Maatregelen privacy en security

2,737 views

Published on

Samenvatting van alle maatregelen die i-Signaal heeft genomen t.b.v. de privacy en security van haar dienst VerzuimSignaal

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Maatregelen privacy en security

 1. 1. Privacy, Security & Zekerheid
 2. 2. InleidingDeze presentatie is bedoeld om gebruikers en/of potentiele klantenvan VerzuimSignaal meer inzicht te geven in alle acties enprocedures die i-Signaal continue uitvoert in het kader van deborging van privacy en security. Tevens worden de belangrijkstefunctionaliteiten in Verzuimsignaal benoemd waarmee o.a. medischegegevens worden beveiligd.Doelgroep van deze presentatie:Bestaande en/of potentiele klanten en overige belanghebbenden diegeinteresseerd zijn in de wijze waarop i-Signaal de kwaliteit / securityvan haar dienst VerzuimSignaal borgt.We hebben getracht alle informatie leesbaar te houden voor zoweltechnisch onderlegde alsmede niet of minder onderlegde lezers.
 3. 3. Inhoud1. Totaaloverzicht2. Security DataCenter3. Security Serverpark4. Security VerzuimSignaal5. Organisatorische maatregelen
 4. 4. 1. Totaaloverzicht ORGANISATIEDe security van onze dienst begint bij hetdatacenter. Hier staan ons serverpark fysiekopgesteld.De applicatie VerzuimSignaal wordt ontslotenvanaf de web- en database servers. APPLICATIETenslotte wordt er aan de applicatie gewerktdoor diverse mensen binnen onze organisatie.Alle bovengenoemde onderdelen zijn SERVERPARKonderdeel van ons security beleid. De highlightsen bijzonderheden per onderdeel worden in devolgende hoofdstukken verder toegelicht. DATACENTER
 5. 5. 3. Security Datacenter[algemeen]Het datacenter is het fundament van onze dienstverlening. Hier vindtde ontsluiting richting het internet plaats. Het datacenter zorgt ervoor dat er altijd een verbinding met het internet beschikbaar is(connectiviteit). Tevens wordt de stroomvoorziening (ennoodvoorziening) gefaciliteerd door het serverpark. Allemaal basalezaken die nodig zijn om VerzuimSignaal bereikbaar te houden.De volgende sheets zijn primair gericht op alle faciliteiten maatregelendie ons datacenter heeft (of heeft getroffen) in het licht vanbeveiliging. Het gaat daarbij om fysieke beveiliging maar natuurlijkook om de diverse procedures waarmee de toegang tot onze serverswordt gewaarborgd.
 6. 6. 2. Security Datacenter[maatregelen: fysiek] • Zwaar beveiligd datacenter van Equinix te Enschede. Voormalig pand van de Nederlandsche Bank • Servers i-Signaal staan in de (voormalige) goudkluis • Camerabewaking • Zeer scherpe toegangscontrole • 24/7 bemanning
 7. 7. 2. Security Datacenter[Certificeringen]• Kwaliteitsbeleid: ISO9001 gecertificeerd• Informatiebeveiliging: ISO27001 gecertificeerd NEN7510 overeenstemmend• Gezondheid & veiligheid: OHSAS18001 gecertificeerd• Gegevensbeveiliging elektronisch betaalverkeer: PCI-DSS chapter 9 compliant• Beheersmaatregelen financiële processen: SAS70 ondersteunend• Milieu en energiemanagement: ISO 14001 en 50001
 8. 8. 3. Security Serverpark[algemeen]De fysieke toegang tot ons servers is dus afgevangen door hetzwaarbeveiligde Datacenter. Onze applicatie VerzuimSignaal isgeïnstalleerd op (web)servers die voor iedereen bereikbaar zijn viaeen beveiligde verbinding. Een “normale” gebruiker benaderd onzeapplicatie (en dus onze servers) via de reguliere inlogpagina vanVerzuimSignaal. Alle andere mogelijkheden om onze web- endatabase servers te benaderen zijn door ons onderkend en beveiligd.In de volgende sheet vindt u een opsomming van de maatregelen diewe hebben getroffen om ongeautoriseerde toegang tot onze serversuit te sluiten.
