Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TALAKAYAN  SA PAGITAN NGATIESTANG PROPESORESTUDYANTING MUSLIM  Salin sa Wikang Tagalog ni: ABDULKHALIQ S. SARIPADA
Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain   Ang sumusunod na salin ng aklat "Sino ang Unggoy?"ay bilang patotoo sa ...
Ang propesor ay tumawa at sinabing "Ito ang isa parasa iyo: Ipagpalagay natin na sa banda rito ay mayroong isangmay sakit ...
philosophy, kailangan magpatuloy ng maluwag sa mgapanibagong paksa.  "Mag-umpisa ulit tayo mga bata Ang Diyos ba aymabuti...
"Opo."  "Sino ang lumikha sa Demonyo?"  [Walang sumasagot.]  "Mayroon bang sakit sa mundong ito? Imoralidad?Galit? K...
ang naglikha sa lahat ng kasamaan sa lahat ng panahon?"Ang propesor ay itinuturo ang kapaligiran bilang mga bagayna sanhi ...
"Samakatuwid! Sabihin mo sa amin kung iyong narinigang iyong Diyos?""Hindi, sir. Hindi ko narinig."  "Naramdaman mo ba a...
[Umupo ang Muslim na wari‟y natalo. Subalit angtulong ng Allah ay dumating at ang tagumpay ay hindimaaaring hindi mangyaya...
Bang) at sa pamamagitan ng Ebolusyon, ay sa huli, nabuhayang tao. Hindi ba iyan ang paniniwala mo propesor?"  "Anak, ito...
ito ng mga siyemtipiko ang ganoong katawa-tawangdahilan?"  "Tiyak, hindi tatanggapin. Ano ba ang ibig mongsabihin?"   ...
ito ay pinaputok ng mahiwagang Malakas na Kalampagupang mailabas nito ang kauna-unahang bagay namabubuhay? Ganun din, kung...
[Walang sumasagot.]   "Kung hindi mo mamasamain, propesor, akingtatalakayin hinggil sa doktrina ng ebolusiyon ayon sapag...
taon ang nakaraan, na karamihan sa samahan ng mga paringsiyentipiko na dinoktor nila ang mga naiwang bakas (fossils)upang ...
aking mga salita bagkus sumulat ka lang sa Centre forStudies on Science, Al-Humera, Muzzammil Manzil,Dodhpur, Aligarh, Ind...
Ang kawawang propesor ay hindi segurado kung siya baay tatalima o hindi, dahil siya ay nasa kalagayang pag-aalinlangan kun...
Tumango lang ang propesor, iniisip na ang punto na itoay sa kanyang panig.   "Kaya sabihin mo sa amin, propesor, pagkara...
"Propesor, mayroon bang pari ng mga atiesta nanakakita ng mga lalaking pinapasuso ang kanilang mgasanggol?"  "Ulit, kalu...
Umabot ng ilang sandali bago maunawaan ng klase angpatudyong nilalaman ng salita ng estudyanting Muslim,subalit ng maabot ...
maliban sa sumang-ayon ka na ang pinakamalupit na tao samundo ay ang mga siyentipikong manunuri sa panggagamotna kung saan...
maaaring siya ay gisain ng mga katanungan sa kanyang oralexamination at kinakailangan ding magbayad sa institusyonna nagla...
gantimpalang walang nakakita rito at kailanman ay walangimahinasyong sumagi sa isipan ng ninuman! Sa kasamaangpalad “mga m...
tinatawag na lamig, o di kaya tayo ay maaari natingmarating ang mas malamig kaysa 458 degrees below zero. Onakita mo sir, ...
isang dilim at nakukuha ito sa isang container o paglalagyan.Maaari mo bang punuin ang isang taro ng pinakadilim nadilim p...
natin. Sir, kahit ang siyensiya ay hindi kayang ipaliwanagkung ano itong kaisipan. Ginagamit nito ang elektrisidad atmagne...
ginagawang mga gawain sa pamamagitan ng pagkakatawanng kasamaan. Ano bang trabaho na ginagawa ng Diyos?Sinabi ng Diyos sa ...
makatotohanan, ay may katiyakang hindi ko kinikilala angkonsepto ng Diyos o anumang dahilan ng teolohiya bilangkaisa sa mg...
bilang dami ng mga Muslim. Kung hindi dahil sakonseptong ito ay hindi natin maitataguyod ang mga gawainsa mundong ito: mga...
tamang gulang, ang tingin nila sa kaso ng incest aymagkakaroon ng pagkakasala base sa tinatawag na atuwid,code of morality...
isyu sa paraang napakaliwanag. Walang sinoman angnakapag-paliwanag sa mga mahalagang isyu na ito noon,dala ng mga batikos ...
naniniwala rito kaysa katuruang teolohiya? Ito ang huwad nasiyensiya, hindi tunay na siyensiya at ang kanyang mgatagamungk...
Tagapaglikha ng sanlibutan sa loob ng sistemangnagpapatakbo ng sanlibutan, mula sa mega hanggang micro,mula sa nasusukat s...
"Mayroon ba sa inyo rito na narinig ang utak nipropesor, naramdaman ito, o natikman?" Walang sinumanang nagsalita. Malungk...
"Iba na naman ito sa iyong estupidong mga katanungan.Maliwanag na tayong lahat ay mayroong mga magulang."   "Maging mahi...
walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ay kanyang ibinaling angnakaka-awa niyang mga mata sa propesor. Mayroongkapangyarihang ...
Itinaas ng propesor ang kanyang ulo. Siya‟y tumingin saestudyanting Muslim. Mapupunang umaaliwalas angkanyang mukha tanda ...
ng Diyos (Allah). Ang kaganapan ng Kapahayagangtinatawag na Ang Maluwalhating Qur‟an ay nandiyan upangmapag-aralan ng ninu...
Relihiyong Islam ay Tunay. Walang sapilitan sa relihiyon.Maliwanag ang tamang landas ay naging malinaw mula samali; At sin...
