Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ       ΜΑΘΗΤΗ      [ Ελληνικά – Greek – �‫] ﻳﻮﻧﺎ‬Μετάφρ...
‫﴿ﺣﻮار ﺑ� ﻃﺎﻟﺐ مﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﺮوﻓيﺴﻮر مﻠﺤﺪ﴾‬        ‫» ﺎلﻠﻐﺔ اﻴﻟﻮﻧﺎﻧﻴﺔ «‬   ‫ﺮﻤﺟﺔ: ﻤﻟﺮ�ﺰ اﻷورو� ل�راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬   ...
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ       ΜΑΘΗΤΗΑκολουθεί μία μετάφραση του βιβλίου «Ποιος είνα...
ανθρώπων. Πρόκειται για ένα βασικό και απαραίτητοεγχειρίδιο για όλους όσοι επιθυμούν να καταλάβουν τηνΙσλαμική αντίληψη γι...
Ο καθηγητής χαμογελά ειρωνικά και σκέφτεται για έναλεπτό.«Σου έχω μία ερώτηση: Ας πούμε ότι βρίσκεται κάποιοςάρρωστος εδώ ...
Ο Καθηγητής πίνει μια γουλιά νερό από το ποτήρι που είχεστο γραφείο του για να δώσει στο φοιτητή το χρόνο ναχαλαρώσει. Στη...
«Το κακό βρίσκεται παντού, έτσι δεν είναι; Ο Θεός δεν έχειφτιάξει τα πάντα;»«Ναι.»«Ποιος έφτιαξε το κακό;»[Καμία απάντηση]...
Ξαφνικά, ο λέκτορας αρχίζει να βηματίζει στο μπροστινόμέρος της τάξης, σαν έναν γερασμένο πάνθηρα.Η τάξη έχει υπνωτιστεί. ...
αναγνωρίσεις και να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου. Δενέχεις δει ποτέ Το Θεό, έτσι;»«Όχι, κύριε, δεν Τον έχω δει.»«Τότε πες...
[Ο φοιτητής δεν απαντά]«Κάθισε σε παρακαλώ.»[Ο Μουσουλμάνος κάθεται, εμφανώς ηττημένος. Ωστόσο, ηΒοήθεια Του Αλλάχ και η ν...
μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας ο Άνθρωπος τελικάεμφανίστηκε. Αυτή δεν είναι η πεποίθησή σας, κύριεκαθηγητά;»«Εννοείται,...
ηλεκτρική σπίθα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλεγε ότι είχεμία σφαίρα στο χέρι του και εκπυρσοκρότησε μόνη της καισκότωσε κ...
«Επίσης, γνωρίζουμε επιστημονικά πως είναι αδύνατον ηύλη να αυτοδημιουργηθεί. Πάρτε για παράδειγμα αυτό τοξύλινο γραφείο. ...
«Κύριε καθηγητά, δε μας είπατε ποιος παρείχε τα βασικάσυστατικά, και δε μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν πουπάτησε το κουμ...
«Πίλττάουν…; Πίλττάουν..;»«Θα σας φρεσκάρω τη μνήμη, κύριε καθηγητά. Μερικάαπολιθώματα ανακαλύφθηκαν σε ένα μέρος που λεγό...
Ο καθηγητής απαντά διστακτικά, «Λογοκλοπή είναι το ναπάρει κανείς τη δουλειά κάποιου άλλου και να τηνπαρουσιάσει σα δική τ...
αυτό των δεινοσαύρων, οι οποίοι δε μπορούσαν νασυναγωνιστούν τα μικρότερα, πιο ευκίνητα ζώα, τα οποίαείχαν ‘εξελιχθεί’ ως ...
Γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι κάνουν περιτομή στους νέουςαπογόνους τους λίγο μετά τη γέννηση. Γνωρίζουμε επίσηςότι η περιτομή ...
«Κύριε καθηγητά, τα θηλάζατε όταν ήταν νεογνά;»Κάπως έκπληκτος από την αφελή ερώτηση, ο καθηγητήςπετάγεται.«Μα τι ανόητη ε...
Ο καθηγητής αλλάζει πολλά χρώματα και το μόνο πουμπορεί να κάνει είναι να μιλά μπερδεμένα.Ο Μουσουλμάνος φοιτητής στρέφετα...
ασθένεια, ή ατύχημα, κλπ. –ως ένα στάδιο πουπροαναγγέλλει το θάνατο. Η στεναχώρια σας πηγάζει από τηλανθασμένη αντίληψή σα...
τον ελεύθερο χρόνο και τον ύπνο του για να ετοιμαστεί γιατις εξετάσεις· έπειτα αντιμετωπίζει δύσκολες ερωτήσειςστην εξέτασ...
μεγαλύτερη, που δεν την έχει δει κανένα μάτι και δεν τηνέχει φανταστεί κανένα μυαλό! Δυστυχώς, ‘μόνο έναςκοντόφθαλμος’ –κα...
Βλέπετε, κύριε, το ‘κρύο’ είναι απλά μια λέξη πουχρησιμοποιείται για να περιγράψει την απουσία ζέστης. Δεμπορούμε να μετρή...
«Μπορείς να μου πεις που το πας, νεαρέ;»«Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Θέλω να πω ότι ο φιλοσοφικόςσας συλλογισμός είναι ατελής...
καταλαβαίνει τη λειτουργία της. Το να βλέπει κανείς τοθάνατο ως το αντίθετο της ζωής σημαίνει το να μη γνωρίζειότι ο θάνατ...
Ο Αλλά(χ) λέει στη Σούρα Αλ-Ανμπιγιά’, στ. 35 τουΙερού μας Κορανίου:«Κάθε ψυχή θα γευτεί οπωσδήποτε –το θάνατο και θασας δ...
Ο καθηγητής δυσφορεί. «Ως επιστήμων φιλόσοφος, δενβλέπω ότι αυτό το ζήτημα έχει να κάνει καθόλου με τηνεπιλογή· ως ρεαλιστ...
είναι Μουσουλμάνοι, αν κάνουν κακές πράξεις θατιμωρηθούν. Κύριε καθηγητά, αυτές οι αντιλήψεις έχουναποτρέψει αναρίθμητους ...
μοιχεία και στην παράνομη συνουσία, εφ’ όσον οι δύο πουσυμμετέχουν είναι ενήλικοι που συγκατατίθενται στηνπράξη· σύμφωνα μ...
Ο Μουσουλμάνος φοιτητής πραγματοποιεί μια παύση για ναγίνουν αντιληπτές οι σημαντικές παρατηρήσεις του. Ταμάτια των μαθητώ...
«Κύριε καθηγητά, αφού κανείς δεν έχει παρατηρήσει τηδιαδικασία της εξέλιξης και δεν μπορεί καν να αποδείξει ότιείναι μια δ...
Όταν η αναστάτωση κατευνάζεται, συνεχίζει. «Βλέπετε,κύριε καθηγητά, η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι τοανακαλύψει κανείς τους νόμο...
να έχει δει τον αέρα, το οξυγόνο, τα μόρια, τα άτομα, τονεγκέφαλο του καθηγητή;»Οι φοιτητές ξεσπούν σε γέλια.«Υπάρχει κανε...
Κάνει μία παύση, κοιτάζει σκεπτικός τους υπόλοιπουςφοιτητές και έπειτα τον καθηγητή. Με ένα βαρύαναστεναγμό απευθύνεται πά...
Ο Μουσουλμάνος φοιτητής μένει στη θέση του, ατάραχος.Κοιτάζοντας τους υπόλοιπους φοιτητές σηκώνει το χέρι του,καθησυχάζοντ...
είναι η πραγματική μητέρα τους. Έτσι δεν είναι κύριεκαθηγητά;»Ο καθηγητής σηκώνει το κεφάλι του. Κοιτάζει τοΜουσουλμάνο φο...
τον ερχομό της Ημέρας της Κρίσης· το ότι θαλογοδοτήσουμε στο Θεό για τις πράξεις μας σε αυτόν τονκόσμο· και πολλά άλλα. Εκ...
για να το διαβάσουν όλοι. Υπάρχει επίσης αρκετήβιβλιογραφία για το Ισλάμ. Είναι καθήκον μου να σαςενημερώσω ότι η μόνη Αλή...
