ΑΡ- Dialog între un profesor ateu și un student musulman

583 views

Published on

Română ( Romanian language )
ΑΡ- Dialog între un profesor ateu și un student musulman
Dialogue between-atheist-prof-and-muslim-student romanian
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1562

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ΑΡ- Dialog între un profesor ateu și un student musulman

 1. 1. Dialog între un profesor ateu ș iun student musulman
 2. 2. ΑΡ- Dialog între un profesor ateuși un student musulman] Română –Romanian – ‫روماين‬ [Traducere:EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)& Alina Luminița CrăciunRevizuit de: Mioara Ghinia2013 - 1434
 3. 3. ﴿‫ملحد‬ ‫وبروفيسور‬ ‫مسلم‬ ‫طالب‬ ‫بني‬ ‫حوار‬﴾«‫باللغة‬‫الرومانية‬»‫ترمجة‬:‫اإلسالمية‬ ‫لدلراسات‬ ‫األورويب‬ ‫املركز‬&‫كراسيو‬ ‫لومينيتا‬ ‫أيلنا‬‫ن‬:‫مراجعة‬‫غينيا‬ ‫ميوارا‬2013 - 1434
 4. 4. 4Ceea ce urmează este o traducere a cărț ii "Cine estemaimuț a?" a cărei obiectiv este să confirme adevărulconvingerilor islamice în legătură cu originea omului. Este ocarte esenț ială ș i necesară pentru toț i acei ce vor săînț eleagă conceptul originii vieț ii în islam. Se adresează,de asemenea,tuturor studenț ilor.Scenariul următor are loc într-o instituț ie educaț ională:–Permiteț i-mi să explic problema pe care o are ș tiinț a cuDumnezeu. Profesorul ateu facu o pauză în ora de filozofieș i apoi se adresă unui student:–Dumneavoastră sunteț i musulman, nu-i aș a?–Da, domnule.–Prin urmare, credeț i în Dumnezeu?–Fără îndoială.–Este Dumnezeu bun?–Bineînț eles că Dumnezeu este bun.–Dumnezeu este atotputernic? Poate să facă orice?–Da.Profesorul se încruntă, reflectând pentru un moment.
 5. 5. 5–Atunci spune-mi... să presupunem că ar fi o persoanăbolnavă aici ș i tu o poț i vindeca. Tu ai face-o, nu-i aș a?Ai încerca să o ajuț i?–Da, domnule. Aș face-o.–Atunci tu eș ti bun!–Eu nu aș spune asta.–De ce nu ai spune-o? Dacă ai avea ocazia, ai ajuta opersoană bolnavă sau care are un handicap... De fapt, toț iam face-o, dacă am putea... Dumnezeu nu o face.Studentul nu răspunde.–Dumnezeu nu o face? Nu-i adevărat? Fratele meu, care eramusulman, a murit de cancer, deș i îi cerea lui Dumnezeu înrugaciunile lui să îl vindece. Cum poate acest Dumnezeu săfie bun atunci? A? Ai un răspuns?Studentul nu răspunde.Bătrânului profesor i se făcu milă de elevul lui.–Nu poț i, nu-i aș a?Bău o gură de apă din paharul de pe biroul lui ș i îi dădutimp stundentului să se relaxeze. La filozofie trebuia să fierăbdător cu noii elevi.
 6. 6. 6–Să începem din nou, tinere. Dumnezeu este bun?–A... Da.–Satana este bun?–Nu.–De unde vine Satana?Studentul ezită câteva momente.–De la... Dumnezeu...–Corect! Dumnezeu l-a creat pe Satana, nu-i aș a?Bătrânul îș i trecu degetele prin păr ș i seadresează audienț ei care dădea semne că se distrează.–Cred că vom petrece foarte bine acest semestru, doamnelorș i domnilor.Se întoarse din nou către studentul musulman.–Spune-mi tinere, există răul în lume?–Da, domnule.–Răul este peste tot, nu-i aș a? Dumnezeu a creat toatelucrurile?–Da!
 7. 7. 7–Cine a creat răul?Studentul nu răspunde.–Există în această lume boala, moralitatea, ura, lucrurileneplăcute? Tot ceea ce este teribil, există în lume?Studentul se agită în sinea lui.–Da.–Cine a creat aceste lucruri?Studentul nu răspunde.Subit, profesorul se răsteș te către student.–Cine le-a creat? Răspunde te rog.Se pregăti pentru un ultim asalt ș i, năpustindu-se cătrechipul studentului musulman, îi vorbi într-o ș oaptă fatală:–Dumnezeu a creat toate relele, nu-i aș a tinere?Studentul nu răspunde.Încearcă să înfrunte privirea fixă ș i matură a profesorului,dar nu reuș i. Dintr-o dată profesorul se îndreaptă spremijlocul clasei ca o panteră sigură de vânatul ei. Clasa erahipnotizată.
 8. 8. 8–Spune-mi, continuă el, cum e posibil ca acest Dumnezeu săfie bun, dacă El a creat toate relele care există si au existatdintotdeauna?Profesorul îș i miș că braț ele pentru a descrie enormitatearăului existent în lume.–Toată ura, brutalitatea, durerea, tortura, toate deceseleinutile ș i toate infinitele neplăceri, ș i toată aceastăsuferinț ă creată de acest bun Dumnezeu este peste tot înaceastă lume, nu-i adevărat tinere?Studentul nu răspunde.–Sau nu vezi toate astea pretutindeni? A?Profesorul făcu o pauză.–Le vezi, nu-i aș a?Profesorul se apleacă incă o dată peste chipul studentului ș iș opteș te:–Este Dumnezeu bun?Studentul nu răspunde.–Crezi în Dumnezeu, tinere?Vocea studentului îl trădă ș i murmură bâlbâindu-se,–Da, domnule profesor, cred în Dumnezeu.