Para sa pagbabasa hinggil sa Islam at pagbagsak ngAtiesmo ay paki-besita lamang po ang mga websites na ito:  www.islamic...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

1,611 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1362
TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

 • Be the first to comment

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

 1. 1. TALAKAYAN SA PAGITAN NGATIESTANG PROPESORESTUDYANTING MUSLIM Salin sa Wikang Tagalog ni: ABDULKHALIQ S. SARIPADA
 2. 2. Sa Ngalan ng Allah, ang Mahabagin, ang Maawain Ang sumusunod na salin ng aklat "Sino ang Unggoy?"ay bilang patotoo sa pagka-makatotohanan sapananampalataya ng mga Muslim hinggil sa pinagmulan ngmga tao. Ito ay mahalaga at kakailanganing aklat para salahat ng nangangarap na maintindihan ang konseptongpinagmulan ng buhay ng tao ayon sa Islam. Ito ay para salahat ng mga estudyante o mag-aaral. Ang sumusunod na senario o pagsasadula ay nangyarisa isang paaralan o institusyong pang-edukasyon: "Hayaangaking ipaliwanag ang suliraning mayroong siyensiya saDiyos..." Ang atiestang propesor ng philosophy aybahagyang naghinto sa kanyang klase at pagkaraan aynagtanong siya sa isa sa mga bago niyang estudyante upangtumayo. "Ikaw ay isang Muslim, hindi ba, anak?" "Opo, sir." "Samakatuwid, ikaw ay naniniwala sa Diyos?" "Tama po!" "Ang Diyos ba ay mabuti?" "Tama po! Mabuti ang Diyos!" "Ang Diyos ba ay higit na makapangyarihan? Kaya banggawin ng Diyos ang anumang bagay?" "Opo." 2
 3. 3. Ang propesor ay tumawa at sinabing "Ito ang isa parasa iyo: Ipagpalagay natin na sa banda rito ay mayroong isangmay sakit at kaya mong gamutin. Magagawa mo ito. Siya baay iyong tutulungan? Susubukan mo ba?" "Opo, sir. Gagawin ko." "Samakatuwid, mabuti ka...!" "Hindi ko iyan sinasabi." "Bakit hindi mo iyan sasabihin? Kung kaya mo, dapatmong tulungan ang may sakit at taong may pinsala...Samantala, ang karamihan sa atin ay gagawin kung kaya...Ang Diyos, hindi ba gagawin?" [Walang sumasagot.] "Ayaw Niya, hindi ba? Ang aking kapatid ay isangMuslim at namatay sa sakit na kanser, kahit papaano siyanoon ay nananalangin sa Diyos upang pagalingin. Anongkabutihang mayroon ang Diyos? Hmm? Pakisagot mo ngaito?" [Walang sumasagot.] Ang taong matatanda ay maunawain at matulungin."Hindi, hindi mo magagawa, kaya mo ba?" Ang propesor ay humigop muna ng tubig mula sabasong nakalagay sa kanyang lamesa para magkaroon ngbahagyang oras ng pamamahinga ang mga estudyante. Sa 3
 4. 4. philosophy, kailangan magpatuloy ng maluwag sa mgapanibagong paksa. "Mag-umpisa ulit tayo mga bata Ang Diyos ba aymabuti?" "Er... Opo." "Ang Demonyo ba ay mabuti?" "Hindi." "Saan ba galing ang Demonyo?" Hindi nag-atubiling sumagot ang mga estudyante."Mula sa...Diyos..." "Iyan ay tama. Diyos ang gumawa sa Demonyo, hindiba Siya?" Ang mga matatanda ay malimit isuklay ang kanilangmga daliri sa numinipis nilang buhok at sabay siyanglumingon sa mga estudyanting nakikinig at nakangisi. "Sa aking palagay ay magkakaroon tayo ngayongsemester ng maraming kasiyahan, ladies and gentlemen." Siya ay ulit lumingon sa estudyanteng Muslim. "Sabihinmo sa akin, anak. Mayroon bang demonyo sa mundongito?" "Opo, sir." "Kahit saan mayroong Demonyo, hindi ba? Dibaginawa ng Diyos ang lahat ng bagay? 4
 5. 5. "Opo." "Sino ang lumikha sa Demonyo?" [Walang sumasagot.] "Mayroon bang sakit sa mundong ito? Imoralidad?Galit? Kapangitan? Ang lahat ng bagay na nakakatakot – silaba ay nandito sa mundong ito?" Ang mga estudyanting pumipilipit sa kanilang paa (atsinabing). "Oo." "Sino ang lumikha sa kanila?" [Walang sumasagot.] Ang propesor ay biglang sinigawan ang mga estudyante."SINO BA ANG NAGLIKHA SA KANILA? PAKISABISA AKIN!" Ang propesor ay nagsalita ng malumanay ngunitnakamamatay na boses, “Nilikha ng Diyos ang lahat ngmasama, hindi ba Siya (ang naglikha rito) anak?” [Walang sumasagot.] Sinubukang pigilan ng mga estudyante ang galaw kahitsa pamamaraan ng isang makahulugang sulyap subalitwalang silbing naidulot ito. At biglaan, ang tagapangaral aybumilis ang paglalakad sa harapan ng klase na parang mayedad na paugod-ugod, na parang isang panther na malakiang tiwala sa sarili. Ang klase ay tahimik na tahimik. “Sabihin sa akin…”patuloy niya, "Paanong mabuti ang Diyos na ito kung Siya 5
 6. 6. ang naglikha sa lahat ng kasamaan sa lahat ng panahon?"Ang propesor ay itinuturo ang kapaligiran bilang mga bagayna sanhi ng kasamaan ng mundo. "Ang lahat ng galit, kalupitan, mga pasakit, lahat ng uring pagpapahirap, lahat ng walang kabuluhang pagkamatay atkapangitan, at ang lahat ng mga pagtitiis dulot ng mabutingDiyos na ito ay sakop lahat ng mundo, hindi ba, binata?" [Walang sumasagot.] "Hindi mo ba nakikita na ito ay laganap sa lahat ngpook? Huh?" pansamantalang tumigil ang propesor. "Hindiba?" Ulit na inilapit ng propesor ang kanyang mukha samukha ng estudyante at ibinulong niya, "Ang Diyos ba,mabuti?" [Walang sumasagot.] "Ikaw ba ay naniniwala sa Diyos, anak?" Ang mapagkanulong boses ng estudyante at ang basagna boses ay bumubulong sa kanya na nagsasabi, "Opo,propesor. Naniniwala ako." Malungkot na umiling ang ulo ng matanda. "Sinabi ngSiyensiya, ikaw ay mayroong limang karamdaman nakaraniwan ay iyong ginagamit sa pagkilala at pagsisiyasat sakapaligiran ng mundo. Kailanman ay hindi mo nakita angDiyos, nakita mo ba?" "Hindi, sir. Kailanman ay hindi ko Siya nakita" 6
 7. 7. "Samakatuwid! Sabihin mo sa amin kung iyong narinigang iyong Diyos?""Hindi, sir. Hindi ko narinig." "Naramdaman mo ba ang iyong Diyos, nalasahan mpang iyong Diyos, o naamoy ang iyong Diyos? Sakatotohanan, mayroon ka bang karamdamang pangunawa saiyong Diyos ng kahit anupaman?" [Walang sumasagot.] "Pakisagot mo naman ako." "Hindi, sir. Natatakot ako baka hindi ko kaya." "Natatakot ka... na wala ka pang nagawa?" "Hindi, sir." "Gayunpaman, naniniwala ka pa sa Kanya?" "Opo..." "Iyan ang PANANAMPALATAYA!" Ang propesor ayngumiti ng may pahiwatig ng kaalaman sa isang musmos naestudyante. "Ayon sa batas ng mga maka-empirical,pagsubok, pagpapatotoo, sinasabi ng siyensiya na anginyong Diyos ay hindi nabubuhay. Ano ang inyong masasabihinggil dito, anak? Nasaan na ngayon ang iyong Diyos?" [Ang estudyante ay hindi sumasagot.] "Maupo ka, puwede!" 7