Για περισσότερη ανάγνωση σχετικά με το Ισλάμ και τηνκατάρρευση του αθεϊσμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τιςπαρακάτω ιστοσελί...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

685 views

Published on

http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1363
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

 1. 1. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗ [ Ελληνικά – Greek – �‫] ﻳﻮﻧﺎ‬Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ-’Αμίρ 2012 - 1433
 2. 2. ‫﴿ﺣﻮار ﺑ� ﻃﺎﻟﺐ مﺴﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﺮوﻓيﺴﻮر مﻠﺤﺪ﴾‬ ‫» ﺎلﻠﻐﺔ اﻴﻟﻮﻧﺎﻧﻴﺔ «‬ ‫ﺮﻤﺟﺔ: ﻤﻟﺮ�ﺰ اﻷورو� ل�راﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫& ر�ﺎلﻮس ﻛﻮ�ﺴﺘﺎدﻳﻨﻮس‬ ‫مﺮاﺟﻌﺔ: �ﺴﺎﻛﻮرا ﻓﻴﻔﻴﺎن & ﻤﺣﺪ اﻷﻣ�‬ ‫3341 - 2102‬
 3. 3. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ ΜΑΘΗΤΗΑκολουθεί μία μετάφραση του βιβλίου «Ποιος είναι οπίθηκος;» που επιβεβαιώνει την αλήθεια τηςΜουσουλμανικής πεποίθησης για την προέλευση των 3
 4. 4. ανθρώπων. Πρόκειται για ένα βασικό και απαραίτητοεγχειρίδιο για όλους όσοι επιθυμούν να καταλάβουν τηνΙσλαμική αντίληψη για την προέλευση της ανθρώπινηςζωής. Επίσης, προορίζεται για όλους τους φοιτητές.Η ακόλουθη σκηνή λαμβάνει χώρα σε ένα εκπαιδευτικόίδρυμα:«Να σας εξηγήσω το πρόβλημα της επιστήμης με το Θεό...»Ο άθεος καθηγητής κάνει μία παύση μπροστά στουςφοιτητές του και στη συνέχεια ζητά από έναν από τουςνέους φοιτητές του να σηκωθεί.Ο καθηγητής του λέει: «Είσαι Μουσουλμάνος, έτσι δενείναι, παιδί μου;»«Μάλιστα, κύριε.»«Άρα, πιστεύεις στο Θεό;»«Φυσικά!»«Είναι καλός Ο Θεός;»«Σίγουρα! Ο Θεός είναι Καλός.»«Είναι Ο Θεός Παντοδύναμος; Μπορεί να κάνει τα πάντα;»«Ναι.» 4
 5. 5. Ο καθηγητής χαμογελά ειρωνικά και σκέφτεται για έναλεπτό.«Σου έχω μία ερώτηση: Ας πούμε ότι βρίσκεται κάποιοςάρρωστος εδώ και εσύ μπορείς να τον θεραπεύσεις. Μπορείςνα το κάνεις. Θα τον βοηθούσες; Θα προσπαθούσες;»«Ναι κύριε, θα το έκανα.»«Άρα είσαι καλός...!»«Δε θα το έλεγα.»«Γιατί όχι; Θα βοηθούσες έναν άρρωστο και σακατεμένοάνθρωπο αν μπορούσες... Στην πραγματικότητα, όλοι μας θατο κάναμε αν μπορούσαμε... Ο Θεός δεν το κάνει.»[Καμία απάντηση]«Δεν το κάνει, έτσι δεν είναι; Ο αδελφός μου ήτανΜουσουλμάνος και πέθανε από καρκίνο, παρ’ όλο πουπροσευχόταν στο Θεό να τον θεραπεύσει. Πως είναιδυνατόν ένας τέτοιος Θεός να είναι καλός; Μπορείς να μουαπαντήσεις;»[Καμία απάντηση.]Ο ηλικιωμένος άνδρας δείχνει συμπονετικός. «Όχι, δεμπορείς, έτσι;» 5
 6. 6. Ο Καθηγητής πίνει μια γουλιά νερό από το ποτήρι που είχεστο γραφείο του για να δώσει στο φοιτητή το χρόνο ναχαλαρώσει. Στη φιλοσοφία πρέπει να είσαι χαλαρός μεόσους είναι νέοι στο θέμα.«Ας αρχίσουμε από την αρχή, νεαρέ μου. Είναι Καλός ΟΘεός;»«Εεε... ναι.»«Είναι ο Σατανάς καλός;»«Όχι.»«Από πού προέρχεται ο Σατανάς;»Ο φοιτητής... «Από Τον Θεό.»«Σωστά. Ο Θεός δημιούργησε το Σατανά, έτσι δεν είναι;»Ο καθηγητής περνά τα δάχτυλά του γύρω από τα μαλλιά τουκαι στρέφεται στο κοινό του που χαμογελούσε υπεροπτικά.«Νομίζω πως θα περάσουμε πολύ καλά αυτό το εξάμηνο,κυρίες και κύριοι.»Στρέφεται πάλι στο Μουσουλμάνο φοιτητή. «Πες μου,νεαρέ μου. Υπάρχει το κακό στον κόσμο;»«Ναι κύριε.» 6
 7. 7. «Το κακό βρίσκεται παντού, έτσι δεν είναι; Ο Θεός δεν έχειφτιάξει τα πάντα;»«Ναι.»«Ποιος έφτιαξε το κακό;»[Καμία απάντηση]«Υπάρχουν αρρώστιες στον κόσμο; Ανηθικότητα; Μίσος;Ασχήμια; Όλα τα τρομερά πράγματα –υπάρχουν σε αυτόντον κόσμο;»Ο φοιτητής απαντά με αμηχανία «Ναι.»«Ποιος τα δημιούργησε;»[Καμία απάντηση]Ο καθηγητής ξαφνικά φωνάζει στο φοιτητή. «ΠΟΙΟΣ ΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ; ΠΕΣ ΜΟΥ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!» Οκαθηγητής στρέφει το πρόσωπό του προς το πρόσωπο τουΜουσουλμάνου φοιτητή και του μιλάει με χαμηλή,αμείλικτη φωνή λεγοντάς του «Ο Θεός δημιούργησε τοκακό, έτσι δεν είναι νεαρέ μου;»[Καμία απάντηση.]Ο καθηγητής κοιτάζει επίμονα τον φοιτητή, φέρνοντας τονσε αμηχανία. 7
 8. 8. Ξαφνικά, ο λέκτορας αρχίζει να βηματίζει στο μπροστινόμέρος της τάξης, σαν έναν γερασμένο πάνθηρα.Η τάξη έχει υπνωτιστεί. «Πες μου…», συνεχίζει, «Πώςγίνεται αυτός ο Θεός να είναι καλός και να έχειδημιουργήσει τόσο κακό σε όλη την ιστορία; Όλο το μίσος,η βαρβαρότητα, ο πόνος, όλα τα βάσανα, όλοι οι αχρείαστοιθάνατοι, η ασχήμια, και όλα τα δεινά που δημιουργήθηκαναπό Αυτόν Το Θεό βρίσκονται σε όλον τον κόσμο, έτσι δενείναι, νεαρέ μου;»[Καμία απάντηση]«Δεν βλέπεις ότι βρίσκονται σε όλον τον κόσμο; Ε;» Οκαθηγητής σταματά για λίγο.«Δεν το βλέπεις;»Ο καθηγητής πλησιάζει ξανά τον φοιτητή και του ψιθυρίζει,«Είναι Καλός Ο Θεός;»[Καμία απάντηση]«Πιστεύεις στο Θεό, νεαρέ μου;»Η φωνή του φοιτητή τον προδίδει, και με ραγισμένη φωνήμουρμουρίζει, «Ναι, κύριε καθηγητά, πιστεύω.»Ο ηλικιωμένος άνδρας κουνά το κεφάλι του με λύπη. «Ηεπιστήμη λέει πως έχεις πέντε αισθήσεις για να 8
 9. 9. αναγνωρίσεις και να παρατηρείς τον κόσμο γύρω σου. Δενέχεις δει ποτέ Το Θεό, έτσι;»«Όχι, κύριε, δεν Τον έχω δει.»«Τότε πες μας αν έχεις ακούσει ποτέ Το Θεό σου.»«Όχι, κύριε, δεν τον έχω ακούσει»«Έχεις ποτέ αισθανθεί Τον Θεό σου, έχεις γευτεί Τον Θεόσου, ή Τον έχεις μυρίσει; Τον έχεις αντιληφθεί ποτέ μεκάποια από τις αισθήσεις σου;»[Καμία απάντηση]«Απάντησέ μου, σε παρακαλώ.»«Όχι κύριε, φοβάμαι πως όχι.»«ΦΟΒΑΣΑΙ πως όχι;»«Μάλιστα κύριε.»«Και παρόλα αυτά, πιστεύεις σε Αυτόν.»«Ναι…»«Αυτό χρειάζεται ΠΙΣΤΗ!» Ο καθηγητής γελά ειρωνικά.«Σύμφωνα με τον κανόνα της εμπειρικής, ελέγξιμης καιευαπόδεικτης πραγματικότητας, η επιστήμη λέει ότι Ο Θεόςσου δεν υπάρχει. Τι έχεις να πεις σ’ αυτό, νεαρέ; Που είναιΟ Θεός σου τώρα;» 9
 10. 10. [Ο φοιτητής δεν απαντά]«Κάθισε σε παρακαλώ.»[Ο Μουσουλμάνος κάθεται, εμφανώς ηττημένος. Ωστόσο, ηΒοήθεια Του Αλλάχ και η νίκη επίκεινται.]Ένας άλλος Μουσουλμάνος, που φορούσε ένα λευκόκαπέλο, είχε μούσι και εύκολα μπορούσε κανείς νααντιληφθεί πως ήταν Μουσουλμάνος, σηκώνει το χέρι του.«Κύριε καθηγητά, μπορώ να απευθυνθώ στην τάξη;»Ο καθηγητής τον βλέπει και χαμογελά. «Α! Ακόμα έναςΜουσουλμάνος στην εμπροσθοφυλακή. Φονταμενταλιστής(πιστεύει στην κυριολεκτική ερμηνεία των Γραφών), απ’ ότιβλέπω. Έλα, έλα νεαρέ μου! Μίλησε με σοφία στησυμμάζωξη!»Ο Μουσουλμάνος αγνοεί τον σαρκασμό στον τόνο τηςφωνής του καθηγητή. Κοιτάζει γύρω στην αίθουσα,περιμένει να δώσουν προσοχή οι φοιτητές και στρέφεταιστον καθηγητή.«Κύριε, έχετε μερικές ενδιαφέρουσες απόψεις καιεπιχειρήματα. Με την άδειά σας, θα ήθελα να αντικρούσωκάθε ένα από τα επιχειρήματά σας ξεχωριστά. Αυτό το θέμαπρέπει να αντιμετωπιστεί με τη λογική και με επιστημονικότρόπο, όχι με το συναίσθημα. Η πρώτη άποψη πουαναφέρατε είναι ότι Ο Θεός δεν υπάρχει. Το σύμπαν,λοιπόν, άρχισε με το δόγμα της ‘Μεγάλης Έκρηξης’ και 10