 9. 9. 9Batrânul clatină din cap decepț ionat.–Ș tiinț a ne spune că avem cinci simț uri pe care le folosimpentru a identifica ș i observa lumea care se află în jurulnostru. Tu niciodată nu l-ai văzut pe Dumnezeu, nu-iadevarat?–Nu, domnule, niciodată.–Ș i, spune-ne, L-ai auzit vreodată?–Nu, domnule, nici nu l-am auzit.–L-ai simț it vreodată, l-ai mirosit sau probat? De fapt, aiavut vreodata o percepț ie senzorială a Dumnezeului tău?Răspunde-mi, te rog.–Nu, domnule, mă tem că nu.–Te temi că nu?!?–Aș a este, domnule.–Ș i, cu toate astea, tu crezi în El?–Da.–Pentru aceasta este nevoie de credinț ă, spune profesorulcu un zâmbet de superioritate. Potrivit regulilor protocoluluiexperienț ei, verificabil ș i demonstrabil, ș tiinț a spune că
 10. 10. 10Dumnezeul tău nu există. Ce spui de asta, tinere? Unde eDumnezeul tău acum?–Poț i să iei loc, te rog.Studentul se aș ează, intimidat ș i vizibil abătut.Cu toate astea, ajutorul lui Allah este mereu aproape ș ivictoria este iminentă.Alt student musulman, cu aspect tradiț ional religios ș ibarba specifică islamului, ridică mâna ș i întreabă:–Domnule profesor, pot să mă adresez clasei?Profesorul se întoarse către el ș i zâmbi.–A, alt musulman in primele rânduri. Ș i fundamentalist, dincâte văd. Poftim tinere, împarte cu noi toată inț elepciuneata.Musulmanul ignoră sarcasmul din tonulprofesorului. Privi în jurul lui, aș teaptând ca atenț iacolegilor lui să fie îndreptată către el ș i se adreseazăprofesorului:–Domnule, dumneavoastră aț i promovat câteva puncteinteresante. Cu acordul dumneavoastră, aș vrea să iau înconsiderare fiecare punct, individual. Acesta este un subiectcare trebuie abordat logic ș i ș tiinț ific, lăsând deoparteemoț iile. Primul punct este doctrina dumneavoastră de bază
 11. 11. 11conform căreia Dumnezeu nu există. Ca atare, universul aaparut ca urmare a unui Bing Bang ș i printr-un proces deevoluț ie, în cele din urmă, a apărut ș i omul. Aceasta esteideea dumneavoastră, domnule profesor?–Tinere, această teorie este considerată adevărată. Existăsuficiente dovezi ș tiinț ifice care o susț in. Unde vrei săajungi?–Să nu ne pripim. Haideț i să folosim logica, raț iunea ș i oargumentare ș tiinț ifică adecvată. Ca preambul, aș vrea săsubliniez că folosesc termenul "doctrină" intenț ionat, avândîn vedere că ”preoț ii” pseudo-ș tiinț ei, de fapt, doarpromovează ateismul ca o religie. Am o întrebare pentrudumneavoastră, domnule profesor. Avem în această lumemilioane ș i milioane de focuri artificiale, bombe ș imuniț ie. Aț i auzit vreodată de un caz de exploziespontană? Sau sunteț i de acord să spuneț i că, chiar dacăingredientele există într-un recipient, este nevoie, deasemenea, de un sistem de detonare pentru ca acestea săexplodeze? Doi factori trebuie luaț i în considerare: în
 12. 12. 12primul rând ingredientele corecte în proporț ia adecvată ș iîn mediul adecvat; ș i în al doilea rând cineva trebuie sădetoneze explozia, fie cu o brichetă, cu trăgaciul unui pistolsau cu o scânteie. Dacă, de exemplu, cineva ar spune că unglonț a explodat singur în mâna lui ș i l-a ucis pe cel careera aș ezat alături, ar crede vreun om de stiinț ă acestargument ridicol?–Bineînteles că nu. Ce încerci să spui?–Atunci, presupun că dacă dumneavoastră pretindeț i cătrebuie să credem că Bing Bang-ul sau o explozie imensă aavut loc singură, fără ca nimeni să fi apăsat pe trăgaci sau săfi aprins un fitil ori fără o scânteie, atunci ar trebui să neexplicaț i de ce nu au loc alte explozii mai mici, nicăieri în
 13. 13. 13lume, fără intervenț ie externă? Orice afirmaț ie ș tiinț ificătrebuie să fie reproductibilă pentru a putea fi acceptată.Gura profesorului se deschide, fără a ajunge săpronunț e vreun cuvânt, însă.–În plus, ș tim că este ș tiinț ific imposibil ca materia să secreeze pe ea insăș i. Această masă de lemn, spre exemplu.Nu s-a creat singură. O intervenț ie externă a trebuit să ofacă. Nici măcar lemnul nu s-a creat singur. A apărut dintr-osămânț ă care a trebuit să fie plantată ș i îngrijită. Chiar ș isămânț a îș i are originea în altă parte ș i nu s-a creat pe eainsăș i.Puteț i să ne explicaț i cum a apărut materiaoriginală, acea materie care potrivit ”preoț ilor” pseudo-ș tiinț ei a fost activată de misteriosul Bing Bang în aș a felincât să creeze prima materie vie? Ș i, de asemenea, de ceaceiaș i preoț i nu sunt capabili să reproducă fenomenul înlaborator? Domnule profesor, fără îndoială, dumneavoastrăstiț i că orice argument ș tiinț ific trebuie să fiereproductibil pentru a avea credibilitate ș tiinț ifică.–Tinere, este naiv să credem că putem face aș a ceva.Energia care a fost eliberată de Bing Bang a fost de o naturăla care nu avem acces, altfel am fi putut să reproducemacelaș i fenomen.
 14. 14. 14–Domnule profesor, nu ne-aț i spus cine a reunitingredientele de bază ș i nici nu sunteț i capabil să nespuneț i cine a apăsat butonul sau trăgaciul, sau a aprinsfitilul Bing Bang-ului. Unde ș i-a avut originea aceastăenergie enormă despre care ne vorbiț i? Haideț i,domnuleprofesor. Să fim oameni de ș tiinț ă în legătură cu acestsubiect. Ș i da, domnule profesor, este nevoie de multăcredinț ă în învăț ăturile doctrinare ale ”preoț ilor” pseudo-ș tiinț ei ca să credem în Bing Bang. Chiar aș teptaț i săabandonăm principiile ș tiinț ifice de bază ș i să credem înaceastă amestecătură cu credinț ă oarbă, uitând principiileș tiinț ifice definitive?Profesorul nu răspunde.–Dacă nu vă deranjează, domnule profesor, voi vorbi acumdespre doctrina evoluț iei promovată, de asemenea, de”preoț ii” pseudo-ș tiinț ei. Dumneavoastră ș tiț i, cusiguranț ă, că nu au fost descoperiț i fosilii care să îlvinculeze în mod direct pe om ca urmaș al maimuț ei ș i căîncă se caută ceea ce a fost numit "elementul pierdut"?