 8. 8. [Umupo ang Muslim na wari‟y natalo. Subalit angtulong ng Allah ay dumating at ang tagumpay ay hindimaaaring hindi mangyayari.] Mayroong isa pang Muslim na nakasuot ng gora(pangtakip sa ulo ng mga Muslim). May mahabang balbas atmadaling makikilala bilang Muslim sa kanyang pananamit, atitinaas ang kanyang kamay. "Propesor, maari bang magsalitasa loob ng klase?" Ang propesor ay lumingon at ngumiti. "Ah! Mayroonpa palang ibang Muslim na nasa unang hanay ng dipensa. Isang Fundamentalist, at nakikita ko. Halika, halika,binata! Magsalita ng mga ibang matutuwid na aralin sapagpupulong na ito!" Hindi inintindi ng isang Muslim ang tonong panlalait ngpropesor. Siya‟y tumingin muna sa kapiligiran ng kuwarto athinihintay ang atensiyon ng mga estudyante at humarap sapropesor. "Sir, nakapagbigay ka ng mga kaakit-akit na paksa.Kung papayag ka, sir, gusto kung ipaliwanag ang bawatpunto ng paksa, paisa-isa. Ang paksang ito ay dapattalakayin ayon sa pagkamakatarungan o makatwirang sagotat ayon sa turo ng siyensiya at hindi mga makadamdamingkasagutan. Ang unang punto ay ang iyong pangunahingkaturuan o paniniwala na ang Diyos ay hindi nabubuhay.Ang sanlibutan, ay nag-umpisang mabuo sa paniniwala okaturuan ng napakalakas na kalantug o kalampag (The Big 8
 9. 9. Bang) at sa pamamagitan ng Ebolusyon, ay sa huli, nabuhayang tao. Hindi ba iyan ang paniniwala mo propesor?" "Anak, ito ay hindi mangyayari kung walang nagsabi.Mayroong sapat na dahilan ang siyensiya para rito. Ano ngaba ang mapapala mo?" "Huwag tayong magmadali. Hayaang gamitin natin anglohika (makatwiran) at rason o dahilan at tamangargumentong pang-siyensiya. Bilang pangunahing salita, ayinaasahan kung ipahayag na aking ginamit ang katagang„doktrina‟ na may kasamang kaalaman, para sa mga pari ngmga huwad na siyensiya (pseudo-science), samantala, ito aybagay na pinapaunlad ang pananampalatayang atiesmobilang relihiyon. May tanong ako sa iyo, propesor. Mayroontayo sa mundong ito ng millions upon millions ng mgapaputok, mga bala at mga bomba. May narinig ka ba, namga paputok na ito ay sabay-sabay at kusang sumabog, otinatanggap mo ba, na kahit ang mga sangkap nito aynakalagay sa iisang lalagyan, ay nangangailangan din ng isangmekanismong magpapaputok sa mga paputok na ito?Dalawang bagay ang mailalahad: Una, ang tama at wastongmga sangkap nito at tamang laki na umaayon sa kapaligirannito; at pangalawa, ay mayroong tao o bagay namagpapaputok rito, maaaring sa pamamagitan ng palito ngposporo o di kaya ay martilyo ng isang baril, o mga ibangtilamsik ng kuryente. Halimbawa, kung sabihin ng isang taona mayroong bala sa kanyang kamay at biglang pumutok ngkusa at napatay ang taong malapit sa kanya, tatanggapin ba 9
 10. 10. ito ng mga siyemtipiko ang ganoong katawa-tawangdahilan?" "Tiyak, hindi tatanggapin. Ano ba ang ibig mongsabihin?" "Katotohanan, kung gusto mong kami ay papaniwalainsa isang Malaki (Malakas) na Kalantug o Kalampag (the BigBang), na ang isang malakas na pagsabog ay nangyaringwalang kumalabit sa trigger nito o sumindi ng posporo otilamsik ng kuryente ay dapat mo ring ipaliwanag sa aminkung papaanong hindi mangyayari sa mundong ito angmaliliit na pagsabog na walang kinalaman o tulong ng ibangahensiya? Anumang paniniwalaan ng siyentipiko aykinakailangang maipakita upang ito ay matanggap." Ang bibig ng propesor ay nakabuka lang subalit walangsalitang lumalabas rito. "Ganun din, alam natin na hindi kapani-paniwala salarangan ng siyentipiko na ang isang bagay ay maykakayahan upang lumikha ng kanyang sarili. Halimbawa, angupuang kahoy na ito. Hindi ito nalikha mula sa kanyangsarili. Mayroong mga bagay mula sa ibang ahensiya nagumagawa rito. Ganun din mismo ang kahoy, hindi siya angnaglikha sa kanyang sarili. Nagmumula ito sa isang buto naitinanim at nabuhay. Ang buto mismo ay nanggaling saibang paraan at hindi maaaring mabuhay na ito aymagmumula sa kanyang sarili. Maaari mo bang ipaliwanag saamin kung paano nabuhay ang isang orihinal na bagay –bagay na ang sinabi ng mga pari ng huwad na siyensiya na 10
 11. 11. ito ay pinaputok ng mahiwagang Malakas na Kalampagupang mailabas nito ang kauna-unahang bagay namabubuhay? Ganun din, kung bakit ang inyong mga pari ayhindi mailalabas ang mga palatandaan mula sa laboratoryo?Propesor, dapat mong malaman na anumang argumentongsiyentipeko ay dapat nailalabas ang pruweba upang ito aymabigyan ng siyentipikong paniniwala.." "Anak, isang napakaliit na isipin na kaya nating gawinang bagay na iyan. Ang enerhiyang pinakawalan ng isangMalakas na Kalantug ay bagay na hindi natin maabot, o dikaya ay maaari tayong makagawa ng kasingtulad doon napangyayari." "Propesor, nakaligtaan mong sabihin sa amin kung sinoang naghanda o pinanggalingan ng mga sangkap nito, atnakaligtaan mo ring sabihin sa amin kung sino angpumindot sa butones nito o sino ang pumindot sa triggernito, o di kaya ay sino ang sumindi sa posporo ng Big Bangupang ito ay mangyari. Saan nagmula ang katakot-takot naenerhiyang iyong sinasabi? Halika, halika, propesor! Hayaanmong tayo ay magiging siyentipik hinggil dito. Opo,propesor, nangangailangan ito ng matibay naPANINIWALA sa mga katuruang turo ng mga pari nghuwad na siyensiya upang maniwala sa Big Bang. Ikaw ba ayumaasa sa amin upang itapon ang wastong pamamaraangpaniniwala ng siyentipiko at maniwala sa lahat ng mgahocus-pocus na ito para sa isang bulag na paniniwalabagama‟t nandiyan ang mga maliliwanag na mgapaniniwalaan ng siyentipiko?" 11
 12. 12. [Walang sumasagot.] "Kung hindi mo mamasamain, propesor, akingtatalakayin hinggil sa doktrina ng ebolusiyon ayon sapagpapahayag ng mga pari ng huwad na siyensiya. Ikaw ayhigit na nakaka-alam na walang bakas na maipapakita namaaaring maiugnay niya ito hinggil sa pinagmulan ng taomula sa mga unggoy at ang pagkakaroon ng malimit napaghahanap sa tinatawag na, „Nawawalang Kaugnayan‟ o theMissing Link?" "Opo, subalit napakarami pang ibang mga ebidensiya..." "Sorry sa pag-abala, propesor. Iyong tinatanggap nawalang direktang kaugnayan. Kailangan mo ring tanggapinna walang mga bakas (fossils) na magpapakita ng mgakatiyakang tagapamagitan o tulay hinggil sa mga hakbang samga pagbabagong – kalagayan mula unggoy sa tao. Attinitiyak kong alam mo rin hinggil sa Piltdown Forgery,propesor?" "Piltdown...? Piltdown...?""Hayaang aking sirawain ang iyong memorya, propesor. Angiba sa mga bakas (fossils) ay natagpuan sa isang lugar natinatawag sa pangalang Piltdown sa England. Ang mganaiwang bakas ay ipinakikita nito na ang bawat tanda opalatandaan na ang mga pari ng huwad na siyensiya atatiesmo ay naghahanap sa “Nawawalang Kaugnayan o angMissing Link sa kawing ng ebolusyon. Ang buong mundoay napaniwala rito. At kahit pa ang mga taong-mapaghinalaay nakumbinse – hanggang ito ay matagpuan, apat napung 12