 11. 11. μέσω μιας εξελικτικής διαδικασίας ο Άνθρωπος τελικάεμφανίστηκε. Αυτή δεν είναι η πεποίθησή σας, κύριεκαθηγητά;»«Εννοείται, νεαρέ μου. Υπάρχουν αρκετές επιστημονικέςαποδείξεις γι’ αυτό. Πού θέλεις να καταλήξεις;»«Ας μη βιαζόμαστε. Ας χρησιμοποιήσουμε τη λογική,καθώς και σωστή επιστημονική επιχειρηματολογία. Αρχικά,να πω ότι χρησιμοποιώ τον όρο ‘δόγμα’ σκόπιμα, γιατί οιιερείς της ψευδο- επιστήμης προωθούν αποκλειστικά τηναθεΐα ως θρησκεία. Έχω μία ερώτηση για σας, καθηγητά.Υπάρχουν εκατομμύρια εκρηκτικά, σφαίρες και βόμβεςστον κόσμο. Έχετε ακούσει κάτι από όλα αυτά ναεκρήγνυται αυθόρμητα, ή παραδέχεστε ότι, αν και τασυστατικά υπάρχουν και βρίσκονται σε ένα δοχείο,απαιτείται ένας μηχανισμός για να πυροδοτήσει μια έκρηξη;Δύο παράγοντες πρέπει να υπάρχουν: πρώτον, τα σωστάσυστατικά στις σωστές ποσότητες στο σωστό περιβάλλον·και, δεύτερον, κάποιος για να πυροδοτήσει την έκρηξη, είτεμε ένα σπίρτο, είτε με την κάννη ενός πιστολιού, είτε με μια 11
 12. 12. ηλεκτρική σπίθα. Για παράδειγμα, αν κάποιος έλεγε ότι είχεμία σφαίρα στο χέρι του και εκπυρσοκρότησε μόνη της καισκότωσε κάποιον που καθόταν κοντά, θα πίστευε κανέναςεπιστήμονας αυτό το γελοίο επιχείρημα;»«Φυσικά όχι, τι προσπαθείς να πεις;»«Σίγουρα, τότε, αν πιστεύετε στη ‘Μεγάλη Έκρηξη’, ότιδηλαδή μια τεράστια έκρηξη έγινε χωρίς να υπάρχει κάποιοςνα ‘τραβήξει τη σκανδάλη’ ή να ‘ανάψει ένα σπίρτο’ ή ‘μιαηλεκτρική σπίθα’ τότε εξηγήστε μας γιατί δε γίνονται οιμικρότερες εκρήξεις χωρίς κάποια εξωτερική παρέμβαση.Κάθε επιστημονικός ισχυρισμός πρέπει να είναιαναπαρακτέος για να γίνει αποδεκτός.»Το στόμα του καθηγητή ανοίγει, αλλά δε βγαίνουν λέξεις. 12
 13. 13. «Επίσης, γνωρίζουμε επιστημονικά πως είναι αδύνατον ηύλη να αυτοδημιουργηθεί. Πάρτε για παράδειγμα αυτό τοξύλινο γραφείο. Δεν υπήρξε από μόνο του. Κάποιαεξωτερική παρέμβαση πρέπει να το δημιούργησε. Ακόμακαι το ξύλο δεν υπήρξε από μόνο του. Προήλθε από ένανσπόρο που φυτεύτηκε και καλλιεργήθηκε. Ο ίδιος ο σπόροςπροήλθε από κάποια πηγή και δε δημιουργήθηκε μόνος του.Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς δημιουργήθηκε η αρχικήύλη –κάτι που οι ιερείς της ψευδο- επιστήμης λένε ότιπυροδοτήθηκε από τη μυστηριώδη Μεγάλη Έκρηξη πουπαρήγαγε την πρώτη έμβια ύλη; Επίσης, γιατί οι ιερείς σαςδε μπορούν να αναπαραγάγουν αυτό το φαινόμενο στοεργαστήριο; Κύριε καθηγητά, γνωρίζετε πως κάθεεπιστημονικό επιχείρημα πρέπει να μπορεί να αναπαραχθείγια να έχει επιστημονική αξιοπιστία.»«Νεαρέ μου, είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι μπορούμενα κάνουμε κάτι τέτοιο. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε μετη Μεγάλη Έκρηξη ήταν τόσο μεγάλη, που δεν έχουμεπρόσβαση σε ανάλογη ποσότητα, αλλιώς θα είχαμεαναπαραγάγει το ίδιο φαινόμενο.» 13
 14. 14. «Κύριε καθηγητά, δε μας είπατε ποιος παρείχε τα βασικάσυστατικά, και δε μπορείτε να μας πείτε ποιος ήταν πουπάτησε το κουμπί ή άναψε το σπίρτο για να συμβεί ηΜεγάλη Έκρηξη. Από πού προήλθε αυτή η τρομακτικήποσότητα ενέργειας, για την οποία μιλάτε; Ελάτε, ελάτεκύριε καθηγητά! Ας χρησιμοποιήσουμε επιστημονικά μέσα.Ναι, κύριε καθηγητά, χρειάζεται πολλή ΠΙΣΤΗ σταδογματικά διδάγματα των ιερέων της ψευδο- επιστήμης γιανα πιστέψουμε ότι η Μεγάλη Έκρηξη έγινε αυτόνομα.Περιμένετε να αγνοήσουμε επιστημονικές αρχές και ναπιστέψουμε τυφλά σε όλα αυτά τα μαγικά και ενάντια στιςαπόλυτες επιστημονικές αρχές;»[Καμία απάντηση]«Αν δε σας πειράζει, κύριε καθηγητά, τώρα θα πάω στοδόγμα της εξέλιξης που διακηρύσσουν οι ιερείς της ψευδο-επιστήμης. Ξέρετε ότι δεν υπάρχουν απολιθώματα που νασυνδέουν άμεσα τον πρόγονο του ανθρώπου από τον πίθηκοκαι ότι υπάρχει μια συνεχής έρευνα για αυτό που ονομάζεται‘ο Χαμένος Κρίκος της αλυσίδας’;»«Ναι, αλλά υπάρχουν τόσες άλλες αποδείξεις…»«Συγγνώμη που διακόπτω, κύριε καθηγητά, παραδέχεστε ότιδεν υπάρχει άμεση σύνδεση. Πρέπει επίσης να παραδεχτείτεότι δεν υπάρχουν απολιθώματα που να δείχνουν με σιγουριάενδιάμεσα βήματα από τον πίθηκο στον Άνθρωπο. Καιεπίσης ξέρετε για την Πλαστογράφηση του Πίλττάουν.» 14
 15. 15. «Πίλττάουν…; Πίλττάουν..;»«Θα σας φρεσκάρω τη μνήμη, κύριε καθηγητά. Μερικάαπολιθώματα ανακαλύφθηκαν σε ένα μέρος που λεγότανΠίλττάουν, στην Αγγλία. Αυτά τα απολιθώματα έδειχνανόλα όσα έψαχναν οι ιερείς της ψευδο- επιστήμης της αθεΐας,όσον αφορά το χαμένο Κρίκο της Αλυσίδας της εξέλιξης.Όλος ο κόσμος οδηγήθηκε στο να το πιστέψει, και ακόμακαι οι αγνωστικιστές πείστηκαν –μέχρι που ανακαλύφθηκε,περίπου σαράντα χρόνια μετά, ότι κάποιος από τηναδελφότητα των ιερέων- επιστημόνων είχε παραποιήσει τααπολιθώματα για να τα κάνει να μοιάζουν με το χαμένοΚρίκο. Ήταν ένα μεγάλο ψέμα, μια τεράστιαπλαστογράφηση από μέρους των ιερέων σας για να πείσουντον κόσμο ότι η θρησκεία της αθεΐας ήταν αληθινή και ότι οΆνθρωπος είχε προέλθει από τους πιθήκους! Αν θέλετε ναμάθετε περισσότερα για το θέμα μπορείτε να διαβάσετε τηδουλειά του Καθηγητή Τομπάιας (Tobias), από τη Ν.Αφρική, για τις λεπτομέρειες αυτής της πλαστογράφησης.»Το πρόσωπο του καθηγητή χλωμιάζει. Ακόμα κανένασχόλιο.«Μιλώντας για πλαστογραφία, κύριε καθηγητά, γνωρίζετε τιείναι η λογοκλοπή; Μπορείτε να εξηγήσετε στην τάξη τισημαίνει Λογοκλοπή;» 15
