Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
МакедонскиМакедонски јазикјазик
VIIIVIII одделениеодделение
Наставник : ИскраНаставник : Искра ГрашескаГрашеска
РазделниРа...
НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНИНЕЗАВИСНОСЛОЖЕНИ
РЕЧЕНИЦИРЕЧЕНИЦИ
Разделни независложениРазделни независложени
реченициреченици
Да се потсетиме :
СложенатаСложената реченицареченица ее
ссинтаксичкаинтаксичка единицаединица
ккојаоја содржисодржи најма...
 Присети сеПрисети се
Определи ги дел-реченицитеОпредели ги дел-речениците
во сложената реченицаво сложената реченица
• Ќ...
 Размисли и заклучиРазмисли и заклучи
Прочитај ги речницте и воочиПрочитај ги речницте и воочи
што изразуваат тие !што из...
Запомни !!!Запомни !!!
Разделните независносложени реченициРазделните независносложени реченици
искажуваат дејства кои : с...
 СогелдајСогелдај
Со кои сврзници се поврзаниСо кои сврзници се поврзани
дел речениците од примерите ?дел речениците од п...
Сврзници заСврзници за
разделнитеразделните
независносложенинезависносложени
реченициреченици
ни - нини - ни
и - ии - и
ил...
.Дејства што се исклучуваат
Или внимавај, илинапушти го часот.
. Што се јавуваат како можна последица на
дејствата искажан...
 Напиши три разделни независносложени реченици .
1 _____________________________________________
2. _____________________...
 Наброј ги сврзниците за разделните независносложени
реченици .
 Дополни ги речениците со разделни независно-
сложениреч...
Незавинсо разделни реченици
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Незавинсо разделни реченици

5,306 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Незавинсо разделни реченици

 1. 1. МакедонскиМакедонски јазикјазик VIIIVIII одделениеодделение Наставник : ИскраНаставник : Искра ГрашескаГрашеска РазделниРазделни независложенинезависложени реченициреченици
 2. 2. НЕЗАВИСНОСЛОЖЕНИНЕЗАВИСНОСЛОЖЕНИ РЕЧЕНИЦИРЕЧЕНИЦИ Разделни независложениРазделни независложени реченициреченици
 3. 3. Да се потсетиме : СложенатаСложената реченицареченица ее ссинтаксичкаинтаксичка единицаединица ккојаоја содржисодржи најмалкунајмалку двадва прирокаприрока Одделните реченициОдделните реченици во рамките на сложената реченицаво рамките на сложената реченица се викаатсе викаат дел-дел-реченици.реченици.
 4. 4.  Присети сеПрисети се Определи ги дел-реченицитеОпредели ги дел-речениците во сложената реченицаво сложената реченица • Ќе летуваме во Охрид или ќе одиме воЌе летуваме во Охрид или ќе одиме во СтругаСтруга Каков вид независносложенаКаков вид независносложена реченица е таа?реченица е таа?
 5. 5.  Размисли и заклучиРазмисли и заклучи Прочитај ги речницте и воочиПрочитај ги речницте и воочи што изразуваат тие !што изразуваат тие ! 1.1. Времето е променливо де врне дожд деВремето е променливо де врне дожд де греегрее сонцесонце.. 2.2. Оди ту ваму прашува ту таму и ништоОди ту ваму прашува ту таму и ништо не научуване научува.. 3.3. Било да јаде било да не јаде таа имаБило да јаде било да не јаде таа има витка стававитка става.. 4.4. Ни ме праша за доаѓање ни ме повикаНи ме праша за доаѓање ни ме повика на забаватана забавата..
 6. 6. Запомни !!!Запомни !!! Разделните независносложени реченициРазделните независносложени реченици искажуваат дејства кои : се исклучуваат ,искажуваат дејства кои : се исклучуваат , не се исклучуваат , се вршат наизменичноне се исклучуваат , се вршат наизменично или дејства со одречно значењеили дејства со одречно значење
 7. 7.  СогелдајСогелдај Со кои сврзници се поврзаниСо кои сврзници се поврзани дел речениците од примерите ?дел речениците од примерите ? Воочи ги и другите сврзници заВоочи ги и другите сврзници за РазделниРазделни независносложенинезависносложени реченици.реченици. 1.1. Било да јаде било да не јаде таа има виткаБило да јаде било да не јаде таа има витка ставастава.. 2.2.Оди ту ваму прашува ту таму и ништо неОди ту ваму прашува ту таму и ништо не научува.научува. Сврзници за спротивни независносло- жени реченици : или , или-или , било-било , де-де, ниту-ниту , ни-ни , ту-ту.
 8. 8. Сврзници заСврзници за разделнитеразделните независносложенинезависносложени реченициреченици ни - нини - ни и - ии - и илиили,, или - илиили - или било - билобило - билоту - туту - ту Одговори на прашањеОдговори на прашање Кои се сврзниците што ги поврзуваатКои се сврзниците што ги поврзуваат разделнитеразделните независносложени реченицинезависносложени реченици
 9. 9. .Дејства што се исклучуваат Или внимавај, илинапушти го часот. . Што се јавуваат како можна последица на дејствата искажани со претходната реченица. Еј, гулапче , бегај само или јас ќе те избркам од мојот двор . Дејства кои се вршат наизменично едно по друго Јасминка ту се лути , ту се смее. . Дејства кои имаат одречно значење и оди на училиште, ни дома нешто учи.
 10. 10.  Напиши три разделни независносложени реченици . 1 _____________________________________________ 2. ____________________________________________ 3. ____________________________________________
 11. 11.  Наброј ги сврзниците за разделните независносложени реченици .  Дополни ги речениците со разделни независно- сложениреченици. а) Ќе дојдемеденес ______________________________. б) Таа ниту размислува __________________________. в) Наставникот не праша ________________________.

×