 15. 15. 15–Da, dar există numeroase alte dovezi...–Iertaț i-mă că vă întrerup, domnule profesor.Dumneavoastră admiteț i că nu există acea legătură directă.Recunoaș teț i, de asemenea, că nu există fosile care săarate stadiile intermediare în tranziț ia de la maimuț ă laom. Ș i sunt convins că ș tiț i ș i despre "Falsul luiPiltdown", nu-i aș a domnule profesor? Daț i-mi voie să văreîmprospătez memoria, domnule profesor. Niș te fosile aufost descoperite într-un loc numit Piltdown, în Anglia.Aceste resturi arătau toate condiț iile pe care ”preoț ii”pseudo-ș tiinț ei ș i ateismului le căutau în legătură cu"elementul pierdut" din lanț ul evoluț iei. Toată lumea acrezut în această teorie, cei mai sceptici declarându-se chiarconvinș i, până când s-a aflat, patruzeci de ani mai târziu, căfosilele fuseseră falsificate de un membru al fraternităț ii”preoț ilor” ș tiinț ifici pentru a le prezenta ca "elementulpierdut". A fost un fals pe care preoț ii dumneavoastră l-aupus la cale pentru a convinge lumea că religia ateistă esteadevărată ș i că omul provine din maimuț ă. Dacă doriț imai multe informaț ii, le puteț i găsi în lucrărileprofesorului Tobias, din Africa de Sud, în care sunt expusedetaliile falsificării.Chipul profesorului se albeș te.–Continuaț i fără să comentaț i? Apropo de falsificări,dumneavoastră ș tiț i ce este un plagiat? Puteț i săexplicaț i clasei în ce constă?
 16. 16. 16Profesorul explică fără prea multă siguranț ă:–Plagiatul este însuș irea muncii altuia ș i prezentarea ei cafiind personală.–Exact. Mulț umesc, domnule profesor. Dacă v-aț i deranjasă faceț i puț ină investigaț ie adevărată ș i onestă, aț i găsică naț iunile occidentale au plagiat toate adevăratele opereș tiinț ifice ale musulmanilor, pentru ca, mai apoi săcontinue să le dezvolte ș i să ș i le însuș ească, prezentându-le ca descoperiri proprii, lucrări care au dat naș tereprogresului ș tiinț ific modern. Dar nu trebuie să măcredeț i pe cuvânt. Scrieț i la "Centrul de studii aleș tiinț ei" Al-Humera, Muzzammil Manzil, Dodhpur,Aligarh, India ș i vor fi încântaț i să va trimită tot materialulcare demonstrează ceea ce vă spun.La acest punct intreaga clasă ascultă cu atenț iecuvintele studentului musulman ș i notează adresa.–Dar să ne întoarcem la doctrina evoluț iei, de a căreipropagandă în lume s-au ocupat ”preoț ii” pseudo-ș tiinț ei.Punctul central al tuturor doctrinelor lor este conceptulselecț iei naturale. Asta înseamnă că speciile s-au adaptatschimbărilor din jurul lor, prin intermediul schimbărilormorfologice ș i fiziologice, schimbări care, mai târziu s-ar fitransmis generaț iilor următoare, permiț ându-le săsupravieț uiască ș i toate acele specii care nu s-au adaptat,au dispărut. Clasicul exemplu care se oferă este cel al
 17. 17. 17dinozaurilor, care nu au putut să concureze cu alte animalemai mici ș i agile care evoluaseră în mod "miraculos", aș acă animalele mai mari ș i lente au dispărut, în timp ce aceleamai mici au supravieț uit. De asemenea, pe măsură ceevoluț ia avea loc, tot ceea nu le mai era folositor dispărea,precum ghearele ș i coada, fiind înlocuite de specii fărăcoadă ș i cu mâini care puteau prinde lucruri, omul fiindrezultatul final. Dumneavoastră apăraț i această doctrină,nu-i aș a, domnule profesor?Săracul profesor nu era sigur dacă să confirme saunu, pentru că nu ș tie din ce direcț ie îi va veni următorulasalt.–Haideț i, haideț i domnule profesor! Aceasta este piatra detemelie a doctrinei evoluț iei cu care ”preoț ii” le-au spălatcreierele maselor încrezătoare. Să punem la încercarepseudo-ș tiinț a cu ș tiinț a adevărată. Domnule profesor,există vreun om de ș tiinț ă care a produs vreodată o nouăspecie de viaț ă în laboratorul lui, prin controlul ș imodificarea mediului? Aduceț i-vă aminte că ș tiinț a poateaccepta doctrinele materiale doar dacă sunt reproductibile.Profesorul nu răspunde.–Bineînț eles că nu! Chiar dacă au incercat... suntem siguri!Să avansăm un pas. Ș tim că evreii practică circumcizia fiilorlor puț in după naș tere. Ș tim, de asemenea, că au practicat
 18. 18. 18circumcizia in mod continuu încă de pe vremea lui Avraam,pacea fie asupra lui. Ca rezultat, apariț ia bolilor s-aschimbat. Orice fiu cu o boală ereditară care ducea la moarteprin desângerare, nu ar fi supravieț uit circumciziei ș i astfelboala nu ar fi trecut la următoarele generaț ii. Sunteț i deacord, domnule profesor?Profesorul confirmă, crezând că acest argument joacă înfavoarea lui.–Atunci spuneț i-ne, domnule profesor, de ce după mii deani de practicare a circumciziei tuturor copiilor lor, copiievrei nu se nasc fără pielea prepuț ului? Ș i chiar dacă nu arfi dispărut toată pielea, potrivit doctrinei selecț iei naturale a”preoț ilor” dumneavoastră, ar fi trebuit să apară măcarniș te semne cu suprafaț a acelei piei redusă. Nu sunteț i deacord, domnule profesor?Profesorul aruncă doar o privire goală, fără să îș i dea seamace anumel-a lovit.–Domnule profesor, dumneavoastră aveț i copii?Uș urat puț in de schimbarea subiectului, profesorulîncearcă să-ș i recupereze stima de sine de mai înainte.–Da, am doi, un băiat ș i o fată.