 16. 16. Ο καθηγητής απαντά διστακτικά, «Λογοκλοπή είναι το ναπάρει κανείς τη δουλειά κάποιου άλλου και να τηνπαρουσιάσει σα δική του.»«Σωστά. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Αν θέλετε να μπείτεστον κόπο να κάνετε λίγη πραγματική και ειλικρινή έρευναθα δείτε ότι τα Δυτικά έθνη είχαν ‘Λογοκλέψει’ όλα ταΑΛΗΘΙΝΑ επιστημονικά επιτεύγματα των Μουσουλμάνωνκαι τα παρουσίασαν ως δικές τους ‘ανακαλύψεις’, πουοδήγησαν στη σύγχρονη επιστημονική πρόοδο. Δεχρειάζεται να πιστέψετε μόνο τα λόγια μου σε αυτό. Απλάγράψτε στο ‘Κέντρο Σπουδών στις Επιστήμες’(Center forStudies on Science), Al-Humera, Muzzammil Manzil,Dodhpur, στην Aligarh της Ινδίας και θα σας στείλουν μεχαρά όλη τη σχετική βιβλιογραφία που αποδεικνύει αυτόπου σας είπα.»Τώρα πια όλη η τάξη ακούει με προσοχή τα λόγια τουΜουσουλμάνου φοιτητή και κρατούν βιαστικά σημειώσεις.«Ας επιστρέψουμε στο δόγμα της εξέλιξης το οποίουποστηρίζουν οι ιερείς της ψευδο- επιστήμης. Οακρογωνιαίος λίθος όλων των δογμάτων τους είναι η έννοιατης ‘φυσικής επιλογής’. Αυτό σημαίνει ότι ένα είδοςπροσαρμόστηκε στις αλλαγές του περιβάλλοντος με μιααλλαγή στη μορφολογία ή στη φυσιολογία, αλλαγή πουπέρασε στους απογόνους του, και το διευκόλυνε ναεπιβιώσει· ενώ όσα είδη δεν προσαρμόστηκαν,εξαφανίστηκαν. Το κλασσικό παράδειγμα που δίδεται είναι 16
 17. 17. αυτό των δεινοσαύρων, οι οποίοι δε μπορούσαν νασυναγωνιστούν τα μικρότερα, πιο ευκίνητα ζώα, τα οποίαείχαν ‘εξελιχθεί’ ως εκ θαύματος, και έτσι τα μεγαλύτερα,πιο αργά ζώα εξαφανίστηκαν, ενώ τα μικρότερα ζώαεπιβίωσαν. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, ό,τι δενήταν πια αναγκαίο εξαφανίστηκε, όπως ουρές ή νύχια, καιαντικαταστάθηκε με είδη χωρίς ουρά, με χέρια πουμπορούσαν να κρατήσουν, με το τελικό αποτέλεσμα να είναιο άνθρωπος. Προσυπογράφετε αυτό το δόγμα, έτσι δενείναι, κύριε καθηγητά»Ο καημένος καθηγητής ήταν αβέβαιος για το αν θα έπρεπενα γνέψει ή όχι, καθώς δεν ήταν σίγουρος από ποια πλευράθα ερχόταν το επόμενο χτύπημα!«Ελάτε, κύριε καθηγητά! Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθοςτου δόγματος της εξέλιξης το οποίο οι ιερείς σαςπροσπαθούν να περάσουν στα μυαλά των αδαών μαζών. Αςαμφισβητήσουμε αυτήν την ψευδο- επιστήμη με αληθινήεπιστήμη. Κύριε καθηγητά, έχει ποτέ παράγει έναςεπιστήμονας κάποιο νέο είδος στο εργαστήριό του,ελέγχοντας και αλλάζοντας το περιβάλλον; Θυμηθείτε, ηεπιστήμη μπορεί να αποδεχτεί χειροπιαστά δόγματα μόνο ανμπορούν να αναπαραχθούν.»[Καμία απάντηση]«Φυσικά όχι, παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες, αυτόείναι βέβαιο! Ας προχωρήσουμε ένα βήμα πιο πέρα: 17
 18. 18. Γνωρίζουμε ότι οι Εβραίοι κάνουν περιτομή στους νέουςαπογόνους τους λίγο μετά τη γέννηση. Γνωρίζουμε επίσηςότι η περιτομή ασκείται από εκείνους αδιάλειπτα από τηνεποχή του Αβραάμ (Ειρήνη σ’ αυτόν). Ως αποτέλεσμα,κάποια μοτίβα ασθενειών έχουν αλλάξει. Κάθε αρσενικόπαιδί με κληρονομική τάση για αιμορραγία θα πέθαινε απότην αιμορραγία και αυτή η ασθένεια δε θα περνούσε στηνεπόμενη γενιά. Συμφωνείτε, κύριε καθηγητά;»Ο καθηγητής γνέφει καταφατικά με προθυμία, νομίζονταςότι αυτό το επιχείρημα θα λειτουργήσει υπέρ του. «Πείτε μας, λοιπόν, κύριε καθηγητά, μετά από χιλιάδεςχρόνια περιτομής όλων των αρσενικών νεογνών, γιατί ταπαιδιά των Εβραίων δε γεννιούνται χωρίς το περιττό δέρμαστο πέος (ακροποσθία); Ακόμη και αν δεν έλειπε όλη ηακροποσθία, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια σημάδιαμείωσής της! Δε συμφωνείτε, κύριε καθηγητά;»Ο καημένος ο καθηγητής απλά κοιτάζει το κενό, μηγνωρίζοντας τι τον χτύπησε!«Κύριε καθηγητά, έχετε παιδιά;»Κάπως ανακουφισμένος με την αλλαγή θέματος, οκαθηγητής προσπαθεί να επαναφέρει κάποια από τηναυτοπεποίθηση που είχε προηγουμένως. «Ναι, έχω. Έχω δύογιους και μία κόρη.» Ο καθηγητής καταφέρνει ακόμα και ναχαμογελάσει στην αναφορά των παιδιών του. 18
 19. 19. «Κύριε καθηγητά, τα θηλάζατε όταν ήταν νεογνά;»Κάπως έκπληκτος από την αφελή ερώτηση, ο καθηγητήςπετάγεται.«Μα τι ανόητη ερώτηση! Φυσικά, δεν τα θήλαζα εγώ, αλλάη γυναίκα μου!»«Κύριε καθηγητά, έχουν ανακαλύψει ποτέ οι άθεοι ιερείςαρσενικά που να θηλάζουν τα μωρά τους;»«Άλλη μια ανόητη ερώτηση. Μόνο τα θηλυκά θηλάζουν τανεογνά τους.»«Κύριε καθηγητά, χωρίς να σας γδύσω, είμαι σίγουρος ότιέχετε δύο θηλές, όπως ακριβώς όλοι οι υπόλοιποι άνδρες.Γιατί δεν έχουν εξαφανιστεί λόγω αχρηστίας; Σύμφωνα μετο δόγμα της φυσικής επιλογής, τόσο άχρησταχαρακτηριστικά, όπως οι θηλές στον άνδρα, θα έπρεπε ναέχουν εξαφανιστεί χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια χρόνιαπριν! Κύριε καθηγητά,»Ο Μουσουλμάνος φοιτητής μιλούσε ευγενικά, χωρίς ναπλησιάζει το πρόσωπό του σε αυτό του καθηγητή, «Είμαισίγουρος ότι, με βάση τη σωστή επιστημονικήεπιχειρηματολογία –και όχι με βάση την ψευδο- επιστήμη –θα συμφωνήσετε ότι το δόγμα της εξέλιξης είναι ένα μάτσοσκουπίδια.» 19
 20. 20. Ο καθηγητής αλλάζει πολλά χρώματα και το μόνο πουμπορεί να κάνει είναι να μιλά μπερδεμένα.Ο Μουσουλμάνος φοιτητής στρέφεται στην τάξη καιαπευθύνεται στους υπόλοιπους φοιτητές με ένα δείγμαχαμόγελου. «Μάλιστα, μπορούμε να προχωρήσουμεπερισσότερο και να πούμε ότι όποιος πιστεύει ότι έχειπροέλθει από τους πιθήκους, πρέπει να είναι πίθηκος!»Πήρε λίγη ώρα στους φοιτητές να καταλάβουν τολογοπαίγνιο στην πρόταση του Μουσουλμάνου φοιτητή,αλλά μόλις το κατάλαβαν, ξέσπασαν σε γέλια.Όταν οι φοιτητές σταμάτησαν να γελούν ο Μουσουλμάνοςφοιτητής συνέχισε. Ενώ στράφηκε στον καθηγητή, είπε:«Υπάρχουν τόσα κενά στο δόγμα της εξέλιξης που μοιάζειμε σουρωτήρι. Ωστόσο, η ώρα τελειώνει –πρέπει να πάωσύντομα στο Τζαμί για προσευχή –κι έτσι δε θαασχοληθούμε με όλους τους μύθους τώρα. Ας επιστρέψουμεστο θέμα της ηθικής που θίξατε. Μα, πριν από αυτό, αςδούμε το επιχείρημά σας για τον αδελφό σας που πέθανεαπό καρκίνο. Αν είστε στενοχωρημένος που πέθανε, τότεφέρεστε απολύτως ανόητα. Το ότι οι άνθρωποι, όπως καιγενικά η έμβια όντα, πεθαίνουν, είναι ένα γνωστό γεγονός.Το πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως του ανπιστεύουν στο Θεό ή όχι, και κανείς δε μπορεί να ανατρέψειτη διαδικασία του θανάτου. Δεύτερον, δε μπορεί να είστετόσο αφελής, ώστε να ενίσταστε στην διαδικασία τηςασθένειας –είτε είναι καρκίνος είτε οποιαδήποτε άλλη 20
