ) ו / או חיצוני ( תיכוניסטים , מתנדבים , ידידים ), </li></ul><ul><li>הנושא ותוכנית פעולה יוצגו לחברי המועדון בהרצאה , דיון והחלטה ( על אימוץ התכנית ) במפגש שנערוך בקרוב . </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ועדת החברים תטפל בפרט , בחבר המועדון ( בדומה למחלקת משאבי אנוש בארגון ), במצוקותיו , יחסיו עם חברים אחרים ( בעיקר בעתות משבר ), הגברת המוטיבציה לפעילות חברתית והתנדבותית על בסיס יכולותיו ורצונותיו . </li></ul><ul><li>צרוף חברים חדשים למועדון על בסיס קריטריונים מתאימים , ומוסכמים וקפדניים . הועדה תפעל כועדת קבלה ראשונית ותוליך תכנית לעידוד ההצטרפות כחברים או כידידים בשיתוף ועדת הפרסום והאינטרנט . </li></ul><ul><li>הועדה תיצור מאגר של &quot; ידידי המועדון &quot; שיסייעו בפעילויות וישמשו עתודה להצטרפות למועדון כחברים ,( בשיתוף ועדת החברים ) </li></ul><ul><li>הועדה תסייע לועדת האירועים במכירת הכרטיסים ע &quot; י הנעת החברים למכירה וגיוס תרומות . </li></ul><ul><li>ייזום פעילויות לגיבוש המועדון .( ממשלוח פרחים , ברכות וניחומים ועד מפגשי גיבוש בבתים או מחוצה להם .) עם זאת ועדת האירועים תמשיך להפיק את המסיבות ואת האירועים המורכבים . </li></ul><ul><li>בראש הועדה תעמוד חברתנו אילנה טמפלהוף (?) , בוועדה ישתתפו : אבי טייך ( למען הרציפות ), זמירה פראג ' ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת קשרי חוץ יעדים תפקידים בואו לתרום לקשרי החוץ של המועדון והצטרפו לוועדה!
 9. 9. <ul><li>ועדת הפרסום והאינטרנט תטפל בהכנת אמצעי תקשורת שיווקית לפרסום המועדון ופעילויותיו ( בדומה למחלקת הפרסום בארגון ), הן דברי דפוס , הן מדיה מגנטית , בכל אמצעי הפרסום ואפיקי התקשורת כדי להביא לחשיפה מירבית . האמצעים יסיעו לחברים להשיג את היעדים ע &quot; י הגברת היעילות והאפקטיביות של פעילויותיהם . </li></ul><ul><li>בראש הועדה יעמוד חברנו חנן אורפז , בוועדה ישתתפו : אילנה ליבוביץ ( דוברת ), ונציגי הוועדות &quot; מזמינות &quot; אמצעי הפרסום ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת פרסום ואינטרנט יעדים תפקידים אם פרסומי דפוס ואינטרנט מענינים אתכם-הצטרפו לוועדה!
 10. 10. <ul><li>לטיולים תפקיד חשוב ביותר בהשגת יעדי המועדון : </li></ul><ul><li>* גיבוש חברתי פנימי * חיזוק הקשר עם מועדונים אחרים * עוגן למשיכת ידידים וחברים * גיוס כספים </li></ul><ul><li>הועדה תארגן טיולים שונים ומגוונים בהיקף משמעותי ליצירת &quot; חוג משוטטים &quot;: </li></ul><ul><li>* טיולים ( חצי יום ) במכוניות פרטיות * טיולי ( יום ) אוטובוסים * סופי שבוע ( מלון ) * חו &quot; ל </li></ul><ul><li>הועדה תשלב בטיולים את העקרונות הבאים : </li></ul><ul><li>מסלול מעניין + פעילות משותפת עם מועדון רחוק + עדות / מיעוטים + אטרקציות מקוריות = חוויה </li></ul><ul><li>בראש הועדה יעמדו חברינו חנן אורפז ואיציק וויס , בוועדה ישתתפו גם בנצי דביר ואיציק רובין יסייעו לה גם ועדת קשרי החוץ וועדת החברים ואת / ה ?... </li></ul>קווים מנחים ועדת טיולים יעדים תפקידים אם אירגון טיולים מענינים אתכם הצטרפו לוועדה ! חוג המשוטטים

×