Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قرآن مجيد سنڌي ترجمي سان An Explanation of the Last Tenth of the Noble Qur'an

339 views

Published on

قرآن مجيد سنڌي ترجمي سان
An Explanation of the Last Tenth of the Noble Qur'an
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1461
سنڌي
Sindhi language

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

قرآن مجيد سنڌي ترجمي سان An Explanation of the Last Tenth of the Noble Qur'an

 1. 1. e 0 : ­ . - -! : : : . : : ‫ » ¼ﱸ‬º ¹¸¶‫: ﱹ‬ . . : : ‫ﱸ‬v ut sr q p o nm l ‫ﱹ‬ : ­ .. : : ”: .“ ­ . . . www.tafseer.info@ @snd@tafseer.info@@
 2. 2. ‫1‬ ‫.‬ ‫¯‬ ‫:‬‫َ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ‬ ‫: ﺧﺮﻴﻛﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻟﻘﺮ‬ ‫:‬ ‫ُ‬ ‫َ‬‫َ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫ﻋﻠﻤﻪ )‬ ‫ََُ‬ ‫َ ْ َََ َ ًْ ْ‬‫: ﻣﻦ ﻗﺮ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻛﺘَﺎ ِ ﷲ ﻓﻠﻪ ﺑﻪ‬‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫:‬ ‫َ َ ٌَ‬ ‫َ َُ َ ْ َْ َ‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫ﺣﺴﻨﺔ ﺤﻟَﺴﻨﺔ ﺑﻌﺮﺸ ﻣﺜﺎﻟِﻬﺎ )‬ ‫ِ‬ ‫.‬ ‫(.‬‫ْ: َ ْ ُ‬ ‫َ َ ِ َ ََ‬ ‫ََْ ُْ َ َُ َ ٌ َ َ َ‬ ‫ََُ‬ ‫: ﻣﺜﻞ ْ ﻓﻘﺮ ﻟﻘﺮ َﻫﻮ ﺣﺎﻓﻆ ُ ﻣﻊ ﻟﺴﻔﺮ ِ ﻟﻜﺮ ِ ﻟﺮﺒ َ ِ َ ﻣﺜﻞ‬ ‫َ‬ ‫ََُ‬ ‫ﻓﻘﺮ‬ ‫ِ‬ ‫ُ ْ َ َ ُ َ ََ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َِْ َ ِ ْ ٌ َ َُ ْ َ‬ ‫ﻟﻘﺮ ﻫﻮ ﻓﺘﻌﺎﻫﺪ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻠﻪ ﺟﺮ ِ )‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫ِّ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َْ‬ ‫ُْ‬ ‫َُ ُ َ‬‫ُ : ﻓﻘﺎ ﻟِﺼﺎﺣﺐ ﻟﻘﺮ ِ : ﻗﺮ ْ ﺗﻖ َ َ ﺗﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺗﻞ ﻲﻓ ُّ ﻧﻴﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ََْ َ‬ ‫َ َْ َ َ َْ‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫ﻓﺈ ﻣﺰﻨﺤﻛَﻚ ﻋﻨﺪ ﺧﺮ ﻳَﺔ ﻳﻘﺮ ﺑﻬﺎ‬ ‫ِ ِ ٍ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫:‬‫-‬ ‫:‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫.‬‫َ ْ َََ ُ ْ َ َ َ َ ُ‬‫: ﻣﻦ ﻗﺮ ﻟﻘﺮ َ ﻳﻌﻠﻤﻪ‬ ‫:‬‫ﺎ‬ ‫َﻋﻤﻞ ﺑﻪ ُﻟﺒﺲ َ َ ُ ﻳَﻮ َ ﻟﻘﻴَﺎﻣﺔ ﺗَﺎﺟﺎ ﻣﻦ ﻧُﻮ ﺿﻮ ُ ُ ﻣﺜْﻞ ﺿﻮ ِ ﻟﺸﻤﺲ َ ﻳﻜ‪ ُ َ َ n‬ﺣﻠﺘﻦﻴ ﻻ ﻓﻘﻮ ُ ﻟَﻬﻤَ‬ ‫َُْ ُ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ ْ َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ َ ْ‬ ‫َ ً ْ ْ َ ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َِ ُ ْ َ َِ ِ َ ُ َ ُ ِ َ ْ ٍ َ َ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َُ ُْ َ‬ ‫ُّ َ َ ُ ْ‬ ‫ﻧﻴﺎ ﻓﻴﻘﻮﻻ ِ : ﺑﻢ ﻛﺴﻴﻨﺎ ﻫﺬ ِ ﻓﻴﻘﺎ : ﺑﺄﺧﺬ ِﻛﻤﺎ ﻟﻘﺮ )‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫.‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫(.‬ ‫ﻗْﺮ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫َ َ َ ًْ َ ْ َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ ْ َ‬ ‫ﻟﻘﺮ ﻓِﺈﻧﻪ ﻳَﺄ ِ ﻳَﻮ َ ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺷﻔ ﻴﻌﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ‬ ‫ْ‬ ‫)‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ‬ ‫.‬ ‫(.‬
 3. 3. ‫2‬ ‫َْ ََْ َ َ‬ ‫ِّ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ‬ ‫ﻟﺼﻴﺎ ﻟﻘﺮ ﻳﺸﻔﻌﺎ ِ ﻟِﻠﻌﺒﺪ ﻳﻮ ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.... )‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫.‬ ‫-‬ ‫(‬ ‫َ َََْ ُْ‬ ‫ﻣﺎ ﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮ ٌ‬‫ﻲﻓ‬ ‫َ :‬ ‫:‬ ‫ُ َ ُ‬ ‫َ ْ َ ُ ُ‬ ‫َ َ ُ ْ ُ َُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ََ َ َ ْ‬‫ﷲ ﻳﻌﺎﻰﻟ ﻓﺘْﻠُﻮ َ ﻛﺘﺎ َ ﷲ َ ﻳﺘَﺪ َﺳﻮﻧَﻪ ﺑَﻴْﻨﻬﻢ ﻻ ﻧَﺰﻟَﺖ ﻋﻠﻴْﻬﻢ ﻟﺴﻜﻴْﻨَﺔ َﻏﺸﻴَﺘْﻬﻢُ‬ ‫ْ ُُْ‬ ‫َْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ﻧﻴﺖ ﻣِﻦ ﻧﻴﻮ ِ‬ ‫ٍ‬ ‫َِْ ْ َُِْ‬ ‫َُ ََ ََ ُ ُ‬ ‫َُْ َ ُْ ُ‬ ‫ﻟﺮﻤﺣﺔ َﺣﻔﺘﻬﻢ‬ ‫ﻤﻟﻼﺋِﻜﺔ ﻛﺮﻫﻢ ﷲ ﻓﻴﻤﻦ ﻋﻨﺪ )‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫...‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫!‬ ‫َ ْ‬ ‫َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ََََ َْ َ َ‬‫َ : َ ﻣﻦ ﻧﺎ َ ﻗﻦ ﺣﺰﺑﻪ ْ ﻗﻦ ‪ ٍ n‬ﻣﻨﻪ ﻓﻘﺮ ُ ﻓﻴﻤﺎ ﺑَﻦﻴ ﺻﻼ ِ ﻟﻔﺠﺮ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫ُّ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ‬ ‫َ َ‬ ‫ﺻﻼ ِ ﻟﻈﻬﺮ ﻛﺘﺐ ﻛﻜﻏﻤﺎ ﻗﺮ ﻣِﻦ ﻟﻠﻴ ﻞ )‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬
 4. 4. ‫3‬ ‫(‬ ‫”)‬ ‫“‬ ‫‪TCBA‬‬ ‫# #‬ ‫‪K JI H G F‬‬ ‫‪TSR QoONML‬‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫‪ZY X WV U‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫[ ] ^_ `‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫‪# #dcb a‬‬ ‫:‬ ‫ْ ْ ُ‬ ‫َ ُْ ُ‬ ‫ُ ََْ‬ ‫َْ َِ َ ِ َ‬ ‫: ‪ A‬ﺤﻟَﻤﺪ ﷲ َ ِّ ﻟﻌﺎﻟﻤﻦﻴ ﻲﻫ ﻟﺴﺒْﻊ ﻟﻤﺜﺎ‪ k‬ﻟﻘﺮ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ِ ُ ْ ﺗﻴْﺘُﻪُ‬ ‫ِ @ )‬ ‫َ ُْ‬ ‫ﻟﻌﻈﻴﻢ ِ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫‪ )E‬ﻳﺎ ﻧﻌﺒﺪ ﻳﺎ ﻧﺴﺘﻌﻦﻴ( )‬ ‫()‬ ‫‪)A‬‬ ‫(‬ ‫(‬ ‫(.)‬ ‫(‬ ‫. )‬ ‫.‬ ‫) (‬ ‫) ﻳﺎ‬ ‫”‬ ‫:“‬ ‫.) (‬ ‫:‬ ‫ﻧﺴﺘﻌﻦﻴ(‬ ‫!‬ ‫) (‬ ‫.‬ ‫­‬ ‫َ ْ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫:‬ ‫) ﻟﺮﻤﺣٰﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ( )‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬‫(‬ ‫)‪ )F‬ﻫﺪﻧﺎ ﻟﺮﺼ ﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ( )‬ ‫(‬ ‫( )‬ ‫)‬‫­‬ ‫:- َ َ َْ :َ ْ َ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫ْ َ َ‬‫: ِﻧﻚ ﻻ ﻳﻬﺪ ﻣﻦ ﺣﺒَﺒْﺖ َ ﻟﻜﻦ ﷲ‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫‪ )B‬ﺤﻟﻤﺪ ﷲ( )‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َْ . َ ََ‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫:‬ ‫!‬ ‫ﻓﻬﺪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎ ُ )‬ ‫ِ‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫: . -‬ ‫(‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫َ ِ َ‬ ‫ِﻰﻟ ﺮﺻ ٍ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ ِﻧﻚ ﺤﻛﻬﺪ‬ ‫َ ِ‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫!‬ ‫ُّ ْ‬ ‫ﻣﺴﺘَﻘﻴﻢ )‬ ‫:‬ ‫(‬ ‫ﻟﻌﺎﻤﻟﻦﻴ( )‬ ‫)‬ ‫ِ ٍ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫¯‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫–‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫(:) (‬ ‫)‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫–‬ ‫”‬ ‫“‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫َ ْ‬‫–‬ ‫–‬ ‫)‬ ‫‪ )C‬ﻟﺮﻤﺣٰﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ(‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫) َ (ْ‬ ‫(‬‫َُ َ َ‬ ‫ﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ( )‬ ‫‪) G‬ﺮﺻ‬‫ﻓﺄ ْ ﻟ ﺌِﻚ‬ ‫َ ُ َ‬ ‫ﷲ ﻟﺮﺳﻮ‬ ‫َ‬ ‫َ : َ ﻣﻦ ﻳُﻄﻊ‬ ‫) ﻟﺮﻤﺣٰﻦ ﻟﺮﺣﻴﻢ( )‬ ‫ِّ ِ ِ‬ ‫َ َ ُ َ‬ ‫َ َ ْ(‬ ‫َ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُّ َ َ‬ ‫َ ﻟﺸﻬﺪ‬ ‫ِّ ِّ َ‬ ‫َ ﻟﺼﺪﻳﻘﻦﻴ‬ ‫ِ‬ ‫ﻣﻊ ِ ﻳﻦ ﻏﻌﻢ ﷲ ُ ﻋﻠﻴْﻬﻢ ﻣﻦ ﺠﺒﻴﻦﻴ‬ ‫َ‬ ‫ِّ َ‬ ‫(‬ ‫َ َ َ ُ َ َ َِ َ ً ِ‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫َ ﻟﺼﺎﺤﻟِﻦﻴ ﺣﺴﻦ ﻟ ﺌﻚ ﻓﻴﻘﺎ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫(‬ ‫ﻳﻦ( )‬ ‫‪)D‬ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻮ‬ ‫.‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫¯‬ ‫(‬ ‫: )ﻏﺮﻴ ﻤﻟﻐﻀﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ( )‬ ‫”‬ ‫“‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬
 5. 5. 4 ò ( ) .”.( ). ¹|” “ ( )B : : CBA .” KJIHGFEDCBA ( ). VUTSRQPONML ). ( a`_^][ZYXW ( ). kjihgfedcb utsrqponml ). : :( ) `_~}|{zyxwv . ( ( ) )C lkjihgfedcba ( ( ( ) ). wvutsrqponm ). £¢¡~}|{zyx : ( ®¬«ª©¨§¦¥¤ ) ( ). ( »º¹¸¶µ´³²±°¯ ). .( ÄÃÂÁÀ¿¾½¼ )D ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅ ( ( ) (‫) ﻻ ﻟﻀﺎﻟﻦﻴ‬ . ” ! “: (‫) ﻣﻦﻴ‬ ( ). : ) ) ( . ( ‫ﻤﻟﺠﺎ ﻟﺔ‬ ‫ﺳﻮ‬. ) )A ( ( ). -” “ ¯ “: (( ). - ( )). ! “:¯ ) ( ( ) . ( ( )E ! ! : ( ) : .” ( ). :
 6. 6. 5 .( ). NMLKJIHGFEDCBA .( ) ( ( ) )F YXWVUTSRQPO : hgfedcba`_^][Z ( ) . wvutsrqponmlkji ( ) ). a`_~}|{zyx ( ). jihgfedcb . .( vutsrqponmlk ! )G : ( ¡~}|{zyxw ). ©¨§¦¥¤£¢ ( ). ( ( ) ) µ´³²±°¯®¬«ª ( ¾½¼»º¹¸¶ ( ). ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ) ( ÒÑÐÏÎÍÌËÊ . ( ) ) ( ) ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ ( èçæåäãâáàßÞ .( ). . ( ! )H ! )I ( (( ). ) . ( ( ) ). . ( : ( )J ( ). ( ) ). ( ). ( ) . ). ( (. .( )” “ ). ( ) ):” “: ( : ( ) . ( ): : ( َ َ َ َ ْ ُْ َ :‫َ َ ُ " ِ ﻛﻨﺘُﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﺘﻨﺎﻰﺟ‬ ُُ ْ َ ُ :ْ ( ) ) .‫ﻟ ِﻚ ﺤﻳﺰﻧﻪ" ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻋﻨَﺎ ِ ْ ﺨﻛﺎﻟﺚ ﻓﺈ‬ ِِ ِ ِ ( ). ِ .( )( ).