 21. 21. ασθένεια, ή ατύχημα, κλπ. –ως ένα στάδιο πουπροαναγγέλλει το θάνατο. Η στεναχώρια σας πηγάζει από τηλανθασμένη αντίληψή σας ότι η ‘καλοσύνη’ δε συνάδει μετον πόνο, και ότι ο πόνος είναι δείγμα σκληρότητας. Ανήταν έτσι, τότε, κύριε καθηγητά, δε θα είχατε επιλογή παράνα συμφωνήσετε ότι οι πιο σκληροί άνθρωποι στον κόσμοείναι αυτοί που ασχολούνται με την ιατρική έρευνα στηνοποία χρησιμοποιούν τα ζώα σε φρικτά πειράματα. Σίγουραθα γνωρίζετε για τις χιλιάδες των ζώων που βασανίζονται μεδιάφορους τρόπους και βρίσκονται πολλές φορές σταπρόθυρα του θανάτου για να αποδειχτούν ή νακαταρριφθούν κάποιοι ιατρικοί ισχυρισμοί. Οι άνθρωποιπου εκτελούν αυτά τα πειράματα δεν είναι σκληροί; Μεπαρακολουθείτε, κύριε καθηγητά;»Ο καθηγητής δε φαίνεται καλά. Ο Μουσουλμάνος φοιτητήςτον πλησιάζει και του δίνει λίγο νερό.«Κύριε καθηγητά, θα σας κάνω μια ερώτηση με προφανήαπάντηση. Γνωρίζετε για τις εξετάσεις που δίνουν οιμαθητές για να περάσουν την τάξη και να προαχθούν στηνεπόμενη;»Ο καθηγητής απλά γνέφει καταφατικά.«Ένας μαθητής πρέπει να κάνει κάποιες θυσίες, και ακόμηνα ζήσει μακριά από το σπίτι του, για να φοιτήσει σε κάποιοπανεπιστήμιο ή κολέγιο· πρέπει να στερηθεί όλες τις ανέσειςτου σπιτιού του· μελετά πολλές ώρες· πρέπει να θυσιάσει 21
 22. 22. τον ελεύθερο χρόνο και τον ύπνο του για να ετοιμαστεί γιατις εξετάσεις· έπειτα αντιμετωπίζει δύσκολες ερωτήσειςστην εξέταση, γραπτή ή προφορική –και ακόμα πρέπει ναπληρώνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα για να τον υποβάλλει σεαυτή τη μαρτυρική διαδικασία! Κύριε καθηγητά, δεν τοθεωρείτε όλο αυτό σκληρό; Είναι ο καθηγητής ‘καλός’άνθρωπος για όλη αυτήν την πνευματική και σωματικήταλαιπωρία στην οποία υποβάλλει το μαθητή ή το φοιτητή;»«Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Φυσικά το ίδρυμα και οκαθηγητής κάνουν χάρη στο μαθητή με το να τον βάλουνστην εκπαιδευτική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ώστε ναπετύχει στο συγκεκριμένο τομέα. Μόνο κάποιοςκοντόφθαλμος θα αντιτίθετο στο ότι οι μαθητές και οιφοιτητές θα πρέπει να γράφουν εξετάσεις, ανεξάρτητα απότις θυσίες που πρέπει να κάνουν.»Ο Μουσουλμάνος κουνά το κεφάλι του λυπημένος. «Κύριεκαθηγητά, είναι εκπληκτικό το ότι μπορείτε να καταλάβετετην ανάγκη για τις εξετάσεις όταν πρέπει να τις ορίσετεεσείς, αλλά δε βλέπετε την ίδια Σοφία όταν Ο Θεός ορίζειεξετάσεις και δοκιμασίες για τα πλάσματά του. Πάρτε ωςπαράδειγμα τον αδερφό σας –αν άντεξε τη δοκιμασία τηςαρρώστιας του και πέθανε έχοντας πίστη, την οποία εμείςονομάζουμε Ιμάν –θα λάβει άφθονη ανταμοιβή στονΠαράδεισο για τα βάσανα στα οποία υπεβλήθη εδώ. Τόσομεγάλη αμοιβή, ώστε θα ευχηθεί να είχε υποβληθεί σε εκατόφορές μεγαλύτερα βάσανα, ώστε η αμοιβή του να είναι τόσο 22
 23. 23. μεγαλύτερη, που δεν την έχει δει κανένα μάτι και δεν τηνέχει φανταστεί κανένα μυαλό! Δυστυχώς, ‘μόνο έναςκοντόφθαλμος’ –και κάποιος αδαής –θα αρνούταν τιςδοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται τα Δημιουργήματα απόΤο Θεό, αγνοώντας τις παντοτινές αμοιβές που περιμένουναυτούς που επιτυγχάνουν.»«Στον Παράδεισο; Χμ! Έχεις δει τον Παράδεισο, τον έχειςαγγίξει, τον έχεις μυρίσει, γευτεί, ακούσει; Σύμφωνα με τουςκανόνες της εμπειρικής, απτής, επιδεκτικής δοκιμήςαπόδειξης, η επιστήμη λέει ότι ο Παράδεισός σου δενυπάρχει.»«Θα φτάσουμε και σε αυτό, Θεού θέλοντος. Αςσυνεχίσουμε. Πείτε μου, κύριε καθηγητά, υπάρχει η ζέστη;»Ο καθηγητής συνέρχεται κάπως και αισθάνεται μεγαλύτερηεμπιστοσύνη. «Ναι, υπάρχει η ζέστη.»«Υπάρχει το κρύο;»«Ναι, υπάρχει και το κρύο.»«Όχι κύριε, δεν υπάρχει.»Ο καθηγητής κοιτάζει το κενό. Ο φοιτητής εξηγεί,«Μπορούμε να έχουμε πολλή ζέστη, ακόμη περισσότερη,καύσωνα κλπ. ή –αντίθετα –λίγη ζέστη ή καθόλου ζέστη,αλλά δε μπορούμε να έχουμε αυτό που ονομάζεται ‘κρύο’.Μπορούμε να έχουμε 273 βαθμούς κάτω από το μηδέν. 23
 24. 24. Βλέπετε, κύριε, το ‘κρύο’ είναι απλά μια λέξη πουχρησιμοποιείται για να περιγράψει την απουσία ζέστης. Δεμπορούμε να μετρήσουμε το κρύο. Τη ζέστη μπορούμε νατη μετρήσουμε σε θερμικές μονάδες γιατί η ζέστη είναιενέργεια. Το κρύο δεν είναι το αντίθετο της ζέστης, είναιαπλά η απουσία της.»Σιωπή. Μια καρφίτσα πέφτει κάπου στην αίθουσα.Ο Μουσουλμάνος φοιτητής συνεχίζει. «Υπάρχει το σκοτάδικύριε καθηγητά;»«Χαζή ερώτηση, νεαρέ μου. Η νύχτα τι είναι αν δεν υπάρχεισκοτάδι;»«Οπότε, λέτε ότι υπάρχει το σκοτάδι.»«Ναι…»«Πάλι κάνετε λάθος, κύριε! Το σκοτάδι δεν είναι οντότητα –είναι η απουσία μιας οντότητας. Είναι η απουσία του φωτός.Μπορούμε να έχουμε χαμηλό φως, κανονικό, λαμπρό καιαστραφτερό φως. Αν δεν υπάρχει φως, τότε δεν έχουμετίποτα, και αυτό ονομάζεται σκοτάδι, έτσι δεν είναι; Αυτόςδεν είναι ο ορισμός που χρησιμοποιούμε για τη λέξη; Στηνπραγματικότητα το σκοτάδι δεν υπάρχει. Αν υπήρχε, θαμπορούσε κανείς να δημιουργήσει σκοτάδι, και να το κάνεισκοτεινότερο και να το κρατήσει σε ένα δοχείο. Μπορείτενα μου γεμίσετε ένα βάζο με σκοτεινό σκοτάδι, κύριεκαθηγητά;» 24
 25. 25. «Μπορείς να μου πεις που το πας, νεαρέ;»«Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Θέλω να πω ότι ο φιλοσοφικόςσας συλλογισμός είναι ατελής, αρχικά, και έτσι τοσυμπέρασμά σας πρέπει να είναι λανθασμένο. Δενχρησιμοποιείτε επιστημονικό συλλογισμό, αλλά ψευδο-επιστημονικό!»Ο καθηγητής εξοργίζεται. «Ατελής…; Πώς τολμάς…;»Ο Μουσουλμάνος φοιτητής είναι πολύ ψύχραιμος καιήρεμος, και μιλά ευγενικά, σα να μιλούσε σε μικρό παιδί.«Κύριε, να εξηγήσω τι εννοώ;»Οι φοιτητές στην αίθουσα γνέφουν με ανυπομονησία, είναιόλοι αυτιά. Ο καθηγητής δεν έχει άλλη επιλογή από το νατον ακούσει. «Εξήγησε.. ω, εξήγησε…» Κινεί τα χέρια τουμε αδιαφορία σε μια αξιοθαύμαστη προσπάθεια ναανακτήσει τον έλεγχο. Ξαφνικά γίνεται πολύ καλοσυνάτος.Οι φοιτητές είναι σιωπηλοί και περιμένουν.«Βασίζεστε στην προϋπόθεση του δυισμού.» εξηγεί οΜουσουλμάνος φοιτητής. «ότι για παράδειγμα υπάρχει ηζωή και ο θάνατος, δύο διαφορετικές οντότητες· ένας καλόςΘεός και ένας κακός Θεός· αντιλαμβάνεστε την έννοια ΤουΘεού ως μια πεπερασμένη οντότητα, που μπορούμε να τημετρήσουμε. Κύριε, η επιστήμη δεν μπορεί ούτε να εξηγήσειτι είναι η ‘σκέψη’. Η σκέψη χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό καιμαγνητισμό, αλλά η επιστήμη δεν τα βλέπει και φυσικά δεν 25
