Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leven na de dood

289 views

Published on

Leven na de dood
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1459
Dutch language
Nederlands

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leven na de dood

 1. 1. Leven na de dood
 2. 2. De vraag of er een leven na de dood zal zijn valt nietonder het gebied van de wetenschap, omdat dewetenschap alleen classificaties en analyses vanvastgelegde informatie bevat. Bovendien, men is beziggeweest met de wetenschappelijke ontdekkingen enonderzoeken, in de zin van de moderne tijd, alleen in delaatste eeuwen. Terwijl bekend is dat het idee van levenna de dood eeuwenoud is. Alle profeten van God riepenhun gemeenschap op tot het aanbidden van God en om inhet Hiernamaals te geloven.Ze legde de nadruk zo sterk op het geloven in hetHiernamaals dat ook maar een kleine twijfel daarin hetontkennen van God betekent en dit maakte alle anderereligies zinloos. Overeenkomstig is dat alle profeten vanGod dit bovennatuurlijke feit zo zelfverzekerden eenvormig hebben behandeld - Het verschil in hunbestaan bedroeg duizenden jaren Dat bewijst dat de bronvan kun kennis over het Hiernamaals, zo als door hunallen werd medegedeeld, kwam van een en dezelfde, datis Goddelijke openbaring.We weten dat deze profeten van God hevig werdentegengewerkt door hun bevolking. Hoofdzakelijk overhet idee van het leven na de dood, omdat hungemeenschap dacht dat dat onmogelijk zou zijn. Ondanksdie hevige tegenstand, kregen de profeten velevolgelingen. De vraag die nu opdoemt is, wat deed dievolgelingen hun ingeburgerde geloof verlaten, detradities en gewoontes van hun voorvaderen, het risicolopend om totaal buiten hun eigen gemeenschap geslotente worden? Het simpele antwoord ligt in het feit dat zegebruik maakten van hun denkvermogen en het gevoel
 3. 3. dat van binnenuit hun ziel kwam waardoor ze dewaarheid beseften.Beseften zij de waarheid door het uit te proberen? Nietdusdanig, de geestelijke waarneming om hetHiernamaals te ervaren is onmogelijk. Werkelijk, Godheeft de mens buiten ons geestelijk bewustzijn, ookredelijkheid, esthetische levensbeschouwing en zedelijkeeigenschappen gegeven. Het is dit bewustzijn dat demens leidt tot besef van de werkelijkheid en kan nietvoortkomen uit de zintuiglijke gegevens.Gods profeten, toen ze de mensen opriepen in het geloofin God en het Hiernamaals, riepen de zedelijkheid enredelijkheid van de mens aan. Bijvoorbeeld, toen deafgodendienaren van Mekka de mogelijkheid van hetleven na de dood loochenden, liet de Qor-aan de zwaktevan hun bestaan zien door gebruik te maken van zeerlogische en redelijke argumenten.En zij zijn voor Ons gelijk, en hij is vergeten dat hij isgeschapen, zeggend: Wie zal deze botten doen herlevennadat zij zijn weggerot? Zeg: Hij zal ze weder opwekkendie ze de eerste maal geschapen heeft, want Hij isAlwetend over iedere zaak, Wie heeft er voor gezorgd datjullie vuur van een groene boom kunnen krijgen, enaanschouw! En jullie maken daaruit vuur, Is niet Degenedie de Hemelen en de aarde heeft geschapen niet in staatom het gelijke te scheppen? Ja, en Hij is inderdaadde Almachtige de Alwetende.Bij een ander voorval deelt de Qor-aan zeer duidelijkemede dat de ongelovigen geen enkele basis hebben voorhun ongeloof in het hiernamaals. Het is slechtsgebaseerd op vermoedens.