 7. 7. 6 JIHGFEDCBA ). XWVUTSRQPONMLK .( dcba`_^][ZY ! )L ( mlkjihgfe {zyxwvutsrqpon + fedcba`_~}| srqponmlkjihg }|{zyxwvut : ( ). ©¨§¦¥¤£¢¡~ ( ) . ) ). ¶µ´³²±°¯®¬«ª( ( ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸ . ÎÍÌËÊÉÈÇÆ )M ) ( ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ () äãâáàßÞÝÜÛ (ml{ ( ). ïîíìëêéèçæå ( ) zn ! )K ( ) : ( . )N ) . ( ( ( ). (َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ ).‫: ﱹﻣﺬﺑْﺬﻧﻦﻴ ﻧﻦﻴ ﻟِﻚ ﻻ ِﻰﻟ ﻫﺆﻻ ِ َﻻ ِﻰﻟ ﻫﺆﻻ ِ ﱸ‬ ِ( ) ( ) ) ( َ ُ : ‫: »ﻻ ﻳُﻘﻢ ﻟرﺟﻞ ﻟرﺟﻞ ﻣﻦ‬( ) ّ َ ِِ ُ ّ َ ْ َ ُ َ ) « ‫ﺠﻣﻠﺴﻪ ﺛﻢ ﺠﻳﻠﺲ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﺗﻔﺴﺤﻮ ﺗﻮﺳﻌﻮ‬ ْ ِ ِ ِ ِ ( ). ) . .( . ( ( )O ). . .( ( ) ( )P
 8. 8. 7 IHGFEDCBA ( ). QPONMLKJ ZYXWVUTSR ). ba`_^][ . ( )Q lkjihgfedc ( ( ) ( ). yxwvutsrqponm . ò º| .( )R CBA ! : edcba`_~}|{z . ponmlkjihgf ). ( {zyxwvutsrq §¦¥¤£¢¡~}| ( ! ). ±°¯®¬«ª©¨ . ( )S »º¹¸¶µ´³² ). ( ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ ). ( ). ( ). ! ) . ( ( ( ) . . ( ) ( ) (20) T ). . : ( ) ( ). ( ) .( . )U ( ). . ( ( ). ( ) .( ). )V ( : ). ( .
 9. 9. 8 ( )! LKJIHGFEDCBA ( UTSRQPONM _^][ZYXWV ). ihgfedcba` ِ ): : ْ َ ( )( ْ ُ ‫ﻧُﺮﺼ‬ ْ ٍ َُْ َ ِ ِ ُّ ) (‫ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﺮﻴ ﺷﻬﺮ‬ utsrqponmlkj )( ( a`_~}|{zyxwv jihgfedcb : tsrqponmlk + ¡~}|{zyxwvu. ¨§¦¥¤£¢ ( ! ) ³²±°¯®¬«ª© . )C ½¼»º¹¸¶µ´ ( ). ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾ . (( )D ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇ Ø×ÖÕÔÓÒÑzM LKJ IHG { . ) .( ‫ﺤﻟﺮﺸ‬ ‫ﺳﻮ‬ )E ) za`_~}|{z {A ( .( .( ) z e dc { - - )B ! : ( +. .( ) : . ) )F . ( : : ( )( ! . - ) ( - ).
 10. 10. 9HGFEDCBA ­ . PONMLKJI ) zp o n m l k j { [ZYXWVUTSRQ .( .( ) z v utsr {dcba`_^] )G ( ) (lkjihgfe ­ + utsrqponm - _~}|{zyxwv - ( ). gfedcba` ( ). ( ). rqponmlkjih{zyxwvuts ( ). .( ) .§¦¥¤£¢¡~}| . ( ).²±°¯®¬«ª©¨ ( ) ¾½¼»º¹¸¶µ´³ ). (È ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ .ÒÑÐÏÎÍÌËÊÉ ) z ~ } | {z y { .( )H ( ” .. ( ). . ( ) z¨{ ) .( ) ( ¯ ) ( .( ) ­ . ( ) ¯ )I ­ ( . . ( )J ( ) : ) . ! ). ( ). ( ( ). ( * – – “:
 11. 11. 10 )L ( JIHGFEDCBA RQPONMLK ). _^][ZYXWVUTS ( ( ) . ihgfedcba` .( )M qponmlkj ! ). . {zyxwvutsr ( cba`_~}| . kjihgfed )N ( )( xwvutsrqponml ( ). ( ). ¤£¢¡~}|{zy ). ( ª©¨§¦¥ ²±°¯®¬« ). ( ¾½¼»º¹¸¶µ´³ .( )O ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ ò ( ) .¯ ( ). »| # # * . ) P (! . ). cba`_^] [Z{ K ! ) ze d )( ( ( . ) zG FED C BA {Q ). .( ) zKJI { .( ( ( ! )R ). ). ( ). . ( ( ). ( ){. ( ) z _ ^ ] [ {.( ) zY X . .( ): ( )S (. .
