Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
{^][ZYz¯:
z¯ïï,!
ïï
ïï¯ ¯ ¯¯,
z{J I H G F E D C B AQ PONMLKz
¯:¯,ï
{¬«ª©¨§¦¥¤£¢zï
{w v u t s r} | { z y x£ ¢ ¡ ~© ¨ § ¦ ¥ ¤²±°¯®¬«ªz
¯
z
*{èéêëìíðïîz¯{ba`_~}|{zyxwvuedcz
¯{{zyxw vutcba` _~}|z*¯¯,ï
¯¯
¯
ﯯ
ï
{H GFEDCBz]¯:٣١[
][
ï,,ïï
ï
,¯*
ï
¯¯ïïï
*¯
*¯:¯ï¯*¯ï*¯¯
¯*¯ï
ï¯
*¯
ï{f edcba` _~}|z
{N ML K JIHGF EDC BAUT SRQP Oz:¯
, ,
ï
*,*
{M L K J I H G F E D C B ANSRQPOz{RQPON MLKJ IHGFUTSz
ï{H GFE DCB Az
*¯¯¯¯
**
¯*,¯ï*
ïïïﯯ*¯*¯
¯*
ï,
,{GFEDCBANMLKJ I Hz,ï
ﯯ¯,ïï¯,
¯
ï¯
{«ª ©¨§±°¯®¬z{äã âáàß ÞÝÜÛÚæåz{¼»z
¯¯,,ïïïïï¯
¯
¯¯,:
¯¯¯
ï¯ï¯ïï¯ïï
ïï¯ïïï,ï¯ïï¯ï,ïïï¯:ï
ï,ïï¯ï¯ïï,ïï¯
ï¯ ¯¯ ,{cba`_z
{Ä Ã ÂÁ À¿¾½¼ÉÈÇÆÅz{©¨§¦¥z{ÂÁ À ¿¾½¼»º ¹¸ÄÃz{Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìß ÞÝÜÛÚÙØ×D CBAQPONML KJIHGFE
SRz{±°¯µ´³²z¯
¯ï¯
¯¯{ih gf edcba`z
{Å ÄÃ Â ÁÇÆÑÐÏ ÎÍÌË Ê ÉÈz{GFEDCBAz{n m l k j i
xw v u t s r q p o{zyz{jih gfedcba `_^lkz¯{{zyxwv utsrqpz
{¤ £ ¢ ¡ ~ } |ª© ¨§¦¥zï{dc ba`z{ED CBAz¯
{lk jihgf edcbonmz¯
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯
¯¯,¯ï¯ ,,¯ï
, ¯ ¯ , ¯, ¯,,,¯ ¯¯
¯ ¯ ¯¯¯¯
{±°¯®¬«ª©z¯¯¯¯{T SRz¯
¯{C B ADz¯
¯¯¯¯{tsz¯¯¯
¯¯¯¯¯ï¯ï{¤£¢¡~}|{zyx w vutsµ´³ ²± °¯ ®¬«ª ©¨ § ¦¥Ä àÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶
ÐÏÎÍÌË Ê ÉÈÇÆ Åz¯{r q p on m l k j i h g~}|{zyxwvu ts« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡±°¯®¬¼» º¹¸¶ µ´³²ÊÉÈÇÆ Å ÄÃÂÁÀ¿¾½
Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒÑÐ ÏÎ Í Ì ËàßÞÝÜÛz¯
{Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÚÙØ×z¯¯
,{v u t s r q p o n m
`_~}|{ zyxwedcbafz¯,¯ ,
ï¯
{V U T S R QWz¯¯
¯¯ï
¯¯ ¯¯ï
{~ } | { z y x w v uh gfe dcba`_z{µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ÇÆÅÄàÁÐÏ ÎÍÌËÊÉÈ
Ñz¯
{gfedcba`_~}ml kjihz¯{¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µAI H G F E D C BJRQ PONMLKz
¯¯¯
¯ï,¯¯¯ï{ÍÌËÊÉÈÇÆÅz¯
{áàßÞÝÜÛÚãâz¯
¯ïï
{m l k j iqponzï{ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôâá àIHG FEDCBAz
¯¯¯
¯ï¯
¯¯
{¨§¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ~}®¬« ª©z¯¯ï{EDCBAz{¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °»ºz¯{onml kjihgz¯{ÙØ×ÖÕÔ ÓÒÑz
¯ ,¯¯¯¯¯¯
¯¯
¯¯¯¯
¯¯{r q po n m l k j i~}| {zy xwvut sz¯
¯
¯¯¯ ,¯¯
¯{w v utsrq ponmlyxz¯
{}|{zyxwvz{}|{zyxwvu tsrqpcba`_~z
¯
¯ï¯¯
¯¯ï¯
{DCBAJI HGFES R Q P ON ML KWVUTz¯¯¯ï
¯,, ¯¯
¯¯ ¯ ¯¯
{ba` _z¯¯
¯¯¯
¯
¯¯
¯¯¯
,¯¯{QPONMLKJI HRUTSz¯{p o n m lk j i h g f e d
xwvutsrqz¯{KJ IHGFEDCBAU T S R Q P ON M LV
d c b a ` _ ^ ] [ Z Y XWonmlkjih gfez{¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¼»º¹ ¸¶µ´³²± °Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ÎÍÌË ÊÉÈÇz
ï{{z yxwv ut srq poª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ~ } |¬«z{srqpyxwvutz
¯¯¯ï
¯¯¯{onm lkz¯¯¯*¯
{a`_ ~}|{zz¯{« ª ©¨§ ¦ ¥¤£¢¡~¬z¯{ts r q po n m l k jwvuz
¯¯¯{êéèçæåz{c b a ` _ ^h g f e dsrqponmlkjiz
¯{£¢¡~z
{¡ ~ }|{z yxzï¯{± °¯®¬«ªz{srqponz
{ihgfez¯{wvutsrqz¯{i h g f e d c b a `ponmlkjrqz{e d c b a ` _ ~ }lkjihgfz
¯¯{ÚÙØ× ÖÕÔÓ Ò ÑÐÏÎãâáàßÞ ÝÜ Ûéè çæåäz
¯¯
{LKJ IHGFEDCBAz¯
¯¯
{m lkjihgfq pon}|{z yxwv utsr© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ~°¯® ¬«ªz
{mlk jihgfponz{H G F ED C B APONMLKJIz{ [ Z Y X W V U T S R Q
g f e d c b a ` _ ^ ]rqpo nmlkjihz{vuts rqz
¯¯
{s r q p o na ` _ ~ } | { z yx w v utji hgfedcbkvutsrqponmlz
{u t s r q p o n m~}|{zyxwv¤£¢¡z¯¯
{e d c b a ` _ ^ ]p o n m l k j i h g ftsrqz¯{m l k j i h g f e dn
qpoz¯ïﯯ¯
{Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎC B AON MLK JIHGFEDz{æåä ãâz¯
¯ ,{wvu tsrqpoz¯ï
{IHG FEDCBAz{¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿Èz¯
{RQz¯{ÇÆ ÅÄÃÂÁ À¿¾½ÈÊÉz‫ﮦ‬¯ï,¯,¯,¯
¯ ,ï¯ ¯¯¯¯ ,¯ ,
********
**
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه

632 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1548
اردو (URDU language)
نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه

Published in: Education
 • Be the first to comment

نبي كريم صلى الله عليه وسلم كی سنتوں كي روشنی ميی بيترين زادِ راه

 1. 1. {^][ZYz¯:
 2. 2. z¯ïï,!
 3. 3. ïï
 4. 4. ïï¯ ¯ ¯¯,
 5. 5. z{J I H G F E D C B AQ PONMLKz
 6. 6. ¯:¯,ï
 7. 7. {¬«ª©¨§¦¥¤£¢zï
 8. 8. {w v u t s r} | { z y x£ ¢ ¡ ~© ¨ § ¦ ¥ ¤²±°¯®¬«ªz
 9. 9. ¯
 10. 10. z
 11. 11. *{èéêëìíðïîz¯{ba`_~}|{zyxwvuedcz
 12. 12. ¯{{zyxw vutcba` _~}|z*¯¯,ï
 13. 13. ¯¯
 14. 14. ¯
 15. 15. ﯯ
 16. 16. ï
 17. 17. {H GFEDCBz]¯:٣١[
 18. 18. ][
 19. 19. ï,,ïï
 20. 20. ï
 21. 21. ,¯*
 22. 22. ï
 23. 23. ¯¯ïïï
 24. 24.