 26. 26. καταλαβαίνει τη λειτουργία της. Το να βλέπει κανείς τοθάνατο ως το αντίθετο της ζωής σημαίνει το να μη γνωρίζειότι ο θάνατος δε μπορεί να υπάρξει ως μια ενυπόστατηέννοια. Ο θάνατος δεν είναι το αντίθετο της ζωής, είναιαπλά η απουσία της.»Ο νεαρός κρατά μια εφημερίδα την οποία έχει πάρει από ταθρανία ενός από τους άλλους μαθητές. «Να μια από τις πιοαπεχθείς φυλλάδες της χώρας, κύριε καθηγητά. Υπάρχει ηανηθικότητα;»«Φυσικά υπάρχει. Κοίταξε…»«Πάλι λάθος κύριε. Βλέπετε, η ανηθικότητα είναι απλώς ηαπουσία της ηθικής. Υπάρχει η αδικία; Όχι, κύριε. Είναιαπλά η απουσία της δικαιοσύνης. Υπάρχει το κακό;» ΟΜουσουλμάνος σταματά για λίγο. «Το κακό δεν είναι ηαπουσία του καλού;»Το πρόσωπο του καθηγητή έχει πάρει ανησυχητικό χρώμα.Έχει θυμώσει τόσο που προσωρινά δε βγάζει λέξη.Ο Μουσουλμάνος μαθητής συνεχίζει: «Αν υπάρχει κακόστον κόσμο, κύριε καθηγητά –και όλοι συμφωνούμε ότιυπάρχει –τότε Ο Θεός πρέπει να πετυχαίνει κάποιαπράγματα μέσω του κακού. Τι είναι αυτά που πετυχαίνει; 26
 27. 27. Ο Αλλά(χ) λέει στη Σούρα Αλ-Ανμπιγιά’, στ. 35 τουΙερού μας Κορανίου:«Κάθε ψυχή θα γευτεί οπωσδήποτε –το θάνατο και θασας δοκιμάσουμε με το κακό και με το καλό (τις Εντολέςκαι τις Απαγορεύσεις Του Αλλά(χ)). Στο τέλος σε Μας θαεπιστρέψετε»Το Ισλάμ μας λέει να δούμε αν κάθε ένας από εμάς θαδιαλέξει το καλό ή το κακό. Σχετικά με τις ερωτήσεις σαςγια το Σατανά. Από πού προέρχεται ο Σατανάς; Ο Θεόςέφτιαξε τον Σατανά, έτσι δεν είναι; Σημειώνεται ότι οΣατανάς έγινε κακός αφού παρέβη την εντολή Του Θεού καιέγινε εχθρός της ανθρωπότητας.Ο Θεός (Αλλάχ) λέει στη Σούρα Ιμπραήμ, στ. 22 τουΙερού Κορανίου:«Κι όταν πια ληφθεί η απόφαση (Του Αλλάχ κατά τηνΗμέρα της Κρίσεως), ο Σατανάς θα πει: ‘Ο Αλλάχ,βέβαια σας έχει υποσχεθεί την αληθινή υπόσχεση, ενώεγώ σας έχω υποσχεθεί, αλλ’ όμως αθέτησα τηνυπόσχεσή μου σε σας. Δεν είχα καμιά εξουσία πάνω σας,εκτός του ότι σας κάλεσα κι εσείς μ’ ακολουθήσατε. Τότεμη με κατηγορείτε, κατηγορείστε τον εαυτό σας. Δεμπορώ να σας σώσω ούτε σεις να με σώσετε.Απαρνήθηκα τις από πριν πράξεις σας όταν μεσυνεταιρίζατε με Τον Αλλάχ. Βεβαίως οι άδικοι θα έχουνεπώδυνα βασανιστήρια.’]» 27
 28. 28. Ο καθηγητής δυσφορεί. «Ως επιστήμων φιλόσοφος, δενβλέπω ότι αυτό το ζήτημα έχει να κάνει καθόλου με τηνεπιλογή· ως ρεαλιστής, δεν αναγνωρίζω σε καμία περίπτωσητην έννοια Του Θεού ή κάποιον άλλο θεολογικό παράγοντα,ως τμήμα της εξίσωσης του κόσμου, καθώς Ο Θεός δενείναι παρατηρήσιμος.»«Εγώ θα έλεγα ότι η απουσία του ηθικού κώδικά Του Θεούείναι ίσως ένα από τα πιο παρατηρήσιμα φαινόμενα» απαντάο Μουσουλμάνος μαθητής.«Οι εφημερίδες βγάζουν δισεκατομμύρια καταγράφοντάςτην καθημερινά. Κύριε καθηγητά, προσπαθήσατε νατοποθετήσετε την ευθύνη για το κακό του κόσμου στο Θεό –στον οποίο δεν πιστεύετε –κάτι που είναι μια εμφανήςαντίφαση. Ωστόσο, ας αναλύσουμε το ποιος είναιπραγματικά υπεύθυνος για την εξάπλωση του κακού –αυτοίπου πιστεύουν στο Θεό, ή αυτοί που δεν πιστεύουν; Μιαθεμελιώδης πεποίθηση του Μουσουλμάνου είναι ότι θααναστηθεί την Ημέρα της Κρίσης και θα λογοδοτήσει για τιςπράξεις του σ’ αυτόν τον κόσμο. Για κάθε καλό που έκανε,θα αμειφτεί και για κάθε κακό που έκανε θα λάβει τηνανάλογη ευθύνη. Κάθε Μουσουλμάνος/α πρέπει να πιστεύειότι είναι υπεύθυνος/η για τις πράξεις του/της και ότι κανείςδε θα κουβαλήσει το φορτίο του την Ημέρα της Κρίσης. Τοότι ο Παράδεισος θα είναι αμοιβή για τους πιστούς και ηΚόλαση θα γίνει κατοικία για τους άπιστους είναι επίσης μιαθεμελιώδης πεποίθηση, καθώς επίσης και ότι ακόμα κι όσοι 28
 29. 29. είναι Μουσουλμάνοι, αν κάνουν κακές πράξεις θατιμωρηθούν. Κύριε καθηγητά, αυτές οι αντιλήψεις έχουναποτρέψει αναρίθμητους Μουσουλμάνους από το να κάνουνκακό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η τιμωρία λειτουργεί απωθητικάγια τη διάπραξη εγκλημάτων. Χωρίς αυτήν την αντίληψη δεθα μπορούσαμε να διευθετούμε τις εγκόσμιες υποθέσειςμας: πρόστιμα, ποινές, φυλακίσεις, είναι αναπόσπαστατμήματα κάθε πολιτισμένου νομικού συστήματος. Από τηνάλλη πλευρά έχουμε τους ιερείς της αθεΐας που δενπιστεύουν σε αυτές τις έννοιες όταν αναφέρονται σχετικά μεηθικά ζητήματα. Για αυτούς δεν υπάρχει Ημέρα της Κρίσης,καμία υποχρέωση λογοδοσίας, καμία αμοιβή, καμίατιμωρία. Το μήνυμά τους προς τις μάζες είναι σαφές: Ανκαταφέρεις να γλιτώσεις, τότε όλα είναι εντάξει. Δενυπάρχει λόγος ανησυχίας. Επίσης, βλέποντας ότι λένε πωςδεν υπάρχει η αμαρτία –αμαρτία στο Ισλαμικό πλαίσιο είναιτο να εναντιώνεται κανείς στη Βούληση Του Θεού –καθέναςείναι ελεύθερος να πράξει όπως επιθυμεί και καμία πράξη δεμπορεί να χαρακτηριστεί ως ‘λανθασμένη’. Να το θέσωαλλιώς: οι ιερείς της αθεΐας επιμένουν ότι δεν υπάρχει Θεός.Αν δεν υπάρχει, τότε δε γίνεται να έχει θέσει κανόνες για τοτι είναι σωστό και τι λάθος –επομένως δε μπορεί να υπάρχειη αμαρτία, που σημαίνει να εναντιώνεται κανείς στη ΘείαΒούληση. Έτσι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος ναδημιουργήσει τους δικούς του κανόνες, τον δικό του κώδικα‘ηθικής’. Έτσι οι άνδρες παντρεύονται άνδρες· οι γυναίκεςπαντρεύονται γυναίκες· η διάδοση του AIDS και άλλωνασθενειών δεν είναι λάθος.· δεν υπάρχει τίποτε το λάθος στη 29
 30. 30. μοιχεία και στην παράνομη συνουσία, εφ’ όσον οι δύο πουσυμμετέχουν είναι ενήλικοι που συγκατατίθενται στηνπράξη· σύμφωνα με αυτήν τη λογική, ακόμα και η αιμομιξίαδε θεωρείται αμαρτία, εφ’ όσον συντελείται από δύοενήλικες που δίδουν τη συγκατάθεσή τους για την πράξη, ανδούμε ότι η αιμομιξία είναι αμαρτία μόνο με βάση τηθρησκεία, ενώ ο καθηγητής ‘δεν αναγνωρίζει σε καμίαπερίπτωση την έννοια Του Θεού ή κάποιον άλλο θεολογικόπαράγοντα ως τμήμα της εξίσωσης του κόσμου’· ο φόνοςεμβρύων στη μήτρα της μητέρας τους δεν είναι λάθος –είναιάσκηση των ‘δικαιωμάτων’ της γυναίκας· κ.ο.κ.. Η λίστα μετους ‘κανόνες’ που έχουν περάσει οι άθεοι ψευδο-επιστήμονες ιερείς είναι ατελείωτη. Το αποκορύφωμα αυτήςτης πνευματικής ανεντιμότητας είναι η κατηγορία για τηνεξάπλωση της ανηθικότητας να απευθύνεται στο Θεό! Αςπροσεγγίσουμε όλο το ζήτημα με επιστημονικό τρόπο, κύριεκαθηγητά. Πάρτε μια ομάδα ανθρώπων που πιστεύει στοΘεό με τον τρόπο που θα έπρεπε να πιστεύει και πάρτεεπίσης μια ομάδα ανθρώπων που υποστηρίζουν τηναθεϊστική πεποίθησή σας. Εκτιμείστε, αντικειμενικά, ποιοςδιαδίδει το κακό. Δε θέλω να κουράσω περισσότερο μεαυτό, μα κάθε αντικειμενικός παρατηρητής θα δει αμέσωςότι οι Θεοσεβούμενοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τουςνόμους Του Μεγαλοδύναμου ως κώδικα ηθικής, στηνπραγματικότητα διαδίδουν το καλό· ενώ εκείνοι πουδημιουργούν τους δικούς τους κανόνες ‘σχετικής ηθικής’είναι στην πραγματικότητα, εκείνοι που διαδίδουν το κακόστον κόσμο.» 30