 19. 19. 19Profesorul reuș i chiar să zâmbească la menț ionareacopiilor lui.–Domnule profesor, i-aț i alăptat când erau bebeluș i?Surprins de această, evident, stupidă întrebare profesorulstrigă:–Ce întrebare stupidă! Bineînteles că nu. Soț ia mea i-aalăptat.–Domnule profesor, au descoperit vreodată ”preoț ii” ateivreun bărbat care să îș i alăpteze copiii?–Altă întrebare stupidă! Doar femeile alăptează copiii.–Domnule profesor, sunt convins, fără a fi nevoie să vădezbrăcaț i, că dumneavoastră aveț i două sfârcuri, la fel catoț i ceilalț i bărbaț i. De ce nu au dispărut datorităinutilităț ii lor? Potrivit doctrinei selecț iei naturalesfârcurile bărbaț ilor sunt inutile ș i trebuia să fi dispărutacum mii, dacă nu cumva milioane de ani.Vorbind suav, fără să strige sau să se năpustească asupraprofesorului într-un mod inadecvat, musulmanul continuăspunând:–Sunt sigur că dacă ne bazăm pe o argumentare ș tiinț ificăadecvată, ș i nu pe pseudo-ș tiinț ă, dumneavoastră o să
 20. 20. 20fiț i de acord că doctrina evoluț iei nu este decât unmorman de gunoi.Chipul profesorului trecu prin toate culorile ș i nu reuș eș idecât să horcăie inutil.Studentul musulman se întoarce către clasă ș i i se adreseazăcu un zâmbet:–De fapt, se poate ajunge la a afirma că oricine crede căprovine din maimuț ă, este o maimuț ă!Clasa întârzie un moment în a înț elege gluma, dar o datăinț eleasă, bufni în hohote de râs.Când studenț ii se potoliră din râs, studentul musulmancontinuă. Adresându-se profesorului spune:–Doctrina evoluț iei are atâtea găuri că pare o strecurătoare.Ni se termină timpul, trebuie să mă grăbesc spre moscheepentru rugăciune, ș i nu vom avea timp să revizuim toatemiturile. Dar, să abordăm chestiunea moralităț ii pe careaț i pomenit-o mai înainte. Însă, mai înainte, să vorbimdespre argumentul dumneavoastră în cazul fratelui mort decancer. Dacă sunteț i supărat pentru că a murit, văcomportaț i intr-un fel stupid. Faptul că ființ ele umane, lafel ca orice materie vie, vor muri într-o zi este un faptconsumat, de care nimeni nu se îndoieș te, fie că el crede înDumnezeu sau nu, nimeni nu poate prezenta obiecț iiprocesului morț ii. În al doilea rând, nu putem fi atât de
 21. 21. 21naivi incât să prezentăm obiecț ii procesului unei boli, fie eacancer sau oricare alta, sau unui accident etc. ,care estepreludiul procesului morț ii. Obiecț ia dumneavoastră îș iare originea într-un concept greș it, ș i anume că "binele"este alinarea suferinț ei ș i că a cauza suferinț ă este o"cruzime". Dacă ar fi aș a, ar trebui să fiț i de acord cu minecă persoanele cele mai crude de pe pământ sunt cercetătoriiș tiinț ifici ș i medicii care folosesc animale pentruexperimentele lor oribile. Cu siguranț ă, dumneavoastrăș tiț i despre miile ș i miile de animale care sunt torturateș i suferă în toate felurile pentru a demonstra validitateaexperimentelor ș tiinț ifice ș i medicale. Acesteexperimente nu sunt crude? Mă urmăriț i, domnuleprofesor?Profesorul dă semne de leș in. Studentul musulman seapropie de el ș i îi oferi puț ină apă.–Domnule profesor, o să vă pun o întrebare evidentă.Dumneavoastră sunteț i familiarizat cu examenele, probelela care sunt supuș i studenț ii pentru a aproba ș i a trece laurmătorul curs.Profesorul confirmă doar din cap.–Studentul trebuie să facă anumite sacrificii, chiar sălocuiască departe de casa lui, pentru a merge la ore; trebuiesă renunț e la comodităț ile casei lui, să aibe de lucru pânăpeste cap, să renunț e la timpul lui liber ș i la somn pentru a
 22. 22. 22fi bine pregătit pentru examene, unde se va confrunta cuîntrebări foarte dificile ș i e posibil să fie chiar insultat laproba orală a examenului, ca să nu mai vorbim că maitrebuie să ș i plătească instituț ia care îl supune la toateaceste torturi. Nu credeț i că este crudă această situaț ie? Sepoate spune că profesorul este o persoană "bună", având învedere toată suferinț a mentală ș i fizică la care îl supune pestudent?–Nu îț i înț eleg raț ionamentul. E clar că instituț ia ș iprofesorul îi fac un favor studentului atunci când îl fac sătreacă prin toate acele probe cu obiectivul ca acesta să secalifice într-un domeniu particular. Doar cine nu îl ducecapul ar putea să aibe obiecț ii la faptul că studenț ii trebuiesă treacă prin examene, oricare ar fi sacrificiile pe caretrebuie să le facă.Studentul musulman miș că din cap dezamăgit.–Domnule profesor, este incredibil că dumneavoastrăinț elegeț i necesitatea testelor ș i a examenelor atunci cândle daț i dumneavoastră, dar nu vedeț i aceeaș iînț elepciune atunci când Dumnezeu dă teste ș i examenecreaț iei Lui. Luaț i exemplul fratelui dumneavoastră; dacăa făcut faț ă bolii lui ș i a murit cu credinț ă, sau ceea ce noinumim Iman, va dispune de o recompensă imensă în Paradis,pentru toată suferinț a prin care a trecut aici. Atât de mareva fi recompensa, că îș i va dori să fi suferit de o sută de orimai mult, pentru ca ș i recompensa, la rândul ei, să fie mai