 4. 4. En zij zeiden: "Er is niets dan ons wereldse leven, wijsterven, en niets vernietigt ons dan de tijd." Maar zijhebben daarover geen kennis, zij vermoeden slechts. Enwanneer Onze duidelijke Verzen aan hen wordenvoorgedragen, dan hebben zij geen verweer dan dat zijzeggen: "Brengt onze voorouders (terug), als julliewaarachtigen zijn."(45:24-25).Zeker God zal alle doden doen herleven, maar God heeftzijn eigen plan van aanpak, Een dag zal zeker komen dathet gehele universum verwoest zal worden en dan zullende doden opgewekt worden om voorgeleid te wordenvoor God. Die Dag zal het begin zijn van het levenzonder einde, en op die Dag wordt elke persoon aan dehand van zijn goede en slechte daden beoordeeld.De verklaring die de Qor-aan geeft over denoodzakelijkheid van het leven na de dood is wat hetmorele bewustzijn van de mens vereist. Als er geen levenna de dood zou zijn, dan doet het geloven in God nietmeer ter zake En ook al zou iemand dan geloven in Goddan zou dat een onrechtvaardige en van geen betekeniszijnde God zijn, Die de mens geschapen heeft en Zichdan niet bekommert om zijn noodlot. Zeker, God isrechtvaardig, Hij zal de onrechtplegende wiens slechtedaden ontelbaar zijn: die honderden onschuldige mensenheeft vermoord, die voor veel verdorvenheid heeftgezorgd in de maatschappij, mensen in grotehoeveelheden tegen hun wil tot zijn dienaar heeftgemaakt om in zijn behoefte te voorzien, en ga zo maardoor, die een zeer korte leven heeft in deze wereld, endeze materiële wereld, die niet voor eeuwig duurt, zal hetstraffen of belonen van de mens voor zijn slechte ofgoede daden bijna onmogelijk zijn. De Qor-aan legt zeer
 5. 5. nadrukkelijk uit dat De Dag des Oordeels zeker zalkomen en dat God het noodlot van elke ziel zal bepalenaan de hand van zijn goede en/of slechte daden, dus danzal het straffen of belonen zeker komen.En degene die ongelovig zijn, zeggen:"Het Uur zal niettot ons komen."Zeg: Welzeker, bij mijn Heer, de Kennervan het onwaarneembare, het zal zeker tot jullie komen.Er is niets met het gewicht van een mosterdzaadje in dehemelen of op de aarde dat Hem ontgaat. Er is niets watgroter of kleiner is dan dat, of het staat vermeld in eenduidelijk Boek. (Dat is) opdat Hij degenen die geloven engoede werken verrichten zal belonen, zij zijn degenenvoor wie er vergeving is en een edele voorziening. (34:3-5)De Dag van de opstanding zal de Dag zijn dat Godsbevoegdheid qua Rechtvaardigheid en Genade duidelijkwordt. God zal genade hebben met degenen diegezwoegd hebben voor Zijn zaak in dit werelds bestaan,Gelovend dat een gelukzaligheid die voor altijd duurt henzal verlossen. Maar degene die de overvloedige gunstenvan God heeft misbruikt, geen enkele maatregel heeftgetroffen voor het leven dat komen zal, die zal in demeeste sombere positie zijn. Een vergelijking tussen henzal zijn, als in de Qor-aan : Is iemand aan wie Wij eengoede belofte hebben gedaan en die (de vervulling) ervankrijgt, als iemand die Wij hebben doen genieten van hetwereldse leven en die dan op de Dag der Opstanding totde voorgeleiden (voor de bestraffing) behoort(28:61)De Qor-aan bevestigt ook dat dit wereldse bestaan eenvoorbereiding is voor het eeuwig durende leven in hetHiernamaals. Maar degene die dit ontkennen worden
 6. 6. slaven van hun eigen begeerte. En maken deugdzame engelovige mensen belachelijk. Zulke personen zullen hundwaasheid inzien als ze doodgaan en hun wens om eennieuwe kans in deze wereld te krijgen zal tevergeefs zijn.Hun slechte toestand wanneer zij doodgaan, en hetafgrijnen op de Dag des Oordeels, en de voor altijddurende gegarandeerde gelukzaligheid voor de oprechtegelovige is wel besproken en vermeld in de volgendeverzen van de Qor-aan.Totdat, wanneer de dood tot één van hen komt, hij zalzeggen: "O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kanik goede werken verrichten voor wat ik nagelatenheb."Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden diehij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dagwaarop zij opgewekt worden. Wanneer op de bazuingeblazen wordt, op die Dag is er geen verwantschaptussen hen en zij kunnen elkaar geen vragen stellen.Degenen wiens weegschalen zwaar wegen: zij zijndegenen die de wel slagenden zijn. En degenen wiensweegschalen licht wegen: zij zijn degenen die zichzelfverloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levendenzijn. (23:99-104)Het geloof in het leven na de dood garandeert niet alleensucces in het hiernamaals, maar maakt deze wereld ookvredig en vreugdevol omdat het de mensverantwoordelijk, gehoorzaam en plichtsgetrouwmaakt.Denk aan de mensen in Arabië. Gokken, wijn,vijandschap tussen de stammen, roven en moorden wasvoornamelijk hun gedrag toen ze niet het geloof haddenin het hiernamaals. Maar snel nadat zij accepteerden om