 31. 31. Ο Μουσουλμάνος φοιτητής πραγματοποιεί μια παύση για ναγίνουν αντιληπτές οι σημαντικές παρατηρήσεις του. Ταμάτια των μαθητών φώτισαν καθώς είδαν τα ζητήματα αυτάμε πιο καθαρή ματιά. Κανείς δεν τούς είχε εξηγήσει αυτά τασημαντικά ζητήματα στο παρελθόν, και είχαν παρασυρθείαπό την επίθεση που εξαπέλυαν τα μέσα μαζικήςενημέρωσης.«Κύριε καθηγητά, είμαι σαστισμένος, αλλά όχι έκπληκτος,από την αντιεπιστημονική συμπεριφορά σας αναφορικά μετην ηθική. Έχω σαστίσει από το γεγονός ότι πιστεύετε πως,ενώ ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο, δε θασυμπεριφερθεί σα ζώο! Και από το ότι, ενώ δεν πιστεύεταιστους αγγέλους, αναμένετε από τον Άνθρωπο να δράσει απόμόνος του, χωρίς ένα Θεϊκό ηθικό κώδικα. Και ο λόγος πουδεν εκπλήσσομαι είναι ότι τέτοια μπερδεμένη συμπεριφοράείναι αναμενόμενη από όσους υποστηρίζουν το λανθασμένοδόγμα της αθεΐας!»Χειροκροτήματα ξεσπούν αυθόρμητα στην αίθουσα.«Ήδη συζητήσαμε για την εξέλιξη, κύριε καθηγητά. Έχετεποτέ παρατηρήσει την εξέλιξη με τα ίδια σας τα μάτια;»Ο καθηγητής κάνει έναν ήχο που υποδηλώνει αρνητικήαπάντηση και κοιτάζει τον φοιτητή σιωπηλά, με πετρωμένούφος. 31
 32. 32. «Κύριε καθηγητά, αφού κανείς δεν έχει παρατηρήσει τηδιαδικασία της εξέλιξης και δεν μπορεί καν να αποδείξει ότιείναι μια διαδικασία που βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη,διδάσκετε ένα δόγμα –ένα δόγμα που έχει τόσα κενά όσεςείναι οι τρύπες ενός σουρωτηριού και που η αξία τουμειώνεται απέναντι σε κάθε θεολογικό δίδαγμα; Αυτή είναιψευδο- επιστήμη, όχι επιστήμη και οι υπέρμαχοί της δενείναι τίποτα περισσότερο από αδαείς ιερείς της!»Ο καθηγητής χλωμιάζει. «Τι θράσος!» Φυσά και ξεφυσά καιβηματίζει πάνω –κάτω στην αίθουσα, καταφέρνοντας τελικάνα ανακτήσει σε ένα βαθμό τον αυτοέλεγχό του.«Υπό το φως της φιλοσοφικής μας συζήτησης, θαπαραβλέψω ο θράσος σου, νεαρέ μου. Τώρα, τελείωσες;»Τα λόγια του ακούστηκαν σαν τσίριγμα.«Κύριε, δε δέχεστε τον ηθικό κώδικα Του Θεού για νακάνετε ότι είναι ενάρετο;»«Πιστεύω σε ότι υπάρχει –και αυτό είναι η επιστήμη.»«Κύριε, συγχωρέστε με, αλλά αυτό στο οποίο πιστεύετε δενείναι επιστήμη, μα ψευδο-επιστήμη –και ακόμα και ηψευδο- επιστήμη σας έχει ψεγάδια.»«ΨΕΥΔΟ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ…..;ΨΕΓΑΔΙΑ….;» Ο καθηγητήςμοιάζει έτοιμος να πάθει κρίση. Στην αίθουσα επικρατείοχλαγωγία. Ο Μουσουλμάνος φοιτητής μένει ψύχραιμος καιήρεμος, με μια υποψία χαμόγελου στο πρόσωπό του. 32
 33. 33. Όταν η αναστάτωση κατευνάζεται, συνεχίζει. «Βλέπετε,κύριε καθηγητά, η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι τοανακαλύψει κανείς τους νόμους και το σχεδιασμό που ΟΔημιουργός έχει τοποθετήσει στο σύστημα διαχείρισης τουσύμπαντος, από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο, απότο μετρήσιμο μέχρι αυτό που δε μπορεί να μετρηθεί. Ηψευδο- επιστήμη είναι μια αθεϊστική θρησκεία πουπροσπαθεί να αντιτεθεί σε αυτήν την έννοια με απάτες,τροποποίηση στατιστικών, ημι- αλήθειες κλπ.. Η ψευδο-επιστήμη αξιώνει την ύπαρξη μιας μυθικής ανώνυμηςδύναμης –τη δική τους, φτιαγμένη από τον άνθρωπο, ψευδήθεότητα –που προκάλεσε μια Μεγάλη Έκρηξη και στησυνέχεια ξεκίνησε μια διαδικασία εξέλιξης, κάτι που είναιαντίθετο με αυτό που συνέβη πραγματικά. Οι ιερείς αυτήςτης αθεϊστικής θρησκείας είναι αυτοί που προσπαθούν ναδικαιολογήσουν τις ασυναρτησίες που συνεπάγονται τέτοιαψεύδη χρησιμοποιώντας μέσα όπως απάτες, ημι- αλήθειεςκαι παραποιήσεις δεδομένων. Η αλήθεια πρέπει να νικήσει –η αλήθεια του λογικού συμπεράσματος που μπορεί να εξάγεικάθε έλλογο ον, ότι δηλαδή υπάρχει μόνο Ένας Θεός (ΟΑλλάχ), Ο Οποίος δημιούργησε όλο το σύμπαν.Δημιούργησε όλο το σύστημα απ’ όπου άρχισε ναλειτουργεί ομαλά το σύμπαν προ αμνημονεύτων χρόνων. Αςεπανέλθουμε στο επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε πρινστον άλλο φοιτητή και με το οποίο είπα ότι θα ασχοληθούμεαργότερα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο ο καθέναςμπορεί να ακολουθήσει: Υπάρχει κανείς στην αίθουσα που 33
 34. 34. να έχει δει τον αέρα, το οξυγόνο, τα μόρια, τα άτομα, τονεγκέφαλο του καθηγητή;»Οι φοιτητές ξεσπούν σε γέλια.«Υπάρχει κανείς που να έχει ακούσει ποτέ τον εγκέφαλο τουκαθηγητή, που να τον έχει αισθανθεί, γευτεί ή μυρίσει;»Κανείς δε λέει τίποτα. Ο Μουσουλμάνος φοιτητής γέρνει τοκεφάλι του λυπημένος. «Φαίνεται ότι κανείς εδώ μέσα δενέχει αντιληφθεί αισθητά τον εγκέφαλο του καθηγητή.Λοιπόν, σύμφωνα με τους κανόνες που διατύπωσε ο ίδιος οκαθηγητής, τους κανόνες της εμπειρικής παρατήρησης καιτης σταθερότητας της ψευδο- επιστήμης του καθηγητήΔΗΛΩΝΩ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ «ότι ο καθηγητής δεν έχει εγκέφαλο!»Ο καθηγητής σωριάζεται σε μία καρέκλα. Οι φοιτητέςαρχίζουν πάλι να χειροκροτούν αυθόρμητα.Ο φοιτητής πηγαίνει να προσφέρει λίγο νερό στονκαθηγητή. Μετά από λίγο εκείνος συνέρχεται.Αγριοκοιτάζει το φοιτητή. «Οι προσβολές σου δεναποδεικνύουν σε καμία περίπτωση την ύπαρξη Του Θεού.»Ο Μουσουλμάνος φοιτητής απαντά: «Κύριε καθηγητά,εκπλήσσομαι πραγματικά. Πίστευα ότι θα είχατε δεχτεί τηνήττα. Μα, φαίνεται ότι είστε ξεροκέφαλος!.» 34
 35. 35. Κάνει μία παύση, κοιτάζει σκεπτικός τους υπόλοιπουςφοιτητές και έπειτα τον καθηγητή. Με ένα βαρύαναστεναγμό απευθύνεται πάλι στον καθηγητή. «Κύριε,έχετε γονείς –έχετε πατέρα και μητέρα;»«Κι άλλη ανόητη ερώτηση. Προφανώς, όλοι έχουμε γονείς.»«Κάντε υπομονή κύριε. Είστε σίγουρος ότι ο πατέρας σαςείναι ο πατέρας σας και ότι η μητέρα σας είναι η μητέρασας;»Ο καθηγητής εξαγριώθηκε. «Εξωφρενικό! ΦΥΣΙΚΑ ΟΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ», φωνάζει.Ο Μουσουλμάνος φοιτητής σταματά. Η παύση του αυτή τηφορά είναι πιο μακρά. Ξαφνικά η ατμόσφαιρα γίνεταιαπόκοσμη καθώς οι φοιτητές γίνονται και πιο ανυπόμονοι.Με ήρεμη φωνή, ο Μουσουλμάνος φοιτητής λέει:«Αποδείξτε το μου»Η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Ο καθηγητής χάνει τηναυτοσυγκράτησή του. «ΠΩΣ ΤΟΛΜΑΣ!» Φωνάζει ακόμηπιο δυνατά, όντας εκτός εαυτού. «ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΕΧΤΗΚΑΤΙΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΣΟΥ..! ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ..!ΘΑ ΣΕ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ..!»Οι φοιτητές κοκαλώνουν από το ξέσπασμα. Είναι οκαθηγητής στα πρόθυρα κρίσης ή εγκεφαλικού; 35