 13. 13. taon ang nakaraan, na karamihan sa samahan ng mga paringsiyentipiko na dinoktor nila ang mga naiwang bakas (fossils)upang mailahad nila at maipakitang iyon na angNawawalang Kaugnayan o the Missing Link. Ito ay isangnapakalaking kasinungalingan, malawakang panghuhuwadna ginawa ng inyong mga pari upang kumbinsihen angmundo na ang relihiyong atiesmo ay totoo at ang tao aynagmumula sa mga unggoy! Kung gusto mo pa ngmaraming paliwanag hinggil dito ay maaari mong basahinang gawa ni Professor Tobias, ng South Africa, hinggil sadetalye ng paghuhuwad na ito." Ang mukha ng propesor ay nagiging puting maputla atwala siyang naibigay na komento. "Sa usaping panghuhuwad - propesor, alam mo ba kungano ang plagiarism (pamamlahiyo)? Maari mo bangipaliwanag sa klase nating ito kung ano ang Plagiarism?" Sapilitang nagsalita, sinabi ng propesor, "ang Plagiarismay ang angkinin ang gawa ng iba at ipasa ito at ituring bilangiyong sariling gawa." "Tama. Maraming salamat, propesor. Kungmagpakatotoo ka lang at maging makatarungan sa iyongpagsasaliksik ay malalaman mo, ang mga bansang Kanluranay ginawan nila ng hindi makatarungang pag-aangkin salahat ng TOTOONG gawang siyentipiko ng mga Muslim,pinaunlad nila sa pamamaraan ng mga makabagong gamitng siyensiya at tinagurian nilang kanilang pansariling mgapagtutuklas at gawa. Hindi na kailangang ikaw ay umasa sa 13
 14. 14. aking mga salita bagkus sumulat ka lang sa Centre forStudies on Science, Al-Humera, Muzzammil Manzil,Dodhpur, Aligarh, India, at sila ay masayang ipapadala sa iyoang lahat ng mga may kaugnayan sa literatura bilang patunaysa puntong ito." Sa ngayon ang klase ay naging maalalahanin sa mgasalita ng estudyanting Muslim at bilis na kanilang sinusulatang mga tirahan na binanggit nito. "Hayaang tayo ay bumalik hinggil sa doktrina ngebolusyon kung saan ang mga pari ng huwad na siyentipikoay kanilang pinaunlad sa mundo. Ang pinakagulugod nglahat ng kanilang mga doktrina ay ang konsepto ng naturalselection. Ang kahulugan nito ay ang mga uri o klase ngmga bagay na ito ay nababagay sa mga pagbabago ngmorpholohiya at physiolohiya, mga pagbabago na kanilaitong ipinasa sa mga darating na salinlahi, upang sila‟ybigyang lakas na manatili; samantala ang ibang uri na hindinababagay ay nalilipol. Ang pinakamagandang halimbawa ayang mga dinosaurs, ito ay walang kakayahangmakipagkompetinsiya sa mga maliliit, maraming maliliit atmasisiglang hayop ay mapaghimalang nakagagawa ng mgapagbabago, samakatuwid, ang mga malalaki, mababagal nahayop ay nalilipol, samantala ang mga maliliit na hayop aynabubuhay at nananatili. Ganun din, sa panahon ngebolusyon, yaong wala ng silbi ay maglalaho, katulad ng mgabuntot at kuko, na pinalitan ng mga walang buntot na maykamay na humahawak, at ito ay tumutukoy sa tao. Ikaw baay naniniwala sa doktrinang ito, hindi ba Propesor?" 14
 15. 15. Ang kawawang propesor ay hindi segurado kung siya baay tatalima o hindi, dahil siya ay nasa kalagayang pag-aalinlangan kung saan anggulo manggagaling ang darating napaputok! "Halika, halika, propesor! Ito ang pinakamahalagangdoktrina ng ebolusyon kung saan ang inyong mga pari ayipinapaliwanag sa masang walang-ingat. Hayaang salungatinnatin ang huwad na siyensiya ng totoong siyensiya.Propesor, mayroon ba sa mga siyentipiko ang nakagawa atnakapagpalabas ng panibagong buhay sa kanyanglaboratoryo sa pamamagitan ng sariling pagkontrol atpagpapalit ng kalikasan? Huwag kalimutan, ang siyensiya aytumatanggap lamang ng mga materiyal na doktrina kung itoay maipapakita o mapapatunayan nito." [Walang sumasagot.] "Talagang wala, kahit ilang beses pa nila ito tangkainggawin, tiyak walang mangyayari! Hayaang tayo ay bahagyanglumayo: Alam natin na ang mga Hudyo ay tinutuli nila angmga bagong panganak na lalaki. Alam din natin na anggawain ng pagtutuli ay tuloy-tuloy nila itong ginagawa mulapa sa kapanahunan ni Abraham (Sumakanya nawa angkapayapaan). Ang naging resulta ay naiba na rin ang uri odisenyo ng sakit. Sinumang batang lalaki ang mayroongnamanang pagdurugo ay maaaring mamatay na rin sa sakitsa pagdurugo at ang sakit na ito ay hindi naipapasa sasusunod na salinlahi. Sumasang-ayon ka ba, propesor?" 15
 16. 16. Tumango lang ang propesor, iniisip na ang punto na itoay sa kanyang panig. "Kaya sabihin mo sa amin, propesor, pagkaraan nglibong mga taon ng pagpapatuli sa mga sanggol na lalaki,bakit hindi ipinanganak ang mga batang Hudyo na walangunang balat sa kanilang mga ari? Kahit ang buong unangbalat sa ari ay hindi nawala, ayon sa doktrina ng naturalselection ng inyong mga pari, ay dapat mayroong mgapalatandaan na ang unang balat sa kanilang ari ay liliit! Hindika ba sasang-ayon, propesor?" Ang kaawa-awang propesor ay nakatanaw lang saunahan na parang hindi naramdaman ang patama sa kanya! "Propesor, may mga anak ka ba?"Parang nakapagpahinga ng maiba ang paksa, ang propesoray sinusubukan niyang gisingin ang kanyang tiwala sa sarili."Opo, mayroon. Mayroon akong dalawang batang lalaki atisang babae." Ang propesor ay nakayanan din niyangngumiti nang banggitin niya ang kanyang mga anak. "Propesor, pinapasuso mo ba sila noong sila ay sanggolpa lamang?" Parang nabigla siya sa nakakalukang tanong na ito,bumulalas ang propesor. "Anong kalukuhang tanong na ito! Tama, hindi ako!Ang asawa ko ang nagpasuso." 16
 17. 17. "Propesor, mayroon bang pari ng mga atiesta nanakakita ng mga lalaking pinapasuso ang kanilang mgasanggol?" "Ulit, kalukuhang tanong. Mga babae lang angnagpapasuso sa mga sanggol." "Propesor, kahit hindi kita hinubaran, Tinitiyak ko naikaw ay may dalawang suso, kasingtulad ng ibang mga lalaki.Dahil sa ito ay paulit-ulit, bakit hindi ito nawala? Ayon sadoktrina ng natural selection, ang mga ganoong bagay nawalang silbi katulad ng suso ng mga lalaki ay dapat ngnawala sa lahat ng kalalakihan, daan libong taon na kunghindi milliones ang mga nakaraan ng taon! Propesor," Malumanay na nagsasalita ang estudyanting Muslim,hindi siya sumigaw at hindi niya inilapit ang kanyang mukhasa mukha ng propesor, "Iyan ay sinisiguro ko, batay sawasto at tamang argumento ng siyensiya at hindi ang huwadna siyensiya – makakasangayon ka na ang doktrina ngebolusyon ay malaking karga ng mga basura o kalukohanlamang?" Ang mukha ng propesor ay ilang beses ng nag-iba ngkulay at ang magagawa lamang niya dahil siya ay walangmakuhang tulong ay nagkakanda-gago sa pagsasalita. Ang estudyanting Muslim ay lumingon at humarap saklase at kinausap sila ng may kasamang ngiti sa kanyang mgalabi. "Sa katotohanan, maaaring ang isa ay magsasabi,sinumang maniwala na siya ay nagmula sa unggoy aynararapat niyang paniwalaan na siya ay isang unggoy!" 17
 18. 18. Umabot ng ilang sandali bago maunawaan ng klase angpatudyong nilalaman ng salita ng estudyanting Muslim,subalit ng maabot nila ang kahulugan nito, sila ay hiyawangtumawa. Nang manumbalik ang atensiyon ng mga estudyantemula sa pagtatawa, nagpatuloy ang estudyanting Muslim. Atsiya‟y bumaling sa propesor at kanyang sinabi,"Napakaraming puwang sa doktrina ng ebulosyon na ito attumatagas na parang salaan. Subalit, nauubos na ang orasan– at hindi tatagal ako ay papunta ng Masjid para magdasal –kaya hindi natin ngayon matatalakay lahat ang mgakuwentong alamat. Hayaang tayo ay dumako naman sapaksang moralidad na iyong inilahad. Subalit, bago ang iyan,hayaang tingnan muna natin ang puntong iyong ginawatungkol sa kapatid mong namatay sa cancer. Kung ikaw aynagagalit dahil siya ay namatay, ay tiyak ikaw ay tanga. Angmga tao, at ang lahat ng nilalang may buhay ay lahatmamamatay at iyan ay hindi maipagkakailang pangyayari napinaniniwalaan ng lahat ng tao, maging sila man aynaniniwala sa Diyos o hindi, at walang isa man ang maaaringitanggi ang proseso ng kamatayan. Pangalawa, hindi kanaman bata upang itanggi ang pamamaraan ng isangpagkakaroon ng karamdaman o sakit – maging ito man aycancer o anumang uri ng karamdaman, o aksidente at iba pa– bilang pasimula sa proseso ng kamatayan. Ang iyongpagtatanggi ay nagsimula ito mula sa iyong malingpangunawa na ang kabutihan ay nakakapawi sa mga pasakit,at ang gumawa ng dahilan ng pasakit ay kalupitan. Kungganito ito, samakatuwid, propesor, wala kang pagpipilian 18