 23. 23. 23mare, o recompensă ce nici un ochi nu a văzut ș i nici ominte nu ș i-a imaginat. Din păcate, doar cineva cu o viziunescurtă, un ignorant, ar avea obiecț ii cu privire la probele pecare Dumnezeu le-a dispus pentru creaț ia Lui, ț inând contde recompensele veș nice de care vor avea parte cei ce vortrece cu succes de ele.–Paradisul, a? Tu ai văzut paradisul, l-ai atins, mirosit, l-aiauzit? Potrivit regulilor protocolului experienț ei, verificabilș i demonstrabil, ș tiinț a spune că Paradisul tău nu există.–Vom aborda ș i acest punct, dacă Dumnezeu vrea. Daț i-mi voie să continui. Spuneț i-mi, domnule profesor, existăcăldura?Profesorul, deja recuperat ș i ceva mai încrezător, răspunse:–Da, există.–Există frigul?–Da, ș i frigul există.–Nu domnule, nu există!Profesorul rămase blocat. Ș i studentul explică:–E posibil să fie foarte cald, extrem de cald, o super căldură,o mega căldură, puț in cald, sau la limita opusă. Se potatinge 458 de grade sub zero, ceea ce nu este căldură, dar nuputem spune mai mult decât atât. "Frigul", ca atare, nu
 24. 24. 24există, altfel ar trebui să fie posibil să mergem dincolo decele 458 de grade sub zero. "Frigul" este doar un cuvânt pecare îl folosim pentru a descrie absenț a căldurii. Nu putemmăsura frigul. Căldura se poate măsura în unităț i termice,deoarece căldura este energie. Frigul nu este decât opusulcăldurii, reprezintă doar absenț a acesteia.Liniș te. Într-o parte a clasei se aude cum cade un ac.Studentul musulman continuă:–Există ceva numit "întuneric", domnule profesor?–Aceasta este o întrebare stupidă, tinere. Ce este noapteadacă nu întuneric?–Aș a că dumneavoastră spuneț i că "întunericul" există caatare?–Da.–Vă înș elaț i din nou, domnule... "Întunericul" nu este oentitate, este absenț a unei entităț i. Este absenț a luminii.Putem avea lumină redusă, lumină normală, luminăputernică, lumină orbitoare. Dacă nu avem lumină în modconstant, nu avem nimic, ș i asta se numeș te "întuneric",nu-i aș a? Acesta este sensul pe care îl folosim pentru adefini acest cuvânt. În realitate "întunericul" nu există.Altfel, am putea fi capabili să creăm întuneric într-un modpozitiv, sau să facem ca întunericul să fie ș i mai întuneric,
 25. 25. 25sau să îl obț inem într-un recipient. Puteț i să umpleț i unrecipient de întuneric pentru mine, domnule profesor?–Puteț i să ne spuneț i ce încercaț i să dovediț i, tinere?–Da, domnule profesor. Ceea ce vreau să spun este că,pentru început, premisa dumneavoastră filozofică estegreș ită, ș i ca atare concluzia dumneavoastră nu poate fidecât o eroare. Dumneavoastră nu sunteț i un om deș tiinț ă, sunteț i un om de pseudo-ș tiinț ă.Profesorul se înroș i de furie.–Greș ită? Cum îndrăzneș ti!?Studentul musulman, calm ș i vorbind cu un ton dulce ca ș icum i s-ar fi adresat unui copil:–Domnule, pot să explic ce vreau să spun?În clasă studenț ii ascultau cu interes. Sunt toț i numaiurechi. Ș i profesorului nu-i rămase altă alternativă decât săîș i dea consimț ământul.–Explică-te, explică-te... , zice miș când mâna într-un felindiferent, făcând un efort admirabil pentru a-ș i ț inecontrolul. Dintr-o dată, devine foarte amabil. Toată clasaeste în liniș te, aș teaptă.–Dumneavoastră gândiț i după premisa dualităț ii, explicăstudentul musulman. Potrivit acesteia avem, spre exemplu
 26. 26. 26viaț a ș i moartea, două entităț i diferite, ca un Dumnezeubun ș i un Dumnezeu rău. Dumneavoastră consideraț iconceptul "Dumnezeu" ca pe o entitate finită, o entitate pecare o putem măsura. Domnule, ș tiinț a nu ne poate explicanici măcar ce este un gând. Ș tiinț a foloseș te electricitateaș i magnetismul, dar niciodată nu le-a văzut ș i, cu atât maipuț in, înț eles. Să considerăm moartea ca opusul vieț iiînseamnă să ignorăm faptul că, de fapt, moartea nu poateexista ca entitate. Moartea nu este contrariul vieț ii, estedoar absenț a vieț ii.Tânărul ia un ziar de pe masa unuia dintre studenț i.–Aveț i aici una dintre broș urile cele mai neplăcute dinaceastă ț ară, domnule profesor. Spuneț i-mi, există cevacare se numeș te moralitate?–Bineînț eles că există. Uite...–Greș iț i din nou, domnule. Uitaț i, imoralitatea esteabsenț a moralităț ii. Există nedreptatea? Nu, domnule.Nedreptatea este absenț a dreptăț ii. Există răul? Studentulmusulman facu o pauză. Nu este răul absenț a binelui?Chipul profesorului are o culoare îngrijorătoare. Este atât defurios ca nu poate să scoată nici un cuvânt.Studentul musulman continuă:
 27. 27. 27–Dacă există răul în lume domnule profesor, ș i toț i suntemde acord că există, Dumnezeu trebuie să realizeze vreun felde lucrare prin intermediul acestui rău. Ș i care este aceastălucrare pe care Dumnezeu o duce la capăt? Dumnezeu nespune în Sura 21 Al-Anbiya, versetul 35 din Nobilul Coran:«Fiecare suflet trebuie să guste negreș it moartea. Noi văîncercăm cu răul ș i cu binele, în chip de ispită, ș i la Noi văveț i întoarce.»În ceea ce priveș te întrebările dumneavoastră despre Satan:de unde vine ș i dacă Dumnezeu l-a creat, Nobilul Coranmenț ionează că demonul nu a devenit demon, până nu arespins porunca lui Dumnezeu ș i a devenit duș manulomului.Dumnezeu (Allah) spune în Sura 14 Ibrahim, versetul 22 dinNobilul Coran:«Ș i când totul va fi hotărât, va zice Ș eitan: „Allah v-a făcutvouă o făgăduinț ă adevărată. V-am făgăduit ș i eu, însă eunu mi-am ț inut cuvântul dat vouă. Eu nu am avut nici oputere asupra voastră, decât că eu v-am chemat, iar voi mi-aț i răspuns. Deci nu mă mustraț i, ci mustraț i-vă pe voiînș ivă! Eu nu vă pot fi de nici un ajutor, ș i nici voi nu-miputeț i fi de nici un ajutor. Eu mă socotesc nevinovat defaptul că voi m-aț i fãcut cândva asociat [al lui Allah]!”Nelegiuiț ii [politeiș tii] vor avea parte de osândădureroasă.»