 9. 9. 3. Security Serverpark[maatregelen]• Firewalls Hiermee worden de ingang op ons serverpark beperkt en bewaakt.• Gescheiden netwerken Hierdoor zijn onze database servers niet direct benaderbaar. Deze kunnen enkel door de webservers aangesproken worden. Beheer op de servers is alleen via een separaat ingericht (en gescheiden) netwerk. Dit netwerk is niet vanaf buiten te benaderen.• VPN toegang t.b.v. beheer en ontwikkeling Enkel met deze zwaar beveiligde 1 op 1 verbinding kan toegang worden verkregen tot het beheersnetwerk in de datacentra.• Maximale beveiliging van servertoegang Alle servers zijn voorzien van complexe inlogcombinaties die periodiek worden gewijzigd.• Security Patches De servers worden continue voorzien van beveiligingsupdates
 10. 10. 3. Security Serverpark[maatregelen]
 11. 11. 3. Security Serverpark[maatregelen]• Internet verkeer via HTTPS (beveiligd internet)VerzuimSignaal is enkel via een beveiligde internet verbinding beschikbaar. Deze beveiligde verbinding maakt gebruik van SSLv3.Belangrijke kenmerken:e. Tijdens het opzetten van de verbinding worden unieke gegevens uitgewisseld met de gebruiker en VerzuimSignaal om te zorgen dat gegevens niet door derden kunnen worden afgetapt.f. Tevens wordt bij het opzetten van de verbinding vastgesteld dat de verstuurde gegevens daadwerkelijk van VerzuimSignaal afkomstig zijn door middel van officiële beveiligingscertificaten.g. Gegevens die verzonden worden over de beveiligde verbinding worden hoogwaardig versleuteld.
 12. 12. 4. Applicatie[algemeen]De applicatie VerzuimSignaal wordt ontsloten via internet. De securityvan onze applicatie begint bij het inloggen middels een gebruikersnaamen wachtwoord. Eenmaal ingelogd in onze applicatie kan de gebruiker,afhankelijk van zijn/haar rol en autorisaties, privacygevoelige informatieinzien en/of bewerken.Het is dus van groot belang dat de applicatie volledige borging heeftwaardoor medische gegevens 100% worden afgeschermd en waardoorgebruikers geen inzicht hebben in dossiers waarvoor ze nietgeautoriseerd zijn.De belangrijkste maatregelen t.a.v. privacy en security van onzeapplicatie zijn opgesomd in de volgende sheets.
 13. 13. 4. Applicatie[maatregelen]• Secure Programmeren We hebben een bepaalde standaard manier van programmeren ontwikkeld om beveiligingslekken te voorkomen. Deze standaard is er op gericht om onveilige broncode te voorkomen.• OTAP – Ontwikkel – Test – Acceptatie – Productie Releases van nieuwe functionaliteiten lopen altijd via een separate test- en acceptatie-omgeving.• Periodieke security scan middels HP Webinspect Minimaal na elke release wordt de applicatie diepgaand gecontroleerd door gespecialiseerde software van HP. Alle denkbare mogelijkheden om data te manipuleren of informatie in te zien die voor een gebruiker niet is toegestaan wordt hiermee gecontroleerd• Periodieke stress tests via WAPT Hiermee borgen we de performance van ons systeem.• Periodieke security scan / penetratie test door externe partij
 14. 14. 4. Applicatie[maatregelen] Authenticatie De authenticatielaag verschaft een gebruiker toegang tot Verzuimsignaal. •Gebruikersnaam-wachtwoord combinatie Binnen Verzuimsignaal is het mogelijk een eigen beleid te maken aangaande de complexiteit van wachtwoorden. •Foutieve logins Herhaaldelijk foutief inloggen resulteert in uitsluiting van die gebruiker en/of het gebruikte IP adres. •Landcontrole We hebben de mogelijkheid per land te filteren of loginverzoeken worden gehonoreerd. •IP range We hebben de mogelijkheid gebruikers te beperken tot een vastgelegd IP adres (of range).