 19. 19. maliban sa sumang-ayon ka na ang pinakamalupit na tao samundo ay ang mga siyentipikong manunuri sa panggagamotna kung saan ang ginagamit nila ay mga hayop sa lahat ngkanilang mga nakakapangilabot na eksperimento. Tiyak,dapat alam mo ang libo-libong mga hayop na dumaan saiba‟t ibang pamamaraan ng labis na pagpapahirap atmatinding sakit para lang magkaroon ng pruweba o walangpruweba ang isang pagsusuring para lamang sa siyensiya atgamot? Hindi kaya ang mga tagasuri na ito ay malulupit?Nakikinig ka ba sa akin propesor?" Bakas sa mukha ng propesor na siya ay parang maykaramdaman. Ang estudyanting Muslim ay kumuha ng tubigat ibinigay sa kanya para inumin. "Propesor, tatanungin kita ng ibang maliwanag nakatanungan. Ikaw ay may kaalaman sa mga pagsusulit – mgapagsubok na ibinibigay sa mg estudyante, para sila aypumasa at matanggap sa mas-mataas na baitang?" Ang propesor ay tumango lang. "Ang isang estudyante ay kinakailangang gumawa ngtiyak na mga pagsasakripisyo, kahit siya ay manirahangmalayo sa kanilang bahay, upang pumasok sa unibersidad okolehiyo; kinakailangan ipagkait niya sa kanyang sarili anglahat ng kaginhawahan sa bahay, kailangang siya ay kargadong trabaho; kailangan ding ihinto niya ang kanyang mgapanahong walang ginagawa at pagtulog para handang handasa mga pagsusulit; pagkaraan, siya ay mahaharap ng mgakakila-kilabot at mahirap na mga katanungan na sasagutin at 19
 20. 20. maaaring siya ay gisain ng mga katanungan sa kanyang oralexamination at kinakailangan ding magbayad sa institusyonna naglagay sa kanya sa masakit na prosesong ito – hindi moba matatanggap ang lahat ng ito bilang pagpapahirap? Angpropesor kaya, mabuting tao sa lahat ng mental at pesikal napagtitiis na dinadanas ng mga estudyante na kanyanginilalagay sa kanila?" "Hindi ko makita ang iyong punto. Dapat, anginstitusyon at ang propesor ay gumagawa ng mga pabor parasa mga estudyante sa pamamaraan ng paglalagay sa kanila saisang training upang sila ay maging marapat sa kani-kanilangkalalagyan at katangian. Mga taong maiiksi ang pag-iisiplamang ang tumututol sa mga estudyante na isulat ang mgapagsusulit, na walang kinalaman sa mga paghihirap nakanilang magagawa." Ang estudyanting Muslim ay malungkot na ina-alog angkanyang ulo. "Propesor, nakakamangha kung paano mongmaunawaan ang pangangailangan sa mga pagsubok atpagsusulit sa panahong isasaayos mo sila, subalit hindi momakikita ang ganoong kaisipan nang isaayos ng Diyos angmga pagsubok at pagsusulit sa Kanyang mga nilikha.Gamitin mo ang iyong kapatid – kung natagalan niya angkanyang karamdaman at namatay na mayroongpananampalataya, na tinatawag naming Iman – siya aymabibigyan ng maraming biyaya sa Paraiso para sa mgapaghihirap na kanyang pinagdaanan dito. Lalung-lalo na, atmaaring kanyang papangarapin na magtiis ng ilang daangbeses para ang kanyang gantimpala ay lalong dumarami, 20
 21. 21. gantimpalang walang nakakita rito at kailanman ay walangimahinasyong sumagi sa isipan ng ninuman! Sa kasamaangpalad “mga makikitid ang pag-iisip lamang” – at mgaignoranti – ang tumututol sa mga pagsubok na inilalagay saKanyang mga nilikha, ilagay sa isipan ang walang hanggangbiyayang naghihintay sa mga magwawagi." "Paraiso? Huh!Nakita mo ba ang Paraiso, nahawakan ito, natikman ito,naamoy ito, nalasahan o narinig? Ayon sa batas ng empirical,testable, demonstrable protocol, at siyensiya ay nagsasabi naang Paraiso ay wala." "Tayo ay darating na rin sa punto na iyan, kunggustuhin ng Diyos. Magpatuloy tayo. Sabihin mo sa akin,propesor; mayroon bang bagay na init?" Ang propesor ay parang nakabawi at may malakingtiwala sa kanyang pakiramdan. "Oo, mayroong init." "Mayroon bang bagay na tinatawag lamig?" "Oo, mayroon na ring lamig." "Hindi, sir. wala!" Ang propesor ay nakamasid lang, Ang estudyante ayipinapaliwanag, "Magkakaroon ka ng maraming init, masmaraming init, pinakamainit, mas-pinakamainit, maputinginit, o di kaya ay sa kabilang polo – maliit na init, o walanginit, subalit hindi tayo magkakaroon ng anumang bagay natinatawag na „lamig. Puwede nating marating ang 458degrees below zero, na ito ay walang init, subalit hindi tayomaaring lumayo ng higit pa roon. Walang ganoong bagay na 21
 22. 22. tinatawag na lamig, o di kaya tayo ay maaari natingmarating ang mas malamig kaysa 458 degrees below zero. Onakita mo sir, ang lamig ay isa lamang salita na atingginagamit upang isalarawan ang pagkawala ng init. Hindinatin masusukat ang lamig. Ang init ay maaaring masukatnatin sa pamamagitan ng thermal units dahil ang init ayenerheya. Ang lamig ay hindi salungat ng init ito ay angpagkawala lamang ng init." Manahimik. Mayroong nahulog na aspili sa loob ngkuwarto. Ang estudyanting Muslim ay nagpatuloy.. "Mayroonbang bagay na dilim, propesor?" "Iyan ay nakakaumid na tanong, anak. Ano ang gabikung hindi ito madilim? Ano ang makukuha mo roon..?" "Kaya, sasabihin mong mayroong bagay na dilim?" "Oo..." "Mali ka na naman, sir! Ang dilim ay hindi bagay (namay personalidad) – ito ang pagkawala ng bagay. Ito angpagkawala ng ilaw. Maaaring magkaroon ng malamlam nadilim, karaniwang ilaw, maliwanag na ilaw, kumikislap nailaw. Kung ang isa ay tuluyan ng mawalan ng ilaw,samakatuwid talagang wala, at ito ay tinatawag na dilim,hindi ba? Iyan ang kahulugan na ginagamit natin sapagbibigay kahulugan sa salita. Sa katotohanan, and dilim aywala. Kung ganun iyon, ay maaaring makagawa ng dilim sapositibong pamamaraan at magagawang lalong didilim ang 22
 23. 23. isang dilim at nakukuha ito sa isang container o paglalagyan.Maaari mo bang punuin ang isang taro ng pinakadilim nadilim para sa akin, propesor?" "Maaari mo bang sabihin sa amin ano ang iyong punto,binata?" "Opo, propesor. Ang puntong aking ginagawa ay angkapintasan ng iyong maka-pilosopyang batayan, paramakapag-umpisa, ang iyong pagtatapos ay mali. Hindi kamaka-siyensiya bagkus huwad na siyensiya!" Ang propesor ay parang nalason. "Sira...? Pambihira kanaman...!"Ang estudyanting Muslim ay payapa, tahimik at mahinahongnagsalita, na parang sa isang maliit na bata. "Sir, maaari kobang ipaliwanag ang kahulugan?" Ang mga estudyante sa klase ay sabik na itango angkanilang ulo. Silang lahat ay nakikinig ng mabuti. AngPropesor ay walang ibang magawa maliban sa pumayag."Ipaliwanag... oh, ipaliwanag..." Sa gusto niyang makabawi,siya ay kumakaway sa lahat ng direksiyon,. Biglaang siya aynaging magalang sa sarili. Ang klase ay tahimik at umaasa. "Ikaw ay gumagawa ng dalawahang batayan,"Ipinaliwanag ng estudyanting Muslim, "halimbawa,mayroong buhay pagkatapos mayroon ding kamatayan,dalawang magkaibang bagay; isang mabuting Diyos at isangmasamang Diyos. Ang iyong ipinapakita ay ang konsepto ngDiyos bilang bagay na may hangganan, bagay na masusukat 23