 12. 12. 11 ( ) CBA IHGFEDCBA : SRQPONMLKJ ). . ( _^][ZYXWVUT ) zr q p o n m {T ) .( ihgfedcba` . ( )U utsrqponmlkj ( }|{zyxwv gfedcba`_~ srqponmlkji ~}|{zyxwvut ). ( «ª©¨§¦¥¤£¢¡ . µ´³²±°¯®¬ ) z s r q p o n m {V .( ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶ ( ) ÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄ y{ . ÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ .( ) z {z )W ( .¯ ( ¯ ).( ! )A ¯ : ( ) z §{ ( ). * ¯. ( ). ( ) . ). ( ). (. ( ). ) . ( . ± ° ¯{ . ¯ ( ) .( ¯ ¯ ) z² ( )X ) ( ). ­ ( ( ). ). .( )z ½ ¼ »{ . ( ) ). ( ( Ç Æ{ . ) .( )zÈ
 13. 13. 12 ( )D ). MLKJIHGFEDCBA ! ( ZYXWVUTSRQPON gfedcba`_^][ ) . ( srqponmlkjih ). ~}|{zyxwvut ). ( ( hgfedcba`_ ). ( srqponmlkji( ). |{zyxwvut ¯. §¦¥¤£¢¡~} ) ( ¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨ ÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅu t s r{ . ) zy x w v ÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐ (( ): åäãâáàßÞÝ . z ÊÉÈÇÆÅÄ { ñðïîíìëêéèçæ ! ) .( ( ( ! )E : ). : (Ò { .! .Ø × Ö { .( ) z ÔÓ )B .( ) zÙ ( ( )F ). ). ( ( . ( ). ( ) ( ): . . ( ). ¯ )C )G ( ( ( ).+ ) z q p o n{ . .(
 14. 14. 13 ). ( * - – – – ). :( – – – – ). ( ( ). . .( ) z g fe { ). )H ( ). ( ) .( ( ). ¯ ( ). ( ). : ( ­ ( ). . ). )I: ( ( ). ( ( ). ( ). ). . ( ( ) : ­ ­ . ( ) ! )J ) z Õ Ô{ . + ( ) z Ù Ø × { .( .( )K ( ( ) . . ). ( ) ( : ). ( . +( ! )L ). ). ( ( . M{ . ¯ ( )
 15. 15. 14 JIHGFEDCBA ) zedcba `_~ {A UTSRQPONMLK . ) z i h g { .( ( ! )B [ZYXWV ­ : : hgfedcba`_^] rqponmlkji . }|{zyxwvuts( )C ò ¼| # # : ¯ CBA ! . !... ihgfedcba`_~ )D ( srqponmlkj‫ﻷﻣﺮ‬ ": ~}|{zyxwvut‫ﺳﻨﺎﻣﻪ ﺠﻟﻬﺎ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫ﻟﺼﻼ‬ ‫ﻋﻤﻮ‬ ‫ﻹﺳﻼ‬ §¦¥¤£¢¡ ) "‫ﷲ‬ )( ±°¯®¬«ª©¨ ). ( ( »º¹¸¶µ´³² ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼ . : )E .( ) z PON (! ( ) ). ( : ... ( ). : ­ ). ( : ) ¯ : ( ) ... ( h gf e { . .( )z ! )M ( ). ( ).( ). ( .