 7. 7. in één God te geloven en in het leven na de dood, werdenzij de meest gedisciplineerde natie van de wereld.Tezelfdertijd, heeft het ontkennen van het leven na dedood niet alleen consequenties voor het Hiernamaals,maar ook in deze wereld. Wanneer een gehele natie hetontkent, worden allerlei soorten kwaad en bedorvenheidin zulke gemeenschappen algemeen heersend en zal hetuiteindelijk de gemeenschap verwoesten. De Qor-aanspreekt in het bijzonder over de gruwelijke wijze hoe deAd, Thamoed en de Farao aan hun einde zijn gekomen.De Thamoed en de Ad loochenden de ramp (de Dag derOpstanding). Wat de Tsamoed betreft: zij werdenvernietigd door een geweldige kracht. En wat betreft deAd : zij werden vernietigd door een razende beukendewind. Hij (Allah) liet haar tegen hen woeden, gedurendezeven nachten en acht dagen, achtereenvolgend, waaropjij het volk daar had kunnen zien liggen, alsof zij geveldwaren als palmstammen. Zie jij dan nog iemand van hendie is overgebleven? En Farao en degenen die er voorhem waren en de (bewoners van) de op hun fundamentengekeerde stenen pleegden grote zonden. En zij warenongehoorzaam aan de Boodschapper van hun Heer.Toen greep Hij hen met een krachtige bestraffing.Voorwaar, toen het water overstroomde, droegen Wijjullie (voorvader Noach en zijn familie) in het vaartuig(de ark). Opdat Wij dit voor jullie tot een vermaningzouden maken en opdat een aandachtig oor er aandachtaan zou schenken. Wanneer dan op de bazuin geblazenwordt met een stoot. En de aarde en bergen wordenopgetild en dan in een klap worden verpulverd. Op dieDag zal de gebeurtenis plaatsvinden. En de hemel zalsplijten en dan wordt zij broos. En de Engelen zullen zichop haar rand bevinden en acht (van hen) zullen op die
 8. 8. Dag de Troon van jou Heer boven zich dragen. Op diedag zullen jullie voorgeleid worden, geen van julliegeheimen zal verborgen blijven. Wat betreft degene diedan zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hijzal zeggen : "Neemt, en lees mijn boek voor. Voorwaar,ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zouontmoeten." Hij zal dan een leven van welbehagenleiden. In een hooggelegen Tuin (het Paradijs). Haarvruchten hangen nabij. (Er wordt gezegd:) "Eet en drinktsmakelijk wegens wat jullie hebben verricht in devroegere dagen." En wat betreft die zijn boek in zijnlinkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen:"Wee mij!Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven! En ik weetniet hoe mijn afrekening zal zijn. Was de dood maar debe eindiger van alles. Mijn bezittingen baten mij niet.Mijn Macht is van mij heengegaan."(69:4-29)Dus de redenen om in het leven na de dood te gelovenzijn zeer overtuigend.Ten eerste, alle profeten van God riepen hun volk op omte geloven in het leven na de dood. Ten tweede, wanneer een maatschappij op dit principe(het geloven in het leven na de dood) is gebouwd dan zalhet de meeste ideale en vredige maatschappij zijn, vrijvan sociale en zedelijke bedorvenheden.Ten derde, de geschiedenis laat zien en getuigt ervan datwanneer een gemeenschap in zijn totaliteit dit geloofverwerpt ondanks dat de Profeet hen meerde malen heeftgewaarschuwd , de totale gemeenschap door God bestraftwerd, ook in deze wereld.
 9. 9. Ten Vierde, zedelijkheid , esthetischelevensbeschouwing en rationele vaardigheden van demens onderschrijven het mogelijke bestaan van het levenna de dood.Ten Vijfde, de gerechtigheid en genade van Allahhebben geen enkele waarde als er geen leven na de doodis.

×