 24. 24. natin. Sir, kahit ang siyensiya ay hindi kayang ipaliwanagkung ano itong kaisipan. Ginagamit nito ang elektrisidad atmagnetism, subalit kailanman ay hindi nila nakita, kukuntipa lang ang kanilang pagkakaintindi nila rito. Angpagsalarawan sa kamatayan bilang kasalungat ng buhay ayisang kamangmangan sa katotohanan sapagkat angkamatayan ay hindi maaaring mabigyan ito ng katawan. Angkamatayan ay hindi kasalungat ng buhay bagkus kawalanlamang ng buhay." Ang isang binata ay may hawak-hawak na diyaryo nakanyang kinuha sa lamesa ng kanyang kaklase. "Nandito angisang kinamumuhiang tabloid na ipinagpaanyaya ng bansangito, propesor. Mayroon bang bagay bilang imoralidad okasamaan?" "Mayroon, Tingnan mo..." "Mali na naman, sir. Tingnan mo, imoralidad aykawalan lamang ng moralidad. Mayroon bang bagay bilanghindi pagkamakatarungan? Wala, sir. Ang hindi pagka-makatarungan ay ang kawalan ng katarungan. Mayroon bangbagay na kasamaan?" Ang estudyanting Muslim aybahagyang tumigil. "Di ba ang kasamaan ay ang kawalan ngkabutihan?" Ang kulay ng propesor ay umiba at nakakabahala. Siyaay galit na galit at pansamantalang hindi makapagsalita. Ang estudyanting Muslim ay nagpatuloy, "Kungmayroong kasamaan sa mundong ito, propesor – tayo aynagkakaisa na mayroon – samakatuwid ang Diyos ay may 24
 25. 25. ginagawang mga gawain sa pamamagitan ng pagkakatawanng kasamaan. Ano bang trabaho na ginagawa ng Diyos?Sinabi ng Diyos sa Surat (Al-Anbyā) verse 35 ng Banal naQuran: (Bawat kaluluwa ay makakatikim ng kamatayan. Atkayo ay aming susubukan ng masama at mabuti bilangpagsubok; at sa Amin kayo ay babalik) Sinasabi sa atin ngIslam, ito ang tingnan ang bawat isa sa atin kung ano angpipiliin, mangingibabaw ba ang kabutihan sa kasamaan. Hinggil naman sa mga katanungan mo tungkol kaySatanas: Saan nagmula si Satanas? At nilikha ng Diyos siSatanas, hindi ba? Nabanggit sa Banal na Qur‟an na angSatanas ay hindi naging demonyo maliban nang siya aytumanggi sa kautusan ng Diyos at siya ay naging kaaway ngtao. Sinabi ng Diyos (Allah) sa Surat (Ibrāhīm) verse 22 ngBanal na Quran: (At ang Satanas ay magsasabi kapag angbagay ay napagpasiyahan na: "Katotohanan! Ang Allâh aynangako sa inyo ng isang pangako ng katotohanan. At akoay nangako rin, ngunit ako ay nagtaksil sa inyo. Wala akongkarapatan sa inyo maliban na kayo ay aking inaanyayahan atkayo ay tumalima. Kayo, huwag ako ang inyong sisihinbagkus ang inyong mga sarili. Hindi ko kayo matutulungan,at hindi rin ninyo ako matutulungan. Aking itinatanggi anginyong nakaraang gawain sa pag-aakibat sa akin bilangkatambal ng Allâh. Katotohanan! Sa mga makasalanan aymay nakalaan para sa kanila na napakahapding parusa.)" Ang propesor ay nagpipigil ng galit. "Bilang siyentipikosa larangan ng pilosopya, Hindi ko tinitingnang maykinalaman ito ng anumang pagpipilian; bilang isang 25
 26. 26. makatotohanan, ay may katiyakang hindi ko kinikilala angkonsepto ng Diyos o anumang dahilan ng teolohiya bilangkaisa sa mga sangkap ng mundo dahil ang Diyos ay hindinapupuna." "Dapat kung isipin na ang pagkawala ng alituntuningmoral ay isa sa mga katiyakan ng mga pangyayaringnangyayari na napupuna " sagot ng estudyanting Muslim. "Ang mga diyaryo ay nakagagawa ng billion dollars angipinahayag nito bawat linggo. Propesor, inihuhusga mo angkasamaan ng mundo bilang pasanin ng Diyos – kung saanikaw ay hindi naniniwala – at malinaw na ito ay salungat.Gayon pa man, hayaang ating suriin kung sino talaga angmay pananagutan sa pagkalat ng kasamaan – yaongnaniniwala sa Diyos o yaong hindi? Ang pangunahingpaniniwala na mayroon ang Muslim ay ang pagbibigay ngmga gawa sa mundong ito. Sa bawat kabutihan na kanyangginagawa ay mabibigyan ng gantimpala at bawat kasamaangmagawa ay pananagutan ito. Bawat Muslim ay dapatmaniwala na siya ay mananagot sa kanyang mga gawa atwalang ibang papasan ng kanyang pasanin sa Araw ngPaghuhukom. Ang konsepto ng Paraiso bilang gantimpalasa mga mananampalataya at ang Impiyerno ay tahanan ngmga hindi naniniwala, ang mga hindi naniniwala sa relihiyon,ay isa rin sa mga pangunahing paniniwala, lalung-lalo na sapaniniwala na kahit ang mga Muslim na gumagawa ngmasasama ay mapaparusahan sa kanyang mga pagkakamali.Propesor, ang mga konseptong ito ay nahinto nito ang mgakasamaan at pagkakamaling ginagawa ng hindi mabilang- 26
 27. 27. bilang dami ng mga Muslim. Kung hindi dahil sakonseptong ito ay hindi natin maitataguyod ang mga gawainsa mundong ito: mga multa, parusa, sentensiya o hatol sapagkakakulong ay kasama ng anumang sibilisadong sistema.Sa kabilang dako, mayroon tayong mga pari ng atiesmo nahindi naniniwala sa mga konseptong ito kapag nababanggitna may kaugnayan sa mga isyu ng moralidad. Sa kanila aywalang Araw ng Paghuhukom, walang pananagutan. Angmensahe sa madla ay maliwanag, kung ikaw ay makakaiwasrito ay O.K. ka. Wala kang dapat ikabahala. At nakikita dinnatin na sila ay nagsasabi na walang bagay na kasalanan –kasalanan, sa ating salita ang kahulugan nito ay sumasalungatsa mga Batas ng Diyos – bawat tao ay malayang gumawa ngkanyang pinapangarap at walang galaw na maituturing na„mali‟. Hayaang ipagpalagay natin ng ganito: ang mga pari aynananatili ang kanilang paniniwala na ang Diyos ay hindinabubuhay. Kung Siya ay hindi nabubuhay, samakatuwid, ayhindi Niya mailalatag ang mga alituntunin kung ano angtama at mali – samakatuwid, walang kasalanan, angkasalanan ay nangangahulugang lumalabag sa kagustuhan ngDiyos. Samakatuwid, ang tao ay malayang gumawa ng sariliniyang batas, ang sarili niyang pamantayan sa moralidad.Samakatuwid, ang kalalakihan ay nag-aasawa sa kapuwalalaki; ang kababaihan ay nag-aasawa ng kapuwa babae; angpagkakalat ng sakit na AIDS at ibang mga karamdaman ayO.K.; walang kasalanan ng pakikiapid o pangangalunya,habang ang mga nasasangkot ay mga nasa tamang gulang;ayon sa lohika ng atiesta kahit ang kaso ng incest ay hindimagiging kasalanan kung ang magkabilang panig ay nasa 27