 36. 36. Ο Μουσουλμάνος φοιτητής μένει στη θέση του, ατάραχος.Κοιτάζοντας τους υπόλοιπους φοιτητές σηκώνει το χέρι του,καθησυχάζοντάς τους ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.Στρέφει με συμπόνια το βλέμμα του προς τον καθηγητή.Μια δύναμη μοιάζει να πηγάζει από τα μάτια του, τα οποίαήταν στραμμένα στον καθηγητή. Ο καθηγητής δε μπορεί νακρατήσει το βλέμμα του. Κοιτάζει προς τα κάτω. Ο θυμόςτου υποχωρεί. Σωριάζεται στην καρέκλα του και κρατά τοκεφάλι με τα χέρια του.Μετά από λίγο, ο Μουσουλμάνος φοιτητής αρχίζει να μιλά,πολύ μειλίχια. «Αγαπητέ κύριε, δεν υπονοώ ότι οι γονείςσας δεν είναι γονείς σας. Αυτό που προσπαθώ να αποδείξωείναι ότι ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανείς μας σε αυτήν τηναίθουσα δε μπορεί να αποδείξει ότι οι γονείς του είναιπράγματι γονείς του.»Απόλυτη σιωπή.«Ο λόγος είναι ότι δεν υπήρξαμε μάρτυρες στην πράξη τηςσυνουσίας μεταξύ των γονιών μας κατά την οποίασυλληφθήκαμε. Δεν ήμασταν παρόντες για νααναγνωρίσουμε τίνος το σπέρμα ήταν αυτό πουγονιμοποίησε το ωάριο στη μήτρα της μητέρας μας.Πιστεύουμε το λόγο των γονιών μας για το ότι είναι γονείςμας. Τούς θεωρούμε ειλικρινείς γι’ αυτό το θέμα. Δεναμφισβητούμε την ακεραιότητά τους. Κατά τον ίδιο τρόπο,τα παιδιά σας θα πρέπει να πιστέψουν το λόγο σας, ότιδηλαδή εσείς είστε ο πατέρας τους και ότι η μητέρα τους 36
 37. 37. είναι η πραγματική μητέρα τους. Έτσι δεν είναι κύριεκαθηγητά;»Ο καθηγητής σηκώνει το κεφάλι του. Κοιτάζει τοΜουσουλμάνο φοιτητή. Μπορεί κανείς να δει το πρόσωπότου να καθαρίζει καθώς αρχίζει να δείχνει κατανόηση. Οθυμός εξαφανίστηκε. Πολύ αργά επαναλαμβάνει..«Πιστεύουμε τα λόγια των γονιών μας… Πιστεύουμε ταλόγια των γονιών μας»«Ναι κύριε καθηγητά. Υπάρχουν τόσα πράγματα για ταοποία πρέπει να πιστέψουμε τα λόγια άλλων. Η ύπαρξη τουαέρα, του οξυγόνου, των μορίων, των ατόμων, κ. ο. κ. έτσι,όταν πρόκειται για μεταφυσική, από την πραγματικάεπιστημονική έρευνα που έχουμε κάνει γνωρίζουμε ότι οιπιο ειλικρινείς άνθρωποι που πάτησαν ποτέ στη γη ήταν οιονομαζόμενοι ως Αγγελιαφόροι [Απόστολοι]». ΟιΜουσουλμάνοι είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε τη ζωή μαςστο ότι ο Μωχάμμαντ (το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’αυτόν) είχε έναν απόλυτα αψεγάδιαστο χαρακτήρα. Δεν είπεποτέ ψέματα σε κανέναν. Η ακεραιότητά του ήταν τέτοιαπου ακόμα και οι ορκισμένοι εχθροί του τον αποκαλούσαν‘Αλ-Αμείν (ο Ειλικρινής)’. Αν είπε ότι Ο Θεός (Αλλάχ)υπάρχει –και είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε το λόγο τωνγονιών μας ότι είναι πραγματικά γονείς μας –τότε, με κάθεειλικρίνεια και εντιμότητα, πρέπει να δεχτούμε και το λόγοτου γι’ αυτό, καθώς και για άλλα πράγματα –την ύπαρξη τουΠαραδείσου και της Κολάσεως· την ύπαρξη των αγγέλων· 37
 38. 38. τον ερχομό της Ημέρας της Κρίσης· το ότι θαλογοδοτήσουμε στο Θεό για τις πράξεις μας σε αυτόν τονκόσμο· και πολλά άλλα. Εκτός από αυτό, υπάρχουν καιπολλές άλλες ενδείξεις για την ύπαρξη Του Αλλάχ. ΗΤελική Αποκάλυψη που ονομάζεται ‘Ιερό Κοράνιο’ υπάρχειγια να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε. Περιλαμβάνει κάποιεςσυγκεκριμένες προκλήσεις για όποιον έχει αμφιβολίες.Αυτές τις προκλήσεις δεν τις έχει αντιμετωπίσει κανείς σταχίλια τετρακόσια χρόνια της ύπαρξής του. Εάν κάποιος δενείναι έτοιμος να πιστέψει σε έναν τέτοιον Αγγελιαφόρο (τοΈλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν), τότε είναι καθαρήυποκρισία να αποδέχεται το λόγο των επιστημών, ταδόγματα των οποίων μεταβάλλονται συνεχώς, και ακόμα καινα πιστεύει το λόγο των γονιών μας. Κρίνοντας από τοναριθμό των μηνύσεων που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο σταδικαστήριά μας, κατά τις οποίες γονείς αρνούνται τηνμητρότητα ή την πατρότητα των παιδιών τους, καιλαμβάνοντας υπόψη ότι αναρίθμητα παιδιά συλλαμβάνονταιαπό άνδρες δωρητές σπέρματος, οι οποίοι είναι ξένοι καιεπίσης το γεγονός ότι αμέτρητα νεογνά υιοθετούνται απόάτεκνα ζευγάρια και ανατρέφονται ως δικά τους παιδιά,στατιστικά υπάρχει μεγάλο περιθώριο λάθους στονισχυρισμό του οποιουδήποτε ότι οι γονείς του είναι όντως οιβιολογικοί του γονείς.»Στρεφόμενος προς τους υπόλοιπους φοιτητές, οΜουσουλμάνος κλείνει. «Είναι καθήκον του κάθε ατόμουνα μάθει περισσότερα για το Ισλάμ. Το Ιερό Κοράνι υπάρχει 38
 39. 39. για να το διαβάσουν όλοι. Υπάρχει επίσης αρκετήβιβλιογραφία για το Ισλάμ. Είναι καθήκον μου να σαςενημερώσω ότι η μόνη Αλήθεια είναι το Ισλάμ. Δεν υπάρχεικαταναγκασμός στη θρησκεία. Ο σωστός δρόμος έχει γίνειφανερός και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Και εκείνος πουαπορρίπτει τις ψευδείς θεότητες και πιστεύει στο Θεό,κρατά ένα χερούλι που δε θα σπάσει ποτέ· Και Ο ΑλλάχΑκούει και Γνωρίζει τα πάντα. Αφού σας ενημέρωσα, είναιεπίσης καθήκον μου να σας προσκαλέσω στην αδελφότητατων Μουσουλμάνων με το να ασπαστείτε το Ισλάμ. ΟΑλλάχ είναι ο Προστάτης εκείνων που πιστεύουν. Τουςφέρνει από το σκοτάδι στο φως. Όσο για τους άπιστους, οιπροστάτες τους είναι οι ψευδείς θεότητες. Τους φέρνουν απ’το φως στο σκοτάδι…Υπάρχουν εδάφια από το Ιερό Κοράνι–Λόγια Του Παντοδύναμου – μερικά από τα οποία σας έχωήδη απαγγείλει.»Ο Μουσουλμάνος φοιτητής κοιτάζει το ρολόι του. «Κύριεκαθηγητά και συμφοιτητές μου σας ευχαριστώ που μουδώσατε την ευκαιρία να σας εξηγήσω αυτά τα ζητήματα.Παρακαλώ να με συγχωρέσετε, πρέπει να πάω στο τζαμί ναπροσευχηθώ. Ειρήνη σ εκείνους που ακολουθούν τηνΚαθοδήγηση.» 39
 40. 40. Για περισσότερη ανάγνωση σχετικά με το Ισλάμ και τηνκατάρρευση του αθεϊσμού, παρακαλούμε επισκεφθείτε τιςπαρακάτω ιστοσελίδες:www.islamhouse.comwww.sultan.orgwww.islamic-message.netwww.islamic-invitation.comwww.islamgalaxy.comwww.islamgreen.comwww.waytoparadise.netwww.mercyforhumanity.com 40

×