 25. 25. *¯:¯ï¯*¯ï*¯¯
 26. 26. ¯*¯ï
 27. 27. ï¯
 28. 28.
 29. 29. ï{f edcba` _~}|z
 30. 30. {N ML K JIHGF EDC BAUT SRQP Oz:¯
 31. 31. , ,
 32. 32. ï
 33. 33. *,*
 34. 34. {M L K J I H G F E D C B ANSRQPOz{RQPON MLKJ IHGFUTSz
 35. 35. ï{H GFE DCB Az
 36. 36. *¯¯¯¯
 37. 37. **
 38. 38. ¯*,¯ï*
 39. 39. ïïïﯯ*¯*¯
 40. 40. ¯*
 41. 41. ï,
 42. 42. ,{GFEDCBANMLKJ I Hz,ï
 43. 43. ﯯ¯,ïï¯,
 44. 44. ¯
 45. 45. ï¯
 46. 46. {«ª ©¨§±°¯®¬z{äã âáàß ÞÝÜÛÚæåz{¼»z
 47. 47. ¯¯,,ïïïïï¯
 48. 48. ¯
 49. 49. ¯¯,:
 50. 50. ¯¯¯
 51. 51. ï¯ï¯ïï¯ïï
 52. 52. ïï¯ïïï,ï¯ïï¯ï,ïïï¯:ï
 53. 53. ï,ïï¯ï¯ïï,ïï¯
 54. 54. ï¯ ¯¯ ,{cba`_z
 55. 55. {Ä Ã ÂÁ À¿¾½¼ÉÈÇÆÅz{©¨§¦¥z{ÂÁ À ¿¾½¼»º ¹¸ÄÃz{Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ìß ÞÝÜÛÚÙØ×D CBAQPONML KJIHGFE
 56. 56. SRz{±°¯µ´³²z¯
 57. 57. ¯ï¯
 58. 58. ¯¯{ih gf edcba`z
 59. 59. {Å ÄÃ Â ÁÇÆÑÐÏ ÎÍÌË Ê ÉÈz{GFEDCBAz{n m l k j i
 60. 60. xw v u t s r q p o{zyz{jih gfedcba `_^lkz¯{{zyxwv utsrqpz
 61. 61. {¤ £ ¢ ¡ ~ } |ª© ¨§¦¥zï{dc ba`z{ED CBAz¯
 62. 62. {lk jihgf edcbonmz¯
 63. 63. ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯
 64. 64. ¯¯,¯ï¯ ,,¯ï
 65. 65. , ¯ ¯ , ¯, ¯,,,¯ ¯¯
 66. 66. ¯ ¯ ¯¯¯¯
 67. 67. {±°¯®¬«ª©z¯¯¯¯{T SRz¯
 68. 68. ¯{C B ADz¯
 69. 69. ¯¯¯¯{tsz¯¯¯
 70. 70. ¯¯¯¯¯ï¯ï{¤£¢¡~}|{zyx w vutsµ´³ ²± °¯ ®¬«ª ©¨ § ¦¥Ä àÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶
 71. 71. ÐÏÎÍÌË Ê ÉÈÇÆ Åz¯{r q p on m l k j i h g~}|{zyxwvu ts« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡±°¯®¬¼» º¹¸¶ µ´³²ÊÉÈÇÆ Å ÄÃÂÁÀ¿¾½
 72. 72. Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒÑÐ ÏÎ Í Ì ËàßÞÝÜÛz¯
 73. 73. {Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÚÙØ×z¯¯
 74. 74. ,{v u t s r q p o n m
 75. 75. `_~}|{ zyxwedcbafz¯,¯ ,
 76. 76. ï¯
 77. 77. {V U T S R QWz¯¯
 78. 78. ¯¯ï
 79. 79. ¯¯ ¯¯ï
 80. 80. {~ } | { z y x w v uh gfe dcba`_z{µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ÇÆÅÄàÁÐÏ ÎÍÌËÊÉÈ
 81. 81. Ñz¯
 82. 82. {gfedcba`_~}ml kjihz¯{¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µAI H G F E D C BJRQ PONMLKz
 83. 83. ¯¯¯
 84. 84. ¯ï,¯¯¯ï{ÍÌËÊÉÈÇÆÅz¯
 85. 85. {áàßÞÝÜÛÚãâz¯
 86. 86. ¯ïï
 87. 87. {m l k j iqponzï{ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ôâá àIHG FEDCBAz
 88. 88. ¯¯¯
 89. 89. ¯ï¯
 90. 90. ¯¯