 28. 28. tamang gulang, ang tingin nila sa kaso ng incest aymagkakaroon ng pagkakasala base sa tinatawag na atuwid,code of morality na ang basehan ay relihiyon, gayon pa mantinitiyak ng propesor na kailanman ay hindi niya kinikilalaand konsepto ng Diyos o anumang iba pang paniniwalangteolohiya bilang kabahagi ng mundo para pumatay ng mgasanggol sa sinapupunan ng mga nanay ay mabuti – ito aypagsasagawa sa mga karapatang mayroon ang kababaihan.Ang talaan ng mga patakaran at tuntunin na ipinasa ng mgaparing atiestang huwad na siyentipikong sosyal ay walangkatapusan. Ang taas ng pagsisinungaling ng kaisipan upangilagay ang sisi sa pagkalat ng imoralidad at marurumi saDiyos! Hayaang tayo ay maging makasiyensiya hinggil sabuong isyu, propesor. Kumuha ng grupo ng mga maka-Diyos na naniniwala sa Kanya kung paano siyapaniniwalaan at kumuha ng tao na tumataguyod sa inyongmga maka-atiestang paniniwala. Suriin ang layunin atmakikita mo kung sino ang nagkakalat ng kasamaan. Hindiko pinapangarap na palakihin ang puntong ito, subalitsinomang sumusuri sa layunin ay kaagad nilang makikita naang grupo ng mga maka-Diyos na gumagamit sa mga Batasng Diyos bilang kodigo moral ay sa katotohanannagpapalaganap ng katotohanan; Subalit, yaong gumagawang sarili nilang mga patakaran ng magkakaugnay namoralidad ay sa katotohanan nagkakalat ng kasamaan sabuong mundo." Pansamantalang huminto ang estudyanting Muslim paramaunawaan ang mahalagang puna na ito. Ang mga mata ngmga estudyante ng klase ay parang nagka-ilaw na nakita ang 28
 29. 29. isyu sa paraang napakaliwanag. Walang sinoman angnakapag-paliwanag sa mga mahalagang isyu na ito noon,dala ng mga batikos mula sa mass media. "Propesor, ako ay namangha subalit hindi namannabigla sa inyong hindi maka-siyensiyang pakikitungo samoralidad. Ako ay namangha, dahil kahit ikaw ay naniniwalaang tao ay galing sa unggoy, siya at hindi gumagalaw naparang hayop! Ako ay namangha dahil, kahit hindi kananiniwala sa mga anghel, inaasahan mo na ang tao aygagalaw ayon sa kanyang pinagmulan, at walang tulong namanggagaling sa alintuntuning moral sa Langit. Ang dahilanna ako ay hindi nabigla ay dahil sa mga pag-iisip nagumugulo sa isipan na inaasahang magmumula sa mgatagasunod ng bulaang pananampalataya ng mga atiesmo!" Mayroong tuloy-tuloy na nag-uumapaw na palakpakanmula sa klase. "Natalakay na natin ang ebolusyon, propesor. Naobserbahan mo ba ang ebolusyon sa sarili mong mga mata,sir?" Ang propesor ay gumagawa ng sumisipsip na tunog ngkanyang mga ngipin at nakapagbigay ito ng tahimik atnakakawalang bahalang titig ng mga estudyante. "Propesor, dahil walang sinoman ang nagkaroon ngaktuwal na pagmamasid sa proseso ng ebolusyon at hindi rinmapapatunayan na ang prosisong ito ay tuluyan ngnagsusumikap, hindi ka ba nagtuturo ng doktrina –doktrinang tumutulo na parang salaan na ito ay kakaunti ang 29
 30. 30. naniniwala rito kaysa katuruang teolohiya? Ito ang huwad nasiyensiya, hindi tunay na siyensiya at ang kanyang mgatagamungkahi o tagapagtanggol ay walang iba kundi angkanilang mga paring walang kaalaman!" Ang mukha ng propesor ay biglang nalungkot."Napakawalang-ingat naman!" Siya‟y parang galit athinihingal at naglalakad sa harapan ng klase na malalaki anghakbang pataas at pababa, hanggang manumbalik sa sarili. "Bilang pagbibigay kahulugan sa mapilosopyangpagtatalo natin, Hindi ko pupunain ang napakawalang-ingatmong pagsasalita, anak. Ngayon, nakatapos ka na?" Angmga salitang lumalabas sa bibig ay sumasagitsit. "Sir, hindi mo tinatanggap ang kodigo moral ng Diyosupang gawin ang tama at makatarungan?" "Ako ay naniniwala sa kung ano – iyan ang siyensiya." "Sir, ipagpaumanhin mo po, ang pinaniniwalaan mo ayhindi siyensiya kundi huwad na siyensiya – ang huwad nasiyensiya ay may kapintasan na rin!" "HUWAD NA SIYENSIYA...? MAYKAPINTASAN...?" Ang propesor ay para siyangnaghahanda. Ang klase ay naghihiyawan. Ang estudyantingMuslim ay naging kalmado at mahinahon, ang bigkis ng ngitina iyon ay bumalik sa kanyang mukha. Nang humupa ang ingay, siya ay nagpatuloy, "Nakitamo, propesor, TUNAY NA SIYENSIYA ay angpagtutuklas sa mga batas at mga disenyong inilagay ng 30
 31. 31. Tagapaglikha ng sanlibutan sa loob ng sistemangnagpapatakbo ng sanlibutan, mula sa mega hanggang micro,mula sa nasusukat sa hindi-masusukat. Ang Huwad naSiyensiya ay maka-atiestang relihiyon na balak salungatin angkoseptong ito sa pamamaraan ng panghuhuwad,pangdodoktor sa stadestika, kalahating katotohanan at ibapa. Ang Huwad na Siyensiya ay ipinapalagay na tama angmga gawa-gawang likha ng hindi pinangalanang puwersa –pansarili, gawa ng tao, bulaang dios-diosan –pagkakapangyari ng Big Bang at doon, nagsimula angproseso ng ebolusyon na ito ay salungat sa tunay napangyayari. Ang mga pari ng maka-atiestang relihiyon na ito,sila ang sumubok upang ipangatwiran ang pagsasatsat nakailangang masamahan ng pagsisinungaling sa pamamaraanng panghuhuwad, kalahating tama at pagmamanipula sa mgadatus. Ang Katotohanan ang dapat manaig – Angkatotohanan sa makalohical na pagpapasiya ng sinumangmay pakiramdam na maaaring mabigyan ito ng pasiya kahitwalang sapat na pagbabatayan, na mayroong nag-iisangDiyos (Allah) na Siyang Lumikha sa buong sanlibutan.Kanyang nilikha ang buong sistema na siyang itinatakbo nitong maayos mula noon pa. Hayaang balikan natin angpuntong nailahad mo sa ibang mga estudyante na akin dingsinabi na aking tatalakayin mamaya. Bibigyan kita nghalimbawa na puweding masundan ng lahat: Mayroon ba saating klase ang nakakakita ng hangin, oxygen molecules,atoms, and utak ng propesor?" Ang klase ay nagkatawanan. 31
 32. 32. "Mayroon ba sa inyo rito na narinig ang utak nipropesor, naramdaman ito, o natikman?" Walang sinumanang nagsalita. Malungkot na umiling ang ulo ng estudyantingMuslim. "Parang lumalabas na walang nakakaramdam rito sautak o anumang pag-iisip ng propesor. Mabuti, sang-ayon saalituntuning pansariling ipinahayag ng propesor, angalituntuning maka-empirical, matibay, naipapakitangprotokol ng huwad na siyensiya ng propesor AKIN PONGIPINAPAHAYAG na ang propesor ay walang utak!" Ang propesor ay parang namaluktot sa upuan. Angklase ay ulit patuloy sa palakpakan. Ang mga estudiyante ay umalis at kumuha at abutan ngtubig ang propesor. Pagkaraan ng kunting panahon,nakabawi ang propesor. Siya ay tumingin sa estudyante atnanlisik ang mga mata. "Ang mga pang-insulto mo aywalang paraan upang mapatunayan ang pagkabuhay ngDiyos." Ang estudyanting Muslim ay sumagot. "Professor,talagang nabigla ako. Ang inaasahan ko ay tatanggapin moang pagkatalo. Subalit, parang napupuna kong ikaw aymasiba sa pagpaparusa." Siya‟y huminto pansamantala, tumingin siyangmaalalahanin sa klase at pagkatapos ay sa propesor. Siya aynapabuntong-hininga ng malalim at kinausap niya ulit angpropesor. "Sir, may magulang ka ba – mayroon ka bangtatay at nanay?" 32