 28. 28. 28Profesorul răspunse:–Ca filozof, ș tiinț ific nu consider că această chestiune aravea legătură cu o alegere; că realist refuz să cred căDumnezeu, ca ș i concept, sau oricare alt factor teologic arputea face parte din ecuaț ia vieț ii, pentru că Dumnezeu nupoate fi observat.–Credeam că absenț a codului moral al lui Dumnezeu estefenomenul cel mai observabil din ziua de astăzi, a răspunsstudentul musulman.Ziarele au câș tiguri multimilionare raportând aceast lucru,pe fiecare săptămână. Domnule profesor, dumneavoastrăaț i încercat să daț i vina de toate relele din lume peDumnezeu, în care nu credeț i, ceea ce este o contradicț ieevidentă. Cu toate astea, să vedem cine sunt responsabiliirelelor, cei care nu cred în Dumnezeu sau cei care cred?Una dintre convingerile fundamentale este cea aînvierii în Ziua Judecăț ii de Apoi ș i datoria de a răspundepentru acț iunile lui de pe lumea aceasta. Pentru fiecarefaptă bună, va fi recompensat ș i pentru fiecare faptă rea vafi făcut responsabil. Toț i musulmanii trebuie să creadă căvor trebui să răspundă pentru acț iunile lor ș i că nimeni înafară de ei nu va duce greutatea lor în Ziua Judecăț ii deApoi. Conceptul Paradisului, ca un premiu pentru
 29. 29. 29credincioș i ș i a Infernului ca locul unde vor mergenecredincioș ii, este de asemenea o convingerefundamentală, ca ș i convingerea că, chiar ș i musulmaniicare vor săvârș i rele, vor fi pedepsiț i pentru acț iunile lor.Domnule profesor, aceste concepte au împiedicatnenumăraț i musulmani să comită fapte rele. Toț i ș tim căameninț area cu pedeapsa este unul din factorii cei maieficienț i în a evita comiterea crimelor. Fără acest conceptnu am fi capabili să gestionăm problemele noastrepământeș ti: amenzi, penalizări, condamnări la închisoare,fac parte din oricare sistem civilizat.Pe de altă parte, îi avem pe ”preoț ii” ateismuluicare nu cred în aceste concepte când sunt menț ionate înlegătură cu temele morale. Pentru ei nu există ZiuaJudecăț ii de Apoi, nici responsabilitatea acț iunilor, nicirecompensă sau pedeapsă. Mesajul transmis maselor esteclar: "Dacă poț i obț ine ceea ce vrei, dă-i înainte. Nu tepreocupa pentru nimic altceva." De asemenea, având învedere că ei spun că nu există păcatul .Păcatul, în contextulnostru, înseamnă a merge împotriva legii lui Dumnezeu-toată lumea e liberă să facă ce vrea ș i nimic nu poate ficonsiderat ca fiind "rău".Altfel spus, ”preoț ii” ateiș ti susț in că Dumnezeunu există. Ș i dacă nu există, nu poate să fi dat nici o regulăîn legătură cu ce e bun sau rău ș i, prin urmare, nu poateexista păcatul, care înseamnă a se împotrivi dorinț elor lui
 30. 30. 30Dumnezeu. Astfel, omul este liber să-ș i facă propriilereguli, propriul cod moral. Bărbaț ii se căsătoresc cubărbaț i, femeile se căsătoresc cu femei, răspândirea SIDAș i a altor boli nu contează, nu e nimic rău în adulter atâtatimp cât se săvârș eș te cu consimț ământul ambilor adulț i;conform acestei logici ș i incestul este liber de păcat atâtatimp cât se săvârș eș te cu consimț ământul ambilor adulț i.Incestul este un păcat conform codului moral susț inut dereligie, dar profesorul a afirmat că neagă categoric faptul căDumnezeu, ca ș i concept sau oricare alt factor teologic, arface parte din ecuaț ia vieț ii. Uciderea embrionilor dinpântecele mamelor lor nu este o problemă, ci exercitareadrepturilor femeilor etc. Lista regulilor pe care ”preoț ii”pseudo-ș tiinț ei le susț in este nesfârș ită. Este culmealipsei de onestitate intelectuală încercarea de a-L învinui peDumnezeu de expansiunea imoralităț ii. Haideț i să fimoameni de ș tiinț ă în legătură cu acest subiect, domnuleprofesor. Să luăm un grup de oameni conș tienț i deexistenț a lui Dumnezeu, care cred în El aș a cum trebuie,ș i alt grup de atei. Să evaluăm în mod obiectiv cinepromovează răul. Nu vreau să aprofundez în acest subiect,dar orice observator imparț ial va observa imediat că grupulde persoane conș tient de existenț a Lui Dumnezeu ș i carese ghidează după legile Atotputernicului, promovează defapt binele, în timp ce aceia care îș i fac propriile reguli de"moralitate relativă" sunt, efectiv, responsabilii corupț ieimorale din lume.