 91. 91. {¨§¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ~}®¬« ª©z¯¯ï{EDCBAz{¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 92. 92. ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °»ºz¯{onml kjihgz¯{ÙØ×ÖÕÔ ÓÒÑz
 93. 93. ¯ ,¯¯¯¯¯¯
 94. 94. ¯¯
 95. 95. ¯¯¯¯
 96. 96. ¯¯{r q po n m l k j i~}| {zy xwvut sz¯
 97. 97. ¯
 98. 98. ¯¯¯ ,¯¯
 99. 99. ¯{w v utsrq ponmlyxz¯
 100. 100. {}|{zyxwvz{}|{zyxwvu tsrqpcba`_~z
 101. 101. ¯
 102. 102. ¯ï¯¯
 103. 103. ¯¯ï¯
 104. 104. {DCBAJI HGFES R Q P ON ML KWVUTz¯¯¯ï
 105. 105. ¯,, ¯¯
 106. 106. ¯¯ ¯ ¯¯
 107. 107. {ba` _z¯¯
 108. 108. ¯¯¯
 109. 109. ¯
 110. 110. ¯¯
 111. 111. ¯¯¯
 112. 112. ,¯¯{QPONMLKJI HRUTSz¯{p o n m lk j i h g f e d
 113. 113. xwvutsrqz¯{KJ IHGFEDCBAU T S R Q P ON M LV
 114. 114. d c b a ` _ ^ ] [ Z Y XWonmlkjih gfez{¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦¼»º¹ ¸¶µ´³²± °Æ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ÎÍÌË ÊÉÈÇz
 115. 115. ï{{z yxwv ut srq poª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ ~ } |¬«z{srqpyxwvutz
 116. 116. ¯¯¯ï
 117. 117. ¯¯¯{onm lkz¯¯¯*¯
 118. 118. {a`_ ~}|{zz¯{« ª ©¨§ ¦ ¥¤£¢¡~¬z¯{ts r q po n m l k jwvuz
 119. 119. ¯¯¯{êéèçæåz{c b a ` _ ^h g f e dsrqponmlkjiz
 120. 120. ¯{£¢¡~z
 121. 121. {¡ ~ }|{z yxzï¯{± °¯®¬«ªz{srqponz
 122. 122. {ihgfez¯{wvutsrqz¯{i h g f e d c b a `ponmlkjrqz{e d c b a ` _ ~ }lkjihgfz
 123. 123. ¯¯{ÚÙØ× ÖÕÔÓ Ò ÑÐÏÎãâáàßÞ ÝÜ Ûéè çæåäz
 124. 124. ¯¯
 125. 125. {LKJ IHGFEDCBAz¯
 126. 126. ¯¯
 127. 127. {m lkjihgfq pon}|{z yxwv utsr© ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ ~°¯® ¬«ªz
 128. 128. {mlk jihgfponz{H G F ED C B APONMLKJIz{ [ Z Y X W V U T S R Q
 129. 129. g f e d c b a ` _ ^ ]rqpo nmlkjihz{vuts rqz
 130. 130. ¯¯
 131. 131. {s r q p o na ` _ ~ } | { z yx w v utji hgfedcbkvutsrqponmlz
 132. 132. {u t s r q p o n m~}|{zyxwv¤£¢¡z¯¯
 133. 133. {e d c b a ` _ ^ ]p o n m l k j i h g ftsrqz¯{m l k j i h g f e dn
 134. 134. qpoz¯ïﯯ¯
 135. 135. {Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎC B AON MLK JIHGFEDz{æåä ãâz¯
 136. 136. ¯ ,{wvu tsrqpoz¯ï
 137. 137. {IHG FEDCBAz{¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿Èz¯
 138. 138. {RQz¯{ÇÆ ÅÄÃÂÁ À¿¾½ÈÊÉz‫ﮦ‬¯ï,¯,¯,¯
 139. 139. ¯ ,ï¯ ¯¯¯¯ ,¯ ,
 140. 140. ********
 141. 141. **

×