 33. 33. "Iba na naman ito sa iyong estupidong mga katanungan.Maliwanag na tayong lahat ay mayroong mga magulang." "Maging mahinahon ka, sir. Natitiyak mo ba na angtatay mo ay siya ang tatay mo at ang iyong nanay ay iyongnanay?" Ang propesor ay nangingitim-ngitim sa galit."Masyadong nakakatawa! TAMA, ANG AKING AMA AYAKING AMA AT ANG AKING NANAY AY AKINGNANAY!" Siya ay nagsisigaw. Ang estudyanting Muslim aypansamantalang huminto. Naging mahaba ang kanyangpansamantalang paghihinto. Mayroong nakapangingilabotna kapaligiran, agad-agad habang nakaupo ang mgaestudyante sa gilid ng kanilang upuan. Ang estudyantingMuslim ay nagsalita ng maayos at mapagpigil na boses,"Patunayan mo sa akin!" Ang kapaligiran ay nakaka-kuryente. Ang propesor ayhindi napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha aynaging kulay-ube. "HOW DARE YOU!" Isinisigaw niya ngmay kalakasan. "SAPAT NA ANG NATAMO KONGPANG-IINSULTO..! LUMABAS KA SA AKINGKLASE..! ISUSUMBONG KITA SA RECTOR...! Ang klase ay mga nakaupong parang naninigas dahil sabulalas. Ang propesor ba ay naghahanap ng paraangnababagay upang bumawi o umatake? Ang estudyanting Muslim ay hindi natitinag sa kanyangpinaninindigan, hindi nababahala. Nakaharap sa klase atitinaas ang kamay, nagbibigay ng katiyakan sa kanila na 33
 34. 34. walang dapat ipag-alala. Pagkaraan ay kanyang ibinaling angnakaka-awa niyang mga mata sa propesor. Mayroongkapangyarihang makikita na nagmumula sa kanyang mgamata, na nakatutok sa propesor. Hindi mapapanitili ngpropesor ang kanyang mga sulyap. Ang kanyang mga titig aybumaba at humupa ang kanyang galit at muling sumalampaksa kanyang silya at hinahawakan ang kanyang ulo. Pagkaraan ng mga ilang minuto, nagsalita angestudyanting Muslim ng mahinahon. "Pinakamamahal napropesor, hindi ang ibig kong sabihin ay ang iyong mgamagulang ay hindi sila ang iyong mga magulang. Ang gustoko lang ipaalam ay maging ikaw man o ako a kahit sinomansa atin sa loob ng klasing ito na mapapatunayang ang atingmga magulang ay sila ang ating mga magulang o hindi." Nagkaroon ng ganap na katahimikan. "Ang dahilan ay hindi natin nasaksihan ang pagtatalik sapagitan ng ating mga magulang ng tayo ay ipagbuntis. Hinditayo nandoon upang ipakilala kaninong semilya ang nabuosa loob ng tiyan ng ating mga ina. Pinaniniwalaan natin angsalita ng ating mga magulang. Ating ipinapalagay na ang mgamagulang natin ay mapagkakatiwalaan at makatarungan sabagay na ito. Hindi natin pinagduduhan ang kanilangintegridad. Ganun din, ang inyong mga anak ay kukunin atpaniniwalaan ang inyong salita na kayo ang kanilang ama atang kanilang mga ina ay totoong kanilang ina.. Hindi baganun propesor?" 34
 35. 35. Itinaas ng propesor ang kanyang ulo. Siya‟y tumingin saestudyanting Muslim. Mapupunang umaaliwalas angkanyang mukha tanda ng pagkakaroon ng pangunawa. Anggalit ay lumipas at mabagal niyang inu-ulit, "Pinaniniwalaannamin ang salita ng aming mga magulang. Pinaniniwalaannamin ang salita ng aming mga magulang..." "Opo, Propesor. Maraming bagay na dapat kunin natinang salita ng iba. Ang pagkakaroon ng hangin, oxygen, ngmolecules, ng atom at iba pa. Kaya, pagdating sa mga bagayna metaphysical, mula sa totoong pagsasaliksik siyentipiko,alam natin na walang taong nabubuhay sa mundong ito nghigit na mapagkakatiwalaan maliban sa mga tinatawag naMensahero (Rasool). Kaming mga Muslim ay handang itayaang aming sarili sa katotohanan na si Muhammad(Sumakanya nawa ang kapayapaan) ay may katiyakang ganapna malinis ang kanyang ugali. Kailanma‟y hindinagsisinungaling kaninuman. Ang kanyang integridad ayhindi kaduda-duda na kahit ang kanyang masugid na kaawayay tinatawag sa pangalang Al-Ameen (angMapagkakatiwalaan). Kung sasabihin niya, ang Diyos (Allah)ay buhay – at handa kaming tanggapin ang salita ng amingmga magulang na sila ang aming mga magulang -samakatuwid, buong katapatan naming tatanggapin angkanyang salita, ganun din ang pagtanggap namin sa iba pa –ang katotohanan ng Paraiso at Impiyerno; ang katotohananng mga anghel; ang pagdating ng Araw ng Paghukom; angpagbibilang ng ating mga gawa sa harapan ng Diyos; atmarami pang ibang mga konsepto. Maliban sa puntong ito,marami pa ang mga pointers na tumutukoy sa katotohanan 35
 36. 36. ng Diyos (Allah). Ang kaganapan ng Kapahayagangtinatawag na Ang Maluwalhating Qur‟an ay nandiyan upangmapag-aralan ng ninuman. Ito ay mayroong tiyak ng hamonsa sinumang mayroong pagdududa. Ang hamon na ito ayhindi pa natugunan sa loob ng mahigit isang daan apat naraang taon ang nakalipas sa katotohanan nito. Kung hindi patanggap ng sinoman ang paniniwala sa mga Sugo oMensahero (Sumakanilang lahat nawa ang kapayapaan)samakatuwid ito ay totoong pagka-ipokrita na tanggapin angmga salita ng mga siyentipiko, kung saan ang kanilang mgadoktrina ay nananatiling pabago-bago, at naniniwala rin sasalita ng ating mga magulang. Kung huhusgahan natin mulasa daming bilang ng kaso sa husgado kung saan ang mgamagulang ay itinatanggi ang pagiging magulang sa kanilangmga anak, at pagpalagay din sa pagkakaroon ng dimabibilang ng mga sanggol na ipinagbubuntis mula sa mgasemilyang donasyon ng mga lalaking hindi kilala at ang hindimabibilang dami ng mga sanggol na inaampon mulapagkasanggol ng mga mag-asawang hindi nagkaka-anak atpinalalaki bilang kanilang anak., sa larangan ng stadistika aymayroong lugar ng pagkakamali sa anumang pinaniniwalaanng isang tao na ang kanilang mga magulang ay totoongkanilang mga magulang sa dugo‟t laman." Humarap ang estudyanting Muslim sa klase at bilangpanghuling salita ay kanyang sinabi, "Tungkulin ng bawat isaupang pag-aralan ang mga katuruan ng Islam. AngMaluwalhating Qur‟an ay nandiyan para sa lahat upang pag-aralan. Mayroon ding sapat na kopya ng literatura sa Islam.Ang aking tungkulin ay para pagsabihan lamang kayo na ang 36
 37. 37. Relihiyong Islam ay Tunay. Walang sapilitan sa relihiyon.Maliwanag ang tamang landas ay naging malinaw mula samali; At sinuman ang itakwil and mga huwad na dios-diosanat maniwala sa Diyos, ay nahawakan niya ang isang malakasna tanganang hindi kailanmang mawawasak; At ang Allahang Labis na Nakaririnig at Labis na Nakaka-alam. Nangdahil nasabi ko na sa inyo, ay tungkulin ko rin na anyayahankayo upang sumali sa pagkakapatiran ng mga Muslim sapamamaraang pagyakap sa Islam. Ang Allah ay SiyangTagapaglitas ng mga mananampalataya. Inilalabas sila samula sa dilim tungo sa liwanag. Sa aong mgamananampalataya, ang kanilang mga tagapangalaga ay mgabulaang dios-diosan. Sila ay inilalabas nito mula sa liwanagpatungo sa dilim... Ito ang mga berso mula sa MaluwalhatingQur‟an – Mga Salita ng Mahabagin – na aking binasa sainyo" Ang estudyanting Muslim ay tumingin sa kanyang relo."Propesor at mga estudyante, Ako ay nagpapasalamat sainyo dahil sa inyong pagbibigay sa akin ng oportunidadupang maipaliwanag ang isyung ito sa inyo.. Humihingi akosa inyo ng paumanhin dahil pupunta ako sa masjid para samga pagdarasal. Kapayapaan sa yaong nagabayan ngmatuwid." tapos 37
 38. 38. Para sa pagbabasa hinggil sa Islam at pagbagsak ngAtiesmo ay paki-besita lamang po ang mga websites na ito: www.islamic-message.net www.islamic-invitation.com www.islamgalaxy.com www.islamgreen.com www.waytoparadise.net 38

×