 31. 31. 31Studentul musulman făcu o pauză pentru ca acestedeclaraț ii importante să fie înț elese... Privirile studenț ilordin clasă erau aprinse pentru că ei începeau să vadă acestelucruri dintr-o perspectivă mai clară. Nimeni nu le explicaseniciodată lucruri atât de importante, ei crescând curecitaț iile publicate în mediile de comunicare.–Domnule profesor, sunt impresionat, dar nu surprins pentruatitudinea dumneavoastră neș tiinț ifică vis-a-vis de morală.Mă impresionează faptul că, gândind că omul a evoluț ionatdin maimuț ă, nu credeț i că s-ar comporta ca un animal.Mă impresionează că, fără să credeț i în îngeri, aș teptaț ica omul să se comporte ca atare de la sine, fără ajutorul unuicod moral Divin. Motivul pentru care nu sunt surprins estecă astfel de gândire este tot ce putem aș tepta de la adepț iifalsei credinț e a ateismului.Clasa explodă în aplauze spontane.–Am vorbit deja despre evoluț ie, domnule profesor.Dumneavoastră aț i observat evoluț ia cu ochiidumneavoastră?Profesorul scoase un sunet neplăcut printre dinț i ș i îl privirece pe student.–Domnule profesor, dacă nimeni nu a observat procesulevoluț iei ș i nici nu se poate demonstra că este un procescare continuă, nu cumva ne învăț aț i o doctrină care are
 32. 32. 32mai multe găuri decât o strecurătoare ș i mai puț in meritdecât oricare învăț ătură teologică? Asta este pseudo-ș tiinț ă, nu ș tiinț ă ș i cei care promovează aceste teoriinu sunt decât ignoranț ii ei ”preoț i”.Chipul profesorului a devenit albastru.–Ce insolenț ă!Bolborosi plimbându-se de colo-colo în faț a clasei,reuș ind într-un final să-ș i recupereze controlul.–În beneficiul discuț iei noastre filozofice, nu voi lua înseamă aroganț a ta, fiule. Ai terminat?Ș i cuvintele lui devin un murmur.–Domnule, dumneavoastră nu acceptaț i codul moral al luiDumnezeu ca fiind ceea ce este corect?–Eu cred în ceea ce este, asta este ș tiinț a.–Domnule, iertaț i-mă dar asta nu este ș tiinț ă, ci pseudo-ș tiinț ă, ș i pseudo-ș tiinț a greș eș te.–Pseudo-ș tiinț a??? Greș ită???Profesorul părea că va suferi un atac. Clasa este revoltată.Studentul musulman stătea în picioare calm ș i liniș tit, cuun surâs pe chipul lui.
 33. 33. 33Când comoț ia s-a calmat, studentul continuă:–Vedeț i dumneavoastră, domnule profesor, adevărataș tiinț ă constă în a descoperi legile ș i planul folosit deCreatorul universului în sistemul Lui de funcț ionare, de laceea ce este mai mare la ceea ce este mai mic, de la ceea ceeste măsurabil la ceea ce este incomensurabil. Pseudo-ș tiinț a este o religie ateistă care încearcă să se opunăacestui concept cu falsităț i, manipulare de statistici,jumătăț i de adevăr etc. Pseudo-ș tiinț a insinuează că oforț ă mitică, necunoscută, -divinitatea ei proprie, făcută deom- a fost cauza Bing Bang-ului ș i a procesului deevoluț ie, contrazicând ceea ce s-a întâmplat de fapt.”Preoț ii” acestei religii ateiste sunt cei care încearcă săjustifice bâlbâiala specifică acestei minciuni prin falsităț i,jumătăț i de adevăr ș i manipulare de informaț ii. Adevărulva căș tiga negreș it, adevărul concluziei logice la care poateajunge oricine are simț deductiv ș i acesta este că există unDumnezeu (Allah) care este Creatorul tuturor lucrurilor dinunivers. El a creat tot sistemul după care funcț ioneazăuniversul care respectă legi precise din timpuri imemoriale.Dar haideț i să ne întoarcem la subiectul despre care aț idiscutat mai înainte cu celălalt student ș i care am spus că îlvom aborda mai apoi. Vă voi da un exemplu pe care toț i îlvor putea urma:Este cineva din clasă care a văzut aerul, moleculele deoxigen, un atom sau creierul profesorului?
 34. 34. 34Clasa bufneș te în hohote.–Este cineva care a auzit vreodată să se vorbească desprecreierul domnului profesor, care l-a simț it,mirosit sauprobat?Nimeni nu spune nimic. Studentul musulman dă din cap.–Se pare că nimeni nu a avut nici un fel de percepț iesenzorială de la creierul domnului profesor. Ei bine, înconformitate cu regulile enunț ate de chiar domnul profesor,regulile protocolului experienț ei, verificabil ș idemonstrabil, ale pseudo-ș tiinț ei, pot să declar că domnulprofesor nu are creier.Profesorul se răsuceș te pe scaun. Toată clasa aplaudă înmod spontan.Studentul îi dă puț ină apă. Ș i acesta, odată ce îș i revine, îlpriveș te pe student ș i spune.–Jignirile tale în nici un caz nu demonstrează existenț a luiDumnezeu.Studentul răspunde.–Domnule profesor, sunt chiar surprins. Credeam că, ajunș ila acest punct, vă veț i accepta înfrângerea. Dar se pare cădumneavoastră nu încetaț i să cereț i ceea ce meritaț i.
 35. 35. 35Făcu o pauză, se uită atent la clasă ș i apoi la profesor. Cu oprivire grea, se adresă încă o dată domnului profesor.–Domnule, dumneavoastră aveț i părinț i, un tată ș i omamă?–Altă întrebare stupidă. Este evident că toț i avem părinț i.–Aveț i răbdare, domnule profesor. Sunteț i sigur că tatăldumneavoastră este tatăl dumneavoastră ș i că mamadumneavoastră este mama dumneavoastră?Profesorul se înfurie foarte tare:–Ce absurd! Bineînț eles că tatăl meu este tatăl meu ș imama mea este mama mea, spuse răstit.Studentul musulman face o pauză. Pauza se lungeș te. Oatmosferă misterioasă se aș ează în clasă în timp cestudenț ii se apleacă peste pupitrele lor. Cu o voce calmă ș icontrolată, studentul musulman spune:–Demonstraț i-o!Aerul este electrificat. Profesorul nu se mai putea controla.Chipul lui devenise mov.–Cum îndrăzneș ti?!!! Strigă din ce în ce mai tare, enervatdin cale afară. Am suportat suficiente jigniri!!! Ieș i afarădin clasă!!! Voi vorbi cu domnul director despre tine.Toată clasa rămase împietrită la reacț ia profesorului. Păreacă este la un pas să sufere un atac de cord.
