Tugasan1 kpt6054 aman_shah

226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan1 kpt6054 aman_shah

 1. 1. Pensyarah :Prof. Madya Dr. Abd Latif bin Hj. Gapor Oleh: AMAN SHAH BIN SYED ALI (M20121000458) TUGASAN 1 : ULASAN JURNAL
 2. 2. TAJUK JURNAL 1 ADAKAH JENIS FON MEMBERI KESAN TERHADAP KEBOLEHBACAAN TEKS BAHASA MELAYU DI LAMAN WEB?Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, Nombor 3, September 2011 OlehRahani Wahid & Ahmad Zamzuri Mohamad AliFakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif Universiti Pendidikan Sultan Idris
 3. 3. PENGENALANFon Serif merupakan fon yang digemari untuk blok teksyang panjang kerana Serif membantu pembacamembezakan setiap huruf secara individu. Fon Gothicpula atau San Serif tidak mempunyai garisan kecilseperti yang terdapat pada fon serif. Fon ini banyakdigunakan untuk penerbitan buku dan sebagainya.
 4. 4. PERSOALAN KAJIAN1- Adakah fon serif dan san serif kategoripaparan skrin komputer memberi kesanterhadap kebolehbacaan teks pada paparanskrin komputer ?2- Adakah fon serif dan san serif kategoripercetakan memberi kesan terhadapkebolehbacaan teks pada paparan skrinkomputer ?
 5. 5. TUJUAN KAJIANKajian ini adalah bertujuanuntuk melihat kesanpenggunaan fon serif dansan serif kategori percetakanserta kategori paparankomputer dari sudutkebolehbacaan teks BahasaMelayu di laman web.
 6. 6. METODOLOGI KAJIANPeserta : Dijalankan di Universiti PendidikanSultan Idris ( UPSI ) dan populasi yang dipilihadalah terdiri daripada 48 orang pelajar IjazahSarjana Muda Pendidikan, UPSI yang dipilihsecara rawak. Mereka dibahagikan kepada duakumpulan. Setiap kumpulan diuji dengan dua fonyang ditentukan .Pengukuran : Tugasan membaca, Dua petikanyang ditulis menggunakan dua fon yang berbeza,skala pemarkahan menggunakan Skor Rubrik(Sumber: Mertler (2001)
 7. 7. PROSEDUR KAJIANUjian Membaca dijalankan kepada kumpulan 1dan meminta mereka membaca Teks 1 dan Teks2 yang dpaparkan menerusi pelayar web InternetExplorer pada monitor skrin rata LC 21”. Resolusipada skrin adalah 1280 x 1024 pixel. Fon yangdigunakan dalam kumpulan 1 adalah fon Georgia( Teks 1 ) dan Verdana ( Teks 2 ).Fon yang digunakan oleh kumpulan 2 adalahberbeza. Teks 3 menggunakan fon Times NewRoman dan Teks 4 menggunakan fon Arial. Teks1 dan Teks 2 mewakili kategori Paparan SkrinKomputer dan Teks 3 dan Teks 4 mewakili fonkategori percetakan.
 8. 8. DAPATAN KAJIANIndependent Sample T-Test digunakan untukmenguji sama ada wujud perbezaan yangsignifikan antara kebolehbacaan responden.Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tidakwujud perbezaan yang siginifikan dari sudutkebolehbacaan antara fon Georgia ( serif ) danVerdana ( san serif ).Tidak wujud perbezaan yang signifikan dari sudutkebolehbacaan antara fon Times New Roman (serif ) dan Arial ( san serif ). Nilai Minmenunjukan bahawa kebolehbacaan fon TimesNew Roman ( serif ) dan fon Arial ( san serif )pada paparan skrin komputer adalah hampirsama.
 9. 9. PENUTUPKesimpulannya, melalui dapatan kajianfon serif dan san serif kategori paparanskrin komputer dan percetakan tidakmemberi kesan yang jelas terhadapkebolehbacaan teks pada laman web.Oleh itu, beberapa kajian kajian lanjutanperlu dijalankan antaranya menguji sudutkefahaman pembacaan menggunakan fonyang berbeza, kajian terhadap peringkatumur yang berbeza, kesan resolusimonitor dan lain-lain kajian yang sesuaidengan penggunaan fon dalam lamanweb.
 10. 10. TAJUK JURNAL 2 ASSESSING THE DIMENSIONALITY OF COMPUTER SELF-EFFICACY AMONG PRE- SERVICE TEACHERS IN SINGAPORE : A STRUCTURAL EQUATION MODELING APPROACH International Journal of Education and Development using Information andCommunication Technology (IJEDICT), 2010, Vol. 6, Issue 3, pp. 7-18 Oleh Timothy Teo, Joyce hwee Ling Koh Nanyang Technological University, Singapore
 11. 11. PENGENALANKajian ini adalah satukajian tentang efikasikendiri komputerdalam kalangan guru-guru pelatih institutlatihan perguruan diSingapura.
 12. 12. TUJUAN KAJIANMengkaji dimensi efikasi kendirikomputer dalam kalangan gurupelatih di Singapura. Antara aspekyang diteliti dalam kajian ini ialahefikasi kendiri komputer guru pelatihdibandingkan dengan tiga dimensiyakni pengetahuan asas komputer,hubung kait media dengankemahiran dan kemahiranmenggunakan web.
 13. 13. TINJAUAN LITERATURSelwin ( 2001 ) - keyakinan diri guru tentangkemampuan diri sendiri adalah perkara pentingmempengaruhi perubahan terknologi termasuklahintegrasi teknologi untuk P&P.Bandura ( 1997 ) - efikasi kendiri merupakan penilaiankendiri tentang perubahan sikap dan tingkah lakuuntuk menentukan pencapaian objektif dan sasaran.Compeau A& Higgins ( 1995 )- individu yangmenggunakan komputer mempengaruhi efikasikendiri mereka dan inividu yang mempunyai efikasikomputer yang tinggi menggunakan komputer lebihtinggi berbanding dengan mereka yang bimbangterhadap penggunaan komputer.
 14. 14. METODOLOGI KAJIANSampel : 708 orang guru pelatih dipilih daripadaseramai 786 orang guru pelatih semasa pengambilantahuan pertama Diploma Pendidikan di institut latihanperguruan SingapuraInstrumen : 13 item kajian dibina oleh pengkaji untukmengukur tahap efikasi kendiri komputer disampingbeberapa soalan tentang demografi. Responden akanmenjawab soalan tentang efikasi kendiri komputertentang perbezaan antara ‘web-based’ dengan‘media-based technologies’. Setiap item diukurdengan skala 7 mata Likert iaitu 1- sangat tidkabersetuju hingga 7-sangat setuju.Analisis Data : Analisis data dalam kajian inimenggunakan kaedah ‘Structural Equation Modeling’( SEM ).
 15. 15. DAPATAN KAJIANEfikasi kendiri komputer guru pelatih adalah satugagasan multidimensi iaitu ‘Basic ComputerSkills’, Multi-Reated Skills’ dan ‘Web-BasedSkills.Mengesahkan secara statistik bahawa setiapindividu mempunyai efikasi kendiri yang berbezaantara satu sama lain. Kajian ini telahmembuktikan efikasi kendiri komputer adalahsatu cara yang berkesan untuk mengukurkesediaan seseorang guru pelatih untukmenggunakan teknologi.

×