 15. 15. 4. Applicatie[maatregelen]• Gebruikersbeheer Gebruikers worden in VerzuimSignaal via het gebruikersbeheer aangemaakt m.u.v. medische gebruikers. • Functionaliteit Per gebruiker wordt een rol vastgelegd. Binnen de rol zijn de functionaliteiten vastgelegd. • Autorisaties Per gebruiker wordt bepaald voor welke bedrijven, bedrijfsonderdelen, werknemer en/of dossiers hij of zij geautoriseerd is. • Medische gebruikers (artsen) Medische gegevens kunnen enkel ingezien worden door een door i- Signaal aangemaakte gebruiker die op zijn beurt gecontroleerd wordt op de aanwezigheid van een BIG-registratie. Gebruikersnaam en wachtwoord worden separaat verstuurd.
 16. 16. 4. Applicatie[maatregelen]• HTTPS – Secure verbinding Alle informatie wordt gegarandeerd versleuteld verstuurd over een beveiligde internetverbinding.• ACO – Acces Control Object Hiermee wordt letterlijk bij elke klik in VerzuimSignaal bepaald of de informatie op de pagina wel door de ingelogde gebruiker gezien mag worden. De ACO wordt opgebouwd tijdens het inloggen op basis van de rol en de autorisaties.• Sessie controle Bij het inloggen wordt een unieke token gegenereerd. Deze token wordt bij elke klik in VerzuimSignaal gecontroleerd op geldigheid. De sessie heeft een beperkt levensduur.
 17. 17. 4. Applicatie[maatregelen]• Afschermen documenten en notities Per document en/of notitie kan de gebruiker bepalen of deze door andere gebruikers ingezien en/of gemuteerd mogen worden.• Gebruikersvoorwaarden Met deze module dient de gebruiker eerst de voorwaarden (opgesteld door de dienstverlener) te accorderen.• Validatie op gebruik van medische termen Hiermee kan worden voorkomen dat casemanagers of andere niet medische gebruikers, bewust of onbewust, medische informatie toevoegen aan het niet medische gedeelte van ons systeem.• Medisch dossier Toegang tot het medische dossier is alleen mogelijk met een specifieke medische rol. Deze kan enkel door i-Signaal worden verstrekt waarbij er een controle op het BIG register plaats vindt.
 18. 18. 5. Organisatie[algemeen]Wanneer alle (hiervoor benoemde) onderdelen volledig onder controlezijn is het nog steeds mogelijk dat medewerkers van i-Signaalonzorgvuldig met privacy gevoelige informatie omgaan.Binnen onze organisatie zijn er diverse maatregelen getroffen die ersamen voor zorgen dat alle medewerkers van i-Signaal conformwetgeving en aanvullende procedures handelen.ISO 27002 vormt de basis en ruggengraat van ons interne securitybeleid.In de volgende sheets vindt u een uiteenzetting van de maatregelen.
 19. 19. 5. Organisatie[maatregelen]• Personeelshandboek In het i-Signaal personeelshandboek zijn een aantal zaken opgenomen om ons personeel correct te instrueren.• Persoonlijk ontwikkelingsplan per werknemer, we zogen voor gemotiveerd en up to date personeel.• Clean desk policy, we laten geen geclassificeerde gegevens op tafel liggen.• Correct gebruik van de geboden middelen in het kader van informatiebeveiligingsbeleid.• Sleutel- en deurbeleid waarvoor getekend is.
 20. 20. 5. Organisatie[maatregelen]
 21. 21. 5. Organisatie[maatregelen]• ISO 27002 i-Signaal voldoet in opzet en bestaan aan de gestelde eisen gebaseerd op het normenkader van ISO-27002. Dit is vastgesteld na een audit welke i-Signaal heeft laten uitvoeren door Ernst & Young Advisory IT Risk and Assurance.• WBP: Wet bescherming persoonsgegevens i-Signaal is in afrondende fase t.a.v. alle (123) maatregelen die vanuit de WBP worden voorgeschreven.• CBP: College Bescherming Persoonsgegevens i-Signaal is geregistreerd in het openbare register van het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1308169.
 22. 22. Vragen of opmerkingen ? security@i-signaal.nl

×