 36. 36. 36Studentul musulman se menț inea ferm, senin. Întorcându-se către clasă, ridică mâna, liniș tindu-i pe studenț i. Apoi îlprivi cu compasiune pe profesor. Părea că emană o forț ă înochi, uitându-se la el. Profesorul nu se putea uita în ochiielevului ș i coboarî privirea. Se lasă să cadă pe scaunul luiș i îș i propti capul între mâini.După câteva minute, studentul musulman spune, foarte calm.–Eu nu pretind să dau de înț eles că părinț ii dumneavoastrănu sunt părinț ii dumneavoastră. Nu încerc decât să spun cănici dumneavoastră, nici eu ș i nici nimeni din această clasănu poate demonstra că parinț ii lui sunt ai lui sau nu.Liniș te totală.–Raț iunea se află în faptul că noi nu am fost martori laactul sexual în care am fost concepuț i. Nu am fost prezenț ica să îl identificăm pe purtătorul de spermă care a fertilizatoul din ovarele mamei noastre. Noi acceptăm cuvintelepărinț ilor noș tri când ne spun că ei sunt părinț ii noș tri.Considerăm că părinț ii noș tri sunt sinceri ș i oneș ti înaceastă chestiune. Nu punem la îndoiala integritatea lor. Înacelaș i fel, copiii dumneavoastră vor trebui să creadă încuvântul dumneavoastră atunci când le spuneț i că sunteț itatăl lor ș i că mama lor, este mama lor. Nu este aș a,domnule profesor?
 37. 37. 37Profesorul ridică privirea. Se uită la studentul musulman. Sepoate observa cum chipul lui se luminează pe măsură ceîncepe să înț eleagă. Supărarea i-a trecut. Ș i repetă încet.–Luăm de bun cuvântul părinț ilor noș tri... Luăm de buncuvântul părinț ilor noș tri...–Aș a este, domnule profesor. Sunt multe lucruri în legăturăcu care luăm de bun cuvântul altora. Existenț a aerului, aoxigenului, ale moleculelor, ale atomilor, etc. Aș a că, atuncicând este vorba despre chestiuni pe care le definim cametafizice, ș i pe care le ș tim datorită investigaț iilornoastre ș tiinț ifice reale, credem că nu au existat în lumepersoane mai oneste ș i mai demne de încredere decât aceiape care noi îi numim profeț i. Noi, musulmanii, suntemdispuș i să băgăm mâna în foc pentru faptul că Muhammad,pacea si binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, a avut uncaracter fără cusur. Niciodată nu a minț it pe nimeni.Integritatea lui era de aș a natură, că inclusiv duș manii lui îlnumeau "Al Amin"-Cel sincer. Dacă el spune că Dumnezeu(Allah) există -ș i pe de altă parte noi suntem dispuș i săacceptăm cuvântul părinț ilor noș tri când ne spun că ei suntpărinț ii noș tri- atunci trebuie să acceptăm cu toatăonestitatea ș i sinceritatea cuvântul lui, aș a cum trebuie saacceptăm ș i multe alte lucruri, precum existenț aParadisului ș i a Infernului, existenț a Îngerilor, apariț iaZilei Judecăț ii, faptul că trebuie să dăm socoteală luiDumnezeu pentru faptele noastre de pe lumea asta, ș i multe
 38. 38. 38alte concepte. În afară de asta, există multe alte lucruri careindică existenț a lui Dumnezeu (Allah). Ultima revelaț ie,care se numeș te "Nobilul Coran", este la dispoziț ia oricuipentru a fi studiată. Ș i conț ine câteva provocări specificepentru oricine are îndoieli. Nimeni nu a oferit un răspunsacestor provocări în cele 14 secole ale existenț ei sale. Dacăcineva nu este dispus să creadă într-un asemenea profet,pacea ș i binecuvântarea lui Allah fie asupra lui, dă dovadăde pură ipocrizie acceptând cuvintele oamenilor de ș tiinț ă,a căror doctrine se schimbă în continuu, sau chiar ș icuvântul părinț ilor noș tri. Judecând după cantitatea dedenunț uri care sunt depuse în fiecare an la judecătorii, undepărinț ii neagă paternitatea copiilor lor, ș i luând înconsiderare nenumăratele cazuri de bebeluș i concepuț i cusperma unor donatori necunoscuț i sau nenumăratele cazuride copii adoptaț i la vârste fragede care cresc în familiileadoptive ș i sunt trataț i ca fii biologici, există destul demulte posibilităț i ca afirmaț ia oricui spune că părinț ii luisunt părinț ii lui, poate fi eronată.Întorcându-se către clasă, studentul musulmantrage concluzia.–Este responsabilitatea fiecărui individ să înveț e mai multedespre islam. "Nobilul Coran" există pentru ca fiecare să îlpoată studia. Avem, de asemenea, o literatură destul debogată despre islam. Responsabilitatea mea este să vă spuncă singurul adevăr este islamul. În religie nu există
 39. 39. 39obligaț ia. Drumul drept a fost pus în evidenț ă în mod clarfaț ă de cel eronat. Ș i acela care respinge falsele divinităț iș i crede în Dumnezeu s-a agăț at de mânerul cel mai solidcare nu se va rupe niciodată; ș i Allah este Atotputernic ș iAtoateș tiutor. După ce v-am informat, este de asemeneaobligaț ia mea să vă invit să adoptaț i Islamul, unindu-vă cufraț ii musulmani. Allah este Apărătorul ș i Protectorulacelora care cred. Ș i îi scoate din întuneric ș i îi aduce lalumină. În ceea ce-i priveș te pe cei ce nu cred, gardienii lorsunt divinităț i false. Ș i îi ia din lumină ca să îi ducă înîntuneric... Aceste cuvinte pe care le-am spus sunt versetedin "Nobilul Coran", Cuvintele Atotputernicului.Studentul musulman se uită la ceas.–Domnule profesor, studenț i, vă mulț umesc pentru că mi-aț i dat oportunitatea să vă explic aceste chestiuni. Acum vărog să mă scuzaț i, trebuie să merg la moschee să îmi facrugăciunea. Pacea fie cu toț i acei ce urmează calea dreaptă.Pentru mai multe informaț ii despre Islam ș i colapsulateismului, vă rugăm să vizitaț i următoarele pagini web:www.islamhouse.com
 40. 40. 40www.sultan.orgwww.islamic-message.netwww.islamic-invitation.comwww.islamgalaxy.comwww.islamgreen.comwww.waytoparadise.netwww.mercyforhumanity.com

×