 16. 16. 15 ÄÃÂÁ{ . LKJIHGFEDCBA .( )z Å ! : )F ZYXWVUTSRQPONM edcba`_^][ ( rqponmlkjihgf }|{zyxwvuts ) gfedcba`_~ ( ” “ srqponmlkjih . ). ” “ ~}|{zyxwvut ( : ¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡ . ¸¶µ´³²±°¯® . ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ )G ( ÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆ ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒ éèçæåäãâáàßÞ ) . ( ôóòñðïîíìëê ( ) )H ( ( ) ( )L .²± { . ) z ¶µ´³ ( ) .z ¼»º¹ ¸ { .( |{ . ( ¯ ) .( ) z ~} )I ( ). ( . . ( ). ) zà  {M ! )J ( ( ­ ( ): ” “ . ( ). ( ). ).” “: . ! ( : . . ( ! )N z ¤ £¢¡ ~}|{ {K . ) : ) z « ª©¨ § ¦ { .( ( .( )
 17. 17. 16 ) z HGFEDCBA { A ò ½|.( CBA¯ ( ¯ ) z L K{ . ” “ KJIHGFEDCBA .( ) )B UTSRQPONML ” “( . ][ZYXWV . ” “ ( ). hgfedcba`_^ . utsrqponmlkji¯ ).¯ ( _~}|{zyxwv ¯ . ( ) . hgfedcba` . ( ) ( ) srqponmlkji ). . }|{zyxwvut. ¯ ( ( )C ¨§¦¥¤£¢¡~ . : ´³²±°¯®¬«ª© ¯ . ¯ ¾½¼»º¹¸¶µ . ÇÆÅÄÃÂÁÀ¿ : ) .­ ãâáàß { ( ! ( )z ! : ( ) ” “ ). ). ( ( . ). ( ) z sr qp on {D )z xwvu { .( ( .( ) . ( ). ( )E : ” “ - - ( ). + ). : ” “– ” “( . : : . )! ( . : .
 18. 18. 17 !! ! . IHGFEDCBA . + UTSRQPONMLKJ . ][ZYXWV fedcba`_^ ‫: "ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻳﻮ ﺠﻟﻤﻌﺔ ﻹﻣﺎ‬ ‫ﻧﺼﺖ‬ ‫ﻳﻘﻮ‬ + ً ‫ﺨﻳﻄﺐ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺜﻞ ﺤﻟﻤﺎ ﺤﻳﻤﻞ ﺳﻔﺎ‬ rqponmlkjihg ) ." ‫ﻟﻴﺲ ﻤﺟﻌﺔ‬ _~}|{zyxwvuts ”! “ ) z r qp on { .( ò ¾| .( ! )F CBA ( jihgfedcba` . . rqponmlk : ~}|{zyxwvuts ( ) ( ). ©¨§¦¥¤£¢¡ . . ´³²±°¯®¬«ª )G ( À¿ ½¼»º¹¸¶µ . .( ) z ±°¯{ ÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁ )H ¯ ( ) zdcb{ . ). ( ( ( ) ). . . ( ( ! )I : . ( ). + . . . )K . ( ( ) + . . . . ( ). ! . ). z nm { ! . ) . ( ( ) ( ( ) ( ). . ( )J. ( ). .( ) ( ).
 19. 19. 18 . ( ). JIHGFEDCBA ( ). QPONMLK ( ). ][ZYXWVUTSR ( )D fedcba`_^ qonmlkjihg ). ( xwvutsr . `_~}|{zy ( . ) hgfedcba qponmlkji . zyxwvutsr( ). ¤£¢¡~}|{ ). ¯®¬«ª©¨§¦¥ ( ( ). ¹¸¶µ´³²±° ÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º ).” “: ( )E ò ¿| ( ). ( ( )A ( ). ). ( . . ” “ . ­ )F ). ” “ ( ( ).. ( ( ) ). ( . . ­ . )G . ( ( )B . ( ) ( ). ¯ ¯ ( ). ¯. )H ( ). ( . “